Fle­re poli­ti­ke­re kend­te til ind­hol­det af skjult svensk brev læn­ge før medi­er­nes afsløringer

I sid­ste uge fik både mil­jø­mi­ni­ster Lea Wer­me­lin (S) og trans­port­mi­ni­ster Tri­ne Bram­sen (S) en såkaldt næse. Den skar­pe kri­tik var en reak­tion på, at mini­stre­ne hav­de til­ba­ge­holdt et kri­tisk svensk brev for Fol­ke­tin­get i for­bin­del­se med byg­ge­ri­et af det omstrid­te Lynet­te­holm-pro­jekt. Nu viser det sig, at fle­re poli­ti­ke­re læn­ge inden medi­er­nes før­ste afslø­rin­ger udmær­ket kend­te til ind­hol­det af bre­vet sendt fra den sven­ske mil­jø­mi­ni­ster. En poli­ti­ker fra Enheds­li­sten var end­da så vel­o­ri­en­te­ret om ind­hol­det af bre­vet, at han alle­re­de i juni sid­ste år for­må­e­de at kon­fron­te­re den davæ­ren­de trans­port­mi­ni­ster med de sven­ske protester. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.