Fler­tal vil fjer­ne par­ti­støt­te til små par­ti­er: “Demo­kra­ti­ske kartel-tendenser”

I al ube­mær­ket­hed og uden offent­lig debat er et bredt fler­tal af Fol­ke­tin­gets par­ti­er ble­vet eni­ge om at tage en kon­tro­ver­si­el beslut­ning. Fler­tal­let vil nem­lig ændre reg­ler­ne, så små par­ti­er, der ikke får nok stem­mer til at kom­me i Fol­ke­tin­get, frem­over ikke skal mod­ta­ge par­ti­støt­te, som de gør i dag. For­sla­get frem­går af en beret­ning fra Udval­get for For­ret­nings­or­den, som nu har bedt inden­rigs- og bolig­mi­ni­ster Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen (S) om at frem­sæt­te et lov­for­slag om de nye reg­ler til efter­å­ret. Iføl­ge valg­for­sker Roger Buch fra Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le kan for­sla­get koste små par­ti­er livet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.