Fler­tal vil fjer­ne par­ti­støt­te til små par­ti­er: “Demo­kra­ti­ske kartel-tendenser”

I al ube­mær­ket­hed og uden offent­lig debat er et bredt fler­tal af Fol­ke­tin­gets par­ti­er ble­vet eni­ge om at tage en kon­tro­ver­si­el beslut­ning. Fler­tal­let vil nem­lig ændre reg­ler­ne, så små par­ti­er, der ikke får nok stem­mer til at kom­me i Fol­ke­tin­get, frem­over ikke skal mod­ta­ge par­ti­støt­te, som de gør i dag. For­sla­get frem­går af en beret­ning fra Udval­get for For­ret­nings­or­den, som nu har bedt inden­rigs- og bolig­mi­ni­ster Chri­sti­an Rab­jerg Mad­sen (S) om at frem­sæt­te et lov­for­slag om de nye reg­ler til efter­å­ret. Iføl­ge valg­for­sker Roger Buch fra Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le kan for­sla­get koste små par­ti­er livet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her