Fod­bold­spil­le­re, der hader kvinder

Voldtæg­ter, for­søg på voldtæg­ter, fysisk og psy­kisk vold… Engelsk fod­bold er præ­get af den ene hor­rib­le over­grebs­sag efter den anden, og nu vil en ræk­ke orga­ni­sa­tio­ner have top­pen af syste­met til at tage affæ­re. Til slut run­der vi (igen) fod­bold­spil­ler-bog­klub­ben i Søn­derjy­skE for at få svar på det spørgs­mål, ingen sport­sjour­na­list for­ment­lig har stil­let før: Er der lig­he­der mel­lem Fjo­dor Dosto­jevskij og Ryan Gig­gs’ forfatterskaber? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.