Fod­bold­spil­le­re, der hader kvinder

Voldtæg­ter, for­søg på voldtæg­ter, fysisk og psy­kisk vold… Engelsk fod­bold er præ­get af den ene hor­rib­le over­grebs­sag efter den anden, og nu vil en ræk­ke orga­ni­sa­tio­ner have top­pen af syste­met til at tage affæ­re. Til slut run­der vi (igen) fod­bold­spil­ler-bog­klub­ben i Søn­derjy­skE for at få svar på det spørgs­mål, ingen sport­sjour­na­list for­ment­lig har stil­let før: Er der lig­he­der mel­lem Fjo­dor Dosto­jevskij og Ryan Gig­gs’ forfatterskaber? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her