Først var det svin­del med vin, så snød han dan­ske fri­vil­li­ge sol­da­ter i Ukrai­ne – nu slår stor­svind­ler sig op på at sæl­ge kopivarer

Thomas Clausen driver Fine Wine Invest, en slags invessteringsforening for vin. Han er fotograferet i sin private vinsamlig i Køge.

Der er både tyr­ki­ske kopi­va­rer og hur­ti­ge kvik­lån på hyl­der­ne, når den døm­te svind­ler Chri­stop­her Clau­sen for­sø­ger at tje­ne til dagen og vej­en. Gen­nem en årræk­ke har Chri­stop­her Clau­sen (der tid­li­ge­re hed Tho­mas Clau­sen) gjort sig bemær­ket i den dan­ske offent­lig­hed ved at lave opsigtsvæk­ken­de svin­delnum­re, hvor sær­ligt svin­delnum­me­ret Fine Wine Invest, der frårø­ve­de inve­sto­rer mil­li­o­ner af kro­ner, sat­te Clau­sens navn på land­kor­tet. Den­ne gang har Chri­stop­her Clau­sen fun­det sig en ny for­ret­nings­idé – import og salg af fal­ske kopi­va­rer af kend­te mær­ker direk­te fra Tyrkiet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her