Først var Ven­stre i Egedal blevet “hack­et”, så var det bare “en joke”, og nu har lokalforenin­gen “ingen kommentarer”

Folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet 2022. Den 1. juni 2022 skal danskerne stemme om Danmarks EU-forbehold p forsvarsomrÂdet. Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark som hovedregel ikke deltager i dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som pÂvirker forsvarsomrÂdet. Her ses valgplakat for Venstre, der anbefaler et ja -i KrusÂ

Et mys­teri­um udspiller sig hos Ven­stre i Egedal Kom­mune bag bagtæp­pet af den nu over­ståede afstemn­ing om det danske EU-forsvars­for­be­hold. Kort før val­get lød den foruroli­gende meld­ing fra den lokale par­ti­foren­ing, at forenin­gen så ud til at være blevet ramt af et hack­eran­greb. Meldin­gen kom, efter Ven­stre i Egedals offi­cielle Face­book-pro­fil i kække vendinger havde opfor­dret en erk­læret nej-siger til at udfylde sin stemmesed­del fork­ert, så stem­men ville blive kasseret ved optælling. Den kon­tro­ver­sielle opfor­dring fik dog ikke lov at stå længe. Hur­tigt var grup­pe­for­mand og tidligere borgmester i kom­munen Karsten Søn­der­gaard (V) ude og fork­lare, at lokalforenin­gen var blevet “hack­et”, og at kom­mentaren ikke kom fra dem. Noget tyder dog på, at den fork­lar­ing var mere bele­jlig, end den var sand. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.