Først var Ven­stre i Ege­dal ble­vet “hack­et”, så var det bare “en joke”, og nu har lokal­for­e­nin­gen “ingen kommentarer”

Folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet 2022. Den 1. juni 2022 skal danskerne stemme om Danmarks EU-forbehold p forsvarsomrÂdet. Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark som hovedregel ikke deltager i dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som pÂvirker forsvarsomrÂdet. Her ses valgplakat for Venstre, der anbefaler et ja -i KrusÂ

Et myste­ri­um udspil­ler sig hos Ven­stre i Ege­dal Kom­mu­ne bag bagtæp­pet af den nu over­stå­e­de afstem­ning om det dan­ske EU-for­svars­for­be­hold. Kort før val­get lød den foru­ro­li­gen­de mel­ding fra den loka­le par­ti­for­e­ning, at for­e­nin­gen så ud til at være ble­vet ramt af et hack­e­ran­greb. Mel­din­gen kom, efter Ven­stre i Ege­dals offi­ci­el­le Face­book-pro­fil i kæk­ke ven­din­ger hav­de opfor­dret en erklæ­ret nej-siger til at udfyl­de sin stem­me­sed­del for­kert, så stem­men vil­le bli­ve kas­se­ret ved optæl­ling. Den kon­tro­ver­si­el­le opfor­dring fik dog ikke lov at stå læn­ge. Hur­tigt var grup­pe­for­mand og tid­li­ge­re borg­me­ster i kom­mu­nen Kar­sten Søn­der­gaard (V) ude og for­kla­re, at lokal­for­e­nin­gen var ble­vet “hack­et”, og at kom­men­ta­ren ikke kom fra dem. Noget tyder dog på, at den for­kla­ring var mere belej­lig, end den var sand. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.