Fol­ke­tings­med­lems for­tro­li­ge sam­ta­ler med ind­sat i fængsel opta­get i smug

Det er ikke kun for­tro­li­ge sam­ta­ler mel­lem for­svar­sad­vo­ka­ter og ind­sat­te i en ræk­ke af lan­dets luk­ke­de fængs­ler, som i det skjul­te er ble­vet ulov­ligt opta­get af Kri­mi­nal­forsor­gen. Det viser sig nem­lig også, at poten­ti­elt fle­re tele­fon­sam­ta­ler mel­lem et unavn­gi­vet med­lem af Fol­ke­tin­get og en lige­le­des unavn­gi­ven ind­sat i et fængsel er opta­get stik imod reg­ler­ne. Den opsigtsvæk­ken­de detal­je er beskre­vet et godt styk­ke inde i Kri­mi­nal­forsor­gens 14 sider lan­ge rap­port, som blev listet ud i en pres­se­med­del­el­se, en halv time inden Mink­kom­mis­sio­nen over­le­ve­re­de sin beret­ning den 30. juni. Detalj­en om fol­ke­tings­med­lem­mets rol­le i sagen er dog ikke nævnt med ét ord i pres­se­med­del­el­sen fra Kriminalforsorgen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.