Foragt og dødslængsel på S.S. Proleterka

Den schweizi­ske for­fat­ter Fleur Jaeg­gys bøger er karak­te­ri­se­ret af kynis­me og kold følsom­hed. Hen­des del­vist selv­bi­o­gra­fi­ske gen­nem­brud­s­værk, Tug­tens lyk­ke­li­ge år fra 1989 om for­hol­de­ne mel­lem piger på en kostsko­le i Schweiz, udkom på dansk sid­ste år. Nu fore­lig­ger også Jaeg­gys andet hoved­værk fra 2001 i over­sæt­tel­se og udvi­der dan­ske læse­res mulig­hed for ind­blik i hen­des sært til­træk­ken­de, køli­ge univers … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.