Foragt og dødslængsel på S.S. Proleterka

Den schweizi­ske for­fat­ter Fleur Jaeg­gys bøger er karak­te­ri­se­ret af kynis­me og kold følsom­hed. Hen­des del­vist selv­bi­o­gra­fi­ske gen­nem­brud­s­værk, Tug­tens lyk­ke­li­ge år fra 1989 om for­hol­de­ne mel­lem piger på en kostsko­le i Schweiz, udkom på dansk sid­ste år. Nu fore­lig­ger også Jaeg­gys andet hoved­værk fra 2001 i over­sæt­tel­se og udvi­der dan­ske læse­res mulig­hed for ind­blik i hen­des sært til­træk­ken­de, køli­ge univers … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her