For­fat­ter: Et nyt jer­n­tæp­pe er ved at sæn­ke sig, og den­ne gang risi­ke­rer Vesten at hav­ne på den for­ker­te side

Det er næp­pe en nyhed at hæv­de, at demo­kra­ti­et er under pres i dis­se år. Men hvis man påstår, at demo­kra­ti­et sådan set altid har været i kri­se, vil nogen nok spid­se ører. Og hvis man insi­ste­rer på, at demo­kra­ti­et aldrig har eksi­ste­ret som et fol­ke­sty­re, men altid er ble­vet brugt af et lil­le vel­or­ga­ni­se­ret min­dre­tal til at rege­re og mani­p­u­le­re fler­tal­let; og at fore­stil­lin­gen om fol­kets vil­je og suveræ­ni­tet er en illu­sion og altid har været det, vil man­ge nok spær­re øjne­ne op. Det er ikke desto min­dre den bri­ti­ske for­fat­ter Nee­ma Par­vi­nis påstand. Han frem­sæt­ter den i en ny bog med tit­len The Populist Delu­sion. Den er skre­vet under ind­tryk af Bre­xit og Donald Trumps fire år som præ­si­dent i USA. I udgangs­punk­tet blev de to valg set som den alme­ne befolk­nings oprør og sejr over eli­ter­ne, men i sid­ste ende resul­te­re­de det iføl­ge Par­vi­ni ikke i nogen vir­ke­lig for­an­dring. Eli­ter­ne fort­sat­te, som om intet var hændt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her