For­fat­ter send­te kun én mail til Stats­mi­ni­ste­ri­et om histo­risk portrætbog

Kor­re­spon­dan­cen mel­lem Stats­mi­ni­ste­ri­et og for­fat­te­ren Anne Sofie Kragh i for­bin­del­se med bogen ‘Det før­ste år’ inde­hol­der kun et enkelt spørgs­mål. Det er i strid med offent­lig­heds­lo­ven, mener ekspert … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her