For­fat­ter send­te kun én mail til Stats­mi­ni­ste­ri­et om histo­risk portrætbog

Kor­re­spon­dan­cen mel­lem Stats­mi­ni­ste­ri­et og for­fat­te­ren Anne Sofie Kragh i for­bin­del­se med bogen ‘Det før­ste år’ inde­hol­der kun et enkelt spørgs­mål. Det er i strid med offent­lig­heds­lo­ven, mener ekspert … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.