For­fat­ter: Trump er den ame­ri­kan­ske arbej­der­klas­ses håb

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med Batya Ungar-Sar­gon om hen­des nye bog Second Class: How the Eli­tes Betray­ed America’s Wor­king Men and Women, der udkom­mer i USA i næste uge. Det er et portræt af den ame­ri­kan­ske arbej­der­klas­se, der tæl­ler omkring 100 mil­li­o­ner men­ne­sker sva­ren­de til 43 pro­cent af den sam­le­de arbejds­styr­ke. Med arbej­der­klas­se mener Ungar-Sar­gon bestem­te jobs, groft sagt arbejds­op­ga­ver, der ikke kræ­ver en fire­årig uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se, mens hun for­står mid­delklas­se som udtryk for en vis leve­stan­dard. Det er typisk den grup­pe, der ikke er en del af de 20 pro­cent med en høje­re uddan­nel­se, som er vel­ha­ven­de. Og de lever hel­ler ikke ale­ne af hjælp fra det offentlige. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her