For­fat­ter: Tys­kland er en gale­an­stalt, hvor patien­ter­ne har taget over

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med den tyske for­fat­ter og jour­na­list Hen­ryk Bro­der, som er en sjæl­den poli­tisk ukor­rekt stem­me i den tyske debat. Vi tal­te om Bro­ders sene­ste bog, best­sel­le­ren Dur­chs irre Ger­ma­ni­stan: Notizen aus der Ampel-Repu­blik, som kan over­sæt­tes til noget i ret­ning af Gen­nem det for­ryk­te Ger­ma­ni­stan: Noter fra Tra­fik­lys-Repu­blik­ken – tra­fik­lys hen­vi­ser til far­ver­ne på de tre rege­rings­par­ti­er: Det røde soci­al­de­mo­kra­ti, De grøn­ne, og det gule libe­ra­le par­ti, FDP. Vi tal­te i den for­bin­del­se også om debat­ten om det høj­re­po­puli­sti­ske par­ti Alter­na­tiv für Deut­schland (AfD) og dets frem­gang, om kli­ma og ind­van­dring og meget andet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her