For­mand­skamp i DF: Mes­ser­s­ch­midt gen­bru­ger gam­melt for­slag til at høste stemmer

Kam­pen om for­mand­ska­bet i Dansk Fol­ke­par­ti spid­ser til. Både Pia Kjær­s­gaard og Kri­sti­an Thu­le­sen Dahl har i måneds­vis kur­ti­se­ret Inger Støj­berg, og fri­e­ri­et nåe­de sit kli­maks i den­ne måned, hvor Thu­le­sen Dahl i sit nyheds­brev gik all in: “Jeg har til gode at fin­de den før­ste DF’er, som ikke synes, det vil være en gevinst at få Inger med på hol­det. Alle, jeg møder på min vej, spør­ger for­håb­nings­fuldt får vi hen­de med hos os?,” skrev han. Og efter Inger Støj­bergs eks­klu­sion af Fol­ke­tin­get i tirs­dags var Thu­le­sen Dahl hur­tigt ude og sige, at Støj­berg sag­tens kan bli­ve for­mand for Dansk Fol­ke­par­ti. I det andet ring­hjør­ne står Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, som også ger­ne vil være for­mand. Og i takt med at for­mandsval­get nær­mer sig, er det afgø­ren­de for kan­di­da­ter­ne at posi­tio­ne­re sig i for­hold til hin­an­den og over­for par­tiets med­lem­mer. Der­for er det inter­es­sant, når Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt læg­ger sig tæt op ad Inger Støj­berg på udlændingepolitikken. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.