For­sker: Vi står midt i medi­er­nes dødskamp

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med Andrey Mir, som for­sker og under­vi­ser i medi­er, kom­mu­ni­ka­tion og kul­tur ved York Uni­ver­si­ty i Tor­on­to. Mir, der er født og opvok­set i det tid­li­ge­re Sov­je­tu­ni­o­nen med en uddan­nel­se i ling­vi­stik og erfa­ring som erhvervsjour­na­list og redak­tør, er for­fat­ter til to bøger. Human as Media: The Eman­ci­pa­tion of Aut­hors­hip (2014) og Postjour­na­lism (2020). I skri­ven­de stund arbej­der Mir på en tred­je bog om, hvor­dan det, han kal­der ”digi­tal mundt­lig­hed”, er på vej til at bli­ve den nye hardwa­re for vores sam­fund og aflø­se det skrift­s­prog og den trykpres­se, som de sene­ste 500 år har givet os både kapi­ta­lis­me, demo­kra­ti og en fak­ta­ba­se­ret, til­stræbt objek­tiv journalistik. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her