Fra gede­mar­ke­det til dit nye liv

I dag skal vi for­bi østrig­ske Inge­borg Bach­manns uful­dend­te roman Fran­zas bog (For­la­get Sid­ste Århund­re­de), vi skal run­de dig­te­ren Ras­mus Niko­la­j­sens Måske sjæ­len, en ”fami­lie­ver­s­for­tæl­ling”, som under­tit­len siger (For­la­get Gut­kind), og ende­lig skal vi gå i clinch med den gam­le tyske gal­ning, filo­sof­fen Fri­edrich Nietzs­che, der nu på dansk og på en gan­ske sære­gen måde intro­du­ce­res af den fran­ske lit­te­rat og for­fat­ter Geor­ges Bata­il­le i en bog, der er betit­let Nietzs­che. Memor­an­dum. Nietzs­che selv, og hans elev Bata­il­le, insi­ste­rer på, at vi ikke hver­ken kan eller skal læse ham uden bag­ef­ter radi­kalt at ændre vores liv. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.