Fra top­lob­byist til kli­ma­mi­ni­ster på sam­rå­ds­bæn­ken: Et halvt år i møgs­a­ger­nes tegn

Sam­råd efter sam­råd har kli­ma­mi­ni­ster Lars Aagaard (M) måt­tet stå sko­le­ret og for­sva­re rege­rin­gens kli­ma­po­li­tik, der af oppo­si­tio­nen og grøn­ne orga­ni­sa­tio­ner beskyl­des for at være fod­slæ­ben­de. I sid­ste uge lan­de­de der så end­nu en dår­lig sag på Lars Aagaards skri­ve­bord. Iføl­ge en ny vur­de­ring fra Kli­ma­rå­det er Dan­mark langt læn­ge­re væk fra kli­ma­må­let for 2025, end rege­rin­gen giver udtryk for. På Fri­heds­bre­vets spørgs­mål, om mini­ste­ren aner­ken­der, at rege­rin­gen hal­ter efter 2025-målet, siger Lars Aagaard, at det er en “post­gang for tid­ligt at sva­re på det”. Fri­heds­bre­vet har sam­let et over­blik over kli­ma­mi­ni­ste­rens møgsager. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her