Fre­de­rik Cili­us: DR gør os til med­skyl­di­ge i kræn­kel­ser­ne i pigekoret

Fre­de­rik Cili­us spil­ler med i tv-seri­en Orke­stret, som skul­le have haft pre­mi­e­re til janu­ar. DR har dog valgt at udsky­de pre­mi­e­ren med et halvt år, for­di DR mener, at tim­in­gen ram­ler sam­men med advo­ka­tun­der­sø­gel­sen om kræn­kel­ses­sa­ger­ne i DR’s pige­kor. “Jeg er ble­vet hevet ind i en sag, som jeg intet har med at gøre,” siger Fre­de­rik Cili­us, der ikke kan for­stå DR’s beslutning. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.