Fre­de­rik Vad bru­ger hen­des eksemp­ler på infil­tre­rings­kul­tur: “Man er piv-ban­ge for at bli­ve kaldt racist, og det er jeg også”

Frederik Vad Nielsen fra Socialdemokratiet på talerstolen i folketinget. Han er ordfører og næstformand for børne- og undervisningsudvalget. Bagved ses Søren Gade, formand for Folketinget og folketingsmedlem for Venstre.

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Foto: Pia G.hansen/BAM/Ritzau Scanpix

Det kor­te af det lange 

Ani­ta John­son er direk­tør for Cen­ter mod æres­re­la­te­re­de kon­flik­ter, også kendt som RED, og hen­des ord har Soci­al­de­mo­kra­tiets udlæn­din­ge- og inte­gra­tions­ord­fø­rer Fre­de­rik Vad flit­tigt gjort brug af på det seneste. 

Det er sket som led i ord­fø­re­rens pro­ble­ma­ti­se­ring af, at der blandt til­sy­ne­la­den­de vel­in­te­gre­re­de ind­van­dre­re fin­des det, som Fre­de­rik Vad beskri­ver som en sam­funds­un­der­gra­ven­de “infil­tre­rings­kul­tur”.

I et læn­ge­re inter­view til Fri­heds­bre­vet uddy­ber Ani­ta John­son nu, hvor­dan hun selv ser på de pro­ble­mer, som hen­des ord bli­ver gjort til bevis for. 

“Der er ingen tvivl om, at der er en kæm­pe berø­rings­angst på det her områ­de. Man­ge er piv-ban­ge for at bli­ve kaldt racist, og det er jeg også. Sam­ti­dig synes jeg også, at det er gan­ske ræd­sels­fuldt, hvis alle vel­færds­pro­fes­sio­nel­le med anden etnisk her­komst skal mistæn­ke­lig­gø­res. Det skal de ikke,” siger hun til Frihedsbrevet. 

Hele histo­ri­en

Der er især to eksemp­ler fra Ani­ta John­son, som Fre­de­rik Vad har hæf­tet sig ved og truk­ket ind i debat­ten om, hvad det vil sige at være fuldt ud inte­gre­ret i Danmark. 

Eksemp­ler­ne har han fra en udsen­del­se på den nu luk­ke­de radi­o­ka­nal 24syv, hvor Ani­ta John­son i mid­ten af april gæste­de pro­gram­met Alis Fæd­re­land.

Beg­ge eksemp­ler har Fre­de­rik Vad frem­hæ­vet fle­re ste­der, fle­re gan­ge, og også i et inter­view til Fri­heds­bre­vet kom han ind på eksemp­ler­ne, der lyder, som følger:

“En poli­ti­mand, der hav­de rin­get til et kri­se­cen­tre og ger­ne vil­le vide, om en kon­kret kvin­de var på det center.” 

“En læge­fag­lig per­son, som hav­de sagt til en kvin­de, at noget var haram, alt­så at noget var reli­gi­øst forkert.” 

Over for Fri­heds­bre­vet bekræf­ter Ani­ta John­son, at eksemp­ler­ne rig­tig­nok kom­mer fra hen­de og er hæn­del­ser, hun er stødt på i sit arbej­de for Cen­ter mod æres­re­la­te­re­de kon­flik­ter, der råd­gi­ver og støt­ter unge, der er udsat for nega­tiv soci­al kon­trol eller på anden vis er begræn­set i at leve det liv, de ønsker at leve. 

“Ikke noget, vi møder hver uge”

De her eksemp­ler… Hvor man­ge af dem ken­der du til? 

“Det er ikke noget, vi møder hver uge. Det er hel­ler ikke noget, vi møder hver måned. Men med jæv­ne mel­lem­rum får vi viden om nog­le til­fæl­de, som vi så drøf­ter i hele orga­ni­sa­tio­nen,” siger Ani­ta John­son og fol­der det sam­me eksem­pel ud, som Fre­de­rik Vad har cite­ret RED-direk­tø­ren for i medi­er­ne og fra taler­sto­len i Folketinget. 

“Eksem­pel­vis et sund­heds­fag­ligt per­so­na­le, der siger til en af vores unge piger, som har været udsat for mas­siv vold og kon­trol: ‘Du er godt klar over, at det er haram, det du har gang i?’,” for­tæl­ler Ani­ta John­son og fortsætter: 

“Hun kom­mer på et syge­hus for at få læge­fag­lig hjælp, som så bli­ver omsat til, at det er haram, det hun har gang i. Sådan nog­le ting er vold­som­me, og det er sådan nog­le ting, som vi laver kla­ger på.” 

Et andet eksem­pel, som direk­tø­ren for RED er stødt på i sit arbej­de, hand­ler om en soci­al­rå­d­gi­ver, som i en kom­men­tar til en ung kvin­des kon­flikt med sine for­æl­dre påtal­te kvin­dens adfærd som “pro­vo­ke­ren­de”.

“For eksem­pel en anden etnisk soci­al­rå­d­gi­ver, som fik sagt til en af vores piger: ‘Måske er det også lige lov­ligt pro­vo­ke­ren­de, at du både tager dit tørklæ­de af og insi­ste­rer på, at du vil have en kære­ste, når du kun er 17 år’. Alt­så får truk­ket nog­le vær­di­er ind, som ikke mat­cher de dan­ske vær­di­er,” for­tæl­ler Ani­ta John­son og føl­ger op: 

“Der må vi jo så sige til ved­kom­men­de, at det hand­ler jo ikke om, hvad hun må og ikke må. I Dan­mark er det sådan, at vi skal kun­ne sto­le på, at det er vel­færds­sta­tens nor­mer og prin­cip­per, der bli­ver brugt i det fag­li­ge arbejde.” 

Lyt også til: Sofies Valg – “Vad er infiltreringskultur?”

Kan ikke gen­ken­de det

De her enkel­te eksemp­ler, du næv­ner, er de for dig et tegn på en såkaldt “infil­tre­rings­kul­tur”?

“Nej. Jeg kan ikke gen­ken­de, at det skul­le være under­gra­ven­de eller infil­tre­ren­de. Jeg kan ikke gen­ken­de, at det her er noget, der fore­går hele tiden og er orga­ni­se­ret. Men jeg synes, at det er værd at rej­se et lil­le flag og spør­ge, om der er noget, vi skal være bekym­re­de for i for­hold til de eksemp­ler, jeg har, og de eksemp­ler, som andre har.” 

“Der er jo et eller andet der­u­de, som måske kun­ne være rart at få under­søgt og især for de rig­tig dyg­ti­ge fag­per­so­ner med anden etnisk her­komst, som ikke skal udsæt­tes for mistæn­ke­lig­gø­rel­se. Vi har jo selv med­ar­bej­de­re med anden etnisk her­komst ansat i vores orga­ni­sa­tion, som gør det rig­tig godt og er rig­tig dyg­ti­ge, men vi taler også om, når vi ansæt­ter, hvad de kom­mer med hjemmefra.” 

Det vil jeg nem­lig ger­ne spør­ge dig til. For når du ansæt­ter dine med­ar­bej­de­re, og nog­le af dem har mino­ri­tets­bag­grund, hvor­dan for­sø­ger du så at imø­de­kom­me den bekym­ring, som du siger, er værd at rej­se et flag for? 

“Når vi ansæt­ter, gør vi det fuld­stæn­dig åbent. Så siger vi eksem­pel­vis: ‘Vi kan se, at du selv bærer tørklæ­de. Hvor­dan vil du have det med, at der kom­mer nogen her, som tager tørklæ­det af? Hvor­dan vil du tack­le den situ­a­tion, hvis du ger­ne vil have et tørklæ­de på?’” 

“Det kan også være nogen, der selv for­tæl­ler, at de søger en stil­ling, for­di de har selv været udsat for nog­le ting tid­li­ge­re, som gør, at de synes, at de har noget at byde ind med her. Så snak­ker vi med dem om, hvor­når ting krav­ler ind under huden, og hvor­når ting bli­ver besvær­li­ge i for­hold til de vær­di­er, man brin­ger med ind i arbejdet.” 

Vil du sige det sådan, at I prø­ver at teste dem for, om de er dan­ske nok? 

“Jeg synes ikke, at jeg vil kal­de det at teste dem, for­di det synes jeg ikke, vi gør, men vi taler åbent om, at det kan være svært, hvis man selv er opvok­set med og sta­dig har en vær­di om, at man for eksem­pel ikke dyr­ker sex før ægte­ska­bet. Så kan det være rig­tig udfor­dren­de at sid­de over­for en 16–17-årig, der siger: ‘Jeg vil dyr­ke sex, det skal jeg nok selv bestem­me. Jeg har min fri­hed, og det er ret­tig­he­der, der hører til Danmark’”. 

Pola­ri­se­ret og skin­ger debat

Uan­set ens kul­tu­rel­le bag­grund kan man jo have svært ved at læg­ge sine egne per­son­li­ge over­be­vis­nin­ger fra sig, når man går på arbej­de. Så hvor­for skul­le det her være et sær­ligt mino­ri­tet­set­nisk problem?

“Jamen, vi er jo alle sam­men både pro­fes­sio­nel­le og pri­va­te og for at sige det helt ærligt, så er det i de mus­lim­ske mil­jø­er, at vi hos os ople­ver, at det kan være svært at læg­ge reli­gio­nen eller de kul­tu­rel­le nor­mer væk. Når man for eksem­pel møder en sund­heds­fag­lig, der siger, at noget er haram, det giver jo ingen mening.” 

Og er det så kun en enkelt sag eller hvad?

“Det ved vi ikke. Vi ved jo ikke, hvor man­ge sager der er, men sådan gene­relt i Dan­mark synes jeg, der fore­går en kul­tur­kamp, hvor der også kom­mer noget mod­bor­ger­skab ind. Vi hører fra ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne, at der sker en segre­ge­ring. Vi hører fra pro­fes­sions­sko­ler­ne, at der også sker en opde­ling der. Det bekym­rer mig.” 

Hvad er kon­se­kven­sen af den bekym­ring, som du ger­ne vil rej­se et flag for? Er det tankekontrol? 

“Nej, jeg synes, at debat­ten bli­ver pola­ri­se­ret. Den bli­ver poli­ti­se­ret, og den er skin­ger. Man står lige­som i hver sin ende af debat­ten og råber op om, at på den ene side mistæn­ke­lig­gør vi alle mino­ri­tets­dan­ske­re og på den anden side, at det er alle der gør det her. Hver­ken det ene eller det andet er til­fæl­det. Vi bør kun­ne dis­ku­te­re de her eksemp­ler frit og åbent uden en berøringsangst.” 

“For­di der er ingen tvivl om, at der er en kæm­pe berø­rings­angst på det her områ­de. Man er piv-ban­ge for at bli­ve kaldt racist, og det er jeg også. Sam­ti­dig synes jeg også, at det er gan­ske ræd­sels­fuldt, hvis alle vel­færds­pro­fes­sio­nel­le med anden etnisk her­komst skal mistæn­ke­lig­gø­res. Det skal de da ikke.” 

Mistæn­ke­lig eller ej

Er det alle, der bli­ver mistænkeliggjort?

“Nej, men det er jo det, den ene pol i debat­ten siger. Jeg synes, at vi bør kun­ne tage en drøf­tel­se eller en nuan­ce­ring af, hvad er det at være vel­in­te­gre­ret? Det synes jeg godt, man kan tale om.” 

Hvad er det i dine øjne? 

“Jeg er fak­tisk enig i, at der skal være en inte­gra­tion, i for­hold til at man ikke bru­ger sin reli­gion eller sin kul­tur i det pro­fes­sio­nel­le arbej­de. Det, synes jeg, ikke duer.” 

Men hvad er kon­se­kven­sen af det stand­punkt? Hvad er løs­nin­gen på problemet? 

“Jeg synes, at det skal under­sø­ges, hvor man­ge eksemp­ler der fin­des, for hvis det er i det niveau, som vi ople­ver hos os, så kan vi godt selv tak­le det. Og der­næst tur­de at dis­ku­te­re nog­le af de her eksemp­ler åbent, uden at vi pola­ri­se­rer os så meget, som vi gør. Jeg synes, at det er ærger­ligt, at det bli­ver så opsplit­tet en diskussion”. 

“Alle skal ikke mistæn­ke­lig­gø­res. Men man skal hel­ler ikke kal­des racist for at hej­se et flag og sige, at vi kan godt være bekym­re­de for, at det er svært for nogen at være i en vel­færds­pro­fes­sio­nel rol­le, og at vi i Dan­mark er nødt til at kun­ne sto­le på, at de, som arbej­der i vel­færds­sta­ten, også bru­ger de nor­mer, prin­cip­per og vær­di­er, som gæl­der her.” 

Men det kan vi vel også sto­le på, hvis eksemp­ler­ne er få, som du siger?

“Det kan vi godt, hvis eksemp­ler­ne er få, men jeg siger bare: Lad os tage en debat om det og om, hvor­dan vi hand­ler på de eksemp­ler, der er.” 

Hør Fri­heds­bre­vets inter­view med Fre­de­rik Vad i podca­sten Sofies Valg.