Fremad til jeg dør

Fremad Ama­ger har eks­por­te­ret spil­le­re som Frank Arne­sen, Søren Ler­by, Ivan Niel­sen og Hen­rik Ander­sen til euro­pæ­i­ske top­klub­ber, men i det sto­re bil­le­de er den før­en­de klub i post­num­mer­om­rå­de 2300 en taber­hi­sto­rie: Fremad Ama­ger kan ikke frem­vi­se nog­le tit­ler af betyd­ning bort­set fra en dansk rekord i kon­kur­ser for pro­fes­sio­nel­le fod­bold­sel­ska­ber (1984, 1990 og 2009). Når du læser dis­se linjer, kan den fjer­de af slagsen være en rea­li­tet, og det har fået Fri Spark til at bede for­fat­te­ren Mor­ten Pape om at for­tæl­le sin lidel­ses­hi­sto­rie som man­ge­årig sæson­kort­hol­der til Ama­ger-hol­dets hjem­me­kam­pe i Sund­by Idrætspark. Det­te er det før­ste kapi­tel. Det andet og sid­ste kapi­tel bli­ver bragt i Fri Spark lør­dag den 12. marts. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.