Frem­træ­den­de film­folk kri­ti­se­rer ny ret­tig­heds­af­ta­le, der er en bom­be under dansk film: “For­hand­ler­ne bur­de fyre sig selv”

En afta­le mel­lem Pro­du­cent­for­e­nin­gen og paraply­or­ga­ni­sa­tio­nen Cre­a­te Den­mark trå­d­te i kraft i janu­ar og skul­le sik­re dan­ske sku­e­spil­le­re, for­fat­te­re og instruk­tø­rer bed­re beta­ling, når deres film og seri­er bli­ver vist på strea­m­ingtje­ne­ster­ne. Men afta­len har i ste­det fået TV 2, Via­play og Net­flix til at sæt­te prop i pro­duk­tio­nen af dan­ske film og tv-seri­er og har efter­ladt bran­chens ansat­te arbejds­lø­se. Fri­heds­bre­vet har talt med en ræk­ke frem­træ­den­de med­lem­mer af film­bran­chen om en lam­men­de afta­le, der for alvor har star­tet strea­m­ing­kri­gen i Dan­mark. De kal­der det en lor­te­si­tu­a­tion, erklæ­rer bran­chen for død og fore­slår, at for­hand­ler­ne “fyrer sig selv”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her