Frem­træ­den­de med­lem i DR’s sym­fo­ni­o­r­ke­ster: Musik­hu­set i Aar­hus bør afly­se afte­nens kon­cert med Putins opera-veninde

Musik­hu­set Aar­hus får i aften besøg af den rus­si­ske ope­ra­san­ger Anna Net­rebko, der sam­men med Aar­hus Sym­fo­ni­o­r­ke­ster skal fyl­de salen med sin ver­den­skend­te sop­ran. Net­rebko er kåret som Natio­nal Artist of The Rus­si­an Fede­ra­tion, og så sent som sid­ste år blev hun lykøn­sket på sin fød­sels­dag af Ruslands præ­si­dent Vla­di­mir Putin, som har rost hen­de utal­li­ge gan­ge gen­nem tiden, og som hun i øvrigt man­ge gan­ge ses foto­gra­fe­ret med. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her