Frem­træ­den­de med­lem i DR’s sym­fo­ni­o­r­ke­ster: Musik­hu­set i Aar­hus bør afly­se afte­nens kon­cert med Putins opera-veninde

Musik­hu­set Aar­hus får i aften besøg af den rus­si­ske ope­ra­san­ger Anna Net­rebko, der sam­men med Aar­hus Sym­fo­ni­o­r­ke­ster skal fyl­de salen med sin ver­den­skend­te sop­ran. Net­rebko er kåret som Natio­nal Artist of The Rus­si­an Fede­ra­tion, og så sent som sid­ste år blev hun lykøn­sket på sin fød­sels­dag af Ruslands præ­si­dent Vla­di­mir Putin, som har rost hen­de utal­li­ge gan­ge gen­nem tiden, og som hun i øvrigt man­ge gan­ge ses foto­gra­fe­ret med. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.