Fri Kri­stof­fer #10: Jakob Elle­mann har slugt papegøjepillen


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

På et ube­stem­me­ligt tids­punkt i de 42 dage, som Jakob Elle­mann-Jen­sen til­brag­te sam­men med Met­te Fre­de­rik­sen inde i et for­hand­lings­lo­ka­le på Mari­en­borg, har han slugt en rød pil­le. Om det har været gan­ske fri­vil­ligt, eller om Nico­lai Wam­men i smug har knust den og drys­set den i Elle­manns vand­g­las, ved jeg ikke, men ned er pil­len i hvert fald kommet. 

Når den­ne pil­le, som Wam­men selv slug­te for man­ge år siden, oplø­ses i blo­det, fortræn­ger den helt lysten til at sva­re sand­fær­digt og oprig­tigt på spørgs­mål og erstat­ter med funk­tio­ner, som vi mest ken­der fra sci­en­ce fiction-figu­rer, hvor alle svar synes forprogrammerede. 

Ven­stres for­mand er såle­des på et split­se­kund gået fra at være en ærligt snak­ken­de stats­mi­ni­ster­kan­di­dat til et omvan­dren­de manuskript, der inde­hol­der så man­ge utro­vær­di­ge replik­ker, at selv Reg­ner Gra­sten efter gen­nem­læs­ning vil sid­de lam­slå­et til­ba­ge og gni­de sig i øjnene. 

Man­den, der solg­te sig selv til væl­ger­ne som en stolt offi­cer af reser­ven, der ikke var bleg for at indrøm­me, at han besad tviv­lens nåde­ga­ve, er ble­vet en apparatjik. 

En pil­le er i hvert fald det ene­ste bud fra mig, som kan for­kla­re den mage­lø­se trans­for­ma­tion, som Jakob Elle­mann-Jen­sen er gen­nem­gå­et på rekord­tid. Man fik alle­re­de for­nem­mel­sen af, at der var sket noget med man­den, da han stod og præ­sen­te­re­de rege­rings­grund­la­get “Ansvar for Dan­mark” på høj­re side af Met­te Fre­de­rik­sen. Da han fik ordet, over­tog han ikke, hvor Met­te Fre­de­rik­sen hav­de slup­pet – nej, det var, som om han gen­star­te­de pres­se­mø­det. Det vir­ke­de, som om den per­son, der hav­de hjul­pet Ven­stre-for­man­den med det manuskript, som stod ned­fæl­det på inder­si­den af hans kra­ni­um, og som han ikke fra­veg et ene­ste øje­blik, hav­de und­ladt at tage høj­de for, at birol­len Elle­mann skul­le fal­de natur­ligt ind på pressemødet. 

Fra oprig­tig oppo­si­tions­le­der til pape­gø­jesnak­ken­de forsvarsminister

Noget af det vig­tig­ste for en dra­ma­turg er at kun­ne kon­stru­e­re en ordent­lig karak­ter­ud­vik­ling. Hvis eksem­pel­vis hoved­rol­len i en tv-serie for hur­tigt udvik­ler sig fra at være at være rar og empa­tisk til at være en iskold psy­ko­pat, så vir­ker det utro­vær­digt. Eller som i til­fæl­det Jakob Elle­mann-Jen­sen; hvis karak­te­ren for hur­tigt går fra at være en rapkæf­tet, oprig­tig oppo­si­tions­le­der til at være en pape­gø­jesnak­ken­de for­svars­mi­ni­ster, der har afgrunds­dyb til­lid til den stats­mi­ni­ster, som han for få minut­ter siden forag­te­de – ja, så tror man over­ho­ve­det ikke på det. 

Som jeg skrev om i mit nyheds­brev i sid­ste uge, så er det Ven­stre selv, og i sær­de­les­hed Elle­mann, der er gået plan­ken ud i for­hold til lan­dets stats­mi­ni­ster. Met­te Fre­de­rik­sen var ikke til at sto­le på, Met­te Fre­de­rik­sen var ræd­sels­fuld, Met­te Fre­de­rik­sen var magt­fuld­kom­men. Det er den pla­de, Ven­stre har spil­let, som var det P3’s uundgåelige. 

Sam­ti­dig har Ven­stre-poli­ti­ker­ne bom­ba­stisk meldt ud, at beho­vet for en uvil­dig advo­kat­vur­de­ring af, om der er grund­lag for at stil­le Met­te Fre­de­rik­sen for en rigs­ret i for­læn­gel­se af Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning, er så afgø­ren­de, at sel­ve den dan­ske rets­stat står og fal­der med en sådan undersøgelse. 

Efter Jakob Elle­mann har slugt pil­len og er kon­ver­te­ret til Met­te-ismen, er rets­sta­ten ikke læn­ge­re noget, som fyl­der noget i de indø­ve­de udenoms­svar. I den­ne søde jule­tid er det fak­tisk ble­vet en slags besæt­tel­se for mig at se alle inter­views med Jakob Elle­mann og læg­ge mær­ke til, hvor­dan han siger ordret det sam­me stort set alle ste­der, selv­om de spørgs­mål, han får, lyder for­skel­ligt. Tag nu for eksem­pel søn­dag, hvor de tre muske­te­rer Met­te Fre­de­rik­sen, Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Jakob Elle­mann-Jen­sen var på medie-char­meof­fen­siv hos stats­me­di­er­ne DR og TV 2. 

På for­skel­li­ge spørgs­mål sva­re­de Jakob Elle­mann præ­cis de sam­me indø­ve­de bana­li­te­ter, der hav­de til for­mål at tje­ne som udenoms­svar på, hvor­for han har begå­et de ekla­ta­n­te løftebrud: 

“Vi gik til valg på en blå rege­ring. Vi gik til valg på, at jeg skul­le være stats­mi­ni­ster. Men da stem­mer­ne var talt op, var der kun 72 blå man­da­ter, og de kun­ne ikke engang bli­ve eni­ge om at pege på mig som kon­ge­lig undersøger.” 

I inter­viewet på DR i pro­gram­met Mød Rege­rin­gen sag­de han det end­da hele to gan­ge. Læg mær­ke til de sæt­nin­ger i den næste tid, når Elle­mann bli­ver stil­let spørgs­mål til sine løf­te­brud. Han mes­ser orde­ne igen og igen med en stæ­dig­hed og ild­hu, som kun en nyslå­et kon­ver­tit kan gøre det. Fak­tisk er jeg ban­ge for, at han selv er begyndt at tro på, at orde­ne giver mening. 

Kon­tekst-kor­tet

Skal man gå lidt reto­risk til værks, så er det kort, som Elle­mann gør brug af, det gode gam­le “kontekst”-kort, som kan spil­les, når den sup­pe­das, man sid­der i, bli­ver vær­re og vær­re, jo mere kon­kre­te detal­jer­ne bli­ver. I Elle­manns til­fæl­de er det umu­ligt at for­kla­re og for­sva­re, at han har byt­tet grund­læg­gen­de rets­prin­cip­per for mini­ster­po­ster, så der­for bli­ver han ved med at ven­de til­ba­ge til val­gre­sul­ta­tet som årsa­gen. Det giver selv­føl­ge­lig ingen mening over­ho­ve­det, men det er lige­me­get, for når man har slugt Met­te-pil­len, bety­der det hel­ler ikke noget mere, om man sva­rer sand­fær­digt og direk­te på jour­na­li­ster­nes spørgs­mål. Det skul­le ikke undre mig, om vi på et tids­punkt hører Ven­stres for­mand ytre orde­ne “den dis­kus­sion gider jeg ikke at gå ind i”, når karak­ter­ud­vik­lin­gen som magt­fuld­kom­men vice­stats­mi­ni­ster er komplet. 

Der er også gået total God­dag­Man­dØk­seskaft i den, når Ven­stres for­mand eller hans øvri­ge mini­stre har for­kla­ret løf­te­brud­det i for­hold til en advo­kat­vur­de­ring med, at der ikke læn­ge­re er fler­tal for sådan en under­sø­gel­se. Kuk kuk, Elle­mann, det er der ikke, for­di Ven­stre og Mode­ra­ter­ne ikke læn­ge­re går ind for under­sø­gel­sen. Men det ved han selv­føl­ge­lig godt alt sam­men, og ikke engang Linje 3 kun­ne i deres vel­magts­da­ge gen­nem­fø­re så gro­tesk en sketch på scenen. 

Fri­heds­bre­vet bli­ver ved

På Fri­heds­bre­vet glem­mer vi ikke alt det, Ven­stre sag­de før val­get om rets­prin­cip­per og rets­sta­ten. Vi vil bli­ve ved med at for­sø­ge at få inter­views med Ven­stres for­mand, hvor han skal kon­fron­te­res med sin syn­di­ge byt­te­han­del. Bli­ver han ved med at sva­re udenom, skal det udstil­les, så alle kan se, hvad det er for en per­son, som Jakob Elle­mann-Jen­sen er ble­vet til. 

Ven­stre vil selv­føl­ge­lig bli­ve godt og grun­digt træt­te af os, når vi duk­ker op på pres­se­mø­der og til andre begi­ven­he­der med de sam­me spørgs­mål, men nu skal jour­na­li­stik jo hel­ler ikke hand­le om at beha­ge magthaverne. 

Hvis du er enig, så synes jeg, at du skal støt­te Fri­heds­bre­vet ved at teg­ne et abon­ne­ment. Kun på den måde sik­rer du, at der fort­sat fin­des et medie, som ikke bli­ver fodret af den hånd, som det er sat i ver­den for at bide. 

Må jeg i den for­bin­del­se anbe­fa­le den mulig­vis aller­bed­ste sid­ste-øje­bliks-jule­ga­ve, der er en anel­se mere raf­fi­ne­ret end at hen­te noget fra den loka­le tank­sta­tion? Det er selv­føl­ge­lig et årsa­bon­ne­ment til Fri­heds­bre­vet til en, du hol­der af, som har god smag. Vi har gjort det vir­ke­lig let for dig at købe, læs mere her. 

Løk­ke kan også

Nu hvor vi er ved gen­ren “mini­stre, der gør noget andet efter val­get, end de sag­de før val­get”, så skal vi næsten lige en tur for­bi Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Mod­sat sin tid­li­ge­re Ven­stre-løjt­nant Jakob Elle­mann har Løk­ke en helt sær­lig evne til at få det til at lyde som noget af det mest ind­ly­sen­de og snus­for­nuf­ti­ge i ver­den at løbe fra alle de ting, man love­de i valg­kam­pen. Kom­mu­ni­ke­ret med den helt sam­me bed­re­vi­den­hed, som karak­te­ri­se­re­de Løk­ke ved stort set alle par­ti­le­der­de­bat­ter i valg­kam­pen, hvor han typisk slog ud med arme­ne og i hår­de ven­din­ger kri­ti­se­re­de sund­heds­væ­se­net for at være helt i knæ og “san­det til”, som om han i øvrigt ikke har nogen aktier i det­te med en bag­grund som både tid­li­ge­re stats- og sundhedsminister. 

Sund­heds­om­rå­det skal dog ikke reg­ne med at få den sto­re hjælp fra Den Alvi­den­de Sund­heds­fa­der her efter val­get, for Løk­ke valg­te at over­la­de Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et til sine gam­le ven­ner i Ven­stre og selv bli­ve uden­rigs­mi­ni­ster. I Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et har Løk­ke dog over­ta­get en anden sag, som han har talt og skre­vet meget om, den­gang han ikke hav­de magt til at gøre noget ved det, nem­lig de dan­ske børn, der sta­dig sid­der til­ba­ge i fan­ge­lej­re i Syrien. 

Løk­ke skrev eksem­pel­vis sådan her i april på Twitter: 

“Dan­ske børn er dan­ske børn – og de skal hjem! Om for­nø­de­nt må deres mødre føl­ge med. Udlæn­din­gepo­li­tik­ken bli­ver ikke slap af at tage et men­ne­ske­ligt hen­syn til, at INGEN mødre vil skil­les fra deres syge børn.” 

De ord, skul­le man jo så tro, var ret bin­den­de, nu hvor han sid­der for bor­den­den i det mini­ste­ri­um, der kun­ne få bør­ne­ne og mødre­ne til Dan­mark med et snup­tag. Men her efter val­get er sagen plud­se­lig en anden. 

Der­for tog vores jour­na­list Magnus Mio ind på Chri­sti­ans­borg ons­dag for at chat­te uden­rigs­mi­ni­ste­ren op. Du skal gøre dig selv den tje­ne­ste at gå ind og se klip­pet fra kon­fron­ta­tio­nen, som vi har lagt ud på Fri­heds­bre­vets Twit­ter-kon­to.

At sam­le pen­ge ind på veg­ne af syge børn

Noget andet frem­ra­gen­de jour­na­li­stik, som man får for pen­ge­ne som abon­nent hos Fri­heds­bre­vet, er blandt andet histo­ri­er som den, vi brag­te ons­dag, om fon­den KidsAid. En fond, der har til for­mål at sam­le pen­ge ind til syge børn, og som blandt andet gør det med hjælp fra en lang ræk­ke ken­dis­ser. Pilou Asbæk, Mads Lan­ger og Kas­per Hjul­mand er bare et par få eksempler. 

Men på Fri­heds­bre­vets finans­re­dak­tion har jour­na­li­ster­ne Mat­hi­as Blæ­del, Chri­sti­an Ste­mann og Mik­kel Jen­sen fået fær­ten af, at der er noget, som ikke stem­mer. Det er nem­lig iføl­ge KidsAids regn­ska­ber rela­tivt få af de ind­sam­le­de pen­ge, som når vide­re til de syge børn. De fle­ste af pen­ge­ne går til fester, hotel­ler og underholdning. 

“Deres for­mål er at gøre noget godt for bør­ne­ne – men deres hove­d­ak­ti­vi­te­ter er alt andet. De bru­ger en mas­se pen­ge på at lave fest. I for­hold til deres omsæt­ning, så er det få pen­ge, der går til syge børn,” som Per Øster­gaard, ekstern lek­tor ved CBS, udtryk­ker det. 

Stig Fog, som er medstif­ter af Ind­sam­lings­or­ga­ni­sa­tio­ner­nes Bran­che­or­ga­ni­sa­tion Iso­bro, er på sam­me linje: 

“Der er usæd­van­ligt høje udgif­ter for­bun­det med ind­sam­lin­gen af pen­ge. Sam­ti­dig er orga­ni­sa­tio­nens regn­ska­ber meget uigen­nem­sku­e­li­ge,” har Stig Fog sagt til Frihedsbrevet. 

Histo­ri­en er vig­tig, for mon alle de per­so­ner, der done­rer pen­ge og tid til KidsAid, egent­lig er klar over, hvor man­ge af pen­ge­ne der går vide­re til de syge børn? Og hvor hav­ner resten af pengene? 

Nogen vil måske synes, at det lige­frem er tar­ve­ligt, når vi går ind og ret­ter kri­tisk lys mod en orga­ni­sa­tion, som hjæl­per syge børn. Til det er der bare at sige, at net­op for­di vi har at gøre med en fond, som sam­ler pen­ge ind til syge børn – ja, så skal der vir­ke­lig være orden i penal­hu­set. Påta­ger man sig en opga­ve, som er så vig­tig, så går det jo ikke, at man ikke kan fin­de hoved og hale i regn­ska­ber­ne, og at der til­sy­ne­la­den­de til­fal­der en ret lil­le pro­cent­del af de ind­sam­le­de mid­ler til børnene. 

Jeg synes fak­tisk, at noget af det vig­tig­ste er at kig­ge alle dem, der bryster sig af at have hjer­tet på ret­te sted, efter i søm­me­ne, og der­for er jeg stolt af histo­ri­en om KidsAid, som du kan læse lige her.

Det skal i øvrigt bemær­kes, at det ikke er før­ste gang, at vi på Fri­heds­bre­vet tager liv­tag med nog­le af sam­fun­dets aller­hel­lig­ste køer. I som­mer brag­te vi fle­re histo­ri­er om patient­for­e­nin­gen over dem alle, nem­lig Kræf­tens Bekæm­pel­se, som hav­de spildt 5,3 mil­li­o­ner kro­ner på at udvik­le et onli­ne-kasi­no, som man så igen drop­pe­de, efter det gik op for ledel­sen, at det at uddan­ne ludo­ma­ner måske ikke flug­ter knivskar­pt med at være en patient­for­e­ning. Læs den histo­rie her.

Kvin­de­fængs­let

“Men er der ikke en ny podcast­se­rie fra Fri­heds­bre­vet, som jeg kan lyt­te til i min jule­fe­rie?” spør­ger du. 

Og jo, hvad du ønsker, skal du få, for vores jour­na­list Hel­le Fuus­a­ger har igen­nem læn­ge­re tid inter­viewet ind­sat­te i Dan­marks ene­ste kvin­de­fængsel. Podcast­se­ri­en afdæk­ker, hvor­dan et stort poli­tisk pre­sti­ge­pro­jekt, som der er brugt mil­li­o­ner af skat­te­kro­ner på, svig­ter fata­lt på en lang ræk­ke punkter. 

Opsum­me­ret påstår de ind­sat­te kvin­der i kvin­de­fængs­let, at de engang i frem­ti­den vil bli­ve løsladt som knæk­ke­de og for­rå­e­de sam­funds­bor­ge­re, der para­doksalt nok er ble­vet mere kri­mi­nel­le af at have været i fængsel. 

De ind­sat­te kvin­der har med­vir­ket i inter­views gen­nem Nokia-tele­fo­ner med tale­tids­kort, som er til­gæn­ge­li­ge i fængsels­cel­ler­ne, hvor de er wired fast til værel­ser­nes radi­a­to­rer. Her­i­gen­nem teg­ner kvin­der­ne et bil­le­de af et kuld­sej­let poli­tisk pro­jekt og et helt utro­ligt råt mil­jø, som har fået lov til at vokse. 

Podcast­se­ri­en leve­rer ikke kun en vig­tig og nød­ven­dig kri­tik af Kri­mi­nal­forsor­gen – den giver også et unikt og spæn­den­de ind­blik i nog­le tragi­ske men­ne­ske­skæb­ner og en brutal hver­dag inden for murene. 

Du kan lyt­te til før­ste afsnit gra­tis dér, hvor du nor­malt lyt­ter til dine podcasts, ved at søge på Kvin­de­fængs­let. Vil du lyt­te til alle tre epi­so­der af Kvin­de­fængs­let, fin­der du dem alle­re­de nu i Fri­heds­bre­vets app. 

Hofle­ve­ran­dør hol­der på pengene

Under man­ge jule­træ­er og på man­ge jule­bor­de vil man i de dan­ske hjem fin­de utal­li­ge stel fra Roy­al Copen­ha­gen – den tra­di­tions­ri­ge dan­ske virk­som­hed med det karak­te­ri­sti­ske mus­sel­ma­le­de porcelæn. 

Nav­net Roy­al Copen­ha­gen er ikke for ingen­ting, for virk­som­he­den er sær­ligt udnævnt som kon­ge­lig hofleverandør. 

Der­med skul­le man tro, at virk­som­he­den føl­te en sær­lig for­plig­tel­se til at opfø­re sig ordent­ligt – sær­ligt over­for andre for­ret­nings­dri­ven­de, der ikke nyder den sam­me succes. 

Det synes bare ikke at være til­fæl­det, kun­ne vores kul­turjour­na­list Las­se Sand­borg afdæk­ke tid­li­ge­re på ugen. 

Meget kort for­talt viser det sig, at Roy­al Copen­ha­gen hav­de lejet nog­le loka­ler ud til en tren­dy køben­hav­nercafé ved navn Blomst, som man valg­te at afbry­de sam­ar­bej­det med engang i marts. Det skul­le dog vise sig at bli­ve en dyr for­nø­jel­se, og i en vold­gifts­sag, som caféen hav­de anlagt mod Roy­al Copen­ha­gen, blev Roy­al Copen­ha­gen pålagt at beta­le cafée­je­ren 1,7 mil­li­o­ner i erstat­ning plus det løse. 

Selv den bed­ste kan jo ende i en tvist med en sam­ar­bejds­part­ner, som får et nega­tivt udfald i ret­ten, men der, hvor kæden er hop­pet helt af for Roy­al Copen­ha­gen, er, at man nu næg­ter at beta­le mere end halv­de­len af erstat­nin­gen. Til trods for at cafée­je­ren alt­så har Vold­gift­sin­sti­tut­tets – som det hed­der – ord for, at den hæder­kro­ne­de dan­ske virk­som­hed skal hoste op med pengene. 

Du kan læse hele histo­ri­en her.

Et jule­e­ven­tyr

Her til sidst skal du selv­føl­ge­lig have et vaske­æg­te jule­e­ven­tyr fra den vir­ke­li­ge ver­den. Eller en jule-mol­bo-histo­rie om man vil. 

I Ruder­s­dal Kom­mu­ne i Nord­s­jæl­land har man med ener­gi- og for­sy­nings­kri­sen in men­te valgt at skæ­re ned på timer­ne i døg­net, hvor kom­mu­nens to sto­re jule­træ­er i Hol­te og Bir­ke­rød er tændt, så de nu kun lyser op i tids­rum­met fra klok­ken 16.00 til 20.00.

En meget sym­bolsk bespa­rel­se, skal det vise sig, da det kun spa­rer kom­mu­nen for et par tusin­de kro­ner i løbet af hele december. 

Sam­ti­dig har kom­mu­nen valgt at bru­ge 30.000 kro­ner på sådan nog­le cykel­ge­ne­ra­to­rer, som kan få træ­et til at lyse op, hvis man sæt­ter sig og tram­per i pedalerne. 

Hele reg­nin­gen for Ruder­s­dal Kom­mu­nes to jule­træ­er løber op i 126.000 kro­ner inkl. cyk­ler – to jule­træ­er, som alt­så står hen i mør­ke det meste af tiden, for­di man har valgt at spa­re cir­ka 2.000 kro­ner på strømmen. 

I øvrigt var det jo også i Ruder­s­dal Kom­mu­ne, at Fri­heds­bre­vet for et par uger siden kun­ne afslø­re, at man hav­de beslut­tet at bru­ge 250.000 kro­ner på et portræt af den tid­li­ge­re borgmester. 

Hvis det ikke er mor­somt, så ved jeg snart ikke. 

God jul

Rig­tig glæ­de­lig jul til dig og dine nærmeste. 

Hvis du mang­ler en sel­skabs­leg til de lan­ge dage med fami­li­en, så vil jeg anbe­fa­le, at I leger “Jakob Elle­mann”. Legen går i al sin enkelt­hed ud på, at alle i sel­ska­bet får en cho­ko­la­dek­nap, som skal spi­ses, umid­del­bart efter man har fået den. Man må ikke vide, hvil­ken far­ve cho­ko­la­dek­nap de andre har fået. Af cho­ko­la­dek­nap­per­ne må kun én af dem være rød, og får man den, så bli­ver man til Jakob Elle­mann, så snart man har spist den. 

Her­ef­ter må man ikke sva­re ærligt, kon­kret eller rig­tigt på et ene­ste spørgs­mål – det må alle andre selv­føl­ge­lig ger­ne. Legen slut­ter, når den før­ste omkring bor­det tør gæt­te på, hvem der er Jakob Elle­mann. Gæt­tes der rig­tigt, vin­der gæt­te­ren – gæt­tes der for­kert, vin­der Jakob Ellemann. 

Du kan selv­føl­ge­lig også bare hæl­de snaps inden­bords og glem­me alt om dansk poli­tik for en stund. Det tror jeg fak­tisk, at jeg vil gøre. 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet