Fri Kri­stof­fer #11: Det gif­tig­ste sted i dansk politik


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Lad mig begyn­de årets før­ste nyheds­brev med at glæ­des over, at vi på Fri­heds­bre­vet over­ta­ger medi­et Den Uaf­hæn­gi­ge. Hvis du ikke har hørt om Den Uaf­hæn­gi­ge før nu, så er det nok, for­di du ikke har fulgt diver­se poli­ti­ke­res pres­se­mø­der de sene­ste par år. Her har de altid været på plads blandt det mere etab­le­re­de pres­se­kor­ps og har ofte for­må­et at stil­le bed­re og mere irri­te­ren­de spørgs­mål end kol­le­ger­ne og ikke været ban­ge for at øde­læg­ge den gode stemning. 

Måske har du alle­re­de stif­tet bekendt­skab med Den Uaf­hæn­gi­ge fra deres inter­es­san­te mor­gen­pro­gram En Uaf­hæn­gig Mor­gen, hvor det er svæ­re­re at slip­pe afsted med et indø­vet udenoms­svar, end det er hos de stats­støt­te­de mor­gen­pro­gram­mer hos P1 og R4DIO, og måske er du alle­re­de fast lytter. 

Fra på man­dag bli­ver En Uaf­hæn­gig Mor­gen sendt fra Fri­heds­bre­vets stu­di­er på Vand­kun­sten i Køben­havn, og fle­re af fol­ke­ne bag pro­gram­met kom­mer under vores faner. Det ser jeg vir­ke­lig frem til. 

For­u­den det åben­ly­se, nem­lig at vi beg­ge har afsvær­get os stats­støt­te, har Fri­heds­bre­vet og Den Uaf­hæn­gi­ge meget til fæl­les. For eksem­pel for­sø­ger vi beg­ge at iden­ti­fi­ce­re de spørgs­mål, som poli­ti­ker­ne ikke vil sva­re på, og giver ikke op, før vi har fået stil­let dem. Det er vig­tigt, også selv­om det ikke altid lyk­kes at få et brug­bart svar, for befolk­nin­gen har krav på at vide, hvad de per­so­ner, som repræ­sen­te­rer dem i Fol­ke­tin­get, ikke kan eller vil sva­re på. 

Et friskt eksem­pel kom­mer fra Fri­heds­bre­vets poli­ti­ske jour­na­list Hen­rik Jen­sen, der for­le­den rin­ge­de til Mode­ra­ter­nes grup­pe­for­mand, Hen­rik Frand­sen, for at afæ­ske ham et klart svar på, om vores nye rege­ring arbej­der vide­re med at sen­de asylan­sø­ge­re til Rwanda. 

“Det, jeg kan sige til dig, det er, at vi bak­ker op om det, der står i rege­rings­grund­la­get, og det er det, der er aftalt i for­bin­del­se med en ny rege­ring, og så kan jeg ikke kom­me ind på mere i den forbindelse.” 

Sådan lød orde­ne igen og igen i for­skel­li­ge tar­ve­li­ge vari­a­tio­ner fra Mode­ra­ter­nes grup­pe­for­mand, og hvis du tror, at du kan hol­de det ud, kan du læse hele inter­viewet her.

Du kan også se en bid af inter­viewet på Fri­heds­bre­vets Twit­ter-pro­fil.

Spørgs­må­le­ne er oplag­te, især for­di Lars Løk­ke Ras­mus­sen inden val­get kald­te Rwan­da-pla­nen for “sym­bol­po­li­tik­kens over­mand”, lige­som han har sagt til Ber­ling­s­ke, at vi får et inter­na­tio­nalt syn på Dan­mark, der er “vand ved siden af” reak­tio­nen på smykkeloven. 

Er det inter­na­tio­na­le syn på Dan­mark ikke net­op noget, som Lars Løk­ke skal vare­ta­ge i sin nye rol­le som uden­rigs­mi­ni­ster? Det må man næsten gå ud fra, for ellers har jeg ingen idé om, hvad man­den, der stort set ikke tal­te om andet end sund­heds­po­li­tik i valg­kam­pen, skal med Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, hvis man ser bort fra det ind­ly­sen­de, nem­lig at han godt kan lide at rej­se rundt i ver­den på busi­ness class og have det lidt lækkert. 

Jeg skal ikke sid­de her og bil­de mig selv eller andre ind, at det, som Løk­ke og Elle­mann sag­de før val­get i novem­ber, har nogen som helst betyd­ning i dag. De to væl­ger­mæs­si­ge nar­re­sut­ter har par­ke­ret prin­cip­per, vær­dig­hed og løf­ter uden for deres respek­ti­ve mini­ste­ri­er, men der­for tæn­ker man jo sta­dig, at det i det mind­ste må være muligt for dem at sva­re på, præ­cis hvil­ke ord man har tænkt sig at ren­de fra. 

Det er vig­tigt, at vi i Dan­mark har medi­er, der er befol­ket med jour­na­li­ster, som hver dag står op og går på arbej­de for at kaste lys over det mørklag­te. Som insi­ste­rer på at stil­le de ube­ha­ge­li­ge spørgs­mål, og som ikke anser jour­na­li­stik som en popularitetskonkurrence. 

Sådan et medie er Fri­heds­bre­vet, og sådan et medie er Den Uaf­hæn­gi­ge, og der­for har jeg også svært ved at se et bed­re og mere åben­lyst match end sam­men­s­melt­nin­gen af de to medi­er. Jeg tør i hvert fald godt love, at både Fri­heds­bre­vets og Den Uaf­hæn­gi­ges med­lem­mer nu vil få end­nu mere smæk for skil­lin­gen og end­nu mere hårdt­slå­en­de journalistik. 

Hvad det i øvrigt bety­der er, at vi har to mor­gen­pro­gram­mer, som nu skal bli­ve til ét. På Fri­heds­bre­vet luk­ker Fri Dag, der hidtil har haft Maya Teke­li som vært. Hun over­går til En Uaf­hæn­gig Mor­gen, der som tid­li­ge­re nævnt sen­des fra Fri­heds­bre­vet fra man­dag mor­gen klok­ken 7.00.

Den Uaf­hæn­gi­ges faste lyt­te­re skal væn­ne sig til, at mor­gen­pro­gram­met går fra en varig­hed af to timer til én time, ud fra en ambi­tion om at høj­ne niveau­et og kva­li­te­ten og skrue lidt ned for kvantiteten. 

Alt­så kan du som abon­nent på Fri­heds­bre­vet se frem til at få et helt nyt mor­gen­pro­gram, sendt live fra vores stu­di­er med inter­es­san­te vær­ter og et stærkt hold bag sig. I det føl­gen­de vil jeg skri­ve lidt om, hvad Den Uaf­hæn­gi­ges med­lem­mer så til gen­gæld får. 

Et eldora­do af gode podcastserier

På Fri­heds­bre­vet for­sø­ger vi alle hver­da­ge at brin­ge mindst én god, kri­tisk, vel­for­talt og også meget ger­ne afslø­ren­de histo­rie, resear­chet fra bun­den. Når der er højvan­de, brin­ger vi som­me­ti­der fle­re af den­ne slags histo­ri­er hver dag. Vores udgangs­punkt er dog, at vi kun vil for­styr­re vores med­lem­mer med histo­ri­er, som fortje­ner deres opmærksomhed. 

Vi har nog­le af lan­dets bed­ste og mest talent­ful­de under­sø­gen­de jour­na­li­ster ansat, som vir­ke­lig for­mår at gra­ve histo­ri­er op, der træk­ker søm ud. Vi har alle­re­de udgi­vet man­ge spek­taku­læ­re podcast­se­ri­er, som for eksem­pel Den Talent­ful­de Fru Hjorth om den nu detro­ni­se­re­de techi­værk­sæt­ter Sahra-Josep­hine Hjorth og Marat­hon­man­den, hvor vi føl­ger i spo­ret på en dansk stor­svind­ler, der træk­ker et blo­digt spor efter sig hele vej­en over Atlanten. 

Vi har også udgi­vet doku­men­tar­se­ri­en Mær­sks mør­ke hem­me­lig­hed, der afdæk­ker nye opsigtsvæk­ken­de for­hold om den hæder­kro­ne­de dan­ske virk­som­heds for­tid som våben­hand­ler, lige­som vi har bragt en lang ræk­ke afslø­rin­ger om sky­de­ri­et i shop­ping­cen­te­ret Fields 3. juli – i en podcast­se­rie af sam­me navn. 

Kort før jul brag­te vi des­u­den tre afsnit af vores nye serie Kvin­de­fængs­let, hvor en af vores jour­na­li­ster afdæk­ker, hvad der sker bag mure­ne i Dan­marks før­ste og ene­ste kvin­de­fængsel – et stort poli­tisk pre­sti­ge­pro­jekt, som desvær­re synes at være endt meget langt fra hensigten. 

Vi har fle­re podcast­se­ri­er end de nævn­te på hyl­der­ne, og vi har man­ge fle­re på vej. Så har du ikke lyt­tet end­nu, har du vir­ke­lig noget til gode. 

Den bruta­le Mia Nyegaard

Man får dags­or­den­sæt­ten­de jour­na­li­stik som abon­nent på Fri­heds­bre­vet, og ugens bed­ste eksem­pel på det er vores histo­rie om Køben­havns kul­tur- og fri­tids­borg­me­ster, Mia Nye­gaard fra Radi­ka­le Ven­stre, som vi for­le­den kun­ne afslø­re i at bedri­ve en form for ledel­se, som hen­des med­ar­bej­de­re for­tæl­ler invol­ve­rer chi­ka­ne, over­fus­nin­ger og frygt. 

Som den tid­li­ge­re direk­tions­kon­su­lent Mads Lar­sen beskri­ver det: 

“Det har været en rig­tig god arbejds­plads og et vel­fun­ge­ren­de sekre­ta­ri­at igen­nem man­ge år. Efter Mia Nye­gaard kom ind som borg­me­ster, er der opstå­et et for­rå­et og utrygt arbejds­mil­jø, hvor med­ar­bej­der­ne syge­mel­der sig og skif­ter job. Hun over­fu­ser, udskam­mer og ned­gør med­ar­bej­der­ne, og det påvir­ker alle, uan­set hvor tæt en rol­le man har på hende.” 

Hans ople­vel­se bak­kes i øvrigt op af mere end 10 nuvæ­ren­de og tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re fra for­valt­nin­gen, der sam­stem­men­de teg­ner et bil­le­de af et brutalt arbejdsmiljø. 

Histo­ri­er­ne om Mia Nye­gaard har rejst vide­re fra Fri­heds­bre­vet til de fle­ste andre medi­er og har alle­re­de resul­te­ret i, at der er ind­kaldt til kri­se­mø­de på råd­hu­set, lige­som for­skel­li­ge tem­me­ligt bemær­kel­ses­vær­di­ge ini­ti­a­ti­ver er ble­vet iværksat. 

Et eksem­pel er, at det frem­over kun er udvalg­te fag­li­ge lede­re og che­fer, som må del­ta­ge i møder med borg­meste­ren, lige­som det ude­luk­ken­de er de sam­me udvalg­te lede­re, som må tage kon­takt til Mia Nye­gaard på e‑mail eller sms. 

I går gjor­de Mia Nye­gaard så det, som poli­ti­ke­re gør, når de er mest pres­se­de: Hun gik på Face­book og skrev et und­skyl­den­de opslag akkom­pag­ne­ret med et foto af sig selv. I det skri­ver hun: 

Man spør­ger efter­hån­den sig selv, hvad det er, der fore­går på råd­hu­set i lan­dets stør­ste kom­mu­ne? Hvor­for er det mon, at den ene borg­me­ster efter den anden ender i vold­somt ufø­re? Det er min­dre end et år siden, at davæ­ren­de inte­gra­tions- og beskæf­ti­gel­ses­borg­me­ster Ceci­lia Lon­ning-Sko­v­gaard måt­te træk­ke sig fra sin post efter at have lagt arbejds­mil­jø­et i sin for­valt­ning i rui­ner. Før det var det over­borg­me­ster Frank Jen­sen, der måt­te gå, for­di han ikke kun­ne hol­de fin­gre­ne (og tun­gen) fra sine kvin­de­li­ge medarbejdere. 

Som vores poli­ti­ske redak­tion skrev i deres ugent­li­ge nyheds­brev Fri Poli­tik i går, så var der måske noget om snak­ken, den­gang Søren Pind, der tid­li­ge­re har været tek­nik- og mil­jø­borg­me­ster i Køben­havn, kald­te Køben­havns Råd­hus for “det gif­tig­ste sted”, han nogen­sin­de har opholdt sig i dansk politik. 

Det kom­mer alt­så fra en mand, der har tjent under Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Kri­sti­an Jen­sens del­te for­mand­skab i Venstre. 

Kul­tu­re­li­tens hem­me­li­ge forbindelser

Fra kul­tur­ver­de­nen brag­te vi for­le­den histo­ri­en om et stort, hem­me­ligt kul­tur­net­værk, som er faci­li­te­ret af net­værks­virk­som­he­den Samu­el­sen. Med­lem­mer­ne af kul­tur­net­vær­ket tæl­ler alt fra en højt­stå­en­de chef i Dan­marks Radio til en kon­tor­chef i Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, lige­som fle­re sto­re for­lag er repræ­sen­te­ret. Rek­to­ren for Det Kon­ge­li­ge Musik­kon­ser­va­to­ri­um, Uffe Save­ry, der måske mest er kendt i den bre­de offent­lig­hed fra sin for­tid som den ene halv­del i trom­me­duo­en Safri Duo, sid­der også med i netværket. 

Net­vær­kets faci­li­ta­tor er Wee­ken­da­vi­sens kul­turkom­men­ta­tor Anne Sop­hia Her­man­sen, og hver­ken hen­de eller che­fre­dak­tør på Wee­ken­da­vi­sen Mar­tin Kras­nik ser noget pro­blem i, at hun tje­ner pen­ge på at faci­li­te­re møder med en lang ræk­ke per­so­ner den ene dag, som hun risi­ke­rer at skul­le anmel­de eller på anden vis kom­men­te­re den næste dag. 

Pro­ble­mer ser til gen­gæld Chri­stoph Ellers­gaard, der er pro­fes­sor ved CBS og for­mand for For­e­nin­gen for Eli­te- og Magtstu­di­er. Som han siger: 

“Net­vær­ket er pro­ble­ma­tisk af fle­re årsa­ger. Først og frem­mest har man ikke mulig­hed for at vur­de­re, om folk er inha­bi­le i andre sam­men­hæn­ge. Vi kan sim­pelt­hen ikke se de her for­bin­del­ser, hvis de ude i offent­lig­he­den behand­ler hin­an­dens ansøg­nin­ger eller kom­men­te­rer hin­an­den i pressen.” 

Et gen­syn med Ulven fra Aalborg

Hvis du har lyt­tet til Fri­heds­bre­vets podcast­se­rie Ulven fra Aal­borg, så ved du, at rig­man­den Jes­per Sko­vs­gaard er en kon­tro­ver­si­el skik­kel­se med alter­na­ti­ve for­ret­nings­me­to­der, som ope­re­rer efter en noget-for-noget-tankegang. 

I mor­ges kun­ne vores finans­re­dak­tion så føje end­nu et kapi­tel til for­tæl­lin­gen om Jes­per Sko­vs­gaard – og som man­ge andre gan­ge hand­ler histo­ri­en om hans sam­ar­bej­de med Aal­borg Kommune. 

Den­ne gang hand­ler det om et pres, som Jes­per Sko­vs­gaard lag­de på en kom­mu­nal for­valt­ning og en cen­tralt pla­ce­ret embedsmand. 

Vi begyn­der et andet sted: 

Aal­borg Kom­mu­ne er mart­ret af en regu­lær skan­da­le, der i novem­ber fik Natio­nal enhed for Sær­lig Kri­mi­na­li­tet (NSK) til at ransa­ge fle­re for­valt­nin­ger i Dan­marks tred­je­stør­ste kom­mu­ne – samt fle­re privatadresser. 

Det hand­ler om, at kom­mu­nen i en peri­o­de på 10 år sim­pelt­hen har taget røven på en ræk­ke entre­pre­nø­rer, for­di de har pres­set dem til at være med til at finan­si­e­re infra­struk­tur som lys­kryds og rund­kørs­ler i for­bin­del­se med entre­pre­nø­rer­nes byggerier. 

En ekstern advo­ka­tun­der­sø­gel­se fra advo­kat­fir­ma­et Hor­ten har kon­klu­de­ret, at kom­mu­nen har ope­re­ret ulov­ligt, når man har entre­pre­nø­rer til det. Det har fået fle­re til at stæv­ne kommunen. 

Og det er her, vi kom­mer til­ba­ge til Jes­per Sko­vs­gaard. Ejen­doms­ma­ta­doren, der har done­ret skjul­te pen­ge til borg­me­ster Tho­mas Kastrup-Lar­sen og Soci­al­de­mo­kra­ti­et og i øvrigt har et noget blak­ket ry. 

Han har nem­lig ind­gå­et en af de afta­ler, hvor kom­mu­nen – iføl­ge advo­ka­tun­der­sø­gel­sen – har hand­let ulov­ligt. Umid­del­bart skul­le man jo så mene, at Sko­vs­gaard står med gode, juri­di­ske kort på hån­den og så småt gik og tyg­ge­de på, hvor stort et erstat­nings­krav han skul­le sen­de kom­mu­nens vej. 

Men nej – i ste­det gik han meget stor­sin­det ud i et for­svar for kom­mu­nen, og den prak­sis, der i dag er stemp­let som ulov­lig, beteg­ne­de han som “sund fornuft”. 

“Det er noget for noget. Vil man have noget, skal man også give noget. Man kan ikke bare sid­de og kræ­ve,” sag­de den kon­tro­ver­si­el­le byg­ge­ma­ta­dor, som end­da frem­hæ­ve­de Aal­borg som en for­bil­led­lig kommune. 

Efter han hav­de leve­ret det gla­de bud­skab til lokal­pres­sen, skynd­te han sig at dele det med borg­me­ster Tho­mas Kastrup-Lar­sen i en mail. Og så bur­de der jo ikke være mere i det. 

Den 2. juli gik Jes­per Sko­vs­gaard i for­svar for Aal­borg Kom­mu­nens ulov­li­ge prak­sis. Dagen inden vars­le­de han borg­me­ster Tho­mas Kastrup-Lar­sen (S) om sine bud­ska­ber. Mai­len blev to minut­ter efter sendt vide­re til kom­mu­nens davæ­ren­de stads­ar­ki­tekt, som byg­ge­ma­ta­doren vil­le have til at kig­ge på en byggetilladelse.

Men sagens doku­men­ter viser, at Jes­per Sko­vs­gaard også vide­re­send­te den gla­de mail til borg­meste­ren til kom­mu­nens stads­ar­ki­tekt, Peder Baltzer Niel­sen, der har det admi­ni­stra­ti­ve ansvar for udbyg­nings­skan­da­len og som i dag er frit­stil­let på grund af sagen. 

Jes­per Sko­vs­gaard hav­de også et andet ærin­de, for han hav­de en ver­se­ren­de sag om en byg­ge­til­la­del­se på et ejen­doms­pro­jekt i Aal­borg, som han ger­ne lige vil­le have stads­ar­ki­tek­ten til at kig­ge på. 14 dage sene­re lyk­ke­des det plud­se­lig – efter at pro­jek­tet blev til­ret­tet – og Jes­per Sko­vs­gaard fik sin byggetilladelse. 

På gen­hør

Jeg håber, at du – om du er abon­nent på Fri­heds­bre­vet eller Den Uaf­hæn­gi­ge eller over­ve­jer at bli­ve det – er enig med mig i, at det giver mening at sam­le kræf­ter­ne og gøre fæl­les front. 

I hvert fald glæ­der jeg mig meget til at lyt­te til En Uaf­hæn­gig Mor­gen – sendt fra Fri­heds­bre­vet – på man­dag klok­ken 7.00. Du kan lyt­te med i Den Uaf­hæn­gi­ges app, som er gra­tis at down­lo­a­de. Du kan som sæd­van­lig også føl­ge med på Den Uaf­hæn­gi­ges Facebook-side. 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet