Fri Kri­stof­fer #12: Jeg er sådan lidt kosmopolit


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

En sjæl­den gang imel­lem mod­ta­ger man en pres­se­med­del­el­se, som er så langt ude, at den enten lug­ter af at være sati­re eller et resul­tat af, at afsen­de­ren er ble­vet hacket. 

Sådan hav­de jeg det, da jeg læste pres­se­med­del­el­sen om, at TV 2 Lor­ry vil­le skif­te navn til TV 2 Kosmopol. Jeg tænk­te sim­pelt­hen, at det måt­te være fik­tion, at man har brugt skat­te­kro­ner på at udskif­te et tåbe­ligt navn med et nyt end­nu mere tåbe­ligt navn. Men desvær­re er det ikke sati­re. Den regio­na­le TV 2‑kanal, der i run­de tal mod­ta­ger 70 mil­li­o­ner kro­ner fra sta­ten om året for at brin­ge lokal­nyhe­der fra hoved­sta­den og omegn, vil frem­over kal­des for TV 2 Kosmopol. 

Sam­let set bru­ger vi mere end en halv mil­li­ard kro­ner på TV 2‑regionerne, og for de pen­ge får vi alt­så blandt andet nu en lokal­ka­nal, der vil til at emme af glo­balt udsyn og ver­dens­bor­ger-vibes. Eller som det hed­der i pressemeddelelsen: 

“Der bli­ver sam­ti­dig ind­vars­let et far­vel til lokal­jour­na­li­stik­ken og god­dag til ny jour­na­li­stik, der går på tværs af områ­dets 34 kom­mu­ner og har udsyn til stor­by­er­ne i lan­de­ne omkring os – Sto­ck­holm, Mal­mø, Ber­lin, Ham­burg. Dem har vi mere til fæl­les med end Hir­ts­hals, Holste­bro og Herning.” 

Jeg mistæn­ker, at direk­tø­ren på Lor­ry har fået nok af at føle sig ube­ty­de­lig og provin­si­el og der­for for­sø­ger at lyk­kes med det, der aldrig lyk­ke­des for Nik og Jay, nem­lig at slå igen­nem i udlan­det. Måske har han haft en drøm om at kun­ne stå op om mor­ge­nen, kig­ge sig i spej­let og udbryde: 

“Jeg hed­der Mor­ten Kjær Peter­sen, og jeg er ikke direk­tør for et medie, der bedri­ver lokal­jour­na­li­stik. Nej, jeg er en ver­dens­mand, der lige så godt kun­ne have besty­ret CNN, men nu sid­der jeg til­fæl­dig­vis her i Lor­ry-byg­nin­gen på Allé­ga­de, Fre­de­riks­berg og kig­ger ud på Euro­pas andre smel­te­dig­ler og tæn­ker sto­re tan­ker om, hvor­dan ver­den hæn­ger sammen”. 

Desvær­re bli­ver Lor­ry bare ikke mere inter­na­tio­nal af at skif­te navn. TV 2 Kosmopol er nem­lig Jon­na Peter­sen, som er 48 år og fra Køge, der står og bak­ser med vaske­tø­jet, mens hun rin­ger ind til Træf­punkt og beskri­ver sig selv som væren­de “sådan lidt latino”. 

Jeg tør slet ikke tæn­ke på, hvad rek­la­me­bu­reau­et, der iføl­ge fag­me­di­et Mar­keds­fø­ring har brugt halvan­det år på at udtæn­ke den­ne bizar­re idé, har taget sig betalt for ulej­lig­he­den. Det er såle­des svært ikke at asso­ci­e­re til den­gang, hvor Aar­hus Kom­mu­ne brug­te en mil­li­on kro­ner på slo­ga­net “Aar­hus – Danish for pro­g­ress”, hvil­ket er i skarp kon­kur­ren­ce om pri­sen for stør­ste spild af offent­li­ge kro­ner med Ran­ders Kom­mu­ne, som brug­te tre mil­li­o­ner på at lære Ran­ders-bor­ger­ne det nye fede slo­gan “Ran­der­le­des” at kende. 

På TV 2 Kosmopol har man ikke kun fået et ånds­svagt navn for skat­te­kro­ner­ne. Man har selv­føl­ge­lig også fået et nyt logo, som ser sådan her ud: 

Jeg tror, det er menin­gen, at det skal sym­bo­li­se­re to jord­klo­der, det glo­ba­le, der møder det loka­le, men det ene­ste, jeg kan tæn­ke på, når jeg ser det, er en røv. En stor røv, der ski­der på skatteborgerne. 

Nu jeg har dig

På Fri­heds­bre­vet har vi ikke nogen rebran­ding-kampag­ne lig­gen­de klar på affy­rings­ram­pen. Tvær­ti­mod så tæn­ker jeg, at folk, der ken­der os, er ved at have en idé om, hvad man får i vores butik; nem­lig kri­tisk jour­na­li­stik, der svir­per magt­ha­ver­ne bagi. 

Som den opmærk­som­me læser vil vide, har vi net­op taget radio­en Den Uaf­hæn­gi­ge med ombord, der lige­som os er grund­lagt på bag­grund af tan­ken om, at det er sundt ikke at være afhæn­gig af stats­støt­te, hvil­ket har resul­te­ret i, at vi nu også kan til­by­de vores med­lem­mer et dag­ligt live mor­gen­pro­gram mel­lem klok­ken 7.00 og 8.00.

Jeg skal hil­se og sige, at det lige nu er hår­de tider ikke at få kun­stigt ånde­dræt fra sta­ten, så hvis du i noget tid har gået og fat­tet sym­pa­ti for vores medie, men end­nu ikke har fået taget dig sam­men til at teg­ne et abon­ne­ment, så er lige nu alt­så et rig­tig godt tids­punkt. Hvis vi på Fri­heds­bre­vet skal kun­ne bli­ve ved med at sæt­te dags­or­den og gøre os gæl­den­de i den offent­li­ge debat, har vi brug for fle­re medlemmer. 

Vi bli­ver i medie-ande­dam­men lidt endnu

På Fri­heds­bre­vet gør vi en dyd ud af ikke at være ven­ner med nogen, og der­for var det en for­nø­jel­se at brin­ge histo­ri­en om, at Fol­ke­tin­get i 2019 betal­te 132.000 kro­ner for, at medi­er­nes Chri­sti­ans­borg-jour­na­li­ster kun­ne feste løs sam­men med poli­ti­ke­re. Egent­lig var festen bud­get­te­ret til at skul­le koste 172.000 kro­ner, men en kunst­ner meld­te afbud, og der­med lan­de­de kuvert­pri­sen for del­ta­ger­ne på lidt over 1.000 kroner. 

Til fester­ne er der refe­rat­for­bud, så hvis en poli­ti­ker står stangstiv og for­tæl­ler en jour­na­list, at han i sit aller­dy­be­ste indre er glø­de­n­de nazist, så kan jour­na­li­sten ikke for­tæl­le om det til sine læsere. 

Per­son­ligt har jeg meget svært ved at se, hvad skat­te­bor­ger­ne får ud af det, og det er lige før, at jeg hel­le­re vil­le sen­de 132.000 kro­ner ned til Sanjay Shah, end jeg vil finan­si­e­re, at poli­ti­ke­re og jour­na­li­ster kan gå på druk sammen. 

Til Fri­heds­bre­vet indrøm­mer Fol­ke­tin­gets for­mand, Søren Gade, at kuvert­pri­sen for arran­ge­men­tet var for høj, og når en mand, der er så dyg­tig til at rage til sig, siger det, så ved man alt­så godt, at den er helt gal. 

Strand­lø­ven Kurt

Vi bli­ver i medi­e­ver­de­nen, for i den for­gang­ne uge stil­le­de Fri­heds­bre­vet skar­pt på medie-orak­let Kurt Strand, der med sine +40 år i dansk jour­na­li­stik har sat så kraf­tigt et aftryk, at Jour­na­list­højsko­lens fre­dags­bar er opkaldt efter ham. Kurt Strand, der også er tid­li­ge­re for­mand for Cav­ling-komitéen, er måske mest kendt for sine år som vært på det legen­da­ri­ske DR2-pro­gram Dead­li­ne og har i den sene­re del af sin kar­ri­e­re især beflit­tet sig med at bedri­ve medi­e­kri­tik på pro­gram­mer som det heden­gang­ne Men­ne­sker og Medi­er på P1 og Pres­se­lo­gen på TV 2 News. 

Efter DR valg­te at luk­ke Men­ne­sker og Medi­er i 2021, for­lod Kurt Strand DR, hvil­ket man læn­ge har for­nem­met en vis bit­ter­hed over hos man­den selv. Han giver den nu i rol­len som medie­kom­men­ta­tor, hvor han meget ofte beskæf­ti­ger sig med sin gam­le arbejds­plads på Ama­ger. I den sene­re tid har han især bota­ni­se­ret i den digi­ta­le stra­te­giom­læg­ning i DR, der har bety­det, at P1-pro­gram­met Ori­en­te­ring er ble­vet ændret. 

Både i Poli­ti­ken, i Kri­ste­ligt Dag­blad og hos DR selv har Kurt Strand kri­ti­se­ret DR’s digi­ta­le stra­te­gi for at være dår­lig, lige­som han eks­pli­cit kri­ti­se­rer beslut­nin­gen om at ændre på Ori­en­te­ring, som han kal­der en “del­vis luk­ning”. I sid­ste uge anmeld­te han så pro­gram­met i Kri­ste­ligt Dag­blad, hvor den ikke fik for lidt: Det nye Ori­en­te­ring er en radio­fo­nisk rode­bu­tik og et pro­gram, som kun er ble­vet vær­re, og som en “udyg­tig ledel­se” har smadret i sin iver efter at for­an­dre, lod Kurt Strand læser­ne forstå. 

Om Kurt Strand har ret i det, skal jeg ikke kun­ne sige, for jeg har hver­ken dyr­ket pro­gram­met før eller efter, det fik en make-over, men det er også irre­le­vant, for pro­ble­met her er, at Kurt Strand i sine kri­ti­ske kom­men­ta­rer har und­ladt at næv­ne, at en af kon­se­kven­ser­ne ved, at man har valgt at ændre på Ori­en­te­ring, er, at Kurt Strands kone, Karen Hjul­mand, blev flyt­tet væk fra programmet. 

Der­for rin­ge­de Fri­heds­bre­vets kul­turjour­na­list Emil Fin­da­len til Kurt Strand og spurg­te ham, om det ikke hav­de været smart nok lige at næv­ne habi­li­tets­pro­ble­met for læser­ne. Det men­te den jour­na­li­sti­ske alfa­der over­ho­ve­det ikke, for som han sagde: 

“Man kan også dekla­re­re sig selv ihjel, ikk’?” 

Fri­heds­bre­vets jour­na­list kon­tak­te­de så Kri­ste­ligt Dag­blad, og de så noget ander­le­des på sagen – Kurt Strand hav­de aldrig fået lov til at anmel­de det pro­gram, hvis de hav­de kendt til habi­li­tets­pro­ble­met, slog den ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør Jep­pe Duvå fast. 

Hvad der sta­dig er svært at for­stå, er selv­føl­ge­lig, at en så erfa­ren jour­na­list som Kurt Strand med auto­di­dakt spe­ci­a­le i medi­e­e­tik ikke selv har tænkt, at den måske ikke var så god, da han sat­te sig for at spid­se pen­nen og sab­le det pro­gram ned, som lige hav­de sagt far­vel og tobak til hans kone. Men for at cite­re Fri­heds­bre­vets Emil Fin­da­len så er det måske bare sådan med inha­bi­li­tet, at den sid­ste, det typisk går op for, er én selv. 

Joakim fra For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste på slap line

Når jeg nu alli­ge­vel er så godt i gang med at pil­le i medi­e­nav­len, har jeg også lyst til lige at rek­la­me­re for det sene­ste afsnit af vores podcast Fri Ukrai­ne med Sofie Frøkjær og Flem­m­ing Rose, hvor de har fået besøg af Hans Engell, der tid­li­ge­re har været for­svars- og justits­mi­ni­ster. Det er vold­somt inter­es­sant. Pro­gram­met hand­ler (igen) om et dybt mærk­vær­digt inter­view, som en ano­nym chef for Ruslands­a­na­ly­se i For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste gav til Ber­ling­s­ke.

Ber­ling­s­ke kal­der den ano­ny­me FE-chef for Joakim, og inter­viewet er sket på bag­grund af ini­ti­a­tiv fra For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste selv. I sig selv er det lidt spe­ci­elt, at en myn­dig­hed invi­te­rer sig selv til inter­view hos et medie og sam­ti­dig stil­ler med en ano­nym repræ­sen­tant, men det bli­ver helt syret, da den­ne “Joakim” begyn­der at spe­ku­le­re i, at Putin har fået stor­heds­v­an­vid som en bivirk­ning af den hor­mon­be­hand­ling, som Putin skul­le have fået mod kræft i skjold­brusk­kir­t­len, hvil­ket i sid­ste ende skal have været med­vir­ken­de til at han inva­de­re­de Ukraine. 

Da Hans Engell læser Ber­ling­s­kes inter­view med FE, tæn­ker han straks, at noget må være fuld­kom­men galt. Men hvad er det, der er galt? Og hvor­for bry­der FE plud­se­lig tavs­he­den på den måde? Lyt til ugens afsnit af Fri Ukrai­ne her.

Her til sidst

For at slut­te mit den­ne uges nyheds­brev, hvor jeg star­te­de det, så er her et scre­en­dump fra den før­ste og sid­ste gang, jeg har med­vir­ket i TV 2 Lorry: 

Hvis du undrer dig over, at jeg ser så øre­tæ­ve­ind­by­den­de ud med en top­hue på inden­for og et rødt hal­størklæ­de, så skyl­des det, at jeg er i for­klæd­ning som den fik­ti­ve nat­klu­be­jer Mor­ten Olsen, der ejer den fik­ti­ve nat­klub Eye Can­dy – en nat­klub, hvor kun smuk­ke men­ne­sker bli­ver luk­ket ind. Nav­net Mor­ten Olsen valg­te jeg, for­di jeg syn­tes, det var sjovt at hed­de det sam­me som den tid­li­ge­re land­stræ­ner i fodbold. 

Optrin­net fandt sted for 10 år siden, da jeg sam­men med komi­ke­ren Jes­per Juhl lave­de tv-pro­gram­met Absur­di­stan. I pro­gram­met sat­te vi os for at teste, hvor let det var at plan­te fal­ske histo­ri­er i medi­er­ne via pres­se­med­del­el­ser, og en af de pres­se­med­del­el­ser, vi send­te ud, hand­le­de alt­så om nat­klub­ben Eye Can­dy, hvor der kun var adgang for smuk­ke men­ne­sker. Pres­se­med­del­el­sen spred­te sig til fle­re medi­er, og der ind­løb en invi­ta­tion fra TV 2 Lor­ry til at kom­me og for­tæl­le om det spæn­den­de koncept. 

Der er ingen tvivl om, at det alt­så er mit eget bed­ste min­de om TV 2 Lor­ry – hvad er dit mon? 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet