Fri Kri­stof­fer #13: Ledig­gang og laster


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

For­le­den læste jeg en arti­kel af ældre dato i Ber­ling­s­ke, hvor det blev beskre­vet, hvor­dan kong Chri­sti­an den 7. for mere end 250 år siden afskaf­fe­de hele ni hel­lig­da­ge. Ham kan man såle­des tak­ke for, at vi ikke læn­ge­re har fri fra arbej­de på for eksem­pel 3. jule­dag, 3. påske­dag og Mik­kel­s­dag. Et argu­ment for refor­men var, at man vur­de­re­de, at det øge­de antal arbejds­da­ge vil­le med­fø­re en øget cir­ku­la­tion af pen­ge. Et andet mere moralsk argu­ment gik på, at fri­da­ge­ne blev brugt på spil, druk og hor. For­ord­nin­gens tekst lød blandt andet sådan her: 

“Ski­ønt deres Anord­ning (alt­så hel­lig­da­ge­ne, red.) kan have havt et gude­ligt Øie­mer­ke, ere de dog mere blev­ne anvend­te til Ledig­gang og Laster, end til sand Guds Dyr­kel­se; hvor­fo­re det er bed­re, at de efter andre Pro­te­stan­ti­ske Lan­des Exem­pel bli­ve anvend­te til Arbei­de og nyt­tig Gierning.” 

Afskaf­fel­sen af hel­lig­da­ge­ne er i dag kendt som Hel­lig­dags­re­for­men af 1770, og jeg kan ikke lade være med at mistæn­ke Met­te Fre­de­rik­sen for at være ble­vet inspi­re­ret af histo­ri­ens vin­ge­sus, da hen­des rege­ring und­fan­ge­de idéen om at afskaf­fe sto­re bede­dag. Det pas­ser i hvert fald med det bil­le­de, jeg gene­relt har af Met­te Frederiksen: 

At hun er stor mod­stan­der af ledig­gang og laster og hel­le­re ser, at folk bru­ger deres våg­ne timer i et tre-holds-skift på en mar­me­la­de­fa­brik end på at have det lidt sjovt. Stats­mi­ni­ste­ren slår mig i hvert fald ikke som en per­son, der stor­tri­ves i mun­tre lag. I hvert fald for­tal­te hun i feel-good-podca­sten Det sid­ste mål­tid på R4dio, at hun er deci­de­ret “elen­dig til at hol­de fri”, og at hun, når det en sjæl­den gang sker, har det med at knok­le på alli­ge­vel – bare derhjemme. 

“Min fami­lie vil sige, at jeg bli­ver uti­dig og sæt­ter dem i gang med arbejds­op­ga­ver, for­di så tæn­ker jeg, at nu skal vi også have vasket de der vin­du­er, eller vi kan også lige få ryd­det op i kæl­de­ren,” for­kla­rer Met­te Fre­de­rik­sen til vær­ten på pro­gram­met, Lær­ke Klø­ve­dal, der gri­nen­de kon­sta­te­rer, at stats­mi­ni­ste­ren alt­så er “dén type”. 

Lige­som Met­te Fre­de­rik­sen har bedste­ven­nen Mar­tin Ros­sen fra Dan­foss som et slags spi­rit ani­mal, hav­de kong Chri­sti­an den 7. som bekendt sin livlæ­ge Stru­en­see, og selv­om histo­ri­ebø­ger­ne ikke til­skri­ver Stru­en­see idéen bag hel­lig­dags­re­for­men, har det været en udbredt myte, at det var hans værk. På sam­me måde har man jo lyst til at spe­ku­le­re i, om idéen om at afskaf­fe sto­re bede­dag er ble­vet til hos Dan­foss på Als, men det taler jo selv­føl­ge­lig imod, at den stra­te­gi­ske sor­te­kunst­ner Ros­sen skul­le kun­ne udtæn­ke et så gigan­tisk soci­al­de­mo­kra­tisk et selv­mål, som bede­dags-idéen har været ind­til videre. 

Uma­ge venner

Rege­rin­gen har i hvert fald præ­ste­ret det umu­li­ge, nem­lig at sam­le fag­be­væ­gel­sen, COOP, lan­dets biskop­per, Ekstra Bla­det, Enheds­li­sten, Libe­ral Alli­an­ce og resten af oppo­si­tio­nen. Både Ekstra Bla­det, Dansk Fol­ke­par­ti, Nye Bor­ger­li­ge, Enheds­li­sten og løs­gæn­ger-mis­silet Met­te Thie­sen kræ­ver end­da en fol­ke­af­stem­ning, som kan bli­ve en rea­li­tet, hvis det lyk­kes at møn­stre yder­li­ge­re 40 man­da­ter, sam­ti­dig med at rege­rin­gen hol­der fast i sin beslutning. 

Ved før­ste øje­kast ser kra­vet om en fol­ke­af­stem­ning om afskaf­fel­se af sto­re bede­dag ret idi­o­tisk ud. Det går jo vir­ke­lig ikke, at noget så småt skal til afstem­ning hos alle dan­ske­re, for så går man lige så stil­le i gang med at udvan­de det repræ­sen­ta­ti­ve demo­kra­ti. Det klas­si­ske gli­de­ba­ne­ar­gu­ment kom­mer til sin ret her, for man kan hur­tigt se for sig, hvor­dan der skal afhol­des fol­ke­af­stem­nin­ger om gud ved hvad, hver gang det kan lyk­kes at sam­le 60 man­da­ter over for rege­rin­gen. Sto­re bede­dag er for lil­le og ube­ty­de­lig for alle andre end fol­kekir­ken og bager­ne, og på det per­son­li­ge plan må jeg bare sige, at de to insti­tu­tio­ner læn­ge har trængt til at få en ordent­lig ruske­tur, Josep­hine Fock-style. 

Sam­ti­dig har det været mor­somt at se fag­be­væ­gel­sen lade, som om at både den dan­ske model og løn­mod­ta­ger­nes ve og vel står og fal­der med én hel­lig­dag. At man så sam­ti­dig har fået inte­gra­tions­mi­ni­ster Kaa­re Dybvad Beks (S) tid­li­ge­re spin­dok­tor til at star­te en under­skrift­sind­sam­ling mod afskaf­fel­sen, har bestemt ikke gjort komi­k­ken ringere. 

For­stå mig ret, under­skrift­sind­sam­lin­ger kan være fine nok, når de bli­ver ført ud i ver­den af en grup­pe fol­ke­sko­le­e­le­ver mod ned­læg­gel­sen af den loka­le ska­ter­park, men når Lizet­te Ris­gaard og de andre grås­præng­te fag­bos­ser sam­ler under­skrif­ter ind, mens Enheds­li­stens Pel­le Drag­sted frå­den­de live­op­da­te­rer antal­let af ind­kom­ne sig­na­tu­rer på Twit­ter, som om det var en fun­dra­i­ser for beva­rel­sen af den sid­ste ilt, så bli­ver det en tand for lat­ter­ligt til min smag. 

Fol­ke­af­stem­ning som pre-emp­ti­ve strike

Når jeg alli­ge­vel fin­der tan­ken om en fol­ke­af­stem­ning besnæ­ren­de, er det alt­så ikke, for­di jeg har den sto­re sym­pa­ti for hver­ken sto­re bede­dag eller mod­stan­der­si­dens argumenter. 

Det skyl­des ale­ne, at jeg tror, at det vil have en opdra­gen­de og lige­frem præ­ven­tiv effekt på lan­dets stats­mi­ni­ster, hvis man gen­nem­før­te en fol­ke­af­stem­ning om Dan­marks mest lige­gyl­di­ge hel­lig­dag, og hun så tab­te den. Det vil­le være et fan­ta­stisk ansigtstab, som hun ikke vil­le kun­ne risi­ke­re en gen­ta­gel­se af. Der­med vil Dan­mark igen have et fun­ge­ren­de kon­trol­or­gan, der kan hol­de Met­te Fre­de­rik­sen i skak og sik­re, at hun ikke kører for langt ud over kan­ten, når hun skal mose sin vil­je igennem. 

For hvis man tro­e­de, at den nye smi­len­de Met­te Fre­de­rik­sen vil­le påbe­gyn­de sin anden peri­o­de som stats­mi­ni­ster mere ydmygt, og at hun måske end­da var ble­vet vel­sig­net med tviv­lens nåde­ga­ve, så kan man godt tro om igen. Det blev åben­lyst, da rege­rin­gen præ­sen­te­re­de adgangs­kra­vet til for­svars­for­hand­lin­ger­ne for Fol­ke­tin­gets øvri­ge par­ti­er, som var, at bede­da­gen skul­le afskaffes. 

Ulti­ma­ti­ve finan­si­e­rings­krav hæn­ger selv­føl­ge­lig ikke sam­men med Met­te Fre­de­rik­sens evin­de­li­ge kvæ­de om, at Putin og trus­len fra øst har gjort det vig­ti­ge­re end nogen­sin­de, at vi rig­tigt står sam­men om de svæ­re løs­nin­ger, og det lyder umi­sken­de­ligt som en gen­ta­gel­se af den­gang, hvor alle dan­ske­re skul­le stå sam­men med Met­te Fre­de­rik­sen mod trus­len fra cor­o­na. Ken­de­teg­nen­de for stats­mi­ni­ste­rens uni­ver­sal-argu­men­ta­tion er i hvert fald, at det altid er tid til at stå sam­men, og den måde, man gør det på, er ved at bak­ke op om stats­mi­ni­ste­rens vilje. 

Fler­tals-argu­men­tet

En anden uhel­dig bivirk­ning ved fler­tals­re­ge­rin­gen er, at der nu er opstå­et et nyt absurd argu­ment, som rege­rin­gen kan tage i brug efter behov. Se bare, hvad Moni­ka Rubin, der er Mode­ra­ter­nes poli­ti­ske ord­fø­rer og Fol­ke­tin­gets nye shoo­ting star, skri­ver på Twitter: 

Som en SF’er påpe­ger under Moni­ka Rubins twe­et, så er det alt­så helt skørt, at kri­ti­ker­ne af sto­re bede­dags-afskaf­fel­sen skal kom­me op med et rea­li­stisk for­slag til finan­si­e­ring af for­svars­for­li­get, som der kan sam­les poli­tisk fler­tal for, når nu det i det nuvæ­ren­de fol­ke­ting ikke er muligt at sam­le et fler­tal uden om regeringen. 

Jeg har læn­ge argu­men­te­ret for, at den magt­fuld­kom­men­hed, som især Ven­stre har kri­ti­se­ret stats­mi­ni­ste­ren for, risi­ke­rer at nå helt nye høj­der, efter hun har fået et fler­tal bag sig med i rege­ring, og de ene­ste til­ba­ge­væ­ren­de stopklod­ser er hånd­duk­ken på ven­stre arm, Jakob Elle­mann-Jen­sen, og glo­be­trot­te­ren Lars Løk­ke Rasmussen. 

Måske er en præ­ven­tiv fol­ke­af­stem­ning sim­pelt­hen det, der skal til, for at vi und­går end­nu en rede­lig­hed som minks­kan­da­len eller FE-sagen, og at vi om fire år igen får en valg­kamp, der fra oppo­si­tio­nens side hand­ler om rege­rin­gens magtfuldkommenhed. 

Sto­re Pengeuddelingsdag

Hvis du her efter mine ind­le­den­de rab­le­ri­er sta­dig læser med, så til­la­der jeg mig alt­så lige at udnyt­te din opmærk­som­hed til at spør­ge, om du ikke skul­le prø­ve et abon­ne­ment på Frihedsbrevet? 

Du kan få de før­ste 14 dage for 0 kro­ner, så der er intet at miste ved at give os et skud. Til gen­gæld garan­te­rer jeg dig, at du hver dag vil bli­ve mødt af inter­es­san­te histo­ri­er fra nog­le af Dan­marks bed­ste jour­na­li­ster og en lang ræk­ke spæn­den­de podcasts. 

På Fri­heds­bre­vet mod­ta­ger vi ikke medi­e­støt­te, hvil­ket ikke just er en for­del over for vores kon­kur­ren­ter, der hvert år får kørt mil­li­o­ner af kro­ner ind på pal­ler fra sta­ten. Fak­tisk blev medi­e­støt­ten for det kom­men­de år net­op offent­lig­gjort, og der har vanen tro især været pen­ge­regn over avi­ser­ne Kri­ste­ligt Dag­blad og Infor­ma­tion, der sko­v­ler hen­holds­vis 28 og 25 mil­li­o­ner kro­ner ned i skuf­fen. Gad vide, hvad stra­te­gi­en er for de to avi­ser, hvis sta­ten en dag luk­ker for det var­me vand? 

Her på matrik­len tror vi omvendt på, at du og man­ge andre kan se det for­nuf­ti­ge i, at Dan­mark har et stort og slag­kraf­tigt medie, der ikke er ven­ner med nogen, og som poli­ti­ker­ne ikke kan røre ved – uan­set hvor træt­te de bli­ver af os. 

Lug­ten af gre­enwas­hing på Politiken

Og apro­pos andre medier. 

I går kun­ne vores kul­tur­re­dak­tion brin­ge en anden her­lig histo­rie i sam­ar­bej­de med gra­ver­me­di­et Danwatch. 

Histo­ri­en hand­ler i al sin enkelt­hed om, at Dan­marks (dobbelt)moralske fyrtårn Poli­ti­ken i åre­vis har gået og kaldt sig selv for “Dan­marks før­en­de kli­maa­vis”. Måske kan du end­da huske, den­gang vi på Fri­heds­bre­vet brag­te histo­ri­en om Alter­na­ti­vets kli­ma­ord­fø­rer The­resa Sca­ve­ni­us’ man­ge inden­rigs­fly­rej­ser, hvor Poli­ti­ken i en leder skrev, at Sca­ve­ni­us skul­le skam­me sig, og at kli­ma­kam­pen både er “poli­tisk og personlig”. 

Sam­ti­dig lever avi­sen fedt på annon­cer for fly­rej­ser i mod­sæt­ning til fx den ven­stre­o­ri­en­te­re­de avis The Guar­di­an, der i høje­re grad lever op til det, de præ­di­ker, ved at fra­si­ge sig at tje­ne pen­ge på at sæl­ge fos­si­le annoncer. 

Der­til kom­mer, at det kan være på kant med mar­keds­fø­rings­lo­ven, når Poli­ti­ken bryster sig af at være lan­dets før­en­de kli­maa­vis. Det viser en gen­nem­gang af den doku­men­ta­tion, som Poli­ti­ken har lagt frem – den årli­ge grøn­ne sta­tus og JP/Politikens Hus’ bære­dyg­tig­heds­rap­port– og som Fri­heds­bre­vet i sam­ar­bej­de med Danwatch har fore­holdt en ræk­ke eksperter. 

Af doku­men­ta­tio­nen frem­går det, hvor man­ge fly­rej­ser Poli­ti­kens redak­tion har fore­ta­get – dis­se er for­øvrigt ste­get i 2022 – men det er ikke til at se, hvor meget print og distri­bu­tion af Poli­ti­kens papira­vis påvir­ker klimaet. 

Det lug­ter af gre­enwas­hing, lyder vur­de­rin­gen fra Marie Frank-Niel­sen, der er jurist ved For­bru­ger­rå­det Tænk, for som hun siger, så skal man kun­ne doku­men­te­re, at man er den bed­ste i bran­chen, hvis man hæv­der at være det. 

Ama­lie Kest­ler, der er che­fre­dak­tør på Poli­ti­ken, for­sva­rer sig blandt andet med, at det med at være Dan­marks før­en­de kli­maa­vis, er en ambi­tion, de har, og at slo­ga­net nær­me­re hand­ler om, at man vil være de bed­ste til at skri­ve om kli­ma og sæt­te det på dags­or­de­nen. Hun kom­mer dog til kort, når Fri­heds­bre­vet og Danwatch spør­ger hen­de, hvor­dan de er før­en­de sam­men­lig­net med fx kon­kur­ren­ten fra Information. 

Til spørgs­må­let om, hvor­dan man kan kal­de sig Dan­marks før­en­de kli­maa­vis og sam­ti­dig udgi­ve et 96-sider langt rej­se­til­læg, sva­rer Ama­lie Kestler: 

“Vi vil ikke gøre os til moral­ske dom­me­re på lov­lig annon­ce­ring, så der adskil­ler fly og rej­ser sig ikke fra andre annoncer.” 

Så er det jo bare at læne sig til­ba­ge og ven­te på, at Poli­ti­ken genop­li­ver Ekstra Bla­dets heden­gang­ne prosti­tu­tions­an­non­cer. Med­min­dre selv­føl­ge­lig, at vi her har at gøre med end­nu et sted, hvor Poli­ti­kens moral­ske habi­tus spaltes. 

Læs eller lyt til det for­ry­gen­de inter­view med Poli­ti­kens che­fre­dak­tør i Fri­heds­bre­vets app. 

Fri Mads

Egent­lig byder det mig inder­ligt imod at anbe­fa­le noget, som min chef Mads Brüg­ger laver, for man vil jo så nødigt ind­ta­ge rol­len som medi­e­bran­chens Astrid Krag. 

Når jeg alli­ge­vel tager chan­cen, skyl­des det til dels, at jeg ikke kan nå at dele lige så man­ge sel­fies som hen­de på soci­a­le medi­er, om så jeg ikke fore­tog mig andet resten af livet, og dels at Mads Brüg­gers stu­e­gang på Chri­sti­ans­borg er noget af det mest popu­læ­re, som vi har bag beta­lings­mu­ren, blandt vores læsere. 

Og jeg for­står godt hvor­for. Mads deler gav­mildt ud af den saf­ti­ge gang­slad­der og er sam­ti­dig garant for en lind strøm af sal­te­de svir­pe­re til blå som røde. 

I den sene­ste udga­ve af Fri Mads skri­ver han blandt andet om sine ople­vel­ser ved et stør­re arran­ge­ment i Fæl­les­sa­len den for­gang­ne tirs­dag. Tra­di­tio­nen tro skul­le det nye år i Fol­ke­tin­get nem­lig spar­kes i gang med en ordent­lig fest, og Mads Brüg­ger bemær­ker, hvor langt ude det er, at skat­te­bor­ger­ne skal beta­le for, at poli­ti­ker­ne går på druk på en tirsdag. 

Der­u­d­over har han den­ne beskri­vel­se, som jeg bli­ver nødt til at dele med dig: 

“Diplo­ma­ter­ne stod i kø for at kom­me ind i Fæl­les­sa­len. Inden­for, som en mod­ta­gel­ses­ko­mité, stod for­man­den for Esb­jerg Havn, Søren Gade, samt inde­ha­ve­ren af web­s­i­tet netfisse.dk, Jep­pe Søe. Og så yderst til ven­stre SF’eren Kar­sten Høn­ge. En for en bød trio­en diplo­ma­ter­ne vel­kom­ne og tryk­ke­de på næven med dem. 

Jep­pe Søe var iført det sam­me khaki­far­ve­de jak­ke­sæt, han hav­de på, da han under­skrev grund­loven. Og han så helt bal­dret ud i hove­d­et. Som om han hav­de fået en hjer­ne­blød­ning og nu led af en mid­delsvær ansigts­lam­mel­se. Rig­tigt meget var da også gået galt for ham, og sene­st var der sket det, at han skul­le skil­les fra sin kone Pia Møl­ler Søe, der sam­ti­dig var ansat som hans per­son­li­ge assi­stent i Mode­ra­ter­ne. Det bli­ver hun ved med at være, for der er en ‘fort­sat sam­hø­rig­hed’ mel­lem dem, som Jep­pe Søe skrev på sin Face­book-pro­fil for­le­den dag. Når jeg kig­ge­de på Jep­pe Søe, så jeg en mand, der var ved at fat­te, hvor gru­somt et nulsums­spil poli­tik er.” 

I den­ne uge har Mads Brüg­ger til­bragt mere tid, end han ple­jer, på Chri­sti­ans­borgs gan­ge, da der har været både åbnings­ta­le- og debat. Hvad der kom­mer ud af det, må du ven­te med at læse til på man­dag, men jeg tør godt alle­re­de nu love, at det bli­ver en udga­ve af Fri Mads, som du ikke vil gå glip af. 

Nyt fra Ruder­s­dal Kommune

Jeg ved ikke, om du har fulgt med i den let­sin­di­ge omgang med skat­te­bor­ger­nes pen­ge, som Ruder­s­dal Kom­mu­ne vir­ke­lig har excel­le­ret i, og som er ble­vet afdæk­ket af Fri­heds­bre­vets poli­ti­ske redak­tion. Per­son­ligt må jeg sige, at jeg nyder hver en histo­rie i ful­de drag, for er der noget bed­re end at læne sig godt til­ba­ge i sofa­en, smæk­ke bene­ne op, åbne en kold øl, og så ellers sid­de og mæske sig i ren­dyr­ket idi­o­ti i det offent­li­ge? Ikke for mig, det er sim­pelt­hen min jour­na­li­sti­ske livret. 

Vi har tid­li­ge­re for­talt, hvor­dan man i Ruder­s­dal Kom­mu­ne synes, at det er helt inde for ski­ven at bru­ge 250.000 kro­ner på at få klat­ma­let et portræt af den tid­li­ge­re borg­me­ster, men det er fak­tisk en min­dre detal­je, sam­men­lig­net med det split­ter­ga­le stunt, som de lave­de før jul. 

Meget kort for­talt har kom­mu­nen brugt godt 100.000 kro­ner på to jule­træ­er, der er ble­vet sat op til glæ­de og til gavn for Ruder­s­dals bor­ge­re. I år vil­le man dog ger­ne sen­de et sig­nal på grund af ener­gik­ri­sen, og man valg­te at hen­læg­ge træ­er­ne i mør­ke det meste af tiden for at vise, at man spa­re­de på strøm­men. Kom­mu­nen har ellers tid­li­ge­re ind­købt ener­gibe­spa­ren­de LED-pærer, så iføl­ge deres egne bereg­nin­ger hav­de det mak­si­malt kostet et par tusin­de kro­ner at hol­de træ­er­ne tændt hele tiden. 

I ste­det valg­te man så at bru­ge yder­li­ge­re 56.000 kro­ner på to elcyk­ler. Kom­mu­nens bor­ge­re kun­ne så selv træ­de rundt i peda­ler­ne og på den måde gene­re­re strøm, så lyset rig­tig kun­ne strå­le højt fra træ­ets grøn­ne top. Hvor man­ge der har benyt­tet sig af den mulig­hed, ved jeg ikke, men de, der har, er ble­vet holdt for nar. I den­ne uge kun­ne vi nem­lig på Fri­heds­bre­vet afslø­re, at cyk­ler­ne aldrig har kun­net gene­re­re strøm. I ste­det har man lavet en anord­ning, der sva­rer til, at man tæn­der på en stik­kon­takt, hver gang en bor­ger sæt­ter sig i sadlen. 

Det er til trods for, at man i kom­mu­nens egen pres­se­med­del­el­se, hvor det geni­a­le påfund beskri­ves, skri­ver, at cyk­ler­ne kan “bru­ges til at pro­du­ce­re strøm” – hvil­ket alt­så er løgn. 

Som en sid­ste krøl­le på mol­bo­hi­sto­ri­en fra Ruder­s­dal sker der det, at en vaks bor­ger hen­ven­der sig til kom­mu­nen, for­di han har opda­get, at el-instal­la­tio­nen med høj sand­syn­lig­hed er ulov­lig, da den ikke lever op til reg­ler­ne i EU’s maskin­di­rek­tiv. Jeg skal ikke sid­de her og spil­le rides­mart og påstå, at jeg vid­ste, at EU hav­de et maskin­di­rek­tiv, som man kun­ne kom­me i kon­flikt med, men sådan som EU efter­hån­den har gre­bet om sig, er det måske naivt at fore­stil­le sig det modsatte. 

Efter lidt mails frem og til­ba­ge beslut­ter man sig på kom­mu­nen for at pil­le cyk­ler­ne ned igen. Da en anden bor­ger undrer sig over, hvor­for cyk­ler­ne nu plud­se­lig er væk, løber kre­a­ti­vi­te­ten igen af med en leden­de med­ar­bej­der i tek­nik- og mil­jø­for­valt­nin­gen. Kom­mu­nens embeds­mand for­kla­rer bor­ge­ren, at man blandt andet har fjer­net cyk­ler­ne for at und­gå hærværk. 

Fadæ­sen har hver­ken borg­me­ster Ann Sofie Orth (K) eller de ansvar­li­ge med­ar­bej­de­re i for­valt­nin­gen haft noget at sige om. Uden at give en nær­me­re for­kla­ring har de nem­lig rent afvist at kom­men­te­re den gak­ke­de sag. 

Måske tæn­ker du, at det lyder lidt småt, men det er nog­le gan­ge sådan, at det er i de små histo­ri­er, at man fin­der den stør­ste sand­hed, og i det her til­fæl­de synes jeg, at man har for­talt rig­tig meget om, hvor­dan tin­ge­ne fun­ge­rer i Ruder­s­dal Kommune. 

Det med småt

Det brin­ger mig til, hvor­dan tin­ge­ne fun­ge­rer et andet sted i det offent­li­ge, nem­lig hos poli­ti­et. Tid­li­ge­re på ugen brag­te vi en histo­rie fra Køben­havns Poli­tis ankla­ge­myn­dig­hed, hvor vi kun­ne afslø­re, at en advo­ka­tur­chef ikke kun­ne hol­de nal­ler­ne fra en kvin­de­lig kol­le­ga og her­ef­ter blev flyt­tet til det sam­me job – bare i en anden politikreds. 

Læs eller lyt til histo­ri­en i Fri­heds­bre­vets app. 

Sam­me sted fin­der du i øvrigt mor­ge­nens arti­kel om lan­dets uni­ver­si­te­ter, der i 2022 har tabt mere end en halv mil­li­ard kro­ner på aktie­mar­ke­det. Til trods for at den davæ­ren­de depar­te­ments­chef i Finans­mi­ni­ste­ri­et har adva­ret net­op uni­ver­si­te­ter­ne mod at fol­de sig alt for meget ud på aktiebørsen. 

Tschüss

Man­ge tak, for­di du læste med. Jeg er til­ba­ge igen i næste uge. Jeg håber, du får en rig­tig god wee­kend med der­til­hø­ren­de ledig­gang og laster. 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet.