Fri Kri­stof­fer #14: Sølv­pa­pirs­hat­ten og den sto­re flagkrise


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Da jeg sid­ste wee­kend lå i min seng med tøm­mer­mænd og lyt­te­de til den sene­ste udga­ve af Flem­m­ing Roses nyheds­brev Fri Tænk­ning, blev mine tan­ker sendt på him­mel­flugt. Folk har jo for­skel­li­ge cravings, når de har tøm­mer­mænd, og jeg med­gi­ver, at Flem­m­ing Roses nyheds­brev måske ikke er det mest oplag­te mate­ri­a­le at gå ombord i, når man lig­ger brak, men ikke desto min­dre var det alt­så det, jeg hav­de brug for i lørdags. 

Flem­m­ing Rose hav­de inter­viewet den ame­ri­kan­ske viden­skabs­hi­sto­ri­ker Micha­el Scher­mer, som har beskæf­ti­get sig med kon­spira­tio­ner og kon­spira­tions­te­o­ri i en menneskealder. 

En af Scher­mers poin­ter er, at men­ne­skets til­bø­je­lig­hed til at tro på kon­spira­tio­ner har dybe evo­lu­tions­psy­ko­lo­gi­ske rød­der, for­di det gen­nem vores evo­lu­tion som art ofte har været for­bun­det med evnen til at over­le­ve. Det hand­ler om at iden­ti­fi­ce­re sig­na­ler, som poten­ti­elt kan true os på livet, men hvor trus­len ikke er syn­lig, og så er vi nødt til at rea­ge­re på vores for­mod­ning om, hvad det kan være. 

Det er ellers sjæl­dent, at man for­bin­der kon­spira­tions­te­o­ri­er med noget posi­tivt. Tag nu tos­se­bol­den Alex Jones, der har gjort en kæm­pe for­ret­ning ud af at søsæt­te sinds­sy­ge kon­spira­tions­te­o­ri­er, hvor den vær­ste må siges at være hans løgn om, at San­dy Hook-mas­sa­kren, hvor en mas­se­mor­der skød og dræb­te 20 børn i alde­ren 6–7 år, var et stort fup­num­mer, der hav­de til hen­sigt at fra­ta­ge ame­ri­ka­ner­ne deres ret til at bære våben. Jones påstod end­da, at for­æl­dre­ne til de dræb­te børn var betal­te sku­e­spil­le­re, og så bli­ver det vist ikke mere sygt. 

Alex Jones har selvsagt ikke gjort ver­den til et bed­re sted. Men dét, at kon­spira­tions­te­o­ri lig­ger dybt i urmen­ne­sket som en slags for­svars­me­ka­nis­me mod det ufor­ud­se­te, er alli­ge­vel inter­es­sant. For spørgs­må­let er jo, om den para­noi­de i vis­se til­fæl­de er fle­re skridt for­an den mere ratio­nelt tænkende? 

Hvil­ken kon­spira­tions­te­o­ri tror du på?

I sit nyheds­brev spør­ger Flem­m­ing Rose læse­ren direk­te: “Hvil­ken kon­spira­tions­te­o­ri­er tror du på?” som jeg så kun­ne lig­ge i mit mørklag­te sove­væ­rel­se med ru tun­ge og ondt i hove­d­et og filo­so­fe­re over. For mit ved­kom­men­de er der ingen tvivl om, at den kon­spira­tions­te­o­ri, som jeg abon­ne­rer mest på, hand­ler om FE-sagen. Ikke for­di jeg føler mig over­be­vist om, hvad der præ­cis er sket i den sag, men nær­me­re for­di det vir­ker så åben­bart, at der er noget helt galt, som offent­lig­he­den ikke får at vide. 

Jo mere man tæn­ker over den sag, jo min­dre mening giver den, hvil­ket er den per­fek­te gød­ning for kon­spira­tions­te­o­ri­er. Tid­li­ge­re i dag brag­te vi på Fri­heds­bre­vet en gen­nem­gang af det absur­de tids­sam­men­fald, der er mel­lem, at for­man­den for Til­sy­net med Efter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne, Micha­el Kistrup, får for­læn­get sin kon­trakt som for­mand for til­sy­net, og at den kri­tik, som til­sy­net ret­te­de, der før­te til at tid­li­ge­re FE-chef Lars Find­sen og fire leden­de med­ar­bej­de­re blev hjem­sendt, blev hældt ned ad bræt­tet af en under­sø­gel­ses­kom­mis­sion. En uge efter at det alt­så viste sig, at Kistrup hav­de affy­ret en bazoo­ka mod For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste og dens top­le­del­se helt uden grund, blev han genudpeget. 

Det er immer­væk svært at fat­te. Det kan ikke under­stre­ges nok, hvor ska­de­lig den til­syns­rap­port og især den med­føl­gen­de pres­se­med­del­el­se har været for Dan­marks sam­ar­bej­de med uden­land­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ster. Så hvor­dan kan man bli­ve genud­pe­get som for­mand, når man med sto­re kon­se­kven­ser til føl­ge har skidt så langt ved siden af potten? 

Det viser sig, at den genud­peg­ning, der sker af for­man­den for Til­sy­net med Efter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne, nær­mest sker per auto­ma­tik. Justits­mi­ni­ste­ri­et oply­ser nem­lig til Fri­heds­bre­vet, at det kun er, hvis for­man­den – eller et af udval­gets andre med­lem­mer – bli­ver for syge til at bestri­de embe­det, eller hvis de bli­ver ansat i sel­ve efter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne, eller at de kom­mer i Fol­ke­tin­get, at de ikke kan fort­sæt­te i tilsynet. 

Det er jo absurd. Micha­el Kistrup og jam band kan alt­så split­te efter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne ad – og ingen kan gøre noget som helst ved det. Det er svært ikke at tæn­ke, at der er en gra­ve­ren­de ind­byg­get fejl i systemet. 

Læg der­til, at den tid­li­ge­re FE-chef Lars Find­sen, der har til­bragt stort set hele sin kar­ri­e­re i cen­tra­lad­mi­ni­stra­tio­nen, har for­talt i sin bog, at den tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Tri­ne Bram­sen – iføl­ge Find­sen – smed ham i gabe­stok og send­te ham hjem, for­di hun skul­le kun­ne tæl­le til 90, så begyn­der kon­spira­tions­te­o­ri­en efter­hån­den at tage form. 

Elle­mann-clas­sic

Ud over at det ingen kon­se­kven­ser har haft for Til­sy­net med Efter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne, at de fik sig­na­le­ret til hele ver­den, at Dan­marks spiontje­ne­ste er en flok skrup­pel­lø­se kri­mi­nel­le, og at man i hvert fald ikke skal dele sine hem­me­lig­he­der med dem, så er der man­ge andre ting i hele FE-sagen, som over­går fantasien. 

De fle­ste husker Jakob Elle­mann-Jen­sen, da han for få måne­der siden stod på Kastel­let sam­men med Søren Pape og hav­de solen i øjne­ne, mens han ikke kun­ne under­stre­ge nok, hvor alvor­ligt han så på hele FE-sagen. 

Nu er Jakob Elle­mann ble­vet for­svars­mi­ni­ster, og selv­om det efter­hån­den er vel­kendt, at han mener det mod­sat­te af alt, han men­te før val­get, så er det alli­ge­vel opsigtsvæk­ken­de, at han er gået med til at accep­te­re at søsæt­te en lige­gyl­dig, afgræn­set mini­put-kom­mis­sion, der slet ikke har mulig­hed for at afdæk­ke, hvad der er op og ned i hele sagen. 

En hek­se­ke­del med mær­ke­li­ge sager

Gad vide om offent­lig­he­den nogen­sin­de får svar på, hvor­for den tid­li­ge­re justits­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­faye sad flan­ke­ret af PET-chef Finn Borch og under­hold­te Fol­ke­tin­gets par­ti­le­de­re med, at Lars Find­sen godt kun­ne lide at dyr­ke SM-sex, og at han alt­så også hav­de skral­det et par cyk­ler på et tids­punkt, som Ber­ling­s­ke tid­li­ge­re har afsløret? 

Det tviv­ler jeg på, og også her er det svært at lade være med at lade tan­ker­ne van­dre ud, hvor det bli­ver meget mørkt, når man skal for­sø­ge at fin­de mening i den sean­ce. Har en stor del af FE-sagen i vir­ke­lig­he­den hand­let om, at Lars Find­sen skul­le ned med nak­ken for enhver pris, for­di han hav­de gjort sig util­bens? Det får du og jeg måske aldrig svar på. 

Noget andet, som jeg tviv­ler på, at vi nogen­sin­de får svar på, hand­ler om den alle­steds­nær­væ­ren­de depar­te­ments­chef i Stats­mi­ni­ste­ri­et, Bar­ba­ra Ber­tel­sen. Får vi mon nogen­sin­de svar på, om det er rig­tigt, som Lars Find­sen beskri­ver i sin bog, at Bar­ba­ra Ber­tel­sen for­søg­te at for­dre­je fak­ta i for­bin­del­se med sagen om agen­ten Ahmed Sam­sam, sådan så Justits­mi­ni­ste­ri­et kun­ne kom­me til at se bed­re ud? Og at hun flip­pe­de ud og, efter at være ble­vet kor­ri­ge­ret, sag­de til Find­sen: “Du skal ikke kom­me her og frem­tu­re”, for der­ef­ter reso­lut at for­la­de mødet? 

Det vil­le ellers være hen­sigts­mæs­sigt for til­li­den til de øver­ste magt­ha­ve­re i det­te land, om vi kun­ne få afkla­ret, hvor­vidt Met­te Fre­de­rik­sens con­sig­li­e­ri Bar­ba­ra Ber­tel­sen har for­søgt at blan­de sig i sagen om Ahmed Sam­sam og måske end­da er lyk­ke­des med det. 

Der er sim­pelt­hen så man­ge ting, der ikke giver mening i den­ne sag med Lars Find­sen, de øvri­ge hjem­send­te FE-med­ar­bej­de­re, Ahmed Sam­sam, Til­sy­net med Efter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne, Mat­ti­as Tes­faye, Tri­ne Bram­sen og Bar­ba­ra Ber­tel­sen mfl., at man kan være nødt til at tage sig en vali­um før sen­ge­tid, hvis man ikke skal lig­ge vågen og spe­ku­le­re over det hele natten. 

Så mit svar på Flem­m­ing Roses spørgs­mål i den­ne uges Fri Tænk­ning er, at jeg tror på en kon­spira­tions­te­o­ri, der hand­ler om FE-sagen, men jeg kan desvær­re ikke skri­ve spe­ci­elt uddy­ben­de og kon­kret om, hvor­dan jeg præ­cis tror, at det hele hæn­ger sam­men, for så er jeg ban­ge for, at jeg bli­ver hen­tet af den blå vogn. 

Det er bare med at kom­me i gang

Nå, men som jeg håber, at du for­nem­mer på oven­stå­en­de, er der alt­så rig­tig god grund til at prø­ve et abon­ne­ment på Fri­heds­bre­vet. Du får løben­de inter­es­san­te histo­ri­er, som fx vores poli­ti­ske jour­na­list Hen­rik Jen­sens arti­kel om genud­peg­nin­gen af for­man­den for Til­sy­net med Efter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne, lige­som du hver uge får Fri Tænk­ning med Flem­m­ing Rose ind ad brevsprækken. 

Kan man ikke få nok af Flem­m­ing Rose (det kan jeg ikke), så får man også Fri­heds­bre­vets ugent­li­ge podcast Fri Ukrai­ne, hvor den tid­li­ge­re moskvakor­re­spon­dent og rus­sisk­ta­len­de Rose føl­ger sla­gets gang ved øst­fron­ten sam­men med vores jour­na­list Sofie Frøkjær. 

Der­u­d­over får du også Fri­is’ Diplo­mat­post, hvor Flem­m­ing Rose sam­men med Dan­marks måske mest gar­ve­de top­diplo­mat Fri­is Arne Peter­sen ven­der ver­dens­si­tu­a­tio­nen i et ugent­ligt maga­sin. Og meget, meget andet. 

Flag­kri­sen

Efter du har sid­det og læst mit tan­ke­spil om For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste, sid­der du måske og tæn­ker, om vi dog ikke har nog­le vir­ke­li­ge pro­ble­mer i det­te land? 

Og jo, det har vi da. Se nu bare den årvåg­ne kul­tur­mi­ni­ster, Jakob Engel-Sch­midt, der jævn­før rege­rings­grund­la­get skal i gang med at fin­de ud af, hvor­dan kunst og kul­tur kan bidra­ge til at løse tidens sto­re kri­ser, her­un­der kli­ma­kri­sen, triv­selskri­sen, naturkri­sen og velfærdskrisen. 

Jakob Engel-Sch­midt er imid­ler­tid star­tet et andet sted: Med flagkrisen. 

Kort for­talt kom det i går frem, at man på grund af effek­ti­vi­se­rin­ger af vagt­vær­net på Kron­borg Slot ikke læn­ge­re hav­de res­sour­cer til at hej­se Dan­ne­brog over slottet. 

Umid­del­bart lyder det umi­sken­de­ligt som plot­tet for DR’s næste vel­lyk­ke­de sati­re­sats­ning, hvor jeg sag­tens kan se Fre­de­rik Cili­us og Ras­mus Bruun give den i hoved­rol­ler­ne som to djø­fe­re, der er ble­vet ansat som hen­holds­vis slots­chef og mar­ke­tings­chef. Jeg fore­stil­ler mig, at de to i før­ste afsnit beslut­ter at ekse­kve­re en spa­reø­vel­se, der net­op resul­te­rer i, at Dan­ne­brog ikke læn­ge­re vajer over Kronborg. 

Umid­del­bart kun­ne jeg sag­tens se sådan en serie for mig, men jeg vil­le nok synes, at manuskript­for­fat­te­ren hav­de taget den lidt for langt, hvis det blev skre­vet ind, at lan­dets kul­tur­mi­ni­ster vil­le gå ind i sagen. Især hvis det fore­gik på den­ne måde: 

Kul­tur­mi­ni­ster Jakob Engel-Sch­midt udsen­der det­te twe­et klok­ken 17.36 i går. 

Præ­cis 45 minut­ter sene­re føl­ger han så op med det­te tweet: 

Sådan. Fær­digt arbej­de. Hvil­ken hand­le­kraf­tig mini­ster, der lyn­hur­tigt fin­der en løs­ning på sam­fun­dets sto­re pro­ble­mer – eller som det hed­der i rege­rings­grund­la­get – tidens sto­re kri­ser. Det er vist kun beslut­nin­gen om at ned­læg­ge hele min­k­er­hver­vet, der er ble­vet hand­let på med lige så stor effek­ti­vi­tet i nye­re poli­tisk historie. 

Luder­be­søg på For­sva­rets regning

Ander­le­des lang­somt går det, når det kom­mer til at løse pro­ble­mer­ne i en anden af de sager, vi har gra­vet frem på Fri­heds­bre­vet i den­ne uge. 

Kort for­talt hand­ler sagen om, hvor­dan ansat­te i For­sva­ret har fyret den godt og grun­digt af på sta­tens reg­ning, når de har svun­get det kre­dit­kort, de er ble­vet udsty­ret med. 

Fri­heds­bre­vets jour­na­li­ster har afdæk­ket, at For­sva­rets Auditørkor­ps siden 2020 har hånd­te­ret 34 sager om ube­ret­ti­get brug af For­sva­rets kre­dit­kort. Blandt andet viser det sig, at de ansat­te har brugt For­sva­rets kre­dit­kort på lap­dan­ces, seksu­el­le ydel­ser og grænsehandel. 

Fire af sager­ne har ført til en dom for man­datsvig. Det – i min optik – mest bizar­re til­fæl­de er en udsendt pre­mi­er­løjt­nant, der har brugt 14.000 kro­ner på sta­tens kre­dit­kort på at gå til luder. Det fik mig til at tæn­ke på, hvor man­ge prosti­tu­e­re­de For­sva­rets ansat­te mon skal besø­ge, før vi kom­mer op og nær­mer os 2 pro­cent af BNP, som vi har lovet vores alli­e­re­de i NATO. 

Der må være tale om en sær­lig kul­tur i Forsvaret

Det vir­ker jo som en fuld­stæn­dig gro­tesk og absurd sag, hvor man vil­le for­ven­te, at For­sva­ret og den ansvar­li­ge mini­ster vil­le gri­be ind og sik­re, at det aldrig sker igen, at dan­ske skat­te­kro­ner går til, at en stangstiv chef i For­sva­ret får afløb for sine drif­ter på en strip­bar i udlandet. 

Men så let er det åben­bart ikke. Det er nem­lig langt fra et nyt fæno­men. Rigs­re­vi­sio­nen udtal­te i decem­ber 2020 hård kri­tik af For­sva­rets omgang med sta­tens mid­ler, lige­som Ber­ling­s­ke sam­me år beskrev en lang ræk­ke sager, hvor For­sva­rets ansat­te mis­brug­te deres kre­dit­kort på bytu­re og ferier. 

Ja, der er til­sy­ne­la­den­de ikke sket en pind. Det undrer også Per Niko­laj Bukh, pro­fes­sor i øko­no­mi­sty­ring på Aal­borg Uni­ver­si­tet, at sager­ne bli­ver ved med at pib­le frem. Især for­di For­sva­ret har ind­ført en sær­lig ind­sats mod misbruget. 

“Der må være tale om en sær­lig kul­tur i For­sva­ret,” kon­sta­te­rer han. 

Det kan man kun give ham ret i. I mel­lem­ti­den kan man jo så undre sig over, hvor­for der sta­dig flo­re­rer rundt reg­net 10.000 kre­dit­kort blandt ansat­te i For­sva­ret, når det åben­bart kan være så svært at hol­de styr på, hvad de bru­ger pen­ge­ne på. 

Det vil­le vi jo selv­føl­ge­lig ger­ne have spurgt for­svars­mi­ni­ster Jakob Elle­mann-Jen­sen om, men det gider den tid­li­ge­re sol­dat dog ikke at bru­ge sin tid på. Der er som tid­li­ge­re nævnt, selv­føl­ge­lig også vig­ti­ge­re sager, som skal hånd­te­res af regeringen. 

God wee­kend

Jeg håber du får en rig­tig god wee­kend. For lige­som at kick­star­te den giver jeg dig her­med den­ne over­skrift, som i dag har lig­get i top­pen af politiken.dk.

Og så siger man, at Poli­ti­ken er en kede­lig avis… 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet