Fri Kri­stof­fer #15: Tag jer i agt for de fal­ske pro­fe­ter, der kom­mer til jer i fåre­klæ­der, men inde­ni er glub­s­ke ulve


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Jeg vil ger­ne begyn­de mit nyheds­brev fra den­ne uge lidt utra­di­tio­nelt. Faren ved at skri­ve og mene noget ugent­ligt er jo, at det hele til sidst bli­ver lidt for­ud­si­ge­ligt og ens­for­migt, og det er der ingen, der gider. 

Af den grund vil jeg gøre noget for før­ste gang nogen­sin­de: Jeg vil rose den nye SVM-rege­ring. Uiro­nisk og oprigtigt. 

Jeg har læn­ge været for­ar­get over, hvor­dan diver­se mini­stre, som fx Jakob Elle­mann-Jen­sen, Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Sop­hie Løh­de, plud­se­lig ikke mener det, de sag­de, før de gik i rege­ring med Socialdemokratiet. 

På det punkt over­ra­ske­de sund­heds- og inden­rigs­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de posi­tivt, da hun meld­te ud, at hun vil­le ind­kal­de til for­hand­lin­ger om at få ændret reg­ler­ne for organdonation. 

I dag er det sådan, at du aktivt skal mel­de dig, hvis man skal kun­ne høste dine raske orga­ner ved døden, så andre kan få gavn af dem. Det har Løh­de læn­ge været for­ta­ler for at ændre på, og så sent som i mid­ten af novem­ber sag­de hun til medi­et Altin­get, at hun men­te, tiden var moden til at ind­fø­re aktivt fra­valg til organ­do­na­tion fra det fyld­te 18. år. 

Aktivt til­valg i for­bin­del­se med organ­do­na­tion har læn­ge været en kon­tro­ver­si­el sag, ikke mindst for­di Etisk Råd er imod en ændring, og der­for er det også modigt af den nye sund­heds­mi­ni­ster at tage liv­tag med problemstillingen. 

Sæl­ger Met­te Fre­de­rik­sen organer? 

Jeg har altid tænkt, at man i grun­den har kon­stru­e­ret et mær­ke­ligt sam­fund, når man aktivt skal sige ja tak til sta­ten for at done­re sine orga­ner efter døden og nej tak, hvis man vil slip­pe for at mod­ta­ge rek­la­mer i post­kas­sen, mens man er i live. Det er på tide, at der bli­ver byt­tet om på de to ting. 

Argu­men­tet imod, at man som bor­ger aktivt skal væl­ge fra, hvis man hel­le­re ser, at ens orga­ner råd­ner eller bræn­der op, end at de gør nyt­te i et leven­de men­ne­ske, er typisk prin­cip­pet om ret­ten til at bestem­me over egen krop. Mod­stan­de­re mener blandt andet, at en lovæn­dring til aktivt fra­valg bety­der, at sta­ten får ret­ten til din krop. 

Hvis man skal føl­ge det argu­ment lidt læn­ge­re ned ad vej­en, så må man der­af kon­klu­de­re, at det i dag for­hol­der sig sådan, at Føtex – og ikke mig selv – har ret­ten til min postkasse. 

Og det giver jo ikke rig­tigt nogen mening al den stund, at der sid­der et “Rek­la­mer – nej tak”-skilt på den, som gør, at jeg altid går glip af, når en vand­pum­pet rib­bens­teg kan erhver­ves for 6 kro­ner halvkiloet. 

Men ikke alle dis­kus­sio­ner i den­ne ver­den kan føres logisk og ratio­nelt. Slet ikke når Etisk Råd blan­der sig. Der­for er det godt, at lan­dets nye sund­heds­mi­ni­ster står vagt om for­nuf­ten i den­ne dis­kus­sion og ind­kal­der til poli­ti­ske for­hand­lin­ger om det. 

Organ­do­na­tion er noget af det fine­ste, vi har, og kan man med et pen­ne­strøg red­de man­ge fle­re men­ne­ske­liv ved at sør­ge for, at alle de men­ne­sker, der enten af uvi­den­hed eller doven­skab ikke får givet samtyk­ke til, at orga­ner­ne kan få et nyt liv efter døden, så bør man selv­føl­ge­lig gøre det. 

En lil­le krøl­le på sagen er des­u­den, at det for en gangs skyld viser sig, at Ven­stre også har fået andet end mini­ster­po­ster ud af at gå i rege­ring med Met­te Fre­de­rik­sen. Ja, fak­tisk ser det ud til, at Soci­al­de­mo­kra­ti­et også har været nødt til at slu­ge en kamel. 

I juni 2022 lød det nem­lig sådan her fra Ras­mus Horn Lang­hoff, der den­gang var sund­heds­ord­fø­rer for Soci­al­de­mo­kra­ti­et, da DR bad ham for­hol­de sig til et bor­ger­for­slag om at ind­fø­re auto­ma­tisk organdonation. 

“For­sla­get går for langt. Det skul­le nødig være sådan, at vi tager orga­ner fra folk mod deres vil­je. Jeg mener, at folk hel­le­re selv aktivt skal tage stil­ling til om, de vil være organdonorer.” 

Hvis jeg var i mit nega­ti­ve og kri­ti­ske hjør­ne, kun­ne jeg sik­kert gæt­te løs på, hvor­dan det er fore­gå­et på Mari­en­borg. Har Met­te Fre­de­rik­sen mon solgt dan­sker­nes orga­ner for at få drop­pet den sto­re under­sø­gel­se af FE-sagen, som vi ellers blev lovet af Ven­stre før val­get? Men det må bli­ve en anden dag. 

En ulv i præstekjole

Nu skal det hel­ler ikke hand­le mere om døden og posi­ti­ve tak­ter hos rege­rin­gen. Tvær­ti­mod skal det hand­le om det indre liv i den dan­ske folkekirke. 

I Mat­t­hæu­se­van­ge­li­et kan man læse, hvor­dan der adva­res om ulven i fåre­klæ­der. Helt præ­cis lyder det: 

“Tag jer i agt for de fal­ske pro­fe­ter, der kom­mer til jer i fåre­klæ­der, men inde­ni er glub­s­ke ulve.” 

Det er umid­del­bart svært at fin­de et bed­re bil­le­de på den beskri­vel­se end den nu skan­da­li­se­re­de præst og soci­al­de­mo­krat Flem­m­ing Pless. I mor­ges brag­te vi nem­lig et brag af en histo­rie om ken­dis­præ­sten, der i man­ge år har været kendt i den bre­de offent­lig­hed – blandt andet på grund af sin hang til at søge græn­ser og sine for­bin­del­ser til Socialdemokratiet. 

Som en glubsk ulv i fåre­klæ­der har Pless haft en modus ope­ran­di, hvor han i årti­er har udnyt­tet sin frem­træ­den­de rol­le som erfa­ren præst til at få sex med kvin­der, der kom­mer til ham med hjer­tet i hæn­der­ne, for­di de står et svært sted i livet. Sjæ­lesorg hed­der kon­cep­tet, når en præst læg­ger øre og skul­der til per­so­ner, der har ondt i livet, men i til­fæl­det Flem­m­ing Pless har han så også lagt sove­væ­rel­se til. 

Det giver næsten sig selv, at man er et let offer – for ikke at sige Det Per­fek­te Offer – når man befin­der sig et meget sår­bart sted og søger efter råd og vej­led­ning hos én, man tror, er en erfa­ren præst med hjer­tet på ret­te sted. 

Præ­stens flugt over plankeværket

For snart to år siden kom den mør­ke side af Flem­m­ing Pless omsi­der for en dag. 

B.T.‘s podcast Det, vi taler om kun­ne i 2021 afslø­re, at fem kvin­der hav­de kla­get over ham. Han hav­de udnyt­tet præ­ste­kra­ven til at sni­ge sig ind på sår­ba­re kvin­der i kir­ken og ind­ledt rela­tio­ner af seksu­el karak­ter med dem, lød beskyld­nin­ger­ne. En under­sø­gel­se blev påbe­gyndt, og ofre­ne og offent­lig­he­den ven­te­de i mel­lem­ti­den på en afgø­rel­se. For­gæ­ves, for den snu hr. Pless sag­de nem­lig selv op, før Kir­ke­mi­ni­ste­ri­et hav­de fær­dig­be­hand­let sagen. 

Sådan fik han sne­get sig uden om den sank­tion, der kun­ne have ven­tet ham. 

De høje­re mag­ter holdt på en måde også hån­den over ham. For som en gan­ske unik ting for lige præ­cis præ­ster, så er alle infor­ma­tio­ner und­ta­get aktind­sigt, og vup­ti, siden har Pless kun­net møde ver­den som pri­vat­prak­ti­se­ren­de præst, uden nogen har vidst, hvad der egent­lig kom ud af den sto­re under­sø­gel­se, som blev lavet af ham. Ind­til nu. 

Advo­ka­trap­por­ten, hvor for­lø­bet er ned­fæl­det, har været mørklagt, men i den­ne uge har Fri­heds­bre­vet kun­net beskri­ve dele af ind­hol­det fra den, og det er mildt sagt vold­som læsning. 

Der var langt fle­re kla­ger over Flem­m­ing Pless, end de fem kvin­der, som oprin­de­ligt kla­ge­de. I alt modt­og Kir­ke­mi­ni­ste­ri­et 18 hen­ven­del­ser fra per­so­ner, som blandt andet beskrev præ­stens adfærd som upas­sen­de, og beret­te­de om hæn­del­ser, der hav­de påvir­ket dem nega­tivt i åre­vis. 14 af per­so­ner­ne, der hav­de hen­vendt sig, delt­og end­da i et inter­view om Pless med advo­kat­fir­ma­et Kro­mann Reu­mert. Slut­te­ligt end­te under­sø­gel­sen med at kon­klu­de­re, at udsag­ne­ne først og frem­mest var tro­vær­di­ge, der­næst at anbe­fa­le en “alvor­lig sank­tio­ne­ring”, for­di der var begrun­det mistan­ke om “alvor­li­ge tjenesteforseelser”. 

Læs artik­len fra Fri­heds­bre­vet her.

Vi fort­sæt­ter selv­føl­ge­lig med at gra­ve vide­re i sagen om Flem­m­ing Pless. Hvis du sid­der inde med oplys­nin­ger om Flem­m­ing Pless, som du mener, vi bur­de tage os af, så tøv ikke med at skri­ve til frihedsbrevet@protonmail.com. Alle hen­ven­del­ser bli­ver behand­let med fortrolighed. 

Hån­den på røven

Apro­pos kræn­kel­ser, så kun­ne B.T. ons­dag afslø­re, at den kend­te jour­na­list Anders Lang­bal­le hav­de for­må­et at gram­se på – jeg ved ikke hvor man­ge af – hans tid­li­ge­re kvin­de­li­ge kol­le­ger, da han i efter­å­ret hav­de et kort visit som radiovært på Ber­ling­s­kes ung­doms­ra­dio – the radio for­mer­ly known as Radio Loud. 

I artik­len bli­ver det blandt andet beskre­vet, hvor­dan en kol­le­ga til Lang­bal­le har sin kære­ste med til en fre­dags­bar hos Ber­ling­s­ke Media, og den­ne kære­ste bli­ver så udsat for Lang­bal­les gram­se­ri på bag­de­len. Ikke en super fed stil at læg­ge for dagen. 

Det bli­ver også beskre­vet, hvor­dan Lang­bal­le gan­ske bizart gram­ser på en såkaldt ild­kunst­ner, der er hyret til at kom­me og under­hol­de til fre­dags­ba­ren, og fak­tisk sid­der man til­ba­ge efter endt læs­ning af B.T.’s arti­kel med et ind­tryk af, at kvin­der til den pågæl­den­de fre­dags­bar skal føle sig over­or­dent­ligt hel­di­ge, hvis de er slup­pet for Lang­bal­les hånd på røven den aften. 

Lang­bal­le har til B.T. bekla­get adfær­den, som han ikke kan huske. 

Histo­ri­en er inter­es­sant af fle­re grun­de. For det før­ste har Anders Lang­bal­le selv været en af ban­ner­fø­rer­ne for et opgør med det usun­de arbejds­mil­jø i medi­e­bran­chen, som fx demon­stre­ret med det­te twe­et omhand­len­de den roste tv-doku­men­tar om metoo på TV 2: 

Mini­ste­rens wingman

Det ser selv­føl­ge­lig en anel­se under­ligt ud i dag, at Lang­bal­le selv opfø­rer sig så skørt til en fre­dags­bar, men mere inter­es­sant er måske, at Lang­bal­le net­op har fået et højt­løn­net job i sta­ten som spin­dok­tor for forsk­nings- og uddan­nel­ses­mi­ni­ster Chri­sti­na Ege­lund (M), der lige­le­des har mar­ke­ret sig i metoo-debatten. 

B.T. har natur­lig­vis kon­tak­tet Ege­lund for at få en reak­tion på afslø­rin­gen om hen­des nye wing­man, men til trods for man­ge dages for­gæ­ves ven­te­tid lyk­ke­des det i før­ste omgang ikke at få en kom­men­tar fra ministeren. 

Her står hyk­le­ri­et i fuldt flor. Se bare, hvor­dan Ege­lund stor­hit­te­de på Twit­ter ved at sko­se det, der sene­re skul­le bli­ve hen­des øver­ste chef, den­gang metoo for alvor begynd­te at tage fat i efter­å­ret 2020: 

Men er det ikke net­op pas­si­vi­tet, Chri­sti­na Ege­lund udvi­ser, når hun ikke vil for­hol­de sig til, at en lang ræk­ke kvin­der står frem i B.T. og for­tæl­ler om, hvor­dan mini­ste­rens tæt­te­ste, og måske vig­tig­ste, med­ar­bej­der har kræn­ket løs kort inden ansættelsen? 

Selv­føl­ge­lig er det det, og så er det en kærkom­men påmin­del­se om, at det er enormt let at sige, at man går ind for alt det rig­ti­ge, men ikke altid lige så let at føl­ge op med hand­ling, når man først får magt og mulig­hed for det. 

I det hele taget er Chri­sti­na Ege­lunds twit­ter­fe­ed alt­så bare bevis­ma­te­ri­a­le A, hvis man skul­le stil­le hen­de for en dom­stol til­talt for hykleri. 

Anyt­hing goes

En dyb­følt tak til kvin­der­ne, der er stå­et frem mod spin­dok­to­ren, blev det ikke lige til, da Ege­lund ende­lig nos­se­de sig sam­men til at stil­le op til et inter­view med B.T., efter histo­ri­en ons­dag var ble­vet bragt. 

I inter­viewet for­kla­rer mini­ste­ren, at grun­den til, at hun ikke stil­le­de op i før­ste omgang, var, at hun skul­le bru­ge fle­re dage på at tæn­ke. Tæn­ke, tæn­ke, tænke. 

Hvad Chri­sti­na Ege­lund hav­de at tæn­ke over, gad jeg godt at vide. Det er jo ikke et ekstremt kom­pli­ce­ret para­graf 20-spørgs­mål om uni­ver­si­tets­lo­ven, som B.T. har stil­let hen­de. Det var ander­le­des let­te­re for Ege­lund den­gang på Twit­ter, hvor hun kun­ne vir­ke god og rig­tig ved at kræ­ve øje­blik­ke­lig hand­ling fra magt­ha­ver­ne, når det kom­mer til metoo. 

I for­hold til hvor læn­ge Chri­sti­na Ege­lund har brugt på at tæn­ke, var det ikke enormt impo­ne­ren­de, hvad hun så var nået frem til på spørgs­må­let om, hvor­vidt hen­des sær­li­ge spin­dok­tor hav­de udvist god døm­me­kraft ved at drik­ke sig san­se­løst beru­set og over­gram­se kvin­der på arbejdspladsen: 

“Jeg synes, det er en rig­tig døm­me­kraft at bekla­ge sine fejl,” lød sva­ret fra den tid­li­ge­re dan­marks­me­ster i vir­tue sig­nal­ling. Her­fra må man jo så udle­de, at der bare kan gram­ses løs, så læn­ge man bag­ef­ter siger, at det var en fejl, der ske­te, for­di man var fuld. Det er vel også en slags døm­me­kraft fra mini­ste­ren, der sam­ti­dig bekræf­ter hen­des tid­li­ge­re poin­te om, at anyt­hing goes – så læn­ge man alt­så er pas­siv og und­går at for­hol­de sig til, hvad der egent­lig bli­ver spurgt om. 

Må Gud være med jer

Det er fak­tisk lige før, man får lyst til at åbne bib­len igen. Jeg mener, at Jesus engang fra­rå­de­de at pege fin­gre ad spl­in­ter­ne i andres øjne uden selv at erken­de den bjæl­ke, der sid­der i ens eget. Her må man bare kon­sta­te­re, at Chri­sti­na Ege­lund står til­ba­ge med den årli­ge pro­duk­tion fra et cana­disk sav­værk solidt plan­tet i hornhinden. 

Et så und­vi­gen­de ikke-svar vil­le næp­pe udlø­se sjæle­f­rel­se hos en ene­ste præst i Danmark. 

Rig­tig god wee­kend, og må du gå med Gud ind i den. 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet