Fri Kri­stof­fer #16: Råd i det radi­ka­le fundament


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Husker du nis­se­ha­de­ren Jon Knud­sen fra Aftens­howet? Jeg kom til at tæn­ke på ham for­le­den og gik ind og genså klip­pet med ham på YouTu­be, hvor han sid­der og for­tæl­ler en anek­do­te om, hvor­dan han går rundt i sin vens hus og bli­ver for­ar­get over, at der er pyn­tet op med nis­ser. Han afskyr nem­lig nis­ser, for­tæl­ler han, for nis­ser er dæmo­ner, og Jon Knud­sen er frikir­ke­præst af den mest gak­ke­de slags. Ven­nen for­tæl­ler Nis­se­ha­de­ren, at det er konen, der har pyn­tet op med nis­ser, hvil­ket får Nis­se­ha­de­ren til at stil­le det helt oplag­te spørgsmål: 

“Men hvis din kone hav­de pyn­tet op med bør­ne­por­no, hvad vil­le du så sige til det?” 

Ud over at Nis­se­ha­de­ren er 24 karats Come­dy Gold, som jeg under enhver at se, så fik det mig også til at tæn­ke på Søren Pind. For hvis man skal fin­de en per­son, der hader den kri­ti­ske pres­se cir­ka lige så meget, som Nis­se­ha­de­ren hader nis­ser, så tror jeg fak­tisk, at det er Søren Pind, der kom­mer tæt­test på. 

Han har tid­li­ge­re til­ken­de­gi­vet, at han mener, at dan­ske medi­er er “under­gra­ven­de for fol­ke­sty­ret og det alme­ne vel”, og at “den sym­bio­se, der er mel­lem de til­ba­ge­væ­ren­de og skrup­pel­lø­se medi­er, er en fare for demo­kra­ti­et. Den genop­li­ver det fasci­sti­ske spøgelse”. 

I sam­me ind­læg skri­ver han videre: 

”Jeg angri­ber medi­er under ét for ikke at være deres opga­ve vok­sen, for at dæk­ke over hin­an­den, for at tie, for at være dre­vet af kynis­me og demagogi.” 

Fak­tisk synes det fysisk umu­ligt for for­man­den for rege­rin­gens medi­e­ansvar­s­ud­valg at ytre sig om de dan­ske medi­er uden at emme af mis­hag. Dét at sæt­te Søren Pind i spid­sen for rege­rin­gens medi­e­ansvar­s­ud­valg sva­rer alt­så til at sæt­te en glu­te­nal­ler­gi­ker til at dri­ve Lagkagehuset. 

Hvi­sken i øret af Papes spindoktor

Rege­rin­gens medi­e­ansvar­s­ud­valg skal blandt andet “under­sø­ge, hvor­dan det kan bli­ve muligt at styr­ke medi­er­nes ansvar i en digi­tal tid” og “tæn­ke over, hvor­dan Pres­se­næv­nets rol­le skal være i frem­ti­den”. Det står ikke skre­vet direk­te i opdra­get til det­te medi­e­ansvar­s­ud­valg, men man for­nem­mer, at det i vir­ke­lig­he­den hand­ler om, hvor­dan pres­sen på en eller anden måde skal begræn­ses og stæk­kes og kun­ne straf­fes hår­de­re, når den begår fejl. I hvert fald skal ingen for­ven­te, at der kom­mer noget godt ud af det, når Pind rig­tigt har haft sine medi­e­ha­den­de fin­gre godt nede i bolledejen. 

I sid­ste uge kun­ne vi på Fri­heds­bre­vet afslø­re, hvor det blandt andet er, at Søren Pind får sine fede idéer til den sto­re medie-brain­storm fra. Vores poli­ti­ske redak­tion hav­de fået aktind­sigt i en hen­ven­del­se til Pind fra Søren Pape Poul­sens spin­dok­tor, Simon Gosvig, der ger­ne vil­le luf­te sin fru­stra­tion over Ekstra Bla­dets artik­ler om sin chef. Han var blandt andet træt af et for­løb, hvor Ekstra Bla­det hav­de lavet en “præ­ci­se­ring” i en histo­rie – et ord, som iføl­ge råd­gi­ve­ren nær­me­re bur­de hed­de en undskyldning. 

“Udgi­ves en arti­kel på net med en fejl, bør der udgi­ves en selv­stæn­dig arti­kel, hvor medi­et und­skyl­der, og artik­len bør på eksem­pel­vis EB.dk have sam­me pla­ce­ring på for­si­den i dob­belt så lang tid, som artik­len oprin­de­ligt lå. Og medi­et bør ikke kun­ne væl­ge at publi­ce­re artik­len på et tids­punkt, hvor de har fær­re­st læse­re,” skrev Papes spin­dok­tor blandt andet i mailen. 

Søren Pind kvit­te­re­de for mailen: 

“Tak! Vi grub­ler! Kan du ikke sen­de mig fejl­e­ne og ret­tel­ser­ne?” skrev han. 

Hvem Pind får sine påfund fra, må ikke se dagens lys, men­te Pind, og da han send­te hen­ven­del­sen vide­re til en med­ar­bej­der i Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, beto­ne­de han vig­tig­he­den af dette: 

“Som sagt læg­ger jeg til grund, at der ikke er aktind­sigt i dis­se – vil du note­re den­ne og få kom­men­ta­rer på de for­skel­li­ge ide­er?,” skrev han, hvil­ket vi på Fri­heds­bre­vet fik at vide via aktindsigt. 

Slut med aktindsigt

Nu har Søren Pind imid­ler­tid fået sin vil­je. Ekstra Bla­det kun­ne dagen efter Fri­heds­bre­vets histo­rie beret­te, at rege­rin­gens medi­e­ansvar­s­ud­valg er ble­vet omdan­net til en deci­de­ret myn­dig­hed, og så kan man med offent­lig­heds­lo­ven i hån­den let­te­re afvi­se aktind­sigt i de hen­ven­del­ser, der til­går Søren Pind fra fel­low mediehadere. 

Det har en pragt­fuld ind­byg­get iro­ni, at det udvalg – eller und­skyld, den myn­dig­hed – der skal sid­de og arbej­de med at for­bed­re medi­er­ne, skal gøre det i al hem­me­lig­hed. Medi­ers fine­ste opga­ve er jo at få det frem i lyset, som mag­ten ikke vil have frem, og der­for bli­ver det helt barokt, når Søren Pind vil sid­de i mør­ket og lave nye benspænd for den frie presse. 

Lov­gi­ve­re, der ikke over­hol­der loven

Et eksem­pel på at for­tæl­le noget, som andre ikke vil have frem, fandt sted i okto­ber, i de sid­ste dage af valg­kam­pen, da vi på Fri­heds­bre­vet brag­te en histo­rie om, at Radi­ka­les davæ­ren­de for­mand Sofie Car­sten Niel­sen og Soci­al­de­mo­kra­tiets Ida Auken har bijob­bet i net­værks­virk­som­he­den Samu­el­sen og så fået kana­li­se­ret pen­ge­ne vide­re til deres respek­ti­ve kampag­ne­kas­ser uden at beta­le skat af beløbene. 

Hvor­dan kan man slip­pe afsted med det, spør­ger du, for det lyder da i grun­den lidt for smart. Og det er det selv­føl­ge­lig også. I går kun­ne vi nem­lig for­tæl­le, at Skat­te­mi­ni­ste­ri­et nu slår ende­ligt fast, at poli­ti­ke­re i lig­hed med andre erhvervs­grup­per skal beta­le skat af de pen­ge, de tje­ner, når de går på arbej­de. Chok. 

Det er i grun­den utro­ligt, hvis to af lan­dets abso­lut­te top­po­li­ti­ke­re, to tid­li­ge­re mini­stre, i ram­me alvor tro­e­de, at de ikke behø­ve­de at sva­re skat af deres bijobs, så læn­ge de bare brug­te pen­ge­ne på at føre valg­kamp for. Kon­tor­chef i Skat gen­nem mere end to årti­er, Micha­el Bjørn Han­sen, der i dag arbej­der som skat­te­ad­vo­kat, mener des­u­den, at Sofie Car­sten Niel­sen og Ida Auken bør straffes: 

“Med de oplys­nin­ger, som fore­lig­ger, så bør de som det mind­ste straf­fes for uagt­som skat­tesvig. Det vil kræ­ve en straf­fe­ret­lig efter­forsk­ning at afkla­re, om der fore­lig­ger et for­sæt­ligt skat­tesvig,” sag­de Micha­el Bjørn Han­sen i går til Frihedsbrevet. 

Histo­ri­en hand­ler selv­føl­ge­lig først og frem­mest om, at lov­gi­ver­ne ikke over­hol­der de reg­ler, som de selv får løn for at udfor­me og ved­ta­ge. Men måske siger histo­ri­en også noget om, hvor­for Radi­ka­le Ven­stre befin­der sig i en afgrunds­dyb kri­se, som par­ti­et har svært ved at kom­me ud af. 

Radi­ka­les skattefidus

Lad os spo­le tiden til­ba­ge til den sid­ste uge af valg­kam­pen. Fri­heds­bre­vets jour­na­li­ster kon­tak­ter Radi­ka­le og Sofie Car­sten Niel­sen med oplys­nin­gen om, at vi er på vej med en histo­rie, der hand­ler om, at hun i sin per­son­li­ge for­e­ning til valg­kam­pen har mod­ta­get 47.000 kro­ner fra virk­som­he­den Samuelsen. 

Sofie Car­sten Niel­sen hav­de ind­gå­et en kon­trakt med virk­som­he­den om, at hun i ste­det for at få udbe­talt løn for sit arbej­de i ste­det fik Samu­el­sen til at done­re pen­ge til for­e­nin­gen “Den Soci­al­li­be­ra­le Støt­te­for­e­ning v/Sofie Car­sten Nielsen”. 

I en af kon­trak­ter­ne var det end­da omtalt som Sofie Car­sten Niel­sens kampag­ne­kon­to. Det var selv­føl­ge­lig en fejl, lød for­sva­ret fra den radi­ka­le spinmaskine. 

Da jeg hører, at jour­na­li­ster­ne er på vej ind for at kon­fron­te­re Radi­ka­le, er jeg helt sik­ker på, at Sofie Car­sten Niel­sen vil læg­ge sig fladt ned, und­skyl­de, gøre alt for at få betalt de kro­ner, som hun skyl­der statskas­sen, og måske end­da stil­le op til et læn­ge­re inter­view, hvor hun for­kla­rer, hvor­dan hun kun­ne begå sådan en fejl. 

Men nej. Først gør par­tiets sekre­ta­ri­ats­chef, Lars Beer Niel­sen, alt for at så tvivl om Fri­heds­bre­vets histo­rie ved at sen­de et såkaldt “bin­den­de svar” fra Skat, som par­ti­et hav­de fået skat­te­myn­dig­he­den til at lave i 2015. Prøv for sjov skyld at læse det: 

Hvad der er ind­ly­sen­de for enhver med fol­ke­sko­lens afgangsek­sa­men i hån­den, så for­hol­der Skat sig over­ho­ve­det ikke til Radi­ka­les påtænk­te skat­te­fi­dus, hvor man går ud og yder et styk­ke arbej­de for en virk­som­hed og så får virk­som­he­den til at done­re til en for­e­ning, som beta­ling for det arbej­de, som poli­ti­ke­ren har lavet. Skat for­hol­der sig ale­ne til, om der skal beta­les skat af dona­tio­ner til fri­vil­li­ge for­e­nin­ger, hvil­ket der ikke skal. 

Sofie Car­sten Niel­sens papegøjesvar

For at være helt sik­re på, at det ikke er os på Fri­heds­bre­vet, som har fået buk­ser­ne helt for­kert på, præ­sen­te­rer vi Radi­ka­les for­svar for de tre skat­te­eks­per­ter. Det ændrer ikke på noget som helst. Der er ingen­ting at misforstå. 

“Så,” tæn­ker jeg, “nu er der ingen vej uden om, at Sofie Car­sten Niel­sen må rul­le rundt,” som Bar­ba­ra Ber­tel­sen vil­le sige det. 

Men nej. Da Fri­heds­bre­vets jour­na­list ende­lig får Sofie Car­sten Niel­sen i røret, lyder pape­gø­jesva­ret igen og igen, at hun – hold nu fast – slet ikke har arbej­det for virk­som­he­den, men bare mod­ta­get en donation. 

“Men der står jo åben­lyst i kon­trak­ten, at du end­da får løn for tre timer + for­be­re­del­se. Er det ikke arbej­de?” spør­ger jour­na­li­sten den davæ­ren­de partileder. 

“Det har været min fuld­stæn­di­ge over­be­vis­ning, at der var tale om en dona­tion,” gen­ta­ger Sofie Car­sten Nielsen. 

Det er ikke for­bry­del­sen, men forklaringen

Hvad der først lig­ne­de en nok så alvor­lig sag om mulig skat­te­und­dra­gel­se hos fle­re radi­ka­le top­folk, begyn­der nu at bevæ­ge sig ned ad et deci­de­ret sati­risk spor. 

Selv­om Fri­heds­bre­vets jour­na­li­ster har fået en kon­trakt mel­lem Sofie Car­sten Niel­sen og virk­som­he­den Samu­el­sen, hvor det er udpens­let, præ­cis hvil­ket arbej­de hun skul­le udfø­re for et meget præ­cist beløb, så næg­ter hun nu, at hun over­ho­ve­det skul­le have arbej­det. Jeg gen­ta­ger: Det var ikke et arbej­de, da hun aftal­te med en virk­som­hed, at hun vil­le løse nog­le meget kon­kre­te opga­ver for sam­me virk­som­hed og mod­ta­ge beta­ling i form af kon­tan­te dona­tio­ner til “Den Soci­al­li­be­ra­le Støt­te­for­e­ning v/Sofie Car­sten Nielsen”. 

Den pres­se­rå­d­gi­ver, der fik den nu tid­li­ge­re radi­ka­le par­ti­le­der til at prø­ve den for­kla­ring af, fortje­ner at bli­ve tvangs­an­sat resten af livet som kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der for Mai Man­ni­che. Til en dår­lig løn. 

Radi­ka­le får en tur i den radi­ka­le spinmaskine

Inden histo­ri­en bre­a­ker hos Fri­heds­bre­vet, bli­ver en mail meget hur­tigt sendt ud inter­nt i par­ti­et, hvor man igen præ­sen­te­rer søfor­kla­rin­gen om, at man tid­li­ge­re har ind­hen­tet et “bin­den­de svar fra Skat” uden dog at næv­ne, at det spørgs­mål, man har ind­hen­tet svar på, hand­ler om noget helt andet end det, de har gjort. Intet er til­sy­ne­la­den­de hel­ligt hos Radi­ka­le, her spin­ner man også sine egne. 

Sekre­ta­ri­ats­che­fen for­sø­ger vide­re at læg­ge sagen død ved at mel­de ud, at man nu, efter Fri­heds­bre­vets histo­rie, vil kon­tak­te skat­te­myn­dig­he­der­ne på ny og bede dem om at vur­de­re det hele, hvil­ket jo ingen mening giver over­ho­ve­det, al den stund at sam­me sekre­ta­ri­ats­chef for­svar er, “at man har et bin­den­de svar fra Skat”. 

Umid­del­bart en meget mær­ke­lig tak­tik, men til min sto­re over­ra­skel­se lyk­kes det fak­tisk til dels at kvæ­le sagen. Ikke ret man­ge andre medi­er føl­ger op på histo­ri­en, og at Radi­ka­le bli­ver rund­b­ar­be­ret til det efter­føl­gen­de fol­ke­tings­valg, kan ikke til­skri­ves Fri­heds­bre­vets histo­rie, men nok nær­me­re den helt ufor­stå­e­li­ge manøv­re med at væl­te stats­mi­ni­ste­ren i slo­w­mo­tion på grund af Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning og så efter­føl­gen­de pege på selv­sam­me statsminister. 

Råd i det radi­ka­le fundament

I går kun­ne vi så for­tæl­le, at Skat­te­mi­ni­ste­ri­et selv­føl­ge­lig har fuld­stæn­dig sam­me opfat­tel­se af skat­te­lov­giv­nin­gen som de tre skat­te­eks­per­ter, Fri­heds­bre­vet inter­viewe­de i fjor: Den radi­ka­le skat­te­fi­dus går ikke – man er skat­teplig­tig af de pen­ge, man tje­ner, også selv­om man væl­ger at få dem udbe­talt til en for­e­ning efter eget valg. 

Der er sket meget siden fol­ke­tings­val­get. For eksem­pel er Sofie Car­sten Niel­sen som bekendt ikke læn­ge­re poli­tisk leder, da hun for længst er ble­vet erstat­tet af Mar­tin Lide­gaard. Det er i øvrigt sam­me Mar­tin Lide­gaard, som i 2015 kri­ti­se­re­de den bor­ger­li­ge rege­ring for ikke at gøre nok for at bekæm­pe sort arbej­de. Til Ber­ling­s­ke sag­de han den­gang, at sort arbej­de var et kæm­pe sam­fund­spro­blem, og svin­ge­de sig helt op til det­te næsten poe­tisk smuk­ke citat: 

“Vi er alle sam­men med til at beta­le den reg­ning, som de, der udfø­rer og beta­ler sort arbej­de, påfø­rer samfundet.” 

Frit over­sat fra Lide­gaard, er vi alt­så alle sam­men med til at beta­le reg­nin­gen for, at i for­vej­en højt­løn­ne­de fol­ke­tings­med­lem­mer som Ida Auken og Sofie Car­sten Niel­sen kan ren­de rundt og bijob­be uden at beta­le skat af det efter­føl­gen­de. De to skul­le jo nødigt hjæl­pe med at beta­le lidt til­ba­ge til den statskas­se, som i mindst et årti har betalt deres løn. 

Om Mar­tin Lide­gaard sta­dig går op i den slags, nu hvor han har over­ta­get roret i den syn­ken­de radi­ka­le sku­de, mel­der histo­ri­en ikke noget om. Ida Auken, som for tiden er soci­al­de­mo­krat, erken­der nu, at hun ikke har betalt den skat, som hun bur­de, og har som kon­se­kvens valgt at beta­le sit honorar til­ba­ge til Samuelsen. 

Sofie Car­sten Niel­sen? Hun afven­ter sta­dig svar fra skat­te­myn­dig­he­der­ne, og heri består min teo­ri om, at sagen meget godt indi­ke­rer, at der er gået råd i det radi­ka­le fundament. 

Lar­men­de tavshed

For én ting er, at Auken og Car­sten Niel­sen iføl­ge eks­per­ter har gjort sig skyl­di­ge i skat­tesvig. Noget andet er, at sidst­nævn­te gør alt, hvad hun kan, for at sig­na­le­re, at hun ikke kun­ne være mere ligeg­lad. Og at ingen i par­ti­et – ikke engang Mar­tin Lide­gaard, der angi­ve­ligt går rundt og mener, at sort arbej­de er et kæm­pe sam­fund­spro­blem – gør noget som helst for at få ryd­det op, betalt til­ba­ge og und­skyldt dybt. 

Hvor­dan kan det mon fore­gå i et par­ti, som man­ge stem­mer på, for­di par­tiets ansig­ter ople­ves som ordent­li­ge, rede­li­ge og fak­ta­ba­se­re­de? Med slo­gans, der for­tæl­ler væl­ger­ne, at de alt­så lyt­ter til eks­per­ter. Og et par­ti, som føler sig lidt mere rig­ti­ge i hold­nin­ger­ne end andre, og hvor man stolt læg­ger hån­den på bry­stet, stik­ker næsen lidt i sky og præ­di­ker, at ingen er hævet over loven. Det hele begyn­der at klin­ge noget hult. 

Kom med bag betalingsmuren

Indrøm­met, det føles lidt som at pryg­le en død hest at skri­ve om Radikale. 

Jeg lover dog, at vi på Fri­heds­bre­vet vil føl­ge sagen til dørs, for det skal selv­føl­ge­lig ikke kun­ne beta­le sig for magt­ha­ver­ne at træk­ke dår­li­ge sager i langdrag. 

Det fører mig ele­gant vide­re til mit næst­sid­ste ærin­de i ugens nyheds­brev, nem­lig at jeg lige vil slå et slag for, at du prø­ver at abon­ne­ment på Fri­heds­bre­vet, hvis du synes, at det er vig­tigt med et medie, der ikke mod­ta­ger pen­ge fra den hånd, som det er sat i ver­den for at bide. Et medie, der ser det som sin fine­ste opga­ve at hol­de øje med, om lov­gi­ver­ne over­hol­der loven, og at måle afstan­den mel­lem det, magt­ha­ver­ne siger, og det, magt­ha­ver­ne gør. 

Med et abon­ne­ment på Fri­heds­bre­vet får du også adgang til et sandt eldora­do af spæn­den­de podcast­se­ri­er, ugent­li­ge maga­sin­pro­gram­mer i podcast­for­mat, og du er med til at støt­te, at vi fort­sat kan udkom­me med vores mor­gen­pro­gram En Uaf­hæn­gig Mor­gen, som kan lyt­tes live alle hver­da­ge mel­lem klok­ken 7.00 og klok­ken 8.00 i Fri­heds­bre­vets app. 

Et muse­um i provinsen

Her på fal­de­re­bet må jeg hel­le­re lige frem­hæ­ve en sid­ste histo­rie, som vi brag­te i den­ne uge, og som har taget en uven­tet drej­ning i dag. Ons­dag kun­ne vores kul­tur­re­dak­tion nem­lig afslø­re, at muse­ums­che­fen på Muse­um Sydøst­dan­mark dri­ver en pri­vat kunst­han­del, hvor han sæl­ger Jim Lyng­vild-kunst. Det var da en mær­ke­lig idé, kun­ne du måske tæn­ke, men smag og behag er jo forskellig. 

Der er dog også et prin­ci­pi­elt pro­blem her, nem­lig at muse­ums­che­fen Thor­b­jørn Kol­bo sæl­ger kunst­vær­ker af de sam­me kunst­ne­re, som muse­et sam­ar­bej­der med. Jim Lyng­vild, for eksem­pel, har gen­nem fle­re år sam­ar­bej­det tæt med muse­et, blandt andet om et nyt kæm­pe vikin­ge­cen­ter til 50 mil­li­o­ner kro­ner – og ved siden af ser muse­ums­che­fen sit snit til at tje­ne en skil­ling på at sæl­ge Lyng­vilds vær­ker i det private. 

Sam­me dob­bel­trol­le var på spil med Jan Elhøj og Mor­ten Kirck­hoff, som både udstil­ler på muse­et og har kunst på hyl­der­ne i muse­ums­che­fens pri­va­te shop. 

Det var de eks­per­ter, Fri­heds­bre­vet tal­te med, ikke impo­ne­re­de over. En pro­ble­ma­tisk dob­bel­trol­le og mulig inha­bi­li­tet, sag­de de. Men hver­ken muse­ets direk­tør Keld Møl­ler Han­sen eller muse­ums­chef og kunst­hand­ler Thor­b­jørn Kol­bo kun­ne se noget som helst pro­blem i det. 

Måske de lige skul­le sove på det, for her i for­mid­dags modt­og kul­tur­re­dak­tio­nen så en mail fra muse­ums­di­rek­tø­ren, der nu kun­ne for­tæl­le, at muse­ums­che­fen hav­de fjer­net kun­sten fra hyl­der­ne. Che­fens kunst­han­del sæl­ger fra i dag “ikke læn­ge­re kunst fra kunst­ne­re, der udstil­ler eller skal udstil­le på Muse­um Sydøst­dan­mark,” skri­ver direktøren. 

Her må man bare sige, at det er nye toner fra den per­son, der for tre dage siden sag­de sådan her, da Fri­heds­bre­vet for­tal­te, at eks­per­ter­ne hav­de kri­ti­se­ret muse­ums­che­fens dobbeltrolle: 

“Jamen som man siger i Jyl­land: Og hva’ så?” 

Tak, for­di du har læst med så langt. Jeg hol­der vin­ter­fe­rie i næste uge, men er stærkt til­ba­ge igen ugen efter. 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet