Fri Kri­stof­fer #17: Hvad der sker i provin­sen, bli­ver ikke i provinsen


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Hvis du lige­som jeg er godt og grun­dig træt af at høre om de køben­havn­ske salo­ner og alt det, der er galt med Køben­havn, køben­hav­ne­re og køben­hav­ne­ri, så vil mit nyheds­brev den­ne uge være bal­sam for sjæ­len. Med andre ord er den­ne udga­ve af Fri Kri­stof­fer ikke noget for Inger Støj­berg, lige­som i øvrigt – for­moder jeg – alt andet, jeg nogen­sin­de har udgivet. 

For mens man­ge poli­ti­ke­re og debat­tø­rer de sene­re år har været ben­hårdt foku­se­re­de på at få stor­by­en til at frem­stå som arne­ste­det for vir­ke­lig­heds­fjer­ne, ind­spi­ste nav­lepi­l­le­re, så har det været min­dre sejt og deci­de­ret upo­pu­lært at udskam­me de beskid­te Kansas-buk­ser ude i provin­sen – de områ­der, som populi­ster inde på Chri­sti­ans­borg nedads­nob­ben­de tæn­ker og føler er det rig­ti­ge Dan­mark.

Nu skal en medi­e­fri­ka­del­le fra Køben­havn som mig nok være var­som med at stemp­le ind i kon­flik­ten mel­lem by og land, for her kan man med ret­te beskyl­de mig for at være bia­sed og slemt mil­jøska­det. Des­u­den er det sim­pelt­hen en debat, der efter­hån­den er så træt og slidt, at selv den mest die hard dan­marks­de­mo­krat efter­hån­den må være mæt, så det er alt­så ikke mit ærin­de i den­ne omgang. 

Et van­vit­tigt tankeeksperiment

Til gen­gæld synes jeg, at fle­re af Fri­heds­bre­vets for­skel­li­ge afslø­rin­ger de sene­ste uger sam­let set illu­stre­rer nog­le pro­ble­mer i provin­sen, som jeg har meget svært ved at tro kun­ne fin­de sted i hoved­sta­den. Lad os lade det kom­me an på en prøve: 

Fore­stil dig, at over­borg­meste­ren i Køben­havn, Sop­hie Hæstorp, hav­de en mas­se for­skel­li­ge fir­ma­er ved siden af sin borg­mester­ger­ning, som hun eje­de og også i peri­o­der var direk­tør for. I det­te fan­ta­si­s­ce­na­rie var dis­se fir­ma­er sam­ti­dig stor­le­ve­ran­dø­rer til kom­mu­nen, hvor de blandt andet leve­re­de olie, brænd­stof og soda­vand for mil­li­o­ner af kro­ner. Sto­re ordrer, som ikke hav­de været i udbud, før de lan­de­de i over­borg­meste­rens pri­va­te firmaer. 

Læg der­til at Sop­hie Hæstorp sad som besty­rel­ses­for­mand i noget, der hed “Køben­havn Fon­den” – en fond, der eje­de nog­le for­skel­li­ge virk­som­he­der i Køben­havn, for eksem­pel et kur­bad, hvor Sop­hie Hæstorp også sad i besty­rel­sen sam­men med en mas­se andre poli­ti­ke­re fra byrå­det i Køben­havn. Og at det­te kur­bad var hårdt øko­no­misk pres­set – blandt andet på grund af sti­gen­de ener­gi­pri­ser, og at man i Køben­havns bor­ger­re­præ­sen­ta­tion – med Sop­hie Hæstorp i spid­sen – beslut­te­de sig for at sen­de en mil­li­on kro­ner afsted til Køben­havn Fon­den, alt­så den for­mel­le ejer af kur­ba­det, og at poli­ti­ker­ne, der både sad i besty­rel­sen i kur­ba­det og i byrå­det, stem­te for for­sla­get uden at erklæ­re sig inhabile. 

Hvis det­te åben­ly­se van­vid ikke har sat din hjer­ne i brand for længst, så fore­stil dig sam­ti­dig, at sam­me over­borg­me­ster hav­de fået til­la­del­se af sin egen kom­mu­ne til at opfø­re 10 meter høje lys­ma­ster til en pri­vat ride­ba­ne, selv­om ride­ba­nen skul­le opfø­res i en landzo­ne, hvor der ellers nor­malt aldrig bli­ver givet til­la­del­se til den slags. 

Gar­nér så det hele med oplys­nin­gen om, at kom­mu­nens kom­mu­nal­di­rek­tør, inden til­la­del­sen blev udstedt, på for­hånd var ble­vet adva­ret om, at det var ind­ly­sen­de i strid med reg­ler­ne, og at til­la­del­sen måt­te til­ba­gerul­les efter en kla­ge fra Dan­marks Naturfredningsforening. 

Når du har fore­stil­let dig alt det, så leg med tan­ken om, at et kri­tisk, uaf­hæn­gigt medie, der er fri for stats­støt­te, plud­se­lig begynd­te at afslø­re den­ne vold­som­me kasket­for­vir­ring i kom­mu­nen i arti­kel efter arti­kel, og at over­borg­me­ster Sop­hie Hæstor­ps respons på det var at gå ind på Face­book og angri­be jour­na­li­sten bag histo­ri­er­ne per­son­ligt i en ræk­ke totalt syre­de opslag, der hav­de så man­ge sta­ve­fejl, at man kun for­stod menin­gen, for­di de sam­ti­dig var fyldt med over­gea­re­de emo­jis efter hvert andet ord. 

Jeg er med på, at jeg har sendt dig på en umu­lig mis­sion, for det kan man selv­føl­ge­lig over­ho­ve­det ikke fore­stil­le sig. Den opfør­sel fra en borg­me­ster i en stor­by er slet og ret utæn­ke­lig her i 2023. Ikke desto min­dre er det dog nær­mest 1:1 vir­ke­lig­he­den i Læsø Kom­mu­ne, bort­set fra at borg­me­ster på Læsø Tobi­as Birch Johan­sen repræ­sen­te­rer Ven­stre og ikke Socialdemokratiet. 

Den vre­de ø‑høvding

Det er i øvrigt ikke kun her på Fri­heds­bre­vet, at vi kan se det pro­ble­ma­ti­ske i, at Læsøs borg­me­ster sæl­ger for mil­li­o­ner til kom­mu­nen, han selv er borg­me­ster i, uden at opga­ver­ne kom­mer i udbud, eller at han sid­der og sen­der et kom­mu­nalt mil­li­onbe­løb afsted til en erhvervs­dri­ven­de fond, som han selv er for­mand for. 

Hans egen vice­borg­me­ster siger til Fri­heds­bre­vet, at “der er lidt nepo­tis­me i den måde, det fore­går på Læsø”, og borg­meste­rens egen par­ti­fæl­le i byrå­det mistæn­ker højlydt borg­meste­ren for urent trav. Sam­ti­dig vur­de­rer en af de frem­me­ste eks­per­ter, at det, der fore­går i kom­mu­nen med mil­li­o­nor­drer uden udbud, er klart ulovligt. 

Alt det er Læsøs borg­me­ster dog fløjten­de ligeg­lad med. Det ene­ste, der lader til at opta­ge ham, er at lat­ter­lig­gø­re Fri­heds­bre­vets jour­na­list Mat­hi­as Blæ­del Loren­zen, som har gra­vet uar­tig­he­der­ne frem. 

Læs bare det­te Face­book-opslag fra i for­gårs, og mens du tyg­ger på det, så over­vej lige, at det er skre­vet af en rig­tig borg­me­ster i det her land: 

I kom­men­tar­spo­re­ne under Birch Johan­sens man­ge Face­book-opslag mun­trer borg­meste­rens Face­book-ven­ner sig med på for­skel­lig vis med at svi­ne Fri­heds­bre­vets jour­na­list til og læg­ge bil­le­der af ham fra hans stu­di­e­tid frem. 

En opfør­sel, som borg­meste­ren på ingen måde tager afstand fra – i ste­det blan­der hans kone sig lystigt i debat­ten med løg­n­ag­ti­ge kom­men­ta­rer, der frem­stil­ler Fri­heds­bre­vets jour­na­li­stik helt for­kert, mens hun flit­tigt tryk­ker “synes godt om” på nog­le af de grove­ste per­so­nan­greb på journalisten. 

Jeg skal i øvrigt hil­se og sige, at borg­mester­fru­en abso­lut ikke hav­de lyst til at for­tæl­le Fri­heds­bre­vet, hvor­for hun led­te efter git­ter­ma­ster på Face­book, mere end seks måne­der før borg­mester­par­ret hav­de fået til­la­del­se til at opfø­re ride­ba­nen med de seks 10 meter høje lysmaster. 

“Dig har jeg alt­så over­ho­ve­det ingen kom­men­ta­rer til. Far­vel,” lød den kon­tan­te afvis­ning fra borg­meste­rens kone, der – lige­som sin mand – bedst kan lide at kom­mu­ni­ke­re på Facebook. 

Et pro­fes­sio­nelt forhold

Hel­dig­vis er Mat­hi­as Blæ­del Loren­zen ikke en, der stik­ker op for bol­le­mælk, og han tager ingen ska­de af lidt stænk fra Face­book-klo­ak­ken på Læsø, men det bety­der alt­så, at alle frem­over må betrag­te neden­stå­en­de mål­sæt­ning fra Læsø Kom­mu­nes kom­mu­ni­ka­tions­po­li­tik som væren­de ren­dyr­ket satire: 

Hvis Læsøs borg­me­ster oprig­tigt selv synes, at han ved­li­ge­hol­der og styr­ker et godt og pro­fes­sio­nelt for­hold til medi­er­ne, så må du pier­ce mine bryst­vor­ter og kal­de mig for Lene Rantala. 

Som sagt er det vir­ke­lig svært at fore­stil­le sig, at en per­son som Tobi­as Birch Johan­sen vil­le kun­ne sid­de som borg­me­ster i en stor­by, men når det kom­mer til ten­den­ser, siger man selv­føl­ge­lig, at Dan­mark er 5–10 år efter USA. Så med tan­ke på, at Donald Trump blev præ­si­dent der­ov­re, varer det måske ikke man­ge år, før Dan­marks stats­mi­ni­ster for­hand­ler finans­lo­ven på plads fra wel­l­ness-ste­det Læsø Kur & Helse. 

Kom nu ombord!

Før jeg går vide­re med en anden mindst lige så kulørt sag fra provin­sen, som vi på Fri­heds­bre­vet har afslø­ret, så vil jeg lige trut­te lidt i mit eget horn. For selv­om det måske vir­ker ind­ly­sen­de, så er det vig­tigt for mig at under­stre­ge, at den slags jour­na­li­stik på man­ge måder er ide­a­let for Fri­heds­bre­vet. Det er det, vi er sat i ver­den for at lave, og det er det, som vores med­lem­mer beta­ler for. 

Vores med­lem­mer er også tvun­get til at finan­si­e­re de regio­na­le medi­er, som bur­de have gra­vet dis­se histo­ri­er frem, men nu, hvor de loka­le stats­me­di­er med firedob­bel­te bud­get­ter af Fri­heds­bre­vet ikke har tid til det, bør du glæ­des over, at der fin­des et medie som os. 

Hvis du der­for læser med i det­te nyheds­brev gra­tis, så vid, at Fri­heds­bre­vet kun kan fort­sæt­te med at eksi­ste­re, hvis folk som dig tager sprin­get ind bag beta­lings­mu­ren. Gør du det, er du med til at finan­si­e­re afslø­rin­ger som den næste, jeg nu vil skri­ve lidt om. 

Pis­se dyg­tig i provinsen

Histo­ri­en hand­ler om Muse­um Sydøst­dan­mark, hvor muse­ums­che­fen Thor­b­jørn Kol­bo umid­del­bart får R8dio-direk­tø­ren Klavs Bund­gaard fra podca­sten Und­skyld, vi roder til at frem­stå som en retskaf­fen skran­ke­pa­ve fra Med­ar­bej­der- og Kompetencestyrelsen. 

Muse­um Sydøst­dan­mark er måske ikke noget, der umid­del­bart væk­ker den sto­re genklang, men det er fak­tisk det stør­ste kul­tur­hi­sto­ri­ske muse­um syd for Roskil­de på Sjælland. 

Muse­um Sydøst­dan­mark er en slags paraply­or­ga­ni­sa­tion for hele otte for­skel­li­ge muse­er, der dri­ves for over 20 mil­li­o­ner skat­te­kro­ner i drift­stilskud fra sta­ten og fra kom­mu­ner­ne Køge, Næst­ved og Vor­ding­borg. Der­til kom­mer støt­te til pro­jek­ter, som der er man­ge af; for eksem­pel smi­der Køge Kom­mu­ne 15 mil­li­o­ner efter et nyt vikin­gemu­se­um ved Køge med Jim Lyng­vild som desig­ner. Også Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond og AP Møl­ler Fon­den har i øvrigt spyt­tet pen­ge i den sto­re vikin­ge­sats­ning, der løber op i 50 mil­li­o­ner i alt. 

Med andre ord er det ikke i den loka­le gen­brugs­bu­tik, at Thor­b­jørn Kol­bo er chef. Det er tvær­ti­mod på et stort statsa­n­er­kendt muse­um dre­vet for offent­li­ge mid­ler, hvor det ide­el­le for­mål – som kor­rup­tions­eks­per­ten Jes­per Olsen fra Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal for­kla­rer – ikke er at ple­je che­fens inter­es­ser, selv­om man godt kun­ne få det indtryk. 

Først afslø­re­de vi på Fri­heds­bre­vet, at Kol­bo ved siden af sit job som chef for muse­et drev en pri­vat kunst­han­del, hvor han solg­te kunst­vær­ker af Jim Lyng­vild, Jan Elhøj og Mor­ten Kirck­hoff, som til­fæl­dig­vis også var nog­le af de kunst­ne­re, som muse­et arbej­de­de sam­men med. Hvis du tror, at sam­men­lig­nin­gen med Klavs Bund­gaard er en stram­ning, kan du jo bare se, hvor­dan Kol­bo for­sva­re­de val­get af lige præ­cis de her kunstnere. 

“For­di jeg synes, de er pis­se dyg­ti­ge,” sag­de den sydsjæl­land­ske muse­um­ska­non til Frihedsbrevet. 

Siden har Kol­bo ikke vil­let tale med os, selv­om der ellers har været fle­re helt oplag­te anledninger. 

Efter vores før­ste histo­rie kom det nem­lig frem, at han brug­te muse­umsshop­pen på Hol­me­gaard Værk – som er et af de otte muse­er, der hører under pade­hat­te­be­teg­nel­sen Muse­um Sydøst­dan­mark – til at sæl­ge sine egne varer fra sin kunsthandel. 

Der var alt­så inter­es­se­kon­flik­ter og dob­bel­trol­ler på spil, men plud­se­lig pib­le­de ankla­ger om nepo­tis­me frem. I den­ne uge kun­ne Fri­heds­bre­vet for­tæl­le, at Kol­bos svo­ger, fæt­ter og mor også arbej­der på muse­et. I stil­lin­ger, der aldrig har været slå­et op, og hvor svo­ge­ren og fæt­te­ren har fået tit­ler som hen­holds­vis ejen­doms­le­der og art director med Kol­bo som nær­me­ste chef. 

Muse­ums­di­rek­tø­ren Keld Møl­ler Han­sen kun­ne så for­kla­re, at Kol­bo godt nok hav­de anbe­fa­let sine fami­lie­med­lem­mer til stil­lin­ger­ne, men at han sam­ti­dig hav­de husket at sige, at han alt­så var inhabil. 

Der­for var det op til direk­tø­ren at sige ja, hvil­ket han selv­føl­ge­lig gjor­de. Først med svo­ge­ren, der alt­så var en dyg­tig vvs’er, der kend­te til ven­ti­la­tions­sy­ste­met, for­kla­re­de direk­tø­ren. Bag­ef­ter blev svo­ge­ren så ansat, for­di han hav­de et godt port­fo­lio, og for­di direk­tø­ren jo med egne øjne hav­de set, at det gik helt fint og uden pro­ble­mer, når muse­ums­che­fen var chef for sin nær­me­ste familie. 

“Jeg vur­de­re­de, nu også med erfa­rin­ger­ne fra ansæt­tel­ses­for­hol­det til svo­ge­ren, at Thor­b­jørn Kol­bo kun­ne fun­ge­re som hans chef trods fami­li­e­re­la­tio­nen,” sag­de direktøren. 

Ja, hvis det går godt med svo­ge­ren, hvor­for så ikke hive hele den puk­kel­ryg­ge­de fami­lie ombord? 

Det sid­ste nye er så, at Thor­b­jørn Kol­bo net­op er ble­vet syge­meldt, og muse­et har igang­s­at en under­sø­gel­se af sig selv og vil udar­bej­de en habi­li­tetspo­li­tik, som de vil hen­te ekstern hjælp til. Jeg er selv­føl­ge­lig ikke eks­pert, men det lyder umid­del­bart som den før­ste gode idé, direk­tør Keld Møl­ler Han­sen har fået længe. 

Mit fre­dagsløf­te er til dig, kære læser, at vi på Fri­heds­bre­vet vil bli­ve ved med at sør­ge for, at det, der sker i provin­sen, ikke bli­ver i provinsen. 

Krigs­ju­bilæum

Måske sid­der du og tæn­ker, at det er besyn­der­ligt, at jeg i mit nyheds­brev bru­ger så meget krudt på anlø­ben adfærd i provin­sen her på 1 års dagen for den rus­si­ske inva­sion af Ukraine. 

Min ben­hår­de kal­ku­le på den­ne råkol­de og våde fre­dag efter­mid­dag har imid­ler­tid været, at hele lan­det er våg­net op til den ene mere tea­tral­ske avis­for­si­de efter den anden med væg-til-væg jubilæums­dæk­ning på alle tæn­ke­li­ge plat­for­me, og at der i den for­bin­del­se er andre, der er langt mere kva­li­fi­ce­re­de og inter­es­san­te at lyt­te til end undertegnede. 

Her tæn­ker jeg selv­føl­ge­lig især på vores podcast Fri Ukrai­ne med Sofie Frøkjær og Flem­m­ing Rose, der i ugens udga­ve natur­lig­vis tager tem­pe­ra­tu­ren på kri­gen her et år efter, og hvor de både kig­ger til­ba­ge på den peri­o­de, hvor det hele star­te­de, men også frem. 

Flem­m­ing Roses ana­ly­se er i Fri Ukai­ne kort og præ­cis, når han gør bræt­tet op for kri­gens før­ste år: Rusland under­vur­de­re­de sam­let set Ukrai­nes hær, kamp­gejst og vestens vil­je til at støt­te. Vesten under­vur­de­re­de til gen­gæld Ruslands mod­stands­dyg­tig­hed over for de øko­no­mi­ske sank­tio­ner fra Vesten. 

Jeg synes, Fri Ukrai­ne er noget af det fine­ste, vi har på hyl­der­ne her på Fri­heds­bre­vet, for­di det både er til­stræbt objek­tivt, per­spek­ti­ve­ren­de, dyb­de­gå­en­de og tænk­somt – og alt­så et vig­tigt alter­na­tiv til den hur­ti­ge, ustop­pe­li­ge og frå­den­de nyheds­dæk­ning, som kan fin­des man­ge andre ste­der. Hvis du ikke alle­re­de er fast lyt­ter af Fri Ukrai­ne, går du alt­så vir­ke­lig glip af noget. 

Det var alt, der var i posen den­ne uge. Jeg er stærkt til­ba­ge i næste. Tak, for­di du læste med! 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet