Fri Kri­stof­fer #18: In vino veritas


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Hvem er fol­ke­ne fra Dansk Fol­ke­par­ti i vir­ke­lig­he­den? Det spørgs­mål har jeg pus­let med den sene­ste uge. 

Jeg har altid tænkt, at det er ren­dyr­ket for­stil­lel­se, når Met­te Fre­de­rik­sen frem­stil­ler sig selv på Ins­ta­gram som en flûte­ba­gen­de, mak­rel-i-tomat-gna­sken­de, vin­du­es­pud­sen­de og hånd­bold­dyr­ken­de hyg­ge­mo­ster, der kla­rer opva­sken i hån­den iført en vam­set sweater. 

Omvendt har jeg haft det med Dansk Fol­ke­par­ti. Jeg har tænkt, at kær­lig­he­den til det jæv­ne folk var ægte, og at hadet til det eli­tæ­re var helt autentisk. 

Når den tid­li­ge­re par­ti­le­der Kri­sti­an Thu­le­sen Dahl portræt­te­res, hand­ler det typisk om, hvor meget han elsker flæ­ske­s­teg, Mata­dor og Liver­pool. Det er de simp­le ting, der står bede­mands-sti­li­ko­net fra Nør­re Sne­de nær, giver han udtryk for. 

I et portræt fra Euro­man fra 2012 for­tæl­ler han om, at han måske bur­de bru­ge fær­re timer på sit arbej­de på Chri­sti­ans­borg og fle­re på at opbyg­ge et net­værk, som han kun­ne træk­ke på efter poli­tik, men det, for­tæl­ler han, er han ikke begyndt på end­nu. Under­for­stå­et, at den simp­le mand Thu­le­sen Dahl bare knok­le­de løs i dansk poli­tik af et rent hjer­te og alt­så ikke var sådan en, der hyp­pe­de egne kar­to­f­ler ved at ren­de og gnub­be skul­dre med folk, der sene­re kun­ne gøre ham en solid tjeneste. 

Thu­le­sen Dahls for­gæn­ger, Dansk Fol­ke­par­tis dron­ning Pia Kjær­s­gaard, har siden par­ti­stif­tel­sen i 1995 raf­fi­ne­ret og for­fi­net dét at være i øjen­høj­de med den lil­le mand. DF’s anta­go­nist er eli­ten, som er dem, der går i desig­ner­tøj, bor i arki­tekt­teg­ne­de huse og sen­der bør­ne­ne på pri­vatsko­le og drik­ker café lat­te. De har fine stil­lin­ger i den offent­li­ge admi­ni­stra­tion eller gør sig som jour­na­li­ster eller menings­dan­ne­re. Sådan coi­ne­de Pia Kjær­s­gaard i hvert fald eli­ten i en tale til par­ti­et i 2013. Den ene­ste fejl, som Pia Kjær­s­gaard kon­se­kvent har lavet i åre­vis, er natur­lig­vis, at hun med­reg­ner café lat­te som noget, der bli­ver druk­ket hos etablis­se­men­tet. Men den fejl har omvendt bety­det, at jeg fak­tisk har tro­et på Pia Kjær­s­gaard, når hun siger, at hun ikke er elitær. 

In vino veritas

Og hvor­for skri­ver jeg så alt det? Jo, det gør jeg, for­di det i løbet af den sene­ste uge er ble­vet nød­ven­digt at omskri­ve histo­ri­en om Dansk Fol­ke­par­ti. Det er den selv­føl­ge­lig alle­re­de ble­vet man­ge gan­ge de sene­re år. For eksem­pel i bogen Kong Kri­sti­an – men­ne­sket, mag­ten, fal­det hvor Thu­le­sen Dahl blev afslø­ret som den kyni­ske leve­brød­spo­li­ti­ker, som han var, med en gen­nem­snit­lig årsløn på en mil­li­on kro­ner i sine 30 år i dansk politik. 

Hvad der ikke har været frem­me før er til gen­gæld, at man i Dansk Fol­ke­par­ti under Kri­sti­an Thu­le­sen Dahls ledel­se på halvan­det år (fra 2020 til 2022) har brugt ikke min­dre end 216.000 kro­ner af de par­ti­støt­te­mid­ler, som mesten­dels kom­mer fra statskas­sen, til at købe pal­ler med ita­li­ensk vin. Hel­dig­vis kun­ne Fri­heds­bre­vet tid­li­ge­re på ugen læg­ge fak­tu­ra­er­ne frem og sam­ti­dig for­tæl­le, at der lige nu fore­går et stør­re efter­forsk­nings­ar­bej­de i Dansk Fol­ke­par­ti, for­di ingen ved, hvor al den vin er ble­vet af, og hvor­for den er ble­vet købt. 

Sam­ti­dig kun­ne vi på Fri­heds­bre­vet afslø­re, at man hos eli­te­for­næg­ter­ne hos Dansk Fol­ke­par­ti har haft et med­lem­skab af Tivo­lis Erhvervs­klub, som i 2022 stod par­ti­et i ikke min­dre end 111.000 kro­ner. Dansk Fol­ke­par­ti har været med­lem af den fine loge siden i hvert fald 2014, men på Fri­heds­bre­vet ved vi ikke, hvor meget med­lem­ska­bet har kostet de andre år, da vi kun er i besid­del­se af fak­tu­ra­en fra 2022. Hvis det årli­ge kon­tin­gent har lig­get nogen­lun­de fast, så har Dansk Fol­ke­par­ti over en peri­o­de på ni år alt­så brugt næsten en mil­li­on kro­ner fra skat­te­bor­ger­ne på at være med­lem af en fin net­værks­klub i indre København. 

For pen­ge­ne har man i top­pen af Dansk Fol­ke­par­ti mod­ta­get hund­red­vis af fri­bil­let­ter til Tivo­li, span­de­vis af tur­pas og lækre net­værks­ar­ran­ge­men­ter og mid­da­ge på restau­ran­ten Nimb. Det para­doksa­le er imid­ler­tid, at alle fol­ke­tings­med­lem­mer kom­mer gra­tis ind i Tivo­li i for­vej­en. At bru­ge sin par­ti­støt­te på den slags dis­po­si­tio­ner rimer ikke rig­tigt på at være i øjen­høj­de med den almin­de­li­ge dan­sker og at være et par­ti af fol­ket og for folket. 

Kon­takt­per­so­nen på den fine Tivo­li-salon og de vold­som­me vinind­køb hed­der Jea­nie Nør­ha­ve og er tid­li­ge­re sekre­ta­ri­ats­chef i Dansk Fol­ke­par­ti, som for nylig er skif­tet over til Inger Støj­berg og Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne. Og så er hun helt sik­kert ikke på jule­kort med den nuvæ­ren­de ledel­se i DF. 

Jea­nie Nør­ha­ve blev før­ste gang kendt i den bre­de offent­lig­hed under den net­op afslut­te­de rets­sag mod nuvæ­ren­de for­mand i Dansk Fol­ke­par­ti Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt. Det var hen­de, der skrev under på en kon­trakt mel­lem EU-par­ti­et Meld og Col­or Hotel Ska­gen, hvor Dansk Fol­ke­par­tis som­mer­grup­pe­mø­de fandt sted i 2015. En kon­trakt, som iføl­ge ankla­ge­myn­dig­he­den var falsk, og en kon­trakt, som Jea­nie Nør­ha­ve var ble­vet bedt om at skri­ve under af den med­ar­bej­der, der lige­som Mes­ser­s­ch­midt var til­talt i sagen. 

Fra vid­nes­kran­ken for­kla­re­de Jea­nie Nør­ha­ve, at hun ikke ane­de, hvad hun skrev under på, for­di hun ikke for­stod engelsk. Af alle bizar­re indslag i sagen mod Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt tog det vir­ke­lig pri­sen som det mest syrede. 

Et møgs­vin af en Amarone

Al den ita­li­en­ske vin, som Jea­nie Nør­ha­ve har bestilt, er fra vin­hand­le­ren med det meget oplag­te, men dog idi­o­ti­ske navn Ciao Vino. Med slo­ga­net: “Den Lil­le Impor­tør Med De Sto­re Vine”. Ons­dag efter­mid­dag kun­ne vi på Fri­heds­bre­vet så for­tæl­le, at eje­ren af Ciao Vino “Den Lil­le Impor­tør Med De Sto­re Vine” er Jea­nie Nør­ha­ves bror. Alt­så er en ikke uan­se­e­lig del af Dansk Fol­ke­par­tis par­ti­støt­te­mid­ler gået til Dansk Fol­ke­par­tis sekre­ta­ri­ats­chefs brors vin­han­del. “Kan det bli­ve dum­me­re?” spør­ger du, og nej, det tror jeg fak­tisk ikke, at det kan. 

Jea­nie Nør­ha­ve, der nu har titel af HR- og admi­ni­stra­tions­chef i Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne, vil ikke for­kla­re Fri­heds­bre­vet, hvor­for hun har købt vin hos sin bror for fle­re hund­re­de tusin­de kro­ner. Man kan desvær­re ikke tale direk­te med Jea­nie Nør­ha­ve – hun kom­mu­ni­ke­rer via sin advo­kat, at hun ingen kom­men­ta­rer har, hvil­ket unæg­te­ligt får det til at lyde lidt, som om en syg græv­ling har tømt mave­sæk­ken ned i Nør­ha­ves pose med mel. 

Den nuvæ­ren­de ledel­se i Dansk Fol­ke­par­ti undrer sig selv­føl­ge­lig over den mær­ke­li­ge brug af par­ti­pen­ge, men har sam­ti­dig været med til at drik­ke noget af vinen, måt­te man for­stå, da B.T. tors­dag lyk­ke­des med noget, der ikke er lyk­ke­des for os, og fik Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt til at stil­le op til inter­view om sagen. Her for­tal­te han, at han hav­de været med til at drik­ke noget af den omtal­te vin, men at han der­u­d­over mest var til fran­ske vine. 

I vores mor­gen­pro­gram En Uaf­hæn­gig Mor­gen prø­ve­s­mag­te Ber­ling­s­kes legen­da­ri­ske vinan­mel­der Søren Frank fre­dag tre af vine­ne. Det er et for­ry­gen­de indslag, som du skal gøre dig selv den tje­ne­ste at gå ind og lyt­te til. Udover at Søren Frank fin­der en af vine­ne deci­de­ret mod­by­de­lig, kal­der han også Ama­ro­nen for “et møgs­vin af en Ama­ro­ne” og en “ordent­lig motherfucker”. 

Hvis man ser bort fra pri­sen, mener han, at vinen flug­ter fint med noget, som Dansk Fol­ke­par­tis ker­ne­væl­ger vil­le drik­ke, men han for­står slet ikke, at Dansk Fol­ke­par­ti har betalt så meget for fla­sker­ne, og at der ikke er opnå­et en stør­re mæng­de­ra­bat. Kort for­talt dum­per vine­ne med et brag, når det kom­mer til value for money.

Nyt, nyt, nyt

I den­ne uge har vi på Fri­heds­bre­vets redak­tion budt vel­kom­men til to nye ansig­ter. Det før­ste ansigt til­hø­rer jour­na­list Nico­lai Dan­da­nell, der alle­re­de i mor­ges hav­de sin debut som mor­gen­vært på vores dag­li­ge mor­gen­pro­gram En Uaf­hæn­gig Mor­gen. Hvis du ikke er ble­vet lyt­ter af vores mor­gen­pro­gram end­nu, så synes jeg helt klart, at du skal give pro­gram­met et skud. Ambi­tio­nen er at udgi­ve et pro­gram, som adskil­ler sig mar­kant fra de skat­te­be­tal­te mor­gen­fla­der på P1 og R4dio, der i min optik lader meget til­ba­ge at ønske. 

Vi for­sø­ger hver mor­gen at udgi­ve et ufor­ud­si­ge­ligt og leven­de pro­gram, som behand­ler emner, der ikke i lige så høj grad bli­ver dæk­ket på de andre sta­tio­ner. En Uaf­hæn­gig Mor­gens DNA er de gode kri­ti­ske spørgs­mål til kil­der­ne, og i den for­bin­del­se er vores nye jour­na­list Nico­lai Dan­da­nell en per­fekt til­fø­jel­se, da han bestemt ikke stil­ler sig til­freds med et uldent udenomssvar. 

Det andet nye ansigt på Fri­heds­bre­vet til­hø­rer Car­sten Nor­ton, der igen­nem fle­re årti­er har været jour­na­list og chef på Ekstra Bla­det. De sene­ste man­ge år har han slå­et sine fol­der inden for krimjour­na­li­stik­ken, ind­til i ons­dags som chef for Ekstra Bla­dets kri­mi­nal­re­dak­tion. Car­sten Nor­ton er for­fat­ter til fle­re bøger om ban­de­mil­jø­et, her­un­der to bind om Hells Angels’ histo­rie. Jeg ken­der selv Car­sten Nor­ton fra min egen for­tid på Ekstra Bla­det, hvor vi lan­ce­re­de Ban­deland-uni­ver­set med der­til­hø­ren­de podcastserie. 

Nor­ton kom­mer til Fri­heds­bre­vet blandt andet for at genop­li­ve vores nyheds­brev Fri Ban­dit, der hand­ler om den kri­mi­nel­le under­ver­den. Sam­ti­dig skal han sam­men med under­teg­ne­de lave en ugent­lig podcast om orga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet, som vi er igang med at udvik­le. Podca­sten får pre­mi­e­re i inde­væ­ren­de måned. 

Hel­gen­kåring af Djøf’ernes konge

Jeg er ved at være ved vejs ende i ugens nyheds­brev og vil lige huske at ønske dig en god wee­kend. Jeg håber, du går lige så glad og til­freds ind i den, som den tid­li­ge­re finans­mi­ni­ster, og (meget kort efter) McK­in­sey-kon­su­lent, Bjar­ne Cory­don, må gøre. 

Den nuvæ­ren­de ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør på Bør­sen fyl­der nem­lig 50 år, hvil­ket natur­lig­vis har udløst omfat­ten­de nav­ne­nyt i lan­dets medi­er, her­un­der i Bjar­ne Cory­dons egen avis.

Til at skri­ve fød­sels­dags­portræt af Cory­don har Bør­sen valgt top­che­fens høj­re hånd, nyheds­di­rek­tør Niko­laj Som­mer, til at føre pen­nen, og der er nær­mest ingen græn­ser for Cory­dons fortræf­fe­lig­he­der, viser det sig nu. 

Hel­gen­kårin­gen af Bør­sens egen che­fre­dak­tør ind­le­des med dis­se ord: 

“For man­ge vil det nok kom­me som en over­ra­skel­se, at Bjar­ne Cory­don – Bør­sens ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør og adm. direk­tør – 1. marts kun fyl­der 50 år. Han er den type men­ne­ske, som siden ung­dom­men har haft en sær­lig udstrå­ling af vid, ind­sigt og tyng­de, som har gjort ham let for­veks­le­lig med en mand af bety­de­ligt høje­re alder.” 

Hvis man ikke hav­de fat­tet det af ind­led­nin­gen, slår Niko­laj Som­mer fast i en efter­føl­gen­de sæt­ning, at: “Cory­dons ana­ly­ti­ske evner, intel­lek­tu­el­le for­må­en og hukom­mel­se er i særklasse”. 

Cory­dons næst­kom­man­de­ren­de for­tæl­ler vide­re, at Cory­don bli­ver ved med at impo­ne­re, selv­om de to har kendt hin­an­den i mere end 10 år. Oden fort­sæt­ter med at frem­hæ­ve, hvor “humo­ri­stisk” og “usnob­bet” Cory­don bare er, og hans “reto­ri­ske evner” og “psy­ki­ske styr­ke” bli­ver nævnt som egen­ska­ber, der gør, at Bør­sens che­fre­dak­tør kan bli­ve stå­en­de på bene­ne i en orkan. 

Som om det ikke var nok, bli­ver Bjar­ne Cory­don beskre­vet som “Djøf’ernes ukro­ne­de kon­ge, men også meget mere end det”, og nu tæn­ker du måske, om der ikke kom­mer et “men” på et tids­punkt – det gør der ikke. 

Cory­dons to mest kon­tro­ver­si­el­le hand­lin­ger, sal­get af DONG til Gold­man Sachs og fol­ke­sko­lere­for­men, bli­ver kort berørt, men selv­føl­ge­lig på posi­tiv vis, hvor det ele­gant under­stre­ges, hvor for­nuf­ti­ge beg­ge ting var. 

Hel­ler ikke pri­vat er der en fin­ger at sæt­te på Bjar­ne Cory­don, som, Niko­laj Som­mer for­tæl­ler, er “et gene­røst men­ne­ske, der vil gå langt for at hjæl­pe ven­ner og bekend­te, og som bed­re kan lide at give end at få”. 

I det­te til­fæl­de må man dog und­ta­gel­ses­vis kon­klu­de­re, at det er Bjar­ne Cory­don, der får i pose og i sæk, mens Niko­laj Som­mer giver. 

U2-fanen Cory­don

Hver­ken kol­le­ger­ne hos Poli­ti­ken (eller andre medi­er i øvrigt) kan lige umid­del­bart ham­le op med Bør­sens hel­te­kvad i for­bin­del­se med øver­ste­che­fens sto­re dag. Hos Poli­ti­ken har man valgt at inter­viewe Bjar­ne Cory­don, og her indrøm­mer den tid­li­ge­re finans­mi­ni­ster for eksem­pel, at han i sin tid ved mag­ten ikke fik gjort nok for den grøn­ne omstil­ling, hvor han erken­der, at han kom for sent til frem­ti­den. Om sin tid i poli­tik for­tæl­ler han også, at han har givet sine børn ski­de­bal­ler, som de ikke har fortjent, når Soci­al­de­mo­kra­ti­et hav­de fået en dår­lig menings­må­ling, hvil­ket han er flov over. Mest bela­sten­de for Bjar­ne Cory­don er imid­ler­tid, at han fri­vil­ligt indrøm­mer over for dag­bla­det, at han er i gang med at læse U2-for­san­ge­ren Bonos selv­bi­o­gra­fi, og at han synes, at den er fantastisk. 

Den slags tids­ler fandt ikke vej til Bør­sens portræt, men det er nok bare en til­fæl­dig­hed. Jeg er ikke fast læser af avi­sen, så jeg skal ikke gøre mig klog på, om det er stan­dard, at lan­dets erhvervs­le­de­re M/K bli­ver badet i ube­tin­get ros, når de fyl­der rundt. I som­mer fyld­te min egen nær­me­ste chef, Mads Brüg­ger, 50 år, og nu kan jeg ikke lade være med at tæn­ke, at han må være inder­ligt skuf­fet over, at han ikke fik en lig­nen­de form for mas­sa­ge i det­te nyheds­brev. Sam­ti­dig er jeg selv­føl­ge­lig bekym­ret over, hvor­dan det stil­ler mig før min næste MUS. 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet