Fri Kri­stof­fer #19: Svin­del og hum­bug og tæp­pe­salg fra ende til anden


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Ugen star­te­de med, at Soci­al­de­mo­kra­ti­et fik den vær­ste menings­må­ling i mands min­de. Hvis der var fol­ke­tings­valg i mor­gen, stod Met­te Fre­de­rik­sen til kun at høste 18,6 pro­cent af stem­mer­ne iføl­ge Vox­me­ter. Målin­gen, som af fle­re er ble­vet kaldt en “out­li­er”, for­di den er så vild, kom­mer efter måne­der med sto­re bede­dags-bal­la­de og løf­te­brud­s­snak. Ugen slut­te­de med, at Nye Bor­ger­li­ges for­mand, Lars Boje Mat­hie­sen, implo­de­re­de, og oppo­si­tions­par­ti­et synes nu at lig­ge i ruiner. 

På den vis har den­ne uge meget godt fulgt den cyklus, der har teg­net dansk poli­tik de sene­re år: Soci­al­de­mo­kra­ti­et og Met­te Fre­de­rik­sen kom­mer galt afsted, men knap har det for­hen­væ­ren­de arbej­der­par­ti bør­stet mud­de­ret af sko­e­ne, før de bor­ger­li­ge gør noget, der er end­nu dum­me­re, og som klæ­ber end­nu mere. 

Det kan med andre ord godt være, at 18,6 pro­cent er en histo­risk dår­lig menings­må­ling for Soci­al­de­mo­kra­ti­et, men det er alt­så hur­tigt glemt, når Nye Bor­ger­li­ge fem dage sene­re eks­klu­de­rer deres egen formand. 

Den bor­ger­li­ge debat­tør Chri­sti­an Egan­der Skov skri­ver det meget præ­cist på Twitter: 

“Er Nye Bor­ger­li­ge egent­lig en genind­spil­ning af klas­si­ke­ren ‘Frem­skridtspar­ti­et’? Bare med lave­re pro­duk­tions­bud­get, mere ure­a­li­stisk hand­ling og dår­li­ge­re udfor­me­de karakterer?” 

Ikke mere snik-snak, nu skal der ruskes

Alt er utro­ligt i sagen om Lars Boje Mat­hie­sen. Skal man beskri­ve ham med få ord, er han en poli­ti­ker, hvis abso­lut­te claim to fame er, at han har slå­et sig op på at være en mand af fol­ket, der rusker op i de andre poli­ti­ke­re og etablis­se­men­tet og har anti-auto­ri­tært blod løben­de i årer­ne. Eller som han selv præ­sen­te­rer sig på Facebook: 

Vig­tigst af alt er Lars Boje Mat­hie­sen en mand, der får aller­gi af frås med andre folks pen­ge, og som bru­ger sin mega­fon dag­ligt til at slå ned på det. I 2015, da han sad i byrå­det i Aar­hus Kom­mu­ne, bekendt­gjor­de han for eksem­pel, at han ikke læn­ge­re vil­le spi­se med, når der var aften­mø­der i byrådet. 

“Jeg kan ikke se for­æl­dre­ne til han­di­cap­pe­de i øjne­ne og for­tæl­le dem, at der desvær­re ikke lige var råd, når vi sam­ti­dig sid­der og sma­sker i 3‑retters menu­er og vin. Læn­ge­re er den sådan set ikke. Jeg kan ikke for­sva­re det mas­si­ve frås med skat­te­bor­ger­nes pen­ge, der sker omkring for­plej­ning, og har med­delt, at jeg ikke ønsker for­plej­ning til møder,” skrev han den­gang til sine føl­ge­re på Face­book og til­fø­je­de et foto af sin med­brag­te mad for lige at under­stre­ge sit martyrium: 

En Rit­ter Sport med nou­gats­mag, kva­dra­tisk, prak­tisk, god – og en Faxe Kon­di til at skyl­le den ned med. 

Sene­re kom det dog frem, at Lars Boje Mat­hie­sen selv hav­de været kendt for at være en af dem, der vir­ke­lig guf­fe­de løs, når skyg­ger­ne blev lan­ge på råd­hu­set. I Aar­hus Stift­s­ti­den­de kun­ne man læse, hvor­dan Boje Mat­hie­sens byrå­dskol­le­ger ankla­ge­de ham for helt sær­ligt at have bedt om engelsk bøf, selv­om menu­en stod på kogt torsk. 

Boje på Borgen 

Kam­pen mod frås med andre folks pen­ge har Lars Boje Mat­hie­sen taget med sig fra byrå­det i Aar­hus til Chri­sti­ans­borg, hvor han blandt andet har været med til at lan­ce­re hjem­mesi­den stopfraas.dk – en hjem­mesi­de spæk­ket med eksemp­ler på, hvor­dan den offent­li­ge sek­tor frå­ser med dan­sker­nes pengene. 

Han har end­da lavet en jule­ka­len­der på sin Face­book-side og på YouTu­be, hvor han 24 dage i decem­ber udstil­le­de eksemp­ler på, at poli­ti­ke­re og kom­mu­ner frå­ser med dan­sker­nes skattekroner. 

Du fin­der alt­så ikke en mand i det­te land, der har slå­et sig mere op på at kere sig om bru­gen af andre folks pen­ge, end Lars Boje Mat­hie­sen, hvil­ket jeg ikke vil afvi­se har været med­vir­ken­de til den vold­som­me popu­la­ri­tet, som poli­ti­ke­ren har nydt på soci­a­le medi­er. En mand, der hel­le­re lever af Faxe Kon­di og Rit­ter Sport end at læg­ge skat­te­bor­ger­ne til last. 

Af den grund er det nok kom­met som lidt af et chok for Lars Boje Mat­hie­sens man­ge fan­boys på inter­net­tet, at det, der nu får væl­tet Nye Bor­ger­li­ges par­ti­for­mand efter kun en måned i sto­len, er bjergsomhed. 

Iføl­ge et brev, som hoved­be­sty­rel­sen i Nye Bor­ger­li­ge har sendt til sine med­lem­mer, kræ­ve­de Lars Boje Mat­hie­sen nem­lig et ekstra­ve­der­lag på 55.000 kro­ner om måne­den for at bli­ve som for­mand i Nye Bor­ger­li­ge – oven i den i for­vej­en gode fol­ke­tings­løn. Iføl­ge hoved­be­sty­rel­sen kræ­ve­de Boje Mat­hie­sen des­u­den, at det skul­le ske i form af en fire års uop­si­ge­lig kon­trakt, alt­så alt i alt et sam­let honorar på 2,6 mil­li­o­ner kroner. 

Som om det ikke var nok, for­lang­te Lars Boje Mat­hie­sen også at få udbe­talt 350.000 kro­ner, der skul­le bru­ges til en per­son­lig bran­ding­kampag­ne af ham selv. “Boje på Bor­gen” hed kon­cep­tet, som Dan­marks frås-mod­stan­der num­mer 1 men­te, at det sto­re beløb skul­le gå til. Hvis hyk­le­ri var straf­bart, stod Lars Boje Mat­hie­sen til livstid. 

Cir­kus­set, der er dansk politik 

I for­mid­dags kom der så ende­lig lyd fra den detro­ni­se­re­de par­ti­for­mand via den fore­truk­ne kom­mu­ni­ka­tions­ka­nal Face­book. Her ind­led­te Lars Boje Mat­hie­sen med at for­tæl­le, at han alt­så “først og frem­mest er far”. Man ved altid, at man har at gøre med en poli­ti­ker i vold­som­me pro­ble­mer, når bør­ne­ne skal skub­bes for­an sig i stormvejret. 

Der­næst for­tæl­ler han om det mon­strø­se for­mands­ho­norar, som han har for­langt af par­ti­et, at han på grund af de man­ge arbejds­ti­mer, der lig­ger i at være par­ti­for­mand, er nødt til at bli­ve betalt ekstra for at få det hele til at hæn­ge sam­men. Pen­ge­ne skul­le blandt andet kom­pen­se­re for, at hans hustru var nødt til at gå på orlov, for­står man. Når man tæn­ker på Lars Boje Mat­hie­sens brand som mega­fo­nen for den almin­de­li­ge dan­sker, tror jeg, han får et for­kla­rings­pro­blem, når han engang i frem­ti­den står på ølkas­sen i et for­sam­lings­hus og bli­ver spurgt, hvor­for det egent­lig er et anlig­gen­de for Lars Boje Mat­hie­sens arbejds­gi­ver at beta­le for, at hans kone går hjem­me? Hvis han har tænkt sig at fort­sæt­te i poli­tik, tror jeg i hvert fald ikke, at han skal reg­ne med den sto­re sym­pa­ti fra lan­dets enli­ge mødre, der får det hele til at hæn­ge sam­men med kræ­ven­de jobs og børn uden hjælp fra Christiansborg. 

Det frem­går ikke af den alen­lan­ge tekst på Face­book, hvor­for Boje Mat­hie­sen først går i gang med at afhol­de løn­for­hand­lin­ger med Nye Bor­ger­li­ge, en måned efter han har taget job­bet, men jeg er sik­ker på, at der lig­ger en rig­tig god for­kla­ring et sted. Måske blev han bare tvun­get til at tage jobbet? 

Mens det hele alt­så går op i hat og bril­ler hos Nye Bor­ger­li­ge, har par­tiets stif­ter og tid­li­ge­re for­mand Per­nil­le Ver­mund, der i paran­tes bemær­ket er enlig mor med tre børn, været bort­rejst på, hvad der lig­ner en rig­tig dej­lig kære­ste­tur til ø‑staten Mauritius. 

Til sound­tra­ck­et af Scar­let Plea­su­res som­mer­hit “What a life” har Ver­mund de sene­ste dage delt gav­mildt ud af sine gode feri­e­op­le­vel­ser på de soci­a­le medi­er, og kun­ne i går – et par timer inden nyhe­den om hen­des efter­føl­gers eks­klu­sion – ind­vie sine 42.000 føl­ge­re i, at der var sket det gan­ske uhel­di­ge, at hun og kære­sten hav­de taget fejl af deres hjem­rej­se­da­to og der­for sco­ret “en dag mere i paradis”. 

Sik­ke et hel­digt sam­men­træf, når nu hele lor­tet bræn­der sam­men på hjemmefronten. 

“We’ll be back”, afslut­te­de en sol­brun Per­nil­le Ver­mund sit opslag, der set i lyset af begi­ven­he­der­nes gang, bestemt ikke love­de for meget. 

For mens det­te nyheds­brev er på vej i tryk­ken, har den tid­li­ge­re par­ti­for­mand nu med­delt Nye Bor­ger­li­ges med­lem­mer, at hun er klar til at ven­de til­ba­ge som for­mand for par­ti­et – hvis de da ellers vil have hende. 

Og det vil de nok ger­ne, når man ser på den nær­mest post-apo­ka­lyp­ti­ske til­stand, som Per­nil­le Ver­munds far­vel på posten har udløst. Og hvad er i øvrigt alternativet? 

I dagens udga­ve af vores mor­gen­pro­gram En Uaf­hæn­gig Mor­gen opsum­me­re­de den poli­ti­ske kom­men­ta­tor Hans Engell meget præ­cist sagen om Lars Boje Mathiesen: 

“Det er et dra­ma. Det er wild west. Det er en absurd fore­stil­ling. Hver­ken Tivo­li­revy­en eller Cir­kus­revy­en er end­nu star­tet, men det er Folketinget.” 

Den forun­der­li­ge for­tæl­ling om Dr. Armin Kavousi

Ja, man skal høre meget, før ører­ne fal­der af, siger man. Det kan jeg her­med bekræf­te. Og jeg fort­sæt­ter ugens nyheds­brev lidt i sam­me spor. 

En sen aften i sid­ste uge rin­ge­de Fri­heds­bre­vets jour­na­list Chri­sti­an Ste­mann til mig og sag­de, at han sam­men med vores finansjour­na­li­ster Mik­kel Jen­sen og Mat­hi­as Blæ­del hav­de en mage­løs histo­rie på vej om årets før­ste dan­ske børsno­te­ring. De tre jour­na­li­ster hav­de fun­det ud af, at den dan­ske tech-virk­som­hed MeeW, der den 16. marts skul­le note­res på den sven­ske vækstbørs “Spot­light”, hav­de en stif­ter og admi­ni­stre­ren­de direk­tør, der løj om stort set alt – lige fra sin uddan­nel­se til far­ven på sine underbukser. 

Virk­som­he­den var ellers vær­di­sat til 40 mil­li­o­ner kro­ner, og inve­sto­rer hav­de alle­re­de teg­net sig for 18 mil­li­o­ner, så børsno­te­rin­gen var nu kun for­ma­li­te­ter fra at være en realitet. 

Jo læn­ge­re tid jeg tal­te med Chri­sti­an Ste­mann, desto mere blev jeg over­be­vist om, at histo­ri­en måt­te være en and. Der måt­te være et eller andet, som de tre jour­na­li­ster hav­de over­set, tænk­te jeg, for det lød sim­pelt­hen for vildt. Har du fulgt med i ugens sto­re erhvervs­hi­sto­rie på Fri­heds­bre­vet, så ved du alle­re­de godt, hvor jeg er på vej hen: Histo­ri­en holdt 100 pro­cent og lidt til. 

Vil du læse histo­ri­en, så kan du fin­de den her. Er du ikke med­lem af Fri­heds­bre­vet, så kom­mer her et kort resumé, der på ingen måder yder histo­ri­en retfærdighed: 

Fri­heds­bre­vet kun­ne tirs­dag afslø­re, at MeeWs direk­tør, stif­ter og mede­jer, Dr. Armin Kavou­si, slet ikke er den mand, han siger, han er. 

Han har i tal­ri­ge artik­ler og tv-indslag bry­stet sig af at være neu­ro­for­sker med en kan­di­dat­grad i neu­rovi­den­skab fra Aston Uni­ver­si­ty i Eng­land. Men Dr. Armin Kavou­si er hver­ken dok­tor eller kan­di­dat i neu­rovi­den­skab – til trods for, at han fle­re ste­der hæv­der, at virk­som­he­dens pro­duk­ter er base­ret på hans forsk­ning og erfa­rin­ger fra det engel­ske uni­ver­si­tet. De kun­der, som virk­som­he­den har pra­let med at have til poten­ti­el­le aktio­næ­rer i for­bin­del­se med børsno­te­rin­gen, næg­ter, at Armin Kavou­sis virk­som­hed skul­le have arbej­det for dem. Selv blo­gind­læg­ge­ne, som Armin Kavou­si har udgi­vet om hjer­ne­forsk­ning på sin egen hjem­mesi­de, er plagi­e­ret fra uden­land­ske for­ske­re og over­sat til (dår­ligt) dansk. 

Da Fri­heds­bre­vets jour­na­li­ster rin­ger og kon­fron­te­rer Armin Kavou­si med deres opda­gel­ser, lyver han først og insi­ste­rer på, at han har cer­ti­fi­ka­tet fra Aston Uni­ver­si­ty lig­gen­de ved siden af sig. Når man tæn­ker over det, er det en vir­ke­lig ånds­svag løgn. Hvem sid­der dog lige til­fæl­dig­vis med sit eksa­mens­be­vis for­an sig midt i et inter­view? I hvert fald ikke Dr. Armin Kavou­si, og næste dag måt­te han i en mail til Fri­heds­bre­vet gå til beken­del­se og indrøm­me, at han var fuld af løgn. 

“Jeg må blankt erken­de, at jeg har opført mig ube­tænk­somt. Jeg har været opta­get af den aner­ken­del­se, der føl­ger af at have en for­mel titel, og har der­for brugt tit­ler, som jeg ikke har.” 

“Ube­tænk­somt” er nok årets under­dri­vel­se. Af de man­ge løg­ne, som Armin Kavou­si har liret af til poten­ti­el­le aktio­næ­rer, inve­sto­rer, medi­er med mere, er den mær­ke­lig­ste næsten, at han skul­le have prø­vet sig selv af som pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler i USA som ung. Hvor­for han også har haft behov for at stik­ke den pla­de, aner jeg sim­pelt­hen ikke, men måske er det bare sådan med løg­ne, at den ene tager den anden, og hvis man først ople­ver, at man i dan­ske medi­er kan bli­ve, lige hvem man vil, så kan man jo lige så godt kry­dre det hele med, at man også har været usæd­van­ligt god til sport. 

Ni dage før Armin Kavou­sis virk­som­hed skul­le børsno­te­res – og alt­så poten­ti­elt bli­ve et inve­ste­rings­ob­jekt for almin­de­li­ge pri­va­te småspe­ku­lan­ter, der er ble­vet tryl­le­bun­det af Dr. Armin Kavou­sis forun­der­li­ge for­tæl­ling – udkom vi så på Fri­heds­bre­vet med den sto­re afslø­ring. Og så gik det ellers stærkt: 

Alle­re­de seks timer sene­re var Armin Kavou­si for­tid som direk­tør i virk­som­he­den. Dagen efter drop­pe­de inve­ste­rings­plat­for­men Nord­net dem, og cir­ka 24 timer efter Fri­heds­bre­vets arti­kel måt­te hele MeeWs besty­rel­se træk­ke sig og drop­pe børsnoteringen. 

Hvad der nu skal bli­ve af virk­som­he­den, er efter­hån­den et rig­tig godt spørgs­mål, men mit gæt er, at tech-kome­ten nok mere er at reg­ne for en meteor, som er på vej mod jor­den i meget stor hastig­hed for at uds­let­te sig selv. 

Koden til Kavou­sis enigma 

Hvor­dan fir­ma­et er kom­met igen­nem en såkaldt due dili­gen­ce-pro­ces inden børsno­te­rin­gen, er et andet godt spørgs­mål, som selv­føl­ge­lig nu vil bli­ve ende­vendt af Fri­heds­bre­vets og andre medi­ers finansjour­na­li­ster. Et tred­je spørgs­mål, der ude­står, er, hvor­dan Armin Kavou­si har kun­net opbyg­ge sin for­tæl­ling i adskil­li­ge medi­er, uden at nogen jour­na­li­ster har stil­let sig selv spørgs­må­let, om det hele måske ikke lød en anel­se for godt til at være sandt? 

Tag nu for eksem­pel det inter­view, Armin Kavou­si i august gav til Ber­ling­s­ke. Her bli­ver han præ­sen­te­ret som stif­ter bag en “fremad­stormen­de” og “opsigtsvæk­ken­de” startup-virk­som­hed. Han bli­ver beskre­vet som et “fag­ligt enig­ma”, og Armin Kavou­si for­tæl­ler i artik­len om, at han både har været tur­ne­ren­de musi­ker og afprø­vet sig selv som pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler i USA. Kavou­si beskri­ver i inter­viewet, at han alle­re­de som otte­årig med­del­te sin dans­klæ­rer, at han vil­le være hjernekirurg. 

Artik­len ind­le­des således: 

“Langs kana­ler­ne i Chri­sti­ans­havn lig­ger en iværk­sæt­ter­virk­som­hed, som lige nu får en del opmærk­som­hed, da den er et sole­klart eksem­pel på, at ny tek­no­lo­gi kan kaste opsigtsvæk­ken­de kon­cep­ter af sig. Virk­som­he­den hed­der Cur­vex. Bag den står seri­ei­værk­sæt­ter, for­ret­nings­mand og neu­rovi­den­ska­be­lig for­sker Armin Kavou­si. Han er 36 år og har hele sit liv set nys­ger­rigt mod hori­son­ten og myste­ri­er­ne på den anden side af den, hvad enten det var stjer­ne­him­me­len, men­ne­skets indre, hans egen fysi­ske for­må­en eller mulig­he­der­ne i flæn­sen­de, gui­t­ar­ba­se­ret rockmusik.” 

Artik­lens hoved­fo­kus er en meget sær­lig hjer­nescan­ner, som Armin Kavou­sis virk­som­hed Cur­vex, et brand under moder­sel­ska­bet MeeW, har udvik­let. Hjer­nescan­ne­ren ser umid­del­bart ret fjol­let ud, men kan angi­ve­ligt måle bære­rens stres­sni­veau og der­med bidra­ge til at afhjæl­pe stress. 

Se, der eksi­ste­rer mulig­vis vidun­der­men­ne­sker, der både er musi­kal­ske, atle­ti­ske, entre­prenan­te, natur­vi­den­ska­be­li­ge og for­ret­nings­mæs­si­ge geni­er, men jeg tror dog alli­ge­vel, at det hører til sjæl­den­he­der­ne, at man møder folk på 36 år (hvis det da over­ho­ve­det er Armin Kavou­sis rig­ti­ge alder), som alle­re­de har gen­nem­ført Poli­ti­kens sto­re Hvad kan jeg bli­ve?-bog.

Hov, det lyder bekendt

Det vir­ker unæg­te­ligt lidt mær­ke­ligt, at Armin Kavou­si har været igen­nem hæn­der­ne på så man­ge af lan­dets jour­na­li­ster, uden at nogen har spurgt højt, om det, han for­tal­te, vir­ke­lig kun­ne pas­se. Men her vil onde tun­ger sige, at jeg da i øvrigt ikke har noget at lade andre medi­er høre, for var det ikke os på Fri­heds­bre­vet, som for godt et år siden var ved at ind­lem­me en anden sny­depels fra tech-ver­de­nen i vores egen besty­rel­se? Og jo, det var det. 

Histo­ri­en om Armin Kavou­si min­der umi­sken­de­ligt om den om Sahra Josep­hine-Hjorth, som Fri­heds­bre­vet i som­mer udgav en hel podcast­se­rie om med tit­len Den Talent­ful­de Fru Hjorth.

I podcast­se­ri­ens før­ste afsnit for­tæl­ler min che­fre­dak­tørkol­le­ga Mads Brüg­ger om, hvor­dan han bli­ver fuld­stæn­dig for­blæn­det af Sahra-Josep­hine Hjorth, da han til et fint mid­dags­sel­skab til­fæl­dig­vis hav­ner ved siden af hen­de. Hun for­tæl­ler ham om, hvor­dan hun arbej­der med ting som algo­rit­mer og kun­stig intel­li­gens, og selv­om Mads Brüg­ger fat­ter hat af, hvad hun siger, synes han, at det lyder enormt klogt og imponerende. 

Hun for­tæl­ler også, at hun er med i et inter­na­tio­nalt talent­pro­gram gestal­tet af sel­ve­ste Bara­ck Oba­ma, og Mads Brüg­ger tæn­ker “hu-hej, hvor det går”. 

Fri­heds­bre­vet står på det­te tids­punkt og mang­ler et besty­rel­ses­med­lem med tech-bag­grund, og efter at have mød­tes et par gan­ge mere og lavet et par opslag på Goog­le bli­ver hun til­budt en plads i vores besty­rel­se. Jeg kan huske, at jeg selv tænk­te, at det var en smad­der­god idé, da Mads for­tal­te mig om det nye bestyrelsesmedlem. 

Inden Sahra-Josep­hine Hjorth når at ind­træ­de offi­ci­elt i vores besty­rel­se, udkom­mer Ekstra Bla­det med den før­ste af man­ge histo­ri­er, der pil­ler pyn­ten af “tech-dron­nin­gen”, som avi­sen døber hen­de på forsiden. 

Hen­des virk­som­hed er over­ho­ve­det ikke så suc­ces­fuld, som hun siger, den er, og lige­som Armin Kavou­si har hun hel­ler ikke de uddan­nel­ser, som hun har sagt, hun har. Blandt meget andet. Før­om­tal­te jour­na­li­ster fra Fri­heds­bre­vet Chri­sti­an Ste­mann og Mik­kel Jen­sen stemp­ler også ind og udgi­ver en ræk­ke kri­ti­ske histo­ri­er og også sene­re en podcast­se­rie om Den Talent­ful­de Fru Hjorth. 

Jubel og røde ører

Mit rin­ge bud er, at typer som Armin Kavou­si og Sahra-Josep­hine Hjorth kan dri­ve deres spil så langt, for­di omver­de­nen sim­pelt­hen ikke har fan­ta­si til at fore­stil­le sig, at det hele er fup. 

I til­fæl­det Dr. Armin Kavou­si hav­de Fri­heds­bre­vets finans­re­dak­tion hel­dig­vis bulls­hit­de­tek­to­ren tændt, og alle de inve­sto­rer, der var lige ved at smi­de mil­li­o­ner af kro­ner efter en åben­lys fusen­tast, kan ånde let­tet op. 

Eller som Andreas Steno, CEO hos Steno Research og Dan­marks måske skar­pe­ste pen på finans­mar­ke­der­ne, skri­ver det: 

“Lad mig bare tage bla­det fra mun­den. Alt tyder på, at Cur­vex (MeeW) er svin­del og hum­bug og tæp­pe­salg fra ende til anden. Det er gan­ske enkelt rysten­de, hvor­dan Nord­net, Dansk Aktio­nær For­e­ning, fle­re af de stør­re medi­er og bran­che-maga­si­ner har hyl­det og jublet over det­te åben­ly­se fata­mor­ga­na. Hold nu kæft, hvor jeg håber, der er røde ører rundt omkring. I kun­ne have kostet helt almin­de­li­ge men­ne­sker hund­redt­u­sind­vis af kroner.” 

Histo­ri­en om Armin Kavou­si gør mig stolt af at arbej­de på Fri­heds­bre­vet. Hvis du deler min begej­string, men end­nu ikke er med­lem, så er det her dit tegn til at kom­me ombord. Det er vig­tigt med et medie som vores, men vi kan kun over­le­ve, hvis vi får fle­re abonnenter. 

En sid­ste bemærkning

Inden jeg for alvor sen­der mig selv og dig på wee­kend, må jeg hel­le­re lige tip­pe dig om en mulig­hed for at sna­ge lidt i, hvad vi går og arbej­der på her på Frihedsbrevet. 

På ons­dag i næste uge – alt­så den 15. marts – hol­der vi i sam­ar­bej­de med CPH:DOX en sær­lig pre­mi­e­re på vores kom­men­de podcast­se­rie Doctor No. Podcast­chef Tho­mas Arent vil i sam­ta­le med Mads Brüg­ger på Char­lot­ten­borg præ­sen­te­re den kom­men­de kri­mi-erhvervs-doku­men­tar og give dig mulig­hed for at lyt­te til de før­ste to afsnit. 

Jeg kan ikke sige så meget end­nu, andet end at det er en vir­ke­lig vild podcast­se­rie, som jeg glæ­der mig utro­ligt meget til, at du skal høre. Du kan købe bil­let­ter til arran­ge­men­tet lige her.

Rig­tig god weekend! 

Bed­ste hilsner 

Dr. Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør og løve­tæm­mer, Frihedsbrevet