Fri Kri­stof­fer #20: Ugens tal er 36


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Til­giv mig, kære læser, men jeg vil star­te ugens nyheds­brev lidt per­son­ligt. I sid­ste uge, da vi på Fri­heds­bre­vet brag­te histo­ri­en om top­che­fen for den selv­be­stal­te­de tech-komet MeeW, der stod med det ene ben i en børsno­te­ring, kun­ne jeg ikke lade være med at dvæ­le lidt ved en detal­je. Da Dr. Armin Kavou­si for alvor trå­d­te ind på den sto­re sce­ne i som­mer som suc­ces­fuld tech-iværk­sæt­ter og mul­ti­ta­lent, var han 36 år. 

Præ­cis 36 leve­år frem­går også af mit eget pas, og der­for kun­ne jeg ikke helt lade være med at sam­men­lig­ne mig selv med man­den, der både hav­de fyret sig selv af som pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler i USA, tør­ret gul­vet med Justin Bie­ber på Cana­das hit­lis­ter og ind­ta­get med­tech-ver­de­nen med sin avant­gar­de neu­ro­forsk­ning. Til sam­men­lig­ning har jeg lavet nog­le tv- og radiopro­gram­mer, haft nog­le chefjobs på for­skel­li­ge medi­er og skre­vet en hånd­fuld vel­lyk­ke­de jokes på Twitter. 

Det er måske der­for, at den indre til­freds­stil­lel­se var ekstra stor, da Fri­heds­bre­vets finansjour­na­li­ster afslø­re­de, at det meste i den offi­ci­el­le histo­rie om Armin Kavou­si var løgn og latin. 

For et par år siden udkom et stu­die, der hav­de under­søgt 20 storme­stre i skak meget grun­digt. For­sker­ne hav­de i alt gen­nem­gå­et 24.000 spil skak, og kon­klu­sio­nen var, at storme­stre­nes hjer­ner pea­ke­de i en alder af 35 år. Her­ef­ter lå det kog­ni­ti­ve niveau nogen­lun­de sta­bilt i 10 år, fandt stu­di­et, før man ved 45-årsal­de­ren ople­ve­de en forringelse. 

Hvis kon­klu­sio­ner­ne fra skak­stu­di­et ellers kan over­fø­res til andre men­ne­sker, bety­der det alt­så, at under­teg­ne­de lige nu befin­der mig i min abso­lut­te kog­ni­ti­ve pri­me­ti­me, og der er kun ni år til­ba­ge af den. For nu at være helt ærlig er det lidt svært ikke at føle sig en anel­se skuf­fet, nu hvor det åben­bart var, hvad det kun­ne bli­ve til for mit vedkommende. 

Doctor No

I ons­dags udkom vi med (end­nu) en helt utro­lig podcast­se­rie på Fri­heds­bre­vet. Doctor No hed­der den, og den hand­ler om en tyr­kisk tryl­le­kunst­ner, der rent fak­tisk lyk­ke­des med det, som Armin Kavou­si og MeeW blev brem­set i. Den tyr­ki­ske tryl­le­kunst­ner bærer nav­net Ser­hat Gum­rukcu og blev ind­til maj sid­ste år i dele af forsk­nings­ver­de­nen betrag­tet som et af de stør­ste medi­cin­ske geni­er i ver­den. En vidun­der­læ­ge, der kun­ne knæk­ke koden til vac­ci­ner mod HIV og kræft, og som en grup­pe dan­ske mil­li­ar­dæ­rer kaste­de deres kær­lig­hed på og vold­somt man­ge pen­ge efter. 

Du har for­ment­lig hørt om Ole Abild­gaard og Pan­dora-rig­man­den René Sind­lev, men ellers har du helt sik­kert hørt om Kar­sten Ree. Alle køb­te de den vidt­løf­ti­ge for­tæl­ling om den tyr­ki­ske mira­kel­ma­ger Ser­hat Gum­rukcu og inve­ste­re­de mil­li­o­ner af kro­ner i fir­ma­et Eno­chi­an Biosciences. 

Rig­mæn­de­nes bio­tek-fir­ma med Ser­hat Gum­rukcu i spid­sen blev børsno­te­ret på den ame­ri­kan­ske Nas­daq-børs i 2018 på Times Squa­re i New York, og fir­ma­et steg hur­tigt i vær­di og var på et tids­punkt helt oppe og være mere end fire mil­li­ar­der kro­ner værd. Det var selv­føl­ge­lig vidun­der­læ­gen Ser­hat Gum­rukcu, der rin­ge­de med klok­ken på bør­sen, da den åbne­de for han­del med Eno­chi­an Biosciences-aktien. 

I dag er Eno­chi­an-aktien ikke sær­ligt meget værd, efter det viste sig, at Ser­hat Gum­rukcu slet ikke var læge, men en bed­ra­ge­risk tryl­le­kunst­ner, der i sin tryl­le­kar­ri­e­re gik under nav­net “Doctor No”. I maj smul­dre­de tryl­le­kunst­ne­rens illu­sion, da han blev anholdt og vare­tægts­fængs­let for at stå bag et leje­mord på en mand, der vil­le afslø­re Doctor No som den svind­ler, han er. 

Histo­ri­en om Doctor No er uden tvivl den mest utro­li­ge histo­rie, jeg nogen­sin­de har hørt fra dansk erhvervs­liv. Du kan lyt­te til de to før­ste afsnit af podcast­se­ri­en gra­tis, der hvor du nor­malt lyt­ter til dine podcasts. Vil du lyt­te til hele seri­en, skal du teg­ne et abon­ne­ment på Fri­heds­bre­vet, hvor fle­re afsnit løben­de vil udkomme. 

Nå ja, og så glem­te jeg helt at for­tæl­le, at da Ser­hat Gum­rukcu – eller Doctor No – står dér på Times Squa­re og skal til at rin­ge med klok­ken på bør­sen, der er han selv­føl­ge­lig… 36 år. 

Fri Vær­di

Ja, der er man­ge gode grun­de til at kom­me ind bag beta­lings­mu­ren på Fri­heds­bre­vet. En anden er Fri Vær­di, som er vores spl­in­ter­nye nyheds­brev for dig, som vil for­stå dig på inter­na­tio­nal makroø­ko­no­mi og (geo)politik men sam­ti­dig have et grin over de bizar­re per­sonsa­ger, som ofte hjem­sø­ger de bone­de gulve. 

Nyheds­bre­vet er skre­vet af mak­ker­par­ret Andreas Steno og Mik­kel Rosen­vold. Andreas Steno er kendt som den dan­ske ban­kver­dens helt egen enfant ter­rib­le, som sid­der i haser­ne på de kapi­tal­in­ter­es­ser, som bor­ger­ne ikke har trans­pa­rens omkring. Mik­kel Rosen­vold har brugt sin kar­ri­e­re på at gem­me sig i mini­ste­ri­er og sty­rel­ser, men tager nu bla­det fra mun­den og for­tæl­ler, hvor­dan tin­ge­ne egent­lig fore­går dybt inde i det poli­ti­ske maskinrum.

Alle­re­de i mor­ges udkom før­ste udga­ve af Fri Vær­di, i den­ne uge skre­vet af Andreas Steno fra et fly på vej til Madrid. Nyheds­bre­vet bærer den æggen­de over­skrift: “Det bli­ver hund­ens år, ikke ban­ker­nes”, og Steno svir­per godt til, skal jeg lige love for. Han skri­ver blandt andet om bank­krak­ket i Sili­con Val­ley Bank, og så luf­ter han også en dej­ligt pro­vo­ke­ren­de tan­ke om Kina som en sik­ker havn for inve­ste­rin­ger i 2023. Han skri­ver blandt andet: 

“I Fjer­nø­sten har kine­ser­ne sendt svej­se­ap­pa­ra­ter­ne til­ba­ge til fabriks­hal­ler­ne efter et par sæso­ner med så hår­de cor­o­na­ned­luk­nin­ger, at selv ken­disviro­lo­gen Allan Ran­d­rup vil­le have truk­ket en streg i san­det. Kina er nu et af de få ste­der på klo­den, hvor tin­ge­ne fak­tisk går fremad i ste­det for til­ba­ge. Hvis modus ope­ran­di fra genåb­nin­ger­ne i Euro­pa og USA hol­der, så står vi på tær­s­k­len af en regu­lær ket­chup-effekt i Kina, nu hvor for­sam­lings­fri­he­den er til­ba­ge – for det er den.” 

Hvis du læn­ge har gået og sav­net et velskre­vet, mor­somt og uaf­hæn­gigt nyheds­brev om øko­no­mi, så er Fri Vær­di og Andreas Steno og Mik­kel Rosen­vold lige noget for dig. 

For at fejre vores nye nyheds­brev Fri Vær­di har jeg des­u­den en rabat­ko­de til dig. Du spa­rer 30 pro­cent på et årsa­bon­ne­ment, hvis du bru­ger rabat­ko­den “Steno”. Så for kun 525 kro­ner får du adgang til alt vores ind­hold i et år – som for eksem­pel Fri Vær­di og alle frem­ti­di­ge afsnit af vores nye podcast­se­rie Doctor No.

Rabat­ko­den gæl­der kun i en begræn­set peri­o­de, så hvis du læn­ge har gået og taget til­løb til at kom­me med på vog­nen, så er lige nu et rig­tig godt tids­punkt.

Fri Ban­dit

Et andet nyt ansigt på Fri­heds­bre­vet er Car­sten Nor­ton, som er en af Dan­marks bedst skri­ven­de jour­na­li­ster, når det dre­jer sig om at for­mid­le, hvad der sker i den kri­mi­nel­le under­ver­den. I søn­dags debu­te­re­de han med sit nyheds­brev Fri Ban­dit, hvor han blandt andet skrev om, hvor­dan det kri­mi­nel­le mil­jøs højt besung­ne ide­a­ler om bro­der­skab og loy­a­li­tet nog­le gan­ge er ela­stik i meter­mål. Hvor­dan det med en eks-kri­mi­nel kil­des ord er “pen­ge før brødre”. 

Fri­heds­bre­vets læse­re og lyt­te­re har taget vir­ke­lig godt imod Nor­tons før­ste nyheds­brev. Jeg har net­op smug­læst hans næste nyheds­brev, som udkom­mer i wee­ken­den, og jeg lover ikke for meget, når jeg siger, at det bestemt hol­der niveau. Det hand­ler om rock­er­klub­ben Satu­da­rah – som jeg altid har lyst til at kal­de Zidi­da­da – der har åbnet et klubhus på Ama­ger i København. 

Der er fle­re inter­es­san­te per­spek­ti­ver på klub­bens Ama­ger-entré, skri­ver Nor­ton. For lige så læn­ge der har været rock­er­klub­ber i Dan­mark, lige så læn­ge har de kæm­pet om at kun­ne kal­de Ama­ger deres ter­ri­to­ri­um. Da den 24-åri­ge Kim Mor­ten­sen i 1977 blev dræbt på Islands Bryg­ge, ske­te det i et opgør mel­lem de davæ­ren­de Nøra­ger­s­min­de­ban­den og Nomads MC. Da Jørn Jøn­ke Niel­sen syv år sene­re lik­vi­de­re­de Hen­ning “Mak­rel” Nor­bert Knud­sen i Sund­by­ve­ster, stod sla­get mel­lem Bulls­hit og Hells Angels (HA).

Siden da har Hells Angels’ arvefjen­de Ban­di­dos en kort årræk­ke for­søgt sig med et klubhus på Ama­ger, men også de måt­te for­la­de øen, blandt andet efter at en 17,5 tons tung last­bil bra­ge­de ind i Ban­di­dos-klubhu­set, hvil­ket del­vist fik det til at styr­te sammen. 

Nu for­sø­ger Satu­da­rah sig så på Ama­ger, men hvad det fører med sig af spæn­din­ger, må du ven­te med at læse om til på søn­dag, når Fri Ban­dit udkommer. 

Gode gam­le Ras­mus Prehn

Den detro­ni­se­re­de soci­al­de­mo­krat Ras­mus Pre­hn fri­ster nu en til­væ­rel­se på de bager­ste ræk­ker i Fol­ke­tings­sa­len efter sin mis­lyk­ke­de til­væ­rel­se som mini­ster, der kun huskes for alle de pin­li­ge bilags­sa­ger. Det er selv­føl­ge­lig ikke en helt fair udlæg­ning, for han huskes også for at have været på safa­ri i Kar­sten Rees safaripark. 

Og så vil hans mini­ster­tid også huskes for det­te foto:

Og det­te foto: 

Og det­te foto:

Og selv­føl­ge­lig også det­te foto: 

Men mest af alt må man alt­så bare erken­de, at den alt­over­skyg­gen­de sag fra Pre­hns mini­ster­tid er mid­da­gen den 10. juni 2020 på restau­ran­ten Undi­ci, som Ras­mus Pre­hn for­søg­te at tør­re af på skat­te­bor­ger­ne ved at skri­ve på bila­get, at mid­da­gen var med den nord­jy­ske jour­na­list Søren Worms­lev – lige ind­til Ekstra Bla­det kon­tak­te­de Søren Worms­lev, som sag­de, at han aldrig nogen­sin­de hav­de spist mid­dag med Ras­mus Prehn. 

Pre­hn fast­hol­der den dag i dag, at han spi­ste med en jour­na­list den aften, og at han der­for mener, at det var fag­ligt begrun­det, da han brug­te sta­tens kre­dit­kort til at beta­le de 1.468 kro­ner, som de spi­ste og drak for. Men han har tænkt sig at tage iden­ti­te­ten på sin med­spi­ser med sig i graven. 

På Fri­heds­bre­vet har vi dog en mand, der hol­der stæ­digt fast i sagen. Han hed­der Kas­per Saug­mann, og han har undret sig over en ting. Nem­lig at Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, hvor Pre­hn som udvik­lings­mi­ni­ster hør­te under, da han spi­ste den famø­se mid­dag, har accep­te­ret, at mini­ste­ren ikke vil­le oply­se, hvem han præ­cis spi­ste med. 

Umid­del­bart har­mone­rer det nem­lig rig­tig skidt med kon­klu­sio­ner­ne fra sagen mod den tid­li­ge­re Farum-borg­me­ster Peter Brixtof­te, som blev dømt for en lang ræk­ke for­hold. Blandt andet blev han dømt for man­datsvig, idet han ikke hav­de oplyst, hvem han hav­de været ude at spi­se rejer og drik­ke rød­vin med. Brixtof­te blev også dømt i et andet til­fæl­de for at mis­bru­ge skat­te­kro­ner, da han godt nok hav­de skre­vet nav­net på sin med­spi­ser, men ikke hav­de anført et klart for­mål med bespisningen. 

Så hvor­for har Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et i Pre­hn-sagen dog vur­de­ret, at det var alt rige­ligt, at Pre­hn oply­ste, at han hav­de været ude at spi­se med en unavn­gi­ven jour­na­list? Det har Fri­heds­bre­vets Kas­per Saug­mann alt­så sat sig for at undersøge. 

Han har talt med fle­re eks­per­ter, som siger, at lov­giv­nin­gen er helt klar: Når en mini­ster svin­ger sta­tens kre­dit­kort og bespi­ser ekster­ne på skat­te­bor­ger­nes reg­ning, skal det sim­pelt­hen kun­ne spo­res, hvem der præ­cis er ble­vet trakteret. 

Sam­me toner lyder i øvrigt fra Rigs­re­vi­sio­nen, som det er lyk­ke­des Saug­mann at få hul igen­nem til: 

“Når Rigs­re­vi­sio­nen kig­ger på repræ­sen­ta­tions­bi­lag, så ser vi bl.a. efter et navn på bila­get på vært og gæst. Der kan dog også stå fx mid­dag med for­man­den for Natio­nal­ban­ken, eller bespis­ning af chauf­før­en og sund­heds­mi­ni­ster i ste­det for nav­net – i beg­ge til­fæl­de kan man gen­ska­be sig nav­net, og det er lige så godt som sel­ve nav­net,” lyder det fra Rigs­re­vi­sio­nen, hvor­ef­ter Fri­heds­bre­vet spør­ger, så der ingen tvivl kan efterlades: 

Så i det til­fæl­de, hvor man ikke kan gen­ska­be sig nav­net, er det ikke tilstrækkeligt?

“Det er ikke til­stræk­ke­ligt oplyst i bila­get, hvis Rigs­re­vi­sio­nen ikke kan gen­ska­be sig nav­net. Det skyl­des, at det er en for­ud­sæt­ning for, at udgif­ten i bila­get kan kon­trol­le­res og god­ken­des som berettiget.” 

Det sto­re spørgs­mål, der nu ude­står, er: Hvor­dan kan det være, at Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et er nået frem til at vur­de­re, at Pre­hn kun­ne over­hol­de lov­giv­nin­gen ved bare at note­re “jour­na­list” ned på et bilag, nu hvor både tal­ri­ge eks­per­ter, Rigs­re­vi­sio­nen og rets­prak­sis i øvrigt peger på det mod­sat­te? Det for­sø­ger vi fort­sat på Fri­heds­bre­vet at opklare. 

Mag­tens Voksmuseum

Nu nær­mer tiden sig, hvor Mag­tens Voks­mu­se­um slår døre­ne op på Strø­get i København. 

Helt præ­cis kan man kom­me ind og ople­ve de 10 voks­fi­gu­rer af de cen­tra­le embeds­mænd fra minks­kan­da­len den 25. marts fra klok­ken 11.00.

Det er selv­føl­ge­lig gra­tis at kom­me ind som med­lem af Fri­heds­bre­vet, mens det koster 99 kro­ner for ikke-medlemmer. 

Da et med­lem­skab af Fri­heds­bre­vet koster 79 kro­ner om måne­den, så behø­ver man ikke være 36 år og top­pe kog­ni­tivt for at reg­ne ud, hvad der bedst kan beta­le sig. 

Jeg håber, du får en rig­tig god weekend. 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet