Fri Kri­stof­fer #22: Ansigt til ansigt med en leven­de voksfigur


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

“Prøv at gøre noget, der ikke er nød­ven­digt, noget, der ikke er behov for, noget unyttigt.” 

Sådan sag­de dron­nin­gen i sin nytårs­ta­le for nog­le år siden, og selv­om jeg er repu­bli­ka­ner, tæn­ker jeg ofte på det citat og sør­ger til en vis udstræk­ning for at efter­le­ve det i både mit pro­fes­sio­nel­le og pri­va­te virke. 

Såle­des gik jeg sid­ste fre­dag sam­men med nog­le kol­le­ger ned for at få en øl på Sørens Værts­hus, der lig­ger i Fri­heds­bre­vets unde­re­ta­ge på Vand­kun­sten i indre Køben­havn. Hvis Sørens Værts­hus rin­ger en klok­ke, selv­om du aldrig har besøgt ste­det, kan det skyl­des, at det var der, hvor for­hen­væ­ren­de føde­va­re­mi­ni­ster og nuvæ­ren­de poli­tisk strand­va­sker Ras­mus Pre­hn (S) hav­de en våd aften med nog­le jour­na­li­ster, som blev betalt med mini­ste­ri­ets kreditkort. 

Hver dag går jeg for­bi Sørens Værts­hus, men jeg går sjæl­dent ind. I fre­dags gjor­de jeg en und­ta­gel­se, for på Fri­heds­bre­vet hav­de vi fer­ni­se­ring på Mag­tens Voks­mu­se­um, og så var det jo oplagt at var­me op på en bevært­ning, hvor poli­ti­ke­re, lob­byi­ster, embeds­mænd, jour­na­li­ster og andet godt­folk i en uskøn sam­men­blan­ding ger­ne mødes efter fyraf­ten for at få en lil­le en. 

Og hvil­ket held. For hvem stod lige dér i baren sam­men med sin tid­li­ge­re spin­dok­tor og drak baje­re? Rig­tigt gæt­tet, det gjor­de Ras­mus Pre­hn. Jeg kun­ne selv­føl­ge­lig have pas­se­ret ham diskret uden at hil­se på, for jeg ved jo godt, at Ras­mus Pre­hn nok ikke lige­frem har mig med i sine aftenbønner. 

Men som dron­nin­gen siger, skal man som­me­ti­der gøre noget, der ikke er behov for, og af den grund stop­pe­de jeg op lige ved siden af ham og hans spin­dok­tor og udstød­te et meget over­gea­ret: “Hee­e­e­e­e­e­ej!”

“Godt at se dig,” sva­re­de han, sam­ti­dig med at hans mimik og tone­le­je sag­de det præ­cis modsatte. 

Et kort øje­blik over­ve­je­de jeg, om jeg skul­le for­sø­ge at gøre mig mun­ter med en bemærk­ning a la: “Nååh, så er du til­ba­ge på ger­nings­ste­det?”, men jeg tog mig selv i det og for­tal­te ham, at vi lige om lidt hav­de fer­ni­se­ring på Mag­tens Voks­mu­se­um et stenkast der­fra, og at de to var meget velkomne. 

Ras­mus Pre­hn for­tal­te mig, at han på mail alle­re­de hav­de mod­ta­get en invi­ta­tion af Mads Brüg­ger, mens han kig­ge­de på mig med et blik, der fak­tisk fik ham til at lig­ne en voksfigur. 

Her­ef­ter fort­sat­te han med at sige, at han håbe­de, at vi vil­le få en god åbning, men at han ikke vil­le del­ta­ge. Udstil­lin­gen var usma­ge­lig, lod han mig for­stå, men under­stre­ge­de sam­ti­dig, at vi selv­føl­ge­lig kan gøre, lige hvad vi vil på Frihedsbrevet. 

Det sid­ste hav­de han jo ret i, og jeg afslut­te­de sam­ta­len ved at kon­sta­te­re, at der jo også er rart på Sørens Værts­hus, og vi ønske­de hin­an­den en god aften. 

Da jeg spurg­te, vid­ste jeg selv­føl­ge­lig godt, at der var stør­re chan­ce for at se en bæver køre for­bi på en segway, end at Ras­mus Pre­hn vil­le tage med op på Mag­tens Voks­mu­se­um, og på sin vis var det fuld­stæn­dig menings­løst, at jeg over­ho­ve­det spurg­te ham. Det var… unyttigt. 

Alli­ge­vel gik jeg, høj på det­te fede ren­dez­vous, ud på gaden for at besø­ge Bar­ba­ra Ber­tel­sen, Thor­kild Fog­de, Johan Leg­arth og de andre voks­duk­ker på Fri­heds­bre­vets nye pop-up-muse­um på Strø­get i København. 

Lov­lig­hed, sand­hed, faglighed

Til fer­ni­se­rin­gen på Mag­tens Voks­mu­se­um bød ansvars­ha­ven­de muse­ums­in­spek­tør Mads Brüg­ger vel­kom­men, hvor­ef­ter jurapro­fes­sor Dit­lev Tamm holdt en lang tale, hvor han tal­te om minksa­gen og blandt andet frem­hæ­ve­de embeds­vær­kets kodeks, der mær­ke­ligt nok er ble­vet sta­vet “kodex”, og som inde­hol­der embeds­man­dens syv cen­tra­le pligter: 

  1. Lovlighed 
  2. Sandhed 
  3. Faglighed 
  4. Udvik­ling og samarbejde 
  5. Ansvar og ledelse 
  6. Åben­hed om fejl 
  7. Par­tipo­li­tisk neutralitet 

Når man lige lader øjne­ne gli­de over de syv punk­ter, for­står man godt, hvis man som embeds­mand har følt sig som en hund i et spil keg­ler, efter Met­te Fre­de­rik­sen blev statsminister. 

Den pen­sio­ne­re­de jurapro­fes­sor med de sprag­le­de gevand­ter sag­de i sin tale her­ef­ter noget mor­somt. Han hæf­te­de sig ved, at Hen­rik Studs­gaard, tid­li­ge­re depar­te­ments­chef i Føde­va­re­mi­ni­ste­ri­et og nu voks­fi­gur i Mag­tens Voks­mu­se­um, til sit for­svar over­for Mink­kom­mis­sio­nen hav­de sagt, at spørgs­må­let om mang­len­de hjem­mel til at beor­dre alle mink afli­vet ikke lige hav­de været “top of mind” hos ham. 

“Nej, men det er sådan set top of list,” kon­sta­te­re­de Dit­lev Tamm kna­størt til stor begej­string for tilhørerne. 

I det hele taget var det en inter­es­sant ska­re af men­ne­sker, der var mødt op. Som Dag­bla­det Infor­ma­tions anmel­der beskrev det så fint: 

“Imens har loka­let sit eget show: Blandt de besø­gen­de til åbnin­gen er en del mænd i skræd­der­sy­e­de jak­ke­sæt. Der er Simon Spies-skæg, camou­fla­ge­print og manspre­a­ding – og jeg bli­ver delirøs af at gå rundt og for­veks­le Køben­havns medi­e­e­li­te med embeds­vær­ket, de sam­me buk­ser i voks eller kød, der gli­der sammen.” 

Som Ras­mus Pre­hn også gjor­de opmærk­som på, var alle 179 fol­ke­tings­med­lem­mer ble­vet invi­te­ret til åbnin­gen, men de glim­re­de dog ved deres fra­vær. Kun Katri­ne Dau­gaard fra Libe­ral Alli­an­ce var mødt op, og selv­om jeg ikke selv så hen­de, hør­te jeg, at hun hav­de vir­ket begejstret. 

Den stør­ste over­ra­skel­se blandt de frem­mød­te var imid­ler­tid, at en af de 10 udstil­le­de embeds­folk var mødt op. I kød og blod. Det var sim­pelt­hen kon­tor­chef i Føde­va­re­mi­ni­ste­ri­et Pao­lo Drost­by, der var kom­met for at møde sig selv. Han vir­ke­de gene­relt i et sto­rar­tet humør, og med et glimt i øjet påpe­ge­de han kun en min­dre util­freds­hed med, at hans voks­fi­gurs fød­der var ble­vet en anel­se for små. 

Pao­lo Drost­by (th.) møder Pao­lo Drost­by (tv.).

Pao­lo Drost­by modt­og en advar­sel, som er den mil­de­ste disci­pli­næ­re sank­tion, for sin rol­le i minksa­gen. Den er end­nu ikke ble­vet til­ba­ge­kaldt, men når man tæn­ker på, at han, efter Mogens Jen­sen gik af som mini­ster, fik to år under Ras­mus Pre­hn, så må selv en arbejds­løs min­kav­ler kun­ne se, at Drost­bys straf er mere end udstået. 

I en tid, hvor til­li­den til det dan­ske embeds­værk styrt­dyk­ker, giver det mig i hvert fald håb, at der i cen­tra­lad­mi­ni­stra­tio­nen sta­dig fin­des folk, der er i stand til at udvi­se et over­skud som Pao­lo Drostby. 

En old school kulturoplevelse

Siden den før­ste offi­ci­el­le åbnings­dag lør­dag har der været over­ra­sken­de man­ge besø­gen­de i Mag­tens Voks­mu­se­um. Per­so­ner i alle aldre, der lige skal ind og se giraf­fer­ne fra minks­kan­da­len. Det er selv­føl­ge­lig en kul­tu­ro­p­le­vel­se til gæsten med den sær­præ­ge­de smag, men jeg vil anbe­fa­le dig at kom­me ind og ople­ve de 10 voks­fi­gu­rer, inden det er for sent. Det er vir­ke­lig noget for sig. Fore­lø­big bli­ver de 10 embeds­mænd kun udstil­let til den 15. april, så hvor­for ikke bru­ge påsken på noget så old school som at besø­ge et voksmuseum? 

Skul­le du have lyst, fin­der du muse­et på Fre­de­riks­berg­ga­de 6, alt­så Strø­get i Køben­havn, og er du med­lem af Fri­heds­bre­vet, kom­mer du natur­lig­vis gra­tis ind. 

Dit­lev Tam­ms åbnings­ta­le til Mag­tens Voks­mu­se­um lig­ger i øvrigt til­gæn­ge­lig i Fri­heds­bre­vets app. 

Det sma­ger af banan 🍌

På åbnings­da­gen for Mag­tens Voks­mu­se­um udgik der pres­se­med­del­el­ser fra Stats­mi­ni­ste­ri­et og Justits­mi­ni­ste­ri­et om, at de disci­pli­næ­re sank­tio­ner, som var givet til Stats­mi­ni­ste­ri­ets depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sen, Justits­mi­ni­ste­ri­ets dit­to Johan Leg­arth og afde­lings­chef Anne-Met­te Lyh­ne, var ble­vet tilbagetrukket. 

Til­ba­ge­kal­del­sen ske­te efter en indstil­ling fra Med­ar­bej­der- og Kom­pe­ten­cesty­rel­sen, som hav­de revur­de­ret grund­la­get for sager­ne, efter rigs­po­li­ti­chef Thor­kild Fog­de i febru­ar blev fri­kendt for at have begå­et tje­ne­ste­for­se­el­ser efter sit tjenst­li­ge for­hør om sin rol­le i minksagen. 

At Thor­kild Fog­de gik fri, hvi­le­de især på præ­mis­sen om, at det ikke juri­disk set kun­ne betrag­tes som en instruks, da Met­te Fre­de­rik­sen på pres­se­mø­det den 4. novem­ber 2020 kig­ge­de stift ind i kame­ra­et og sag­de ordene: 

“For det før­ste er det nød­ven­digt at afli­ve alle mink i Dan­mark. Det gæl­der desvær­re også avlsdyrene.” 

Når man gen­læ­ser samt­li­ge af Met­te Fre­de­rik­sens ord fra pres­se­mø­det, lyder det ellers umi­sken­de­ligt som en instruks om at igang­sæt­te afliv­ning af alle mink i lan­det. Noget, som Thor­kild Fog­de sene­re på pres­se­mø­det siger, at der “skal tur­bo på”. 

For­hørs­le­del­sen, der bestod af for­hen­væ­ren­de højeste­rets­præ­si­dent Tho­mas Rør­dam og to lands­dom­me­re, var uenig, og Thor­kild Fog­de, der ellers var hjem­sendt, kom til­ba­ge i den blå skjor­te på Poli­ti­går­den. Ingen­ting at se her. Pas­sér gaden. 

Hos det ansigts­lø­se organ, Med­ar­bej­der- og Kom­pe­ten­cesty­rel­sen, valg­te man til­sy­ne­la­den­de at anskue Thor­kild Fog­des tje­ne­ste­mands­for­hør som en slags appel­in­stans for Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning, hvor­for det blev indstil­let til Stats­mi­ni­ste­ri­et og Justits­mi­ni­ste­ri­et at til­ba­ge­kal­de de i for­vej­en betyd­nings­lø­se advars­ler og iret­te­sæt­tel­ser, som var ble­vet givet til Bar­ba­ra Ber­tel­sen, Johan Leg­arth og Anne-Met­te Lyhne. 

Per­son­ligt syn­tes jeg, at det vir­ke­de helt gro­tesk, for hvor­for skul­le man dog bare kun­ne over­fø­re kon­klu­sio­nen af rigs­po­li­ti­che­fens tje­ne­ste­mands­sag til ansat­te i de øvri­ge ministerier? 

De sene­ste dage har en lang ræk­ke eks­per­ter i både Poli­ti­ken og Ber­ling­s­ke da også sået kraf­tig tvivl om, hvor­for man uden vide­re har truk­ket de disci­pli­næ­re sank­tio­ner til­ba­ge fra afde­lings­che­fen og de to departementschefer. 

“For­hørs­le­del­sens afgø­rel­se – her­un­der deres vur­de­ring af, om pres­se­mø­det var en instruks i ret­lig for­stand – har meget lidt med Bar­ba­ra Ber­tel­sens og Johan Leg­art­hs advars­ler at gøre,” siger Las­se Lund Mad­sen, juri­disk pro­fes­sor ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, eksem­pel­vis til Berlingske. 

I går kun­ne Jyl­lands-Posten så yder­li­ge­re tvivl med histo­ri­en om, at man i Stats­mi­ni­ste­ri­ets pres­se­med­del­el­se ikke mener, at Bar­ba­ra Ber­tel­sen spil­le­de nogen rol­le i for­bin­del­se med for­be­re­del­sen af det skæb­nesvan­gre pres­se­mø­de, hvor befolk­nin­gen fik at vide, at alle mink skul­le afli­ves. Hvil­ket er meget mær­ke­ligt, idet Mink­kom­mis­sio­nen umid­del­bart nåe­de frem til den mod­sat­te kon­klu­sion. Fak­tisk modt­og Bar­ba­ra Ber­tel­sen fire mails i timer­ne op til pres­se­mø­det, der inde­holdt over­vej­el­ser om bud­ska­ber og udkast til stats­mi­ni­ste­rens tale. 

“En cir­kel af straf­fri­hed,” kald­te min kol­le­ga Mads Brüg­ger det, da han i går besøg­te Dead­li­ne, og det kan vel næp­pe siges mere præcist. 

Kon­se­kvens

Nogen, der helt omvendt, ople­ver en vold­som kon­se­kvens af deres hand­lin­ger, er tech-sel­ska­bet MeeW, der for 24 dage siden stod med det ene ben inde i en børsno­te­ring til en vær­di af 40 mil­li­o­ner kro­ner, mens sel­ska­bet blev omtalt som “en tech-komet” i medierne. 

For tre dage siden gik de kon­kurs som en direk­te kon­se­kvens af, at Fri­heds­bre­vets finans­re­dak­tion klæd­te sel­ska­bets stif­ter og direk­tør, Dr. Armin Kavou­si, af til skin­det og afslø­re­de ham i at have for­talt en fan­ta­stisk serie af løgne. 

Det er helt vildt, hvor­dan fir­ma­et kun­ne væl­te fuld­stæn­dig omkuld på bare tre uger, men det er også inter­es­sant at tæn­ke på, hvad der mon var sket, hvis Fri­heds­bre­vets jour­na­li­ster ikke hav­de været årvåg­ne, og sel­ska­bet var lyk­ke­des med sin plan­lag­te børsno­te­ring i mid­ten af måneden. 

I mor­ges var man­den, der meget kortva­rigt aflø­ste Dr. Armin Kavou­si efter Fri­heds­bre­vets afslø­rin­ger, med i vores mor­gen­pro­gram En Uaf­hæn­gig Mor­gen. Her for­søg­te han at rede­gø­re for, hvor­dan det hele dog kun­ne gå så galt, og det var i det hele taget et meget inter­es­sant inter­view. Hvis du inter­es­se­rer dig for sagen om MeeW og Dr. Armin Kavou­sis forun­der­li­ge for­tæl­ling, er inter­viewet i vores mor­gen­pro­gram et must at lyt­te til. 

Kon­se­kvens vol. 2

En anden, der er fær­dig som gårds­an­ger, er Aal­borgs soci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster Tho­mas Kastrup-Lar­sen. Tirs­dag med­del­te han, at han hav­de tænkt sig at stop­pe som borg­me­ster læn­ge før tid og ikke genop­stil­le. Kun halvan­det år inde i sin borg­mester­pe­ri­o­de har han valgt at smi­de kæden, for­di han med egne ord hav­de run­det “et skar­pt hjør­ne”, idet han lige er fyldt 50 år. 

Tho­mas Kastrup-Lar­sen har i sin borg­mester­tid været invol­ve­ret i ikke så få skan­da­lesa­ger. Det tager for lang tid at rem­se dem op her, men jeg kan anbe­fa­le Fri­heds­bre­vets podcast­se­rie Ulven fra Aal­borg, der hand­ler om den dybt kon­tro­ver­si­el­le ejen­doms­ma­ta­dor Jes­per Sko­vs­gaard og den­nes for­bin­del­ser til net­op Tho­mas Kastrup-Larsen. 

For uden­for­stå­en­de synes de man­ge skan­da­lesa­ger at være en mere plau­si­bel grund til, at Tho­mas Kastrup-Lar­sen læg­ger sin poli­ti­ske kar­ri­e­re på hyl­den, end at han er ble­vet 50 år, hvil­ket vel ellers er omtrent gen­nem­snitsal­de­ren for en borg­me­ster i Danmark. 

TV 2 Nord mod­ta­ger rundt reg­net 70 mil­li­o­ner kro­ner fra sta­ten årligt og har blandt andet brugt nog­le af dine og mine pen­ge på at rin­ge til en “medi­e­eks­pert”, der hed­der Esben Lind, som for­tæl­ler, at Tho­mas Kastrup-Lar­sens fald er de stren­ge medi­ers skyld.

Den­ne medi­e­eks­pert, Esben Lind, har tid­li­ge­re arbej­det med kri­se­kom­mu­ni­ka­tion for Aal­borg Kom­mu­ne, frem­går det af artik­len, lige­som man kan læse, at han også er i lom­men på A. Eng­gaard, en stor lokal entreprenørvirksomhed. 

I artik­len fryg­ter Aal­borg Kom­mu­nes betal­te shit­storm-kon­su­lent (og alt­så også medi­e­eks­pert, må vi for­stå), at det vil bli­ve svæ­re­re at besæt­te de poli­ti­ske poster i kom­mu­nen i frem­ti­den, hvis medi­er­ne fort­sæt­ter deres drej­ning mod det tabloide. 

Her­fra skal der lyde et stort tak for den dybe vis­dom til Esben Lind. Også tak til TV 2 Nord for at få den geni­a­le idé at rin­ge til en mand, der lever af kom­mu­nen og dens sam­ar­bejds­part­ne­re for at ind­hen­te en ana­ly­se, der går på, at medi­er­ne skal være søde­re over for hans kunder. 

Hvis medi­e­eks­pert og shit­storm-kon­su­lent Esben Lind har ret i sin ana­ly­se, kan man dog tak­ke Fri­heds­bre­vet og andre medi­er for, at fær­re folk som Soci­al­de­mo­kra­tiets Tho­mas Kastrup-Lar­sen vil træ­de ind i poli­tik, og det er jo til at bli­ve helt varm om hjer­tet af. 

Gæk gæk gæk, jeg er løbet tør for blæk

Det var, hvad jeg hav­de til dig, kære læser, den­ne smuk­ke for­års­dag med ni gra­der og regnvejr. 

I dag går jeg på påske­fe­rie, så jeg er først til­ba­ge igen med mit ugent­li­ge nyheds­brev om to uger, men Fri­heds­bre­vet udkom­mer som van­ligt i hele påsken med mas­ser af gode histo­ri­er og podcasts. 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet