Fri Kri­stof­fer #21: #Sponso­re­tind­hold i #dkpol


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Der var engang fem af Fol­ke­tin­gets par­ti­er – Ven­stre, Kon­ser­va­ti­ve, Libe­ral Alli­an­ce, Dansk Fol­ke­par­ti og Radi­ka­le – der til­sam­men modt­og fire mil­li­o­ner kro­ner i par­ti­støt­te fra A.P. Møller-Mærsk. 

Pen­ge­ne kom nogen­lun­de sam­ti­dig med, at par­ti­er­ne sat­te sig om for­hand­lings­bor­det med net­op Mær­sk for at for­hand­le en ny afta­le om skat­te­for­hol­de­ne i Nordsøen. 

Den nye Nord­s­øaf­ta­le faldt på plads to år sene­re og var så lukra­tiv for Mær­sk, at selv den libe­ra­le tæn­ket­ank Cepos var for­ar­ge­de og udtryk­te hård kri­tik af aftalen: 

“Nord­s­øaf­ta­len nær­mer sig stats­støt­te til et sær­skilt erhverv bestå­en­de af få fir­ma­er. Det er uhel­digt, og når man ende­lig giver skat­te­ra­bat­ter, bør de være vari­ge, for når man som i det her til­fæl­de udde­ler mid­ler­ti­di­ge vil­kår, ska­ber man en form for favo­ri­se­ring og et skat­te­sy­stem, der ikke er neut­ralt,” sag­de Otto Brøns-Peter­sen, ana­ly­se­chef i Cepos til Zet­land.

Når Cepos kri­ti­se­rer, at nog­le virk­som­he­der sim­pelt­hen får for gun­sti­ge skat­te­vil­kår, bør man måske som poli­ti­ker stop­pe op og over­ve­je, om man har været en anel­se for rund­hån­det i forhandlingslokalet. 

Det er mig alli­ge­vel en gåde, hvor­dan man som poli­ti­ker sør­ger for kun at repræ­sen­te­re bor­ger­ne og sta­ten i en arm­læg­ning med erhvervs­li­vet, mens sam­me poli­ti­ker får hele eller hal­ve mil­li­o­ner ind på par­ti­kon­to­en fra den virk­som­hed, der bli­ver repræ­sen­te­ret på den anden side af forhandlingsbordet. 

Om Mær­sk fik så god en afta­le, for­di de sør­ge­de for at fyl­de lom­mer­ne på fem af de poli­ti­ske par­ti­er, som de i virk­som­he­den for­hand­le­de skat­te­vil­kår med i Nord­s­ø­en, ved jeg ikke. Men jeg synes, at det er vig­tigt, at vi har spørgs­må­let ude i det åbne, og så kan man jo som væl­ger tæn­ke sit. 

Grund­læg­gen­de mener jeg, at man skal have anti­de­mo­kra­ti­ske til­bø­je­lig­he­der, hvis man er af den opfat­tel­se, at det ikke kom­mer offent­lig­he­den ved, hvem der støt­ter poli­ti­ker­ne og deres par­ti­er med sto­re beløb. Mang­len­de trans­pa­rens om pen­ge­strøm­me til poli­ti­ke­re giver sim­pelt­hen vir­ke­lig gode vækst­be­tin­gel­ser for korruption. 

Ikke desto min­dre kun­ne Fri­heds­bre­vet assi­ste­ret af champag­ned­ren­gen Mads Dine­sen midt i efter­å­rets valg­kamp afslø­re, hvor anlø­bent et sin­delag der har sne­get sig ind fle­re ste­der på Chri­sti­ans­borg. Kre­a­ti­vi­te­ten kend­te ingen græn­ser, da Dine­sen rin­ge­de og gav par­ti­er og poli­ti­ke­re et frækt til­bud: Han stod klar med 50.000 kro­ner, hvis bare mod­ta­ge­ren af dona­tio­nen kun­ne garan­te­re, at han kun­ne for­bli­ve ano­nym. Iføl­ge loven skal alle dono­rer over en beløbs­græn­se på 22.200 kro­ner ellers offent­lig­gø­res, men det blæ­ste folk som Met­te Thie­sen, Alex Ahrendt­sen, Jon Step­hen­sen og man­ge andre højt og flot på og begynd­te at vej­le­de i at omgå loven efter alle kun­stens regler. 

Pla­de­hak på talerstolen

Champag­ned­ren­gens tele­fo­nopkald fun­ge­re­de som en udmær­ket frem­kal­der­væ­ske for den kynis­me, skrup­pel­løs­hed og lat­ter­lig­hed, som udsig­ten til en hur­tig kapi­ta­lind­sprøjt­ning kan føre med sig. 

I den for­gang­ne uge blev et beslut­nings­for­slag fra Enheds­li­sten – som i øvrigt var et af de ene­ste par­ti­er, der ikke faldt for fri­stel­sen, da Mads Dine­sen rin­ge­de – så behand­let i fol­ke­tings­sa­len. For­sla­get hav­de til for­mål at ska­be langt mere åben­hed om partistøtte. 

Debat­ten i Fol­ke­tings­sa­len om beslut­nings­for­sla­get var sådan set inter­es­sant nok. Mest opsigtsvæk­ken­de var vel, at der teg­ner sig et bredt fler­tal for at få gjort op med “sel­skabs-fin­ten”, bed­re kendt som “Britt Bager-fin­ten”, alt­så den omgå­el­se af loven, hvor en enkelt per­son kan done­re beløb, der langt over­sti­ger beløbs­græn­sen, men sta­dig bibe­hol­de sin ano­ny­mi­tet ved at split­te belø­be­ne op på for­skel­li­ge firmaer. 

I det hele taget var det en over­ra­sken­de imø­de­kom­men­hed, som den ansvar­li­ge mini­ster på områ­det, Sop­hie Løh­de, for­søg­te at udvi­se, sam­ti­dig med at hun gjor­de sit bed­ste for at for­nær­me vores andres intelligens. 

Såle­des begynd­te hun sin tale med at bak­ke op om at få gjort noget ved sel­skabs-fin­ten, bekendt­gjor­de så, at hun hav­de i sin­de at ind­kal­de Fol­ke­tin­gets par­ti­er til for­hand­lin­ger om en opda­te­ring af reg­ler­ne for par­ti­støt­te for så kort efter at sky­de resten af Enheds­li­stens for­slag til hjør­ne ved at sige, at hun ikke vil bin­de sig til kon­kre­te ini­ti­a­ti­ver, før for­hand­lin­ger­ne er gået i gang. Vit­ter­ligt et minut efter hun hav­de bak­ket op om et kon­kret initiativ. 

Enheds­li­stens Pel­le Drag­sted vil­le ellers ger­ne vide, om det måske ikke var meget smart også at få gjort noget ved par­ti­er­nes såkald­te erhvervs­klub­ber, hvor man kan und­gå at have offent­lig­hed om dona­tio­ner ved bare at lade virk­som­he­der eller rig­mænd done­re pen­ge via en til lej­lig­he­den opret­tet for­e­ning, hvor mini­stre og poli­ti­ke­re så til gen­gæld syn­ger og dan­ser for klub­ber­nes med­lem­mer fle­re gan­ge om året. 

End­nu en gang sag­de Sop­hie Løh­de, at hun ikke vil­le fore­gri­be de poli­ti­ske for­hand­lin­ger og der­for ikke vil­le tage stil­ling til kon­kre­te ini­ti­a­ti­ver. Bort­set fra det ene, som hun var enig i, naturligvis. 

Komi­k­ken fik et nøk opad, da et andet rege­rings­par­ti, Mode­ra­ter­ne, kom på taler­sto­len i form af et for mig ube­skre­vet blad ved navn Mike Fon­seca. Mode­ra­ter­ne-Mike ind­led­te med sætningen: 

“Tak for ordet, for­mand. I dag behand­ler vi B 28 om åben­hed om pri­vat par­ti­støt­te,” som om debat­ten ikke alle­re­de hav­de kørt i en halv time, og ingen i salen vid­ste, hvad de sad og lavede. 

Her­ef­ter roste Mike Fon­seca det sam­me kon­kre­te ini­ti­a­tiv, som Sop­hie Løh­de tid­li­ge­re hav­de rost, men beto­ne­de sam­ti­dig, at Mode­ra­ter­ne ikke kun­ne bak­ke op om alle ini­ti­a­ti­ver­ne. Han syn­tes nem­lig, at det vil­le være “ærger­ligt”, hvis man skul­le til at offent­lig­gø­re alt, for­tal­te han, og sig­te­de der­med til Enheds­li­stens ini­ti­a­tiv num­mer fire om at sæn­ke beløbs­græn­sen for ano­ny­me dona­tio­ner til 5.000 kroner. 

Her­ef­ter for­søg­te Enheds­li­stens Pel­le Drag­sted igen at for­hø­re sig, nu hos Mode­ra­ter­ne-Mike, om den­nes hold­ning til at stram­me reg­ler­ne i for­hold til de tid­li­ge­re nævn­te erhvervs­klub­ber. Sva­ret fra Mike Fon­seca kun­ne ikke være meget mere bizart. Hør bare: 

“Jeg synes, at vi i dag har et flot og velud­byg­get par­ti­støt­te­sy­stem, der går til alt det arbej­de, som vi udfø­rer mel­lem valg. En par­ti­støt­te må jo som sagt godt, som du godt ved, ikke bru­ges til at føre valg­kamp, og al finan­si­e­ring af valg­kam­pe­ne skal vi sam­le sam­men. Jeg ved også som nyt fol­ke­tings­med­lem, hvor svært det kan være at rej­se pen­ge til at føre valg­kamp og være en ny kan­di­dat og stif­te et nyt par­ti,” sag­de han. 

Hvis man tæn­der på sort snak, er Mode­ra­ter­nes Mike Fon­seca på Fol­ke­tin­gets taler­stol om par­ti­støt­te den kor­te vej til en sprøjte­o­r­gas­me. En slags dansk poli­tiks svar på karak­te­ren Bri­ck (Ste­ve Carell) i fil­men Anchor­man, der siger helt til­fæl­di­ge ting på vil­kår­li­ge tids­punk­ter, uag­tet hvad emnet er, eller hvad han er ble­vet spurgt om. 

Drag­sted fulg­te op: “Jeg tror ikke, jeg hør­te – og det er ikke for at være pole­misk – et svar på spørgs­må­let,” hvor­ef­ter Enheds­li­sten-poli­ti­ke­ren igen for­søg­te at få et klart svar på, om det fort­sat skal være muligt at done­re pen­ge til poli­ti­ske par­ti­er gen­nem en hem­me­lig pengeklub. 

“Vi bin­der os ikke før for­hand­lin­ger­ne, men vi er meget åbne over for at kig­ge på sel­skabs­fin­ten,” lød det mær­ke­li­ge udenoms­svar fra Mike Fon­seca, hvor­ef­ter det var Enheds­li­stens Rosa Lunds tur til at tage en reto­risk sving­om med den hak­ken­de pla­de­spil­ler for­an hende. 

Hvad er Mode­ra­ter­nes hold­ning til at ændre reg­ler­ne, så offent­lig­he­den kan få at vide, hvor man­ge pen­ge rig­mænd eller virk­som­he­der done­rer, når de done­rer over beløbs­græn­sen, vil­le hun vide. 

“Som sagt har jeg som Mode­ra­ter­nes inden­rigs­po­li­ti­ske ord­fø­rer ikke noget kon­kret at bemær­ke andet end sel­skabs­fin­ten i for­hold til de ini­ti­a­ti­ver, der er lagt frem i det her beslut­nings­for­slag. Vi går ind i for­hand­lin­ger­ne og er åbne for at have en dia­log om de reste­ren­de ini­ti­a­ti­ver,” lød sva­ret fra Mode­ra­ter­nes one-stop-shop for tågesnak. 

Mistæn­ke­ligt mær­ke­li­ge udenomssvar

Rosa Lunds spørgs­mål var ellers uhy­re inter­es­sant. For hvor­dan kan det egent­lig være, at en virk­som­hed, en orga­ni­sa­tion, en pri­vat­per­son i dag kan done­re kæm­pe mil­li­onbe­løb til et enkelt par­ti, uden at bor­ger­ne kan få belø­bet at vide? Med­min­dre selv­føl­ge­lig donoren, hårdt pres­set, selv står frem med belø­bet, som det ske­te med Mær­sk til­ba­ge i 2017. 

Jeg kan ikke rig­tig se det gode argu­ment for hem­me­lig­heds­kræm­me­ri­et, når man i øvrigt sam­ti­dig har ved­ta­get, at stor­sponso­rer, der done­rer beløb af mere end 22.000 kro­ner, net­op skal offent­lig­gø­res. Alt­så har det ikke noget som helst med at beskyt­te donorens poli­ti­ske til­bø­je­lig­he­der at gøre, men ale­ne stør­rel­sen på gaven. 

Når dis­kus­sio­nen i den næsten tom­me fol­ke­tings­sal også var inter­es­sant at over­væ­re, skyl­des det selv­føl­ge­lig, at de flak­ken­de øjne, de mær­ke­li­ge udenoms­svar og den selv­mod­si­gen­de, hak­ken­de argu­men­ta­tion afslø­re­de, at rege­rin­gen for alt i ver­den ikke vil have belyst, hvil­ke stær­ke kapi­tal­in­ter­es­ser der i vir­ke­lig­he­den beta­ler for festen, og hvor meget der beta­les. Det er svært ikke at mistæn­ke, at det er, for­di dis­se gla­de give­re vir­ke­lig får noget for pengene. 

Turt­le­necks og Mærsk-nåle

I okto­ber blev en influ­en­cer idømt en bøde på 40.000 kro­ner for at glem­me at skri­ve #Sponso­re­ret på soci­a­le medi­er efter at have mod­ta­get et par feri­e­rej­ser, et tand­læ­ge­be­søg og lånt noget tøj gra­tis + det løse. Egent­lig men­te For­bru­gerom­buds­man­den, at ved­kom­men­de skul­le have en bøde på 85.000 kro­ner, men da rets­sy­ste­met som bekendt har været ved at bry­de sam­men i åre­vis, fik influ­en­ce­ren halv pris som føl­ge af den lan­ge sagsbehandlingstid. 

Det er selv­føl­ge­lig for­nuf­tigt nok at slå hårdt ned på influ­en­cer­nes skjul­te rek­la­mer, men at hive en Ins­ta­gram­mer i ret­ten for at glem­me at skri­ve ANNONCE med sto­re bog­sta­ver over et foto af en gra­tis turt­le­neck­swe­a­ter og et par skin­ny jeans fra Jack & Jones vir­ker sgu lidt mær­ke­ligt, når man sam­ti­dig gan­ske lov­ligt kan kana­li­se­re sto­re beløb ind til en fol­ke­tings­kan­di­dat i al hemmelighed. 

Måske hav­de det været en idé, hvis de fem par­ti­er, der sam­men­lagt modt­og 4 mil­li­o­ner kro­ner fra Mær­sk i 2015 for så at være med i Nord­s­øaf­ta­len i 2017, var ble­vet tvun­get til at ifø­re sig en skin­nen­de Mær­sk-nål i rever­sen på bla­zerjak­ken på dagen, hvor de skul­le præ­sen­te­re det, de hav­de for­hand­let sig frem til med rederigiganten. 

Skjul­te pen­ge hos Novo Nordisk

Inden jeg helt for­la­der den­ne uges emne om de skjul­te pen­ge, vil jeg lige frem­hæ­ve gårs­da­gens histo­rie fra Fri­heds­bre­vet i sam­me bold­ga­de. Den hand­ler dog i ste­det om skjul­te pen­ge i medi­ci­na­lin­du­stri­en, nær­me­re bestemt hos Novo Nor­disk, i for­bin­del­se med at den nye guld­kalv, slan­ke­mid­let Weg­ovy, ende­lig er kom­met på græs på de dan­ske apoteker. 

Histo­ri­en hand­ler kort for­talt om, hvor­dan Novo Nor­disk betal­te en såkaldt uaf­hæn­gig patient­for­e­ning for at føre kampag­ne mod overvægt. 

​​Adipo­si­tas­for­e­nin­gen – også kendt som Lands­for­e­nin­gen for Over­væg­ti­ge – har for sto­re pen­ge­be­løb ført kampag­ne mod over­vægt for medi­ci­nal­gi­gan­tens pen­ge, mens Novo Nor­disk arbej­de­de på at udrul­le det, de mener, kan bli­ve kuren mod net­op over­vægt: Wegovy. 

Fak­tisk gik det så galt, at en video med en over­væg­tig mand ved navn Ole Søren­sen blev pro­du­ce­ret og lagt ud på apo­te­ker­nes hjem­mesi­de – uden lige at for­tæl­le for­bru­ger­ne om, at video­en var bestilt og betalt af Novo Nor­disk, der tje­ner styr­ten­de på deres slan­ke­mid­del til net­op overvægtige. 

It goes wit­hout saying, men tænk lige, hvis en influ­en­cer med 3.000 føl­ge­re hav­de gjort det på Ins­ta­gram? Så var der vist ble­vet boo­k­et en sponso­re­ret tur til Køben­havns Byret. Men det her var jo bare en uaf­hæn­gig patient­for­e­ning, apo­te­ker­nes hjem­mesi­de og en af Dan­marks stør­ste virk­som­he­der, og så taler vi ikke mere om det. 

Hvis du vil bli­ve klo­ge­re på, hvor­dan det er lyk­ke­des Novo Nor­disk at sty­re nar­ra­ti­vet i fed­me­de­bat­ten og få tusind­vis af dan­ske­re til at slan­ke sig på recept, så kan jeg varmt anbe­fa­le vores finans­re­dak­tions grun­di­ge arti­kel, som du kan læse her.

Nyt afsnit af Doctor No

Som ser­vi­ce­op­lys­ning vil jeg i øvrigt lige skyn­de mig at for­tæl­le, at vi net­op har udgi­vet end­nu et nyt afsnit af den sen­sa­tio­nel­le podcast­se­rie Doctor No, der for­tæl­ler histo­ri­en om en grup­pe dan­ske rig­mænds kæm­pe mil­li­o­nin­ve­ste­ring i sel­ska­bet Eno­chi­an Biosci­en­ce med den gåde­ful­de fup­læ­ge og tryl­le­kunst­ner Ser­hat Gum­rukcu i spidsen. 

Afsnit­tet med den meget dæk­ken­de titel “Leje­mor­det” hand­ler om, da Doctor No for ni måne­der siden blev anholdt og fængs­let for at orke­stre­re et leje­mord på en mand, der vil­le afslø­re ham som den bed­ra­ger, han i vir­ke­lig­he­den er. 

Du kan alle­re­de nu høre afsnit­tet i Fri­heds­bre­vets app eller på Frihedsbrevet.dk. Er du end­nu ikke med­lem af Fri­heds­bre­vet, men nys­ger­rig på, hvad vi går og laver, kan du lyt­te til de to før­ste afsnit af Doctor No gra­tis, der hvor du nor­malt lyt­ter til dine podcasts. 

Mag­tens Voksmuseum

Nu er det ikke, for­di det­te nyheds­brev skal udvik­le sig i en ret­ning, hvor jeg kom­mer med tips til, hvad du kan lave i din wee­kend, men her til sidst vil jeg alli­ge­vel sør­ge for at anbe­fa­le, at du læg­ger vej­en for­bi Mag­tens Voks­mu­se­um på Strø­get i Køben­havn, og ser udstil­lin­gen af de cen­tra­le embeds­mænd fra minks­kan­da­len, som fik søn­der­lem­men­de kri­tik af Minkkommissionen. 

Den offi­ci­el­le åbning er i mor­gen lør­dag klok­ken 11.00 og tim­in­gen kun­ne vel næp­pe være bed­re, idet alle de disci­pli­næ­re sank­tio­ner, som embeds­mæn­de­ne fik for deres med­vir­ken, i skri­ven­de stund er ved at bli­ve til­ba­gerul­let. Ind­til vide­re har Stats­mi­ni­ste­ri­ets depar­te­ment­chef, Bar­ba­ra Ber­tel­sen, fået annul­le­ret sin iret­te­sæt­tel­se, og det sam­me gæl­der Johan Leg­arth, depar­te­ment­chef i Justits­mi­ni­ste­ri­et, lige­som de øvri­ge embeds­mænd i Justits­mi­ni­ste­ri­et er ble­vet ple­tren­set. Mon ikke det sam­me gæl­der de øvri­ge embeds­mænd M/K inden dagen er omme. 

Der­med ser det ud til, at en af de stør­ste poli­ti­ske skan­da­ler i nye­re Dan­marks­hi­sto­rie er ble­vet for­æl­d­re­løs. Der er sim­pelt­hen ingen ansvar­li­ge. Alt­så lige på nær Mogens Jen­sen, der promp­te blev fyret som mini­ster og blev minksa­gens Sor­te­per. Han er dog ikke blandt voks­fi­gu­rer­ne på Mag­tens Voks­mu­se­um, da udstil­lin­gen ale­ne kon­cen­tre­rer sig om embeds­vær­ket. Det er selv­føl­ge­lig lidt ærger­ligt, da jeg per­son­ligt ger­ne hav­de set en voks­fi­gur af Mogens Jen­sen frem­stil­let på bag­grund af det­te vel­lig­nen­de foto: 

Er det ikke bare et livs­be­kræf­ten­de portræt? 

Nuvel. Jeg håber, vi ses på Mag­tens Voks­mu­se­um i løbet af wee­ken­den. Det er selv­føl­ge­lig gra­tis at kom­me ind for Fri­heds­bre­vets med­lem­mer. Adres­sen er Fre­de­riks­berg­ga­de 6, 1459, Køben­havn K. 

Rig­tig god weekend! 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet