Fri Kri­stof­fer #24: De klam­me voy­euri­ster i det dan­ske sundhedssystem


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

På den­ne plads skri­ver jeg nor­malt om de histo­ri­er, vi udkom­mer med på Fri­heds­bre­vet. Jeg skri­ver sjæl­dent om de histo­ri­er, som vi resear­cher og ikke udkom­mer med. I dag vil jeg gøre en und­ta­gel­se. God fornøjelse. 

Sna­ge­ri og superspin

Hvad er det mon for en driv­kraft, der får voks­ne men­ne­sker til at kaste deres kar­ri­e­re i det dan­ske sund­heds­væ­sen over­bord for at sid­de og sna­ge i en 13-årig kid­nap­pet piges patientjournal? 

Det spørgs­mål har jeg gået og medi­te­ret lidt på, siden vi på Fri­heds­bre­vet for nog­le dage siden fik et tro­vær­digt og – skul­le det vise sig – påli­de­ligt tip om, at et stør­re antal ansat­te fra Region Sjæl­land og Region Hoved­sta­den var ble­vet sendt hjem fra arbej­de for ube­ret­ti­get at have åbnet patientjour­na­len på den pige, der i wee­ken­den blev bort­ført og red­det, og som hele Dan­mark plud­se­lig var på for­navn med. 

Vi fik aldrig lavet histo­ri­en, for da vi ons­dag klok­ken 17.00 rin­ge­de til de to regio­ners pres­se­af­de­lin­ger for at fore­læg­ge histo­ri­en, spil­le­de de dum­me og sag­de, at det hav­de de over­ho­ve­det ikke hørt om. Det gjor­de os selv­føl­ge­lig i tvivl – hav­de vores kil­de taget fejl? Det var hel­ler ikke muligt at få en kom­men­tar fra hver­ken den ene eller den anden regions­rå­ds­for­mand, Lars Gaard­høj (S) og Hei­no Knud­sen (S).

Hel­ler ikke for­man­den for Sund­heds­ud­val­get i Region Hoved­sta­den, Chri­stof­fer Buster Rein­hardt, der – apro­pos ingen­ting – på sin hjem­mesi­de beskri­ver sig selv som en fyr, der godt kan lide at gå ture i sko­ven og spil­le bræt­spil, vil­le sige noget som helst til os. 

Klok­ken 20.34 kom der så en pres­se­med­del­el­se fra Region Hoved­sta­den, hvor hospi­tals­di­rek­tø­ren på Rigs­ho­spi­ta­let for­tal­te, at en ræk­ke med­ar­bej­de­re var ble­vet hjem­sendt, mistænkt for at kig­ge ube­ret­ti­get i det 13-åri­ge offers patientjour­nal. Omfan­get stod der ikke noget om, men man for­stod, at hospi­tals­di­rek­tør Ras­mus Møgelvang var “dybt berørt” over kid­nap­nings­sa­gen, og at han var “rystet og ulyk­ke­lig”, hvis nogen af hans med­ar­bej­de­re “ikke har kun­net sty­re deres nysgerrighed”. 

Læk­kert spin, og en vig­tig påmin­del­se til os jour­na­li­ster om aldrig at sto­le på det, som en kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling eller en poli­ti­ker for­tæl­ler os, når vi rin­ger med en dår­lig sag. 

De klam­me voyeurister

Det har ellers ikke været svært at hol­de sig opda­te­ret på sagen i de dan­ske medi­er. Kid­nap­nings­sa­gen fra Vestsjæl­land, som nu også er ble­vet til en voldtægts­sag, har været nær­mest umu­lig at und­gå. Med ret­te, skal jeg huske at sige, for det er hel­dig­vis sjæl­dent, at den slags sker i Danmark. 

Men den enormt detal­je­re­de medi­e­dæk­ning har til­sy­ne­la­den­de ikke været nok for en ræk­ke med­ar­bej­de­re på hospi­ta­ler­ne i Region Hoved­sta­den og Region Sjæl­land, som lige skul­le ind og se, om de kun­ne fin­de noget saf­tigt bonus­ma­te­ri­a­le om den unge tee­na­gepi­ge, der hel­dig­vis blev fun­det i live søn­dag eftermiddag. 

Det er langt fra før­ste gang, at klam­me voy­euri­ster i det dan­ske sund­heds­sy­stem bli­ver afslø­ret. Ale­ne i Region Hoved­sta­den har der de sid­ste fem år været doku­men­te­ret 105 til­fæl­de af ulov­li­ge opslag i patientjour­na­ler med fyrin­ger og poli­ti­an­mel­del­ser til føl­ge, skrev TV 2 Lor­ry sid­ste år. To år tid­li­ge­re blev en sygeple­jer­ske i sam­me region bort­vist for ulov­ligt at have kig­get i ikke min­dre end 215 bor­ge­res patientjour­na­ler, og ja, så var det selv­føl­ge­lig også i Region Hoved­sta­den, at en nu tid­li­ge­re it-med­ar­bej­der hav­de fore­ta­get 17.556 opslag i per­so­nop­lys­nin­ger, som han ikke hav­de ret til. 

Åh, hvil­ken fryd at vide, at der måske vil sid­de nog­le kit­telklæd­te stal­ker-typer og gok­ke sig igen­nem de sli­bri­ge detal­jer i min patientjour­nal, hvis jeg nogen­sin­de skul­le ende som offe­ret i en meget spek­taku­lær kriminalsag. 

Hel­dig­vis for­sik­rer for­man­den for Læge­for­e­nin­gen, Camil­la Rat­hcke, på Twit­ter, at det skam ikke er nor­ma­len, men når jeg for­hol­der hen­de oven­nævn­te eksemp­ler og spør­ger hen­de, hvor­for man egent­lig skal tro på, at ens sund­heds­op­lys­nin­ger kan hol­des pri­va­te, hvis man bor i Region Hoved­sta­den, sva­rer hun selv­føl­ge­lig ikke. Måske for­di der ikke fin­des noget godt svar. 

Et af de klas­si­ske drab

Den ubæn­di­ge trang til at svæl­ge i andres ulyk­ke og lige få en god saf­tig histo­rie med hjem til mid­dags­bor­det er måske også det, der har skabt et af det moder­ne sam­funds mest uchar­me­ren­de fæno­me­ner, nem­lig kig­ge­kø; den kø, der opstår på motor­vej­en, når folk sæn­ker hastig­he­den for at stir­re på eller tage bil­le­der af et trafikuheld. 

Jeg er sik­ker på, at voldtægts- og kid­nap­nings­sa­gen fra wee­ken­den uden sam­men­lig­ning er den mest klik­ken­de “begi­ven­hed” hos tabloid­me­di­er­ne i år, så det er jo svært at for­tæn­ke dem i bare at bli­ve ved med at køre på med nye vink­ler og nye detal­jer. Intet har den sid­ste uge været for småt til en stor over­skrift. Såle­des kun­ne man søn­dag efter­mid­dag læse hos Ekstra Bla­det, at den pen­sio­ne­re­de drab­s­ef­ter­for­sker Bent Isa­ger-Niel­sen vur­de­re­de, at man højst sand­syn­ligt stod med en drabs­sag. To timer sene­re blev det meldt ud, at pigen var fundet. 

På B.T. nåe­de man lige at cite­re en anden pen­sio­ne­ret poli­ti­mand, Kurt Kragh, for følgende: 

“Det kan også være et færds­elsuheld: At der er en, der har kørt hen­de ned og så har fået dår­lig samvit­tig­hed og smidt cyk­len der­ind og så kørt et eller andet sted hen og smidt hen­de. Det er også en mulig­hed. Men det tror jeg ikke på. Jeg tror, at det er et af de klas­si­ske drab, hvor der er en, der har sam­let hen­de op på lan­de­vej­en, smidt cyk­len og så har kørt hen­de et eller andet sted hen.” 

Kurt Kragh fik da i det mind­ste ret i, at det ikke var et færdselsuheld. 

Bor­ger­nes fasci­na­tion af drabs­for­bry­del­ser og andre men­ne­skers ulyk­ke er måske også grun­den til, at true cri­me-podca­sten Mør­keland er Dan­marks mest lyt­te­de podcast målt på de enkel­te afsnit. I Mør­keland sid­der to kvin­der og fni­ser og hyg­ger sig med at for­tæl­le hin­an­den om et rig­tigt spæn­den­de drab. Mør­keland er i øvrigt tyde­ligt inspi­re­ret af en popu­lær ame­ri­kansk podcast af sam­me kon­cept med den min­dre sub­ti­le, men mere dæk­ken­de, titel My Favo­ri­te Mur­der. Den ame­ri­kan­ske podcast er ble­vet så popu­lær, at dens fans kal­der sig “Mur­de­ri­nos” og får lavet My Favo­ri­te Mur­der-tato­ve­rin­ger.

Et afsnit fra dan­ske Mør­keland lyt­tes typisk mere end et afsnit af Gen­start, men mens man sjæl­dent kan sid­de i et sel­skab, uden at nogen skal pra­le med, at de alt­så lyt­ter til Gen­start hver mor­gen, så er der aldrig nogen, der har anbe­fa­let mig at lyt­te til det sene­ste afsnit af Mør­keland. Det undrer mig egent­lig ikke, for hvor­når har dine ven­ner sidst anbe­fa­let dig en rig­tig god pornofilm? 

Infor­ma­ti­ve mur­der porn

Jeg for­står godt, at men­ne­sket altid har været dybt fasci­ne­ret af for­bry­del­ser, for­di norm­brud selv­føl­ge­lig er inter­es­san­te. Som sam­fund har vi et sæt spil­le­reg­ler, og når nogen over­træ­der dem og bry­der med Guds fem­te bud, så til­træk­kes vi auto­ma­tisk af det. Men da Edgar Allan Poe i 1841 udgav novel­len Mor­de­ne i Rue Mor­gue, der reg­nes for at være alle kri­mi­ers fader, kan han næp­pe have vidst, at det vil­le ende med, at nog­le af de mest popu­læ­re vær­ker knap 200 år sene­re vil­le være to kvin­der, der gik ind i et radiostu­die for at for­tæl­le hin­an­den om et zuper zpæn­den­de drab. 

I et afsnit af sati­re-teg­ne­se­ri­en South Park, som altid er god at ven­de sig imod, hvis man har brug for at se tåbe­li­ge sam­fund­sten­den­ser bli­ve spid­det, får de glub­s­ke true cri­me-for­bru­ge­re en på sinka­du­sen. I afsnit­tet, som bærer tit­len “Infor­ma­ti­ve mur­der porn”, er de voks­nes fasci­na­tion af drab nået så langt ud på et over­drev, at deres sexliv sim­pelt­hen går i stå uden drabspor­no i tv’et. For­æl­dre­ne bli­ver end­da så opslug­te af true cri­me, at de begyn­der at slå hin­an­den ihjel, og bør­ne­ne i South Park må gå sam­men for at få sat en stop­per for det hele, hvil­ket først lyk­kes, da kabel-tv-sel­ska­bet smi­der mord­por­no­en om bag en betalingsmur. 

Kan man mon til­la­de sig at håbe på, at artik­ler, fotos, beskri­vel­ser af en stak­kels 13-årig pige fra Vestsjæl­land og hen­des fami­lie snart kry­ber ind bag en slags beta­lings­mur meget langt væk, sådan så pigen får mulig­hed for selv at væl­ge sig en iden­ti­tet i frem­ti­den, der ikke bare er den for­bry­del­se, hun er ble­vet udsat for? 

Spæn­den­de nyt i sigte

I næste uge udkom­mer vi hel­dig­vis med et væld af gode histo­ri­er på Fri­heds­bre­vet, som det ikke er lyk­ke­des nogen kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling at sabo­te­re. Glæd dig for eksem­pel til spæn­den­de nyt om tech-kome­ten MeeW, der under ledel­se af Dr. Armin Kavou­si på 24 dage gik fra en loven­de opta­gel­se på bør­sen til kon­kurs. Vi vil i den kom­men­de tid føje opsigtsvæk­ken­de nyt til den sag, mens vi også har nyt i sig­te om Novo Nor­disks arbej­de i kulis­ser­ne med at frem­me guld­kal­ven Wegowy. Og man­ge andre histo­ri­er, som du selv­føl­ge­lig kun får adgang til, hvis du hop­per ind bag vores betalingsmur. 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet