Fri Kri­stof­fer #25: Hju­le­ne på klov­ne­bus­sen dre­jer rundt, rundt, rundt


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Da jeg i novem­ber i det­te nyheds­brev argu­men­te­re­de for, hvor­for det er meget præ­cist at kal­de Mode­ra­ter­ne for en klov­ne­bus, hav­de jeg alt­så ikke for­ud­set, at par­tiets fol­ke­tings­med­lem­mer uge efter uge vil­le arbej­de ben­hårdt for at give mig ret. 

Jovist var der alle­re­de den­gang blæst om kul­tu­r­ord­fø­rer Jon Step­hen­sen, men det hav­de end­nu ikke udvik­let sig til den tor­na­do, der siden har fulgt ham tro­fast rundt på Chri­sti­ans­borgs gan­ge og øde­lagt alt på sin vej. 

Fem dage efter jeg udgav mit nyheds­brev i novem­ber, trak Mode­ra­ter­nes Kri­sti­an Klarskov sig fra Fol­ke­tin­get, efter Jyl­lands-Posten hav­de afslø­ret ham i slet ikke at være den suc­ces­ful­de iværk­sæt­ter, som han hav­de udgi­vet sig for at være over for væl­ger­ne. Klas­sisk eksem­pel på klov­ne­ri. Det er i hvert fald ikke hver­dagskost, at et fol­ke­tings­med­lem træk­ker sig fra Fol­ke­tin­get 23 dage efter et valg. 

For­u­den Kri­sti­an Klarskov og Jon Step­hen­sen sid­der der i Mode­ra­ter­nes klov­ne­bus også Jep­pe Søe, den tid­li­ge­re inde­ha­ver af inter­net­do­mæ­ner som for eksem­pel netfisse.dk, samt Tobi­as Grot­kjær Elm­strøm, der i sit vir­ke som advo­kat, før han ind­t­rå­d­te i Fol­ke­tin­get, har opført sig så skidt, at han har fået bøder for mindst 480.000 kro­ner. Ja, du læste rigtigt. 

Man for­står godt, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen var nødt til at hen­te mini­stre ind ude­fra, da Mode­ra­ter­nes fem mini­ster­po­ster skul­le besæt­tes i mid­ten af decem­ber. Alt andet lige var det svært at se det som andet end udtryk for mang­len­de Whi­te Hou­se poten­ti­al i fol­ke­tings­grup­pen, da den ikke-fol­ke­valg­te Chri­sti­na Ege­lund blev hevet ind fra høj­re som uddan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster, mens lob­byi­sten Lars Aagaard blev slå­et til kli­ma- og ener­gi- og forsyningsminister. 

Inter­es­sant nok er det come­ba­ck-poli­ti­ke­ren Jakob Engel-Sch­midt, hvis for­tid jeg ikke behø­ver at træt­te nogen med her, som ind­til vide­re har gjort den bed­ste figur for Mode­ra­ter­ne siden val­get. Kon­stant syn­lig, hur­tig på fød­der­ne og usæd­van­ligt skar­pt skå­ret for tun­gebån­det har han kla­ret sig igen­nem sin før­ste tid som kul­tur­mi­ni­ster uden anmærk­nin­ger, selv­om det ellers synes som lidt af en uri­a­spost, efter det i rege­rings­grund­la­get nær­mest blev ned­fæl­det, at dansk kul­tur skal red­de hele menneskeheden. 

Jeg ved i øvrigt, at Jakob Engel-Sch­midt bestemt ikke bry­der sig om, når Mode­ra­ter­ne bli­ver omtalt som en klov­ne­bus, men som øver­ste chef for lan­dets cir­kus­ser bør han jo tage det som et kompliment. 

BNP-Per­nil­le og Lil­le Hiawat­has indtog

Når jeg tæn­ker på Mode­ra­ter­nes svæ­re start på til­væ­rel­sen på Chri­sti­ans­borg, kan jeg ikke lade være med sam­ti­dig at få asso­ci­a­tio­ner til fol­ke­tings­val­get i 2015, hvor Dansk Fol­ke­par­ti fik sit bed­ste valg nogen­sin­de og blev det stør­ste par­ti i blå blok. 37 fol­ke­tings­med­lem­mer stod de plud­se­lig med, og hvis fol­ke­tings­val­get var demo­kra­tiets fest­dag, så var dage­ne efter journalisternes. 

Fest­ligt var det i hvert fald, at den clair­voy­an­te DF’er Kari­na Due var kom­met ind i Fol­ke­tin­get. I et af sine før­ste inter­views som fol­ke­tings­med­lem for­tal­te hun til Radio24syv, at hun hav­de været indi­a­ner­dreng i et tid­li­ge­re liv. Hun fik sene­re tjan­sen som dyre­vel­færds­ord­fø­rer, hvil­ket vir­ke­de pas­sen­de, idet hun i sam­me inter­view for­tal­te, at hun kun­ne snak­ke med dyr. 

Få måne­der efter var et andet nyvalgt fol­ke­tings­med­lem fra Dansk Fol­ke­par­ti med i radio­en. Den­ne gang var det Per­nil­le Ben­dixen, som i et inter­view kom med det mest ori­gi­na­le poli­ti­ske for­slag, jeg til dato har hørt. Hun vil­le til at skæ­re i det dan­ske brut­to­na­tio­nal­pro­dukt. Dan­marks BNP var sim­pelt­hen for højt, men­te hun, og afslø­re­de der­med, at hun sim­pelt­hen ikke ane­de hvad brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet var. 

Måske er det bare en natur­lov, at per­so­ner som Kri­sti­an Klarskov, Jon Step­hen­sen, BNP-Per­nil­le og Lil­le Hiawatha tum­ler med ind på den sto­re sce­ne, når et par­ti ople­ver en meget plud­se­lig og vold­som frem­gang. Skal man fin­de én posi­tiv ting at sige om Jakob Elle­manns for­mand­skab i Ven­stre, så har han i det mind­ste gjort sit for at und­gå dét poten­ti­el­le problem. 

Nis­sen flyt­ter med 

Men hvad kan der ellers siges om Jon Step­hen­sen, som ikke alle­re­de er ble­vet sagt eller skre­vet den sene­ste tid? Ikke rig­tig noget. Skul­le man lave et afsnit af Gen­start om alle hans dår­li­ge sager, vil­le man efter­hån­den være nødt til at udkom­me over otte kapit­ler plus bonus­ma­te­ri­a­le. Ankla­gen om doku­ment­falsk i man­dens tid­li­ge­re job som tea­ter­di­rek­tør vir­ker efter­hån­den som en paren­tes, efter TV 2, Bør­sen, Zet­land – og jeg har helt sik­kert glemt nogen – på for­skel­lig vis har afslø­ret, hvor­dan han har opført sig deci­de­ret van­vit­tigt i årevis. 

At TV 2 sid­ste wee­kend kun­ne for­tæl­le, at nis­sen er flyt­tet med ind på Chri­sti­ans­borg, og at en 19-årig kvin­de fra ung­doms­par­ti­et har fået halv­k­lam­me beske­der fra Step­hen­sen, kan umu­ligt være kom­met som en over­ra­skel­se for Lars Løk­ke, der bur­de have depor­te­ret sin kul­tu­r­ord­fø­rer til Sibi­ri­en for længst. Irri­ta­tio­nen var da også til at tage at føle på, da TV 2 fik fat på Mode­ra­ter­nes reto­ri­ske fyrtårn Mike Vil­la Fon­seca, som beskrev situ­a­tio­nen med Step­hen­sen sådan her: 

“Det er super ærger­ligt, at jeg har ben i beg­ge lej­re. Det er et bål, der bli­ver ved med at bræn­de, og det ska­ber en mas­se røg, som går ud over mig, for­di jeg er på Chri­sti­ans­borg for at lave poli­tik. Det skyg­ger for al den poli­tik, vi laver. Både for Mode­ra­ter­ne og for regeringens.” 

Ja, i mør­ke tider er det, at man må ven­de sig mod poesi­en, og her kan Mode­ra­ter­ne-Mike alt­så bare noget helt sær­ligt med ord. 

Mon klovnebussen.dk en dag bli­ver man­ge pen­ge værd?

Mere end 1.000 kul­tur­folk skrev tirs­dag under på et mistil­lids­vo­tum til Mode­ra­ter­nes kul­tu­r­ord­fø­rer. På den måde kan man måske godt argu­men­te­re for, at kul­tu­ren og kun­sten alle­re­de er i fuld gang med at “bidra­ge til at løse tidens sto­re kri­ser,” som ambi­tio­nen jo lyder for kunst- og kul­tur­li­vet i regeringsgrundlaget. 

Kul­tu­r­ord­fø­rer er Jon Step­hen­sen ikke læn­ge­re, men i ste­det for helt at træk­ke stik­ket på ham, er han nu ble­vet sendt på en “selv­be­talt orlov”, som vi på Fri­heds­bre­vet tirs­dag kun­ne for­tæl­le, over­ho­ve­det ikke er selv­be­talt, for­di han optje­ner efter­ve­der­lag, mens han går og slik­ker sår­e­ne derhjemme. 

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at alle ombord på klov­ne­bus­sen inderst inde godt ved, at det rig­ti­ge hav­de været at sæt­te Dad­dy Long Legs af ved næste stop­pe­sted og ind­dra­ge hans rej­se­kort til dansk poli­tik. Det er desvær­re bare for dyrt at gøre det rig­ti­ge, for Jon Step­hen­sen er util­reg­ne­lig, og man kan der­for ikke for­ven­te, at han vil afle­ve­re sit man­dat til­ba­ge til par­ti­et fri­vil­ligt. Såle­des står rege­rin­gen til­ba­ge med et meget spin­kelt fler­tal, hvis Step­hen­sen tager man­dat num­mer 89 med sig ud af bus­sen og ned på bager­ste ræk­ke i fol­ke­tings­sa­len ved siden af Lars Boje Mathiesen. 

Hvor Mode­ra­ter­nes Jep­pe Søe engang inve­ste­re­de i inter­net­do­mæ­ner­ne netfisse.dk, sexfan.dk, cybersafter.dk og sexsnak.dk, så har jeg selv sat­set på, at klovnebussen.dk en skøn­ne dag vil bli­ve man­ge pen­ge værd. Ind­til det sker, har jeg meget pas­sen­de vide­re­stil­let domæ­net til den sid­den­de rege­rings hjem­mesi­de.

En kvin­de vi ka’ li’

Det er natur­lig­vis svært at tage Jon Step­hen­sen under kær­lig behand­ling den­ne fre­dag uden også at sen­de en lil­le tan­ke til dron­nin­gen af den dan­ske fag­be­væ­gel­se, Lizet­te Ris­gaard. Step­hen­sen er bare et halvt år ældre end 62-åri­ge Ris­gaard, og hvis det skul­le være gået nogens næse for­bi, så afslø­re­de Ber­ling­s­ke og Ekstra Bla­det fre­dag mor­gen, at hun i åre­vis også har haft svært ved at hol­de sig fra de yngre ansat­te i sin orga­ni­sa­tion. Lizet­te Ris­gaard har bekla­get på Face­book og været til fransk vask og stryg­ning fra mor­genstun­den hos FH’s for­ret­nings­ud­valg, der består af lan­dets mest ind­fly­del­ses­ri­ge fagbosser. 

Én ting er selv­føl­ge­lig, at Ris­gaards opfør­sel er dybt pin­lig og uvær­dig for en kvin­de i hen­des posi­tion, men noget andet og lige så alvor­ligt er jo, at hun må være fuld­stæn­dig tabt bag en vogn. Hun har fle­re gan­ge talt offent­ligt om vig­tig­he­den af at bekæm­pe upas­sen­de adfærd på arbejds­plad­ser. Blandt andet i okto­ber 2020, da Ris­gaard var medun­der­skri­ver på et brev, hvor det frem­gik, at fag­be­væ­gel­sen vil­le gå for­re­st i kam­pen mod sex­chi­ka­ne og kræn­ken­de adfærd. Iføl­ge Ber­ling­s­ke er fle­re af de græn­se­over­skri­den­de hæn­del­ser sket efter den­ne udmelding. 

Det er vir­ke­lig syret, at hun har kig­get på Frank Jen­sen, Mor­ten Øster­gaard og alle de andre gram­se­mænd, skre­vet under på, at den slags vil hun gå for­re­st for at bekæm­pe, og så givet sig til at rage løs på yngre med­ar­bej­de­re. Den ene­ste for­kla­ring må sim­pelt­hen være, at hun har en skrue løs. 

Ind­til vide­re er Ris­gaard sta­dig i sit job, og hun er ikke engang ble­vet hjem­sendt, mens sager­ne under­sø­ges, hvil­ket måske er det bed­ste eksem­pel, vi nogen­sin­de kom­mer til at få på, at den dan­ske fag­be­væ­gel­se er uhel­bre­de­ligt syg. HK’s for­bunds­for­mand, Anja C. Jen­sen, har tid­li­ge­re bry­stet sig af at være til­hæn­ger af “nult­o­le­ran­ce” over for kræn­ken­de adfærd. Hvor­dan det hæn­ger sam­men med, at hun ikke vil spar­ke Ris­gaard ud efter tal­ri­ge sager om kræn­ken­de adfærd, for­kla­re­de hun sådan her til den frem­mød­te presse: 

“For mig hand­ler nult­o­le­ran­ce ikke om, at man ikke må begå fejl. Men om, at man gør noget ved det, når man bli­ver bevidst om, at man har begå­et fejl.” 

Set i lyset af, at Ber­ling­s­ke og Ekstra Bla­det brin­ger eksemp­ler på gram­se­ri, der har stå­et på fra 2016–2021, er det citat så idi­o­tisk, at Anja C. Jen­sen er en oplagt kan­di­dat som før­ste mod­ta­ger af Dun­ning Kru­ger-pri­sen, den dag en sådan for­hå­bent­lig bli­ver uddelt. 

Sam­ti­dig træn­ger et andet vig­tigt spørgs­mål sig på: Kan man fore­stil­le sig, at en mand i sam­me ekstremt magt­ful­de posi­tion vil­le kun­ne over­le­ve så man­ge eksemp­ler på gram­se­ri­er? Frank Jen­sen røg som over­borg­me­ster i Køben­havn med noget, der lyder som en meget til­sva­ren­de adfærd, mens tid­li­ge­re 3F-for­mand Per Chri­sten­sen blev sat på por­ten, for­di han leve­de et dob­belt­liv og hav­de mistet al tro­vær­dig­hed. Er det min­dre slemt, når magt­ful­de kvin­der mis­bru­ger deres magt, end når mænd gør? Det synes jeg ikke. 

Hvis du end­nu ikke har læst histo­ri­er­ne om Ris­gaard hos vores to kon­kur­ren­ter, bør du lige bru­ge ti minut­ter af din dag på det. Om ikke andet så bare for at del­ta­ge i den­ne skø­re afstem­ning inde på eb.dk:

Jeg har selv sat kryds ved “Det kan jeg ikke huske”. 

Under køler­hjel­men på MeeW

I sid­ste uges nyheds­brev love­de jeg, at der vil­le kom­me gode opsigtsvæk­ken­de histo­ri­er fra redak­tions­lo­ka­let i den­ne uge, og jeg mener bestemt ikke, at jeg over­solg­te noget. 

Hvis du ikke alle­re­de har læst eller lyt­tet til vores sene­ste arti­kel om Dr. Armin Kavou­si og hans tech-komet MeeW, så vil jeg vir­ke­lig anbe­fa­le dig at kom­me igang. Du fin­der den her.

Det hav­de vold­som­me kon­se­kven­ser, da Fri­heds­bre­vet i star­ten af marts afslø­re­de, at tech-virk­som­he­den MeeW, der stod til at bli­ve årets før­ste børsno­te­ring, var ledet og ejet af en mand med en mildt sagt liv­lig fantasi. 

Efter Fri­heds­bre­vets afslø­ring gik der få dage, før børsno­te­rin­gen gik i vasken, og 23 dage før virk­som­he­den gik kon­kurs. Siden har det været et åbent spørgs­mål, hvor­dan en virk­som­hed, der i medi­er­ne blev beskre­vet som en “fremad­stormen­de iværk­sæt­ter­virk­som­hed”, og som hav­de gen­nem­gå­et en due dili­gen­ce-pro­ces, kun­ne knæk­ke nak­ken på bare tre uger, på grund af en kri­tisk histo­rie om de løg­ne, som sel­ska­bets direk­tør hav­de rendt rundt i offent­lig­he­den og fortalt. 

I ons­dags kun­ne vi ende­lig for­tæl­le Fri­heds­bre­vets læse­re og lyt­te­re, hvad der egent­lig fore­gik inde i den mysti­ske virk­som­hed. Ved hjælp af inter­ne mails og doku­men­ter kun­ne vores finans­re­dak­tion afslø­re, at MeeW var i så sto­re finan­si­el­le pro­ble­mer, at sel­ska­bet en måned før børsno­te­rin­gen løb tør for pen­ge. Der kun­ne hver­ken udbe­ta­les løn eller beta­les reg­nin­ger. Sam­ti­dig pum­pe­de sel­ska­bet dets omsæt­ning op ved at udste­de tvivls­om­me fak­tu­ra­er til egne virk­som­he­der, og man lån­te pen­ge i for­skel­li­ge ban­ker ved ikke at være ærlig om, hvad pen­ge­ne skul­le bru­ges til. Børsno­te­rin­gen af sel­ska­bet var en livs­nød­ven­dig­hed, og da den gik i vasken, væl­te­de korthuset. 

De inter­ne mails i ledel­sen er vild læs­ning og får en eks­pert til at kal­de det hele for et “inter­net-scam”. Hvis ikke de inve­sto­rer, som alle­re­de hav­de teg­net sig for 18 mil­li­o­ner kro­ner i for­bin­del­se med børsno­te­rin­gen, har Fri­heds­bre­vet med i sine aften­bøn­ner, så for­står jeg ingenting. 

Jeg kan i øvrigt for­tæl­le, at der er fle­re spæn­den­de histo­ri­er på vej om børs­skan­da­len i næste uge, hvor en stor dansk bank blandt andet bli­ver truk­ket ind i mise­ren, så hold øje med Fri­heds­bre­vets app eller Frihedsbrevet.dk.

Med Novo til højbords

Hvad er du ellers gået glip af, hvis du ikke har læst Fri­heds­bre­vet den­ne uge? 

Jo, jeg kan blandt andet anbe­fa­le en histo­rie fra vores finans­re­dak­tion, der hand­ler om, hvor­dan Novo Nor­disk Fon­den fik held til at præ­ge den davæ­ren­de rege­rings sundhedsreform. 

Fak­tisk var fon­den så alle­steds­nær­væ­ren­de i for­hand­lin­ger­ne, at Enheds­li­stens Peder Hvel­plund føl­te, at Novo sad med til bords i forhandlingslokalet. 

Læs eller lyt til den histo­rie her.

Bilags­sa­ger­nes slut­te­de cirkel

Og så er jeg selv­føl­ge­lig også nødt til at anbe­fa­le fre­da­gens histo­rie om Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der nu bli­ver truk­ket ind i Ras­mus Pre­hns bilags­sag, hvil­ket jo gør, at cirk­len ende­lig er slut­tet. For da Løk­kes bilags­sa­ger kør­te for fuld ham­mer i 00’erne, sad Ras­mus Pre­hn altid klar ved tele­fo­nen, når jour­na­li­ster­ne rin­ge­de for at afæ­ske ham en kri­tisk kom­men­tar om Løk­kes bilag. 

Da Ras­mus Pre­hn så man­ge år sene­re selv blev udvik­lings­mi­ni­ster, kun­ne han selv­føl­ge­lig hel­ler ikke selv ken­de for­skel på sit eget kre­dit­kort og skat­te­bor­ger­nes og præ­ste­re­de end­da at ind­le­ve­re et bilag med et falskt navn på til ministeriet. 

Nu har Lars Løk­ke så over­ta­get Ras­mus Pre­hns sag, da bila­get for­melt set lig­ger inde i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et. For­vir­ret? Det for­står jeg godt. Men bare tænk på, at det er lidt lige­som fil­men Incep­tion med Leo­nar­do DiCaprio i hoved­rol­len, men hvor man i det her til­fæl­de kom­mer dybe­re og dybe­re ned i nog­le kvit­te­rin­ger fra besøg på mel­lem­dy­re restau­ran­ter, køb af tivo­listæn­ger, bril­l­e­lim og haps-dogs. 

Grun­den til, at Lars Løk­ke bli­ver truk­ket ind i Pre­hns sag om den fal­ske med­spi­ser, er, for­di Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et gang på gang har afvist, at Pre­hn hav­de pligt til at oply­se, hvem han i vir­ke­lig­he­den spi­ste mid­dag med på sta­tens regning. 

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et har såle­des oplyst, at mini­ste­ri­et for­står reg­ler­ne sådan, at det er nok blot at skri­ve en titel – eksem­pel­vis “en jour­na­list” – når man har spist mid­dag på sta­tens reg­ning med en gæst og bag­ef­ter skal afle­ve­re et bilag til ministeriet. 

En udlæg­ning, som Lars Løk­ke Ras­mus­sen i et nyt fol­ke­tings­svar hæv­der, at Rigs­re­vi­sio­nen skul­le have blåstemp­let. Her opstår pro­ble­met så for Løk­ke, for det afvi­ser Rigs­re­vi­sio­nen nem­lig over for Fri­heds­bre­vet, lige­som fle­re eks­per­ter går i ret­te med sva­ret. Eks­per­ter­ne vur­de­rer, at Løk­kes svar til Fol­ke­tin­get er vild­le­den­de, og at den slags er et brud på mini­ste­ransvar­lig­heds­lo­vens §5, stk. 2. 

Læs eller lyt til histo­ri­en her.

Hvad er fæl­lesnæv­ne­ren så for den­ne uges histo­ri­er fra Fri­heds­bre­vet? Jo, det er såmænd, at det er god, magt­kri­tisk jour­na­li­stik, som svir­per dej­lig hårdt. Hvis du mener, at den slags er vig­tigt at støt­te, så er det alt­så bare om at mel­de dig ind. Er du alle­re­de selv med­lem, så anbe­fal os ende­lig til dine ven­ner. Jo fle­re vi bli­ver, jo mere jour­na­li­stik kan vi udkom­me med. 

Rig­tig god weekend. 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet