Fri Kri­stof­fer #26: Et system desig­net til ikke at råbe op


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kom som lidt af et chok for mig, da fun­ge­ren­de for­svars­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V) sam­men med for­svars­che­fen Flem­m­ing Lent­fer i sid­ste uge tris­se­de ud for­an den dan­ske pres­se og for­tal­te, at For­sva­ret var i så dår­lig en stand, at det vil­le koste 38 mil­li­ar­der kro­ner at få genop­ret­tet tin­ge­ne. Vist har der efter­føl­gen­de været bred omta­le af mise­ren, men jeg har ikke kun­net und­gå at for­nem­me den lidt sam­me lige­gyl­dig­hed, som den­gang vi åbne­de slu­ser­ne og hæld­te kæm­pe mil­li­ard­be­løb ud i for­bin­del­se med cor­o­na­pan­de­mi­en. 20 mil­li­ar­der hér, 30 mil­li­ar­der dér – hvem tæl­ler, for der kom­mer jo ikke en regning? 

Min kol­le­ga Mads Brüg­ger var til ste­de ved pres­se­mø­det med de to bud­brin­ge­re af dår­ligt nyt fra For­sva­ret, og han stil­le­de et godt spørgs­mål, som vist hav­de til hen­sigt at brin­ge pul­sen lidt i vej­ret i lokalet: 

“Et efter­slæb på 38 mil­li­ar­der kro­ner er jo knap fire mil­li­ar­der fra at være to Sto­re­bælts­bro­er. Er det kor­rekt at sige, at det her er en kæm­pe­mæs­sig skan­da­le, og hvis ja, skal det så ikke have nog­le poli­ti­ske kon­se­kven­ser og nog­le per­so­na­le­mæs­si­ge konsekvenser?” 

Det kor­te af det lan­ge af Tro­els Lund Poul­sens svar på det­te udmær­ke­de spørgs­mål var for­ud­si­ge­ligt og kan koges ned til: Ja, det er en skan­da­le. Nej, det skal ikke have nogen konsekvenser. 

Iføl­ge den fun­ge­ren­de for­svars­mi­ni­ster var der nem­lig tale om et “kol­lek­tivt svigt”: 

“Skif­ten­de for­ligskred­se, mini­stre, depar­te­ments­che­fer og for­svars­che­fer har alle sam­men et medansvar for, at vi er kom­met i den­ne her situ­a­tion,” sag­de Tro­els Lund Poul­sen og fik der­med smurt arv og gæld så tyndt ud, at ingen kan mær­ke det, hvil­ket, jeg tæn­ker, var formålet. 

Det klas­si­ske kol­lek­ti­ve svigt

Den sam­me tri­ste sang hør­te vi, da mil­li­ar­der­ne fos­se­de ud af statskas­sen til ban­dit­ter i habit­ter i Dub­ai og andre ekso­ti­ske ste­der, den­gang man ikke hav­de sik­ret sig mod svin­del med udbyt­teskat. Det var fak­tisk alle­re­de ble­vet en klas­si­ker, for den blev også sun­get med det skan­da­lø­se it-system EFI, der skul­le have hjul­pet SKAT med at ind­dri­ve gæld. EFI kom kun til at koste skat­te­bor­ger­ne 1,2 mil­li­ar­der kro­ner samt selv­føl­ge­lig den sam­le­de gæld, som dan­sker­ne skyl­der det offent­li­ge. Et beløb jeg slet ikke tør skri­ve her, men pen­ge, der efter alt at døm­me hav­de været givet bed­re ud, hvis man hav­de brugt dem på at købe årgangs­champag­ne og hæl­de den i håndvasken. 

Én efter én har vi hørt de tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­stre for­kla­re sig med, at ansva­ret påhvi­ler enten det ansigts­lø­se embeds­værk eller “skif­ten­de rege­rin­ger”. Et kol­lek­tivt svigt, må man forstå. 

Det belej­li­ge ved poli­ti­ker­ne og embeds­mæn­de­nes kol­lek­ti­ve svigt er, at der ikke føl­ger en kol­lek­tiv straf. Straf­fen til­fal­der i ste­det offe­ret, alt­så skat­te­bor­ge­ren. Men der er ikke bare tale om én straf, sna­re­re en dob­belt­straf, hvor man først effek­ti­vi­se­rer For­sva­ret og SKAT, to bæren­de søj­ler i sam­fun­det, helt i smad­der, sådan så de opga­ver, som skat­te­bor­ger­ne beta­ler for, ikke kan løses til­freds­stil­len­de. Der­næst får man så at vide, at nu skal der beta­les end­nu mere for at få det hele genop­ret­tet. For at kun­ne hol­de ud at tæn­ke på det, skal man vist være masochist. 

En af Dan­marks mest viden­de men­ne­sker, når det kom­mer til pro­ble­mer­ne med det dan­ske for­svar, er Peter Ernst­ved, der dri­ver for­svars­me­di­et OLFI. Han var i ons­dags med i vores mor­gen­pro­gram En Uaf­hæn­gig Mor­gen, og han for­kla­re­de meget pæda­go­gisk, hvor­dan man siden 2009, med Søren Gade ved roret, har udpint For­sva­ret og skabt en ræd­selskul­tur, hvor ingen har tur­det sige fra af frygt for at bli­ve for­flyt­tet til Grøn­land. I udsen­del­sen kald­te han det “et system desig­net til ikke at råbe op”, hvil­ket, jeg synes, er en vir­ke­lig god beskrivelse. 

Søger man andre gode beskri­vel­ser af pres­se­mø­det med Tro­els Lund Poul­sen og sty­rel­ses­che­fen Flem­m­ing Lent­fer, som gode gam­le Tri­ne Bram­sen vil­le titu­le­re ham, vil jeg anbe­fa­le Mads Brüg­gers nyheds­brev Fri Mads, som udkom i tirsdags. 

Nul stjer­ner

At man den 30. novem­ber 2022 kun­ne møde den­ne over­skrift på tv2.dk, hav­de noget poe­tisk idi­o­tisk over sig: 

I måne­der­ne inden hav­de vi lige haft en lang valg­kamp, hvor der syn­tes at være bred kon­sensus om, at sund­heds­væ­se­net var “san­det til”, som den tid­li­ge­re sund­heds­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen udtryk­te det igen og igen. 

Et sund­heds­væ­sen, der er helt til rot­ter­ne, et for­svar, der hæn­ger i laser, og en skat­te­myn­dig­hed, der nær­mest sam­ler på skan­da­ler. Og det bli­ver jo desvær­re ikke ved det. Ger­nings­mænd og ofre ople­ver fuld­stæn­dig uri­me­lig ven­te­tid hos de dan­ske dom­sto­le, og er man så uhel­dig at være han­di­cap­pet i Dan­mark, hvor vi ellers bryster os af at være åh så meget for de sva­ge­ste, så må man bede til de høje­re mag­ter for en ordent­lig behand­ling, hvis man skal tro stats­re­viso­rer­nes gen­nem­gang af han­di­ca­p­om­rå­det. Spoi­ler alert: Det står også vir­ke­lig skidt til her. 

Der­u­d­over er det vist kun kli­ma- og ener­gi­mi­ni­ster Lars Aagaard, der i ram­me alvor tror på, at vi når klimamålene. 

Eller hvad med en af fre­da­gens histo­ri­er fra Fri­heds­bre­vet, som hand­ler om den PTSD-ram­te og selv­mord­s­tru­e­de kvin­de, der blev næg­tet før­tids­pen­sion, for­di hun var for syg til at kun­ne bevi­se, at hun var for syg til at kun­ne arbejde? 

Og så er der selv­føl­ge­lig de dan­ske ple­je­hjem – eller som jeg ple­jer at kal­de dem: Ver­dens vær­ste ende­sta­tion. Her kan man bli­ve mis­hand­let som Else fra TV 2‑dokumentaren som tak for det klæk­ke­li­ge sam­funds­bi­drag, man har ydet gen­nem et langt arbejds­liv. Hvis den dan­ske stat var på Trust­pi­lot, fik den dår­li­ge­re anmel­del­ser end et døv­stumt sko­le­band efter besøg af Tho­mas Treo. 

Gud­ske­lov, har vi fået en bred rege­ring henover mid­ten, som har sagt, at den vil tage ansva­ret på sig. 

Oppo­si­tio­nen ras­ler med strikkepindene

Lige så her­ligt er det, at vi har en oppo­si­tion, som er klar til at stik­ke kni­ven ind, hvor det gør aller­mest ondt, og dre­je den lang­somt rundt. Se bare, hvor­dan lede­ren af det stør­ste oppo­si­tions­par­ti har smidt den ene sand­heds­gra­nat efter den anden ind i sam­funds­de­bat­ten efter pres­se­mø­det om For­sva­ret i sid­ste uge: 

At Pia Olsen Dyhr er glad for at strik­ke, er efter­hån­den lige så vel­kendt, som at Jakob Elle­mann engang har været sol­dat. Hun strik­ker og strik­ker og strik­ker og giver swe­a­tre til poli­ti­ske mod­stan­de­re som Per­nil­le Ver­mund og Met­te Fre­de­rik­sen, som den hyg­ge­frans hun er. 

Tors­dag den 4. maj, dagen, hvor for­svars­mi­ni­ste­ren og for­svars­che­fen gav udtryk for, at det står næsten lige så skidt til med For­sva­ret, som med Ras­mus Pre­hns efter­mæ­le, gik Pia Olsen Dyhr på Face­book fle­re gan­ge med sit point of view: 

Mums, mums, mums! Man for­står godt, at SF stormer frem i menings­må­lin­ger­ne, for man kan da ikke andet end at elske folk, der elsker hveder. 

Det vil­le selv­føl­ge­lig være uret­fær­digt at insi­nu­e­re, at Pia Olsen Dyhr er ligeg­lad med, at For­sva­ret skal have akut første­hjælp til en pris af 38 mil­li­ar­der, for sene­re sam­me dag lag­de hun alt­så også et foto op af nog­le stea­rin­lys i en vin­du­eskarm. På den måde ved vi, at hun som poli­ti­ker har lært af histo­ri­en og kerer sig dybt og inder­ligt for Dan­marks evne til at for­sva­re sig selv: 

Skul­le Tred­je Ver­denskrig bry­de ud, sover jeg trygt om nat­ten, vel­vi­den­de at Vla­di­mir Putin helt sik­kert vil respek­te­re Dan­marks suveræ­ni­tet, hvis bare SF’s for­mand sen­der en dro­ne til Kreml fyldt med vam­se­de sweatre. 

Fru­en på slottet

Inden det hele bli­ver alt for nega­tivt og dysto­pisk, bør jeg næv­ne at hel­dig­vis skin­ner solen, for­å­ret er for alvor stemp­let ind, og sam­ti­dig har vi som bekendt en rege­ring, som siger, at den har taget ansva­ret på sig, hvil­ket er en sæt­ning, man ikke kan gen­ta­ge for ofte, for måske en skøn­ne dag den vil begyn­de at give mening. 

Af rege­rings­grund­la­get Ansvar for Dan­mark frem­går det, at der skal ned­sæt­tes et råd, der skal “afdæk­ke og dis­ku­te­re, hvor­dan kunst og kul­tur kan bidra­ge til at løse tidens sto­re kri­ser, her­un­der kli­ma­kri­sen, naturkri­sen, vel­færds­kri­sen og triv­selskri­sen,” og det bli­ver jo spæn­den­de at se, hvad det råd kom­mer op med af fede idéer. 

Dog tror jeg ikke, at det er hen­sigts­mæs­sigt, at tidens sto­re kri­ser bli­ver løst ude på det fine, stats­li­ge muse­um Ord­rup­gaard i Nord­s­jæl­land, som vores kul­tur­re­dak­tion har beskæf­ti­get sig med de sene­re uger. På Ord­rup­gaard er der nem­lig en ledel­ses­kri­se, der nok skal løses, inden man tager hul på noget nyt. 

20 tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re for­tæl­ler til Fri­heds­bre­vet, at muse­ums­di­rek­tø­ren Anne-Bir­git­te Fons­mark, der har sid­det på tro­nen i 28 år, har skabt en frygt­kul­tur ved at mani­p­u­le­re, domi­ne­re og udskam­me og køre folk psy­kisk ned på skift. De tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re teg­ner et dystert bil­le­de af et muse­um, der bli­ver kørt med hård hånd af “Fru­en på slot­tet”, som nog­le kal­der Anne-Bir­git­te Fons­mark, for­di hun er en meget fin dame, der bærer sig selv på nær­mest ade­lig vis. 

En af de tid­li­ge­re ansat­te, der står frem med navn i artik­len, hed­der Lyk­ke Ander­sen og beskri­ver Anne-Bir­git­te Fons­marks ledel­ses­stil sådan her: 

“Når først hun får øje på dig, er du fær­dig. Det er som regel, hvis du er for dyg­tig eller for popu­lær eller siger hen­de imod. Hun fik øje på mig, that’s it.”

Jeg er ikke eks­pert i kri­se­hånd­te­ring, men Ord­rup­gaard lyder ikke som den mest frugt­ba­re jord at løse vel­færds- og triv­selskri­sen i. Inspi­re­ren­de eller moti­ve­ren­de er det nok ikke, i hvert fald. Til gen­gæld har muse­et, lidt lige­som For­sva­ret, været gode til at hol­de på hem­me­lig­he­der­ne om, hvor galt det stod til. 

Man­ge af de tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re for­tæl­ler, at Ord­rup­gaards frygt­kul­tur har været vel­kendt i muse­ums­bran­chen og kul­tu­re­li­ten blandt de rige, fine, dyre pin­ger, som direk­tør Fons­mark spi­ser kir­se­bær med. Måske blev de distra­he­ret af et godt styk­ke fransk impres­sio­ni­stisk kunst, lige da de hør­te om pro­ble­mer­ne ude på museumsgangene? 

I Fri­heds­bre­vets arti­kel med­vir­ker tid­li­ge­re ansat­te fra både 90’erne, 00’erne, 10’erne og 20’erne, og fle­re med­ar­bej­de­re for­tæl­ler, at de ikke har kun­net kla­ge eller bru­ge whi­st­le­blower­ord­nin­gen, for­di de var over­be­vi­ste om, at muse­ums­di­rek­tør Fons­mark vil­le læse med. 

Muse­ums­di­rek­tø­ren selv har sagt til Fri­heds­bre­vets kul­turjour­na­li­ster, at hun ikke kan gen­ken­de bil­le­det. Da hun sene­re bli­ver spurgt om en kom­men­tar til, at med­ar­bej­der­ne hav­de for­talt os, at de var ban­ge for, at det vil­le få kon­se­kven­ser for dem, hvis de slad­re­de om muse­ets årti­er lan­ge frygt­kul­tur, teg­ne­de direk­tø­ren en fiks skil­le­linje mel­lem vir­ke­lig­he­den og oplevelser: 

“Det kan være en ople­vel­se hos nogen, men det gør det ikke til vir­ke­lig­hed,” lød det halv­fi­lo­so­fi­ske svar fra muse­ums­di­rek­tør Anne-Bir­git­te Fons­mark, der efter Fri­heds­bre­vets artik­ler nu er ind­kaldt til fransk vask og stryg­ning hos Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et. Om kul­tur­mi­ni­ster Jakob Engel-Sch­midt fra Mode­ra­ter­ne har tænkt sig at ind­le­de mødet med at spør­ge Fons­mark om, hvor­dan vi sik­rer, at lan­dets ple­je­hjems­be­bo­e­re får skif­tet ble­en engang imel­lem, vides ikke. 

Hvis du ikke har læst artik­ler­ne om Ord­rup­gaard end­nu, kan den før­ste fin­des her og den næste her.

En flot indsats 

Apro­pos. Faste læse­re af det­te nyheds­brev vil vide, at Mode­ra­ter­ne er en slags feti­sch for mig. Inden vi for­la­der hin­an­den, vil jeg der­for lige dvæ­le kort ved, at det i ugens løb kom frem i B.T., at det var Mode­ra­ter­nes fol­ke­tings­med­lem Jep­pe Søe, der hav­de fået opga­ven med at bag­grund­stjek­ke Jon Step­hen­sen i for­bin­del­se med, at Step­hen­sen blev indstil­let som folketingskandidat. 

Hvil­ke andre ste­der end Chri­sti­ans­borg får man så meget god sati­re for pen­ge­ne, spør­ger jeg? Man har alt­så sat man­den, der i valg­kam­pen brug­te domæ­ner­ne netfisse.dk, sexfan.dk, cybersafter.dk og sexsnak.dk til at kana­li­se­re lider­li­ge sjæ­le vide­re til sin egen poli­ti­ker-hjem­mesi­de, til at tjek­ke, om der skul­le være nog­le sider ved Jon Step­hen­sen, der kun­ne gå hen og bli­ve et problem. 

Den håb­løst for­gæl­de­de Jep­pe Søe, der har man­ge kon­kur­ser bag sig, og som iføl­ge Ber­ling­s­ke i åre­vis har skre­vet sexi­sti­ske ind­læg om kvin­der, har man på Mode­ra­ter­nes hoved­kon­tor alt­så vur­de­ret, var den ret­te mand til at under­sø­ge, om der skul­le være for man­ge lig i lasten hos par­tiets øvri­ge kandidater. 

Har det mon været ud fra devi­sen “takes one to know one”? Uan­set hvad må man bare sige, at Jep­pe Søe har gjort et vir­ke­lig flot styk­ke arbej­de, hvis man alt­så anta­ger, at opga­ven var at sam­men­sæt­te den fol­ke­tings­grup­pe i nye­re dansk poli­tisk histo­rie, der hav­de mest for­si­de-poten­ti­a­le i sig. 

🤗

Jeg håber, du får en rig­tig god wee­kend! Husk mors dag på søn­dag – en oplagt gave i den for­bin­del­se er et årsa­bon­ne­ment på Fri­heds­bre­vet. På den måde sik­rer du dig også, at din mor ikke ender som en tør gam­mel hvede. 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet