Fri Kri­stof­fer #27: Et hul i statskassen


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

I sid­ste uge brag­te vi på Fri­heds­bre­vet en af den slags histo­ri­er, hvor man må smæk­ke sig selv i fjæ­set med en våd, sam­men­rul­let udga­ve af Wee­ken­da­vi­sen for at være sik­ker på, at man ikke drømmer. 

Artik­len hand­ler om en svær PTSD-ramt og selv­mord­s­tru­et kvin­de, der fra 2007 til 2018 er fan­get i job­cen­tre­nes kaf­ka­ske system, hvor hun på trods af fle­re lægers ord for, at hun er for syg til nogen­sin­de at vare­ta­ge et rig­tigt arbej­de igen, ikke kan få til­delt førtidspension. 

Grun­den til, at kvin­den, som jeg af hen­syn til hen­des til­stand hol­der ano­nym her, ikke kun­ne få til­kendt før­tids­pen­sion, var, at hun var for syg til at kom­me i akti­ve­ring. Den tragi­ko­mi­ske sand­hed er alt­så, at hun var for syg til at bevi­se, at hun var for syg til at arbejde. 

Tag ikke mit ord for, at kvin­den, der sad fast i syste­met i 11 år, var for syg til at kom­me til­ba­ge på arbejds­mar­ke­det. En spe­ci­al­læ­ge i psy­ki­a­tri udtal­te i 2009 føl­gen­de til systemet: 

“Såle­des er behand­lings­mu­lig­he­der­ne udtøm­te, hvor­for jeg må vur­de­re, at hen­des psy­ki­ske til­stand udgør en varig og svær hel­breds­for­rin­gel­se, der for­hin­drer hen­de i nogen­sin­de at kun­ne opfyl­de arbejds­mar­ke­dets krav uan­set arbej­dets art. Jeg har ikke fan­ta­si til at påpe­ge skånebehov.” 

Mere direk­te og sik­ker i sin sag tror jeg ikke, at nogen læge nogen­sin­de har kom­mu­ni­ke­ret før. 

Nogen­lun­de sam­me toner lød fra en psykolog: 

“Vi anbe­fa­ler ikke aktivering/arbejdsprøvning, idet yder­li­ge­re belast­nin­ger i form af frem­ti­di­ge krav fra kom­mu­nen kan for­vær­re hen­des til­stand yderligere.” 

Alli­ge­vel skul­le kvin­den ven­te helt til 2018, før hun ende­lig fik med­hold og til­delt før­tids­pen­sion. Kvin­dens sag har været prø­vet ved fle­re ret­sin­stan­ser, og i sid­ste måned fri­kend­te Østre Lands­ret så Anke­sty­rel­sen for i to til­fæl­de ikke at have til­delt kvin­den før­tids­pen­sion noget tid­li­ge­re. Måske det bed­ste eksem­pel læn­ge på, at noget ikke nød­ven­dig­vis er rig­tigt, selv­om det er lov­ligt. I hvert fald er det en klar under­streg­ning af, at der er noget riven­de galt. 

Skif­ten­de beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­stre har ellers været meget kla­re i mælet, når det kom­mer til at sen­de syge men­ne­sker i akti­ve­ring. Sene­st sag­de davæ­ren­de beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster og nuvæ­ren­de justits- og par­ke­rings­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard sådan her i et såkaldt mini­ster­svar den 7. juni sid­ste år: 

“Jeg vil ger­ne under­stre­ge, at et job­cen­ter selv­føl­ge­lig ikke må hen­vi­se en bor­ger til akti­vi­te­ter, som kan for­vær­re hel­bre­det – det er klart. Det frem­går direk­te af loven.” 

Krøl­le

Sagen har fået mig til at tæn­ke til­ba­ge på den­gang, jeg arbej­de­de som radiovært på Radio24syv – alt­så den ori­gi­na­le radio og ikke kopi­ver­sio­nen. I 2015 hav­de jeg besøg i stu­di­et af Micha­el Han­sen, bed­re kendt som Krøl­le, der var det mest fysisk neds­lid­te men­ne­ske, jeg nogen­sin­de har mødt. Krøl­le, der hav­de været stof­mis­bru­ger i åre­vis, hav­de HIV, hepa­ti­tis, MRSA og tuber­kulo­se, og hans ben og arme var fuld­stæn­dig dæk­ket af væsken­de sår. 

Krøl­le hav­de kæm­pet i ni år for at få til­delt før­tids­pen­sion, men syste­met næg­te­de og blev ved med at tvin­ge ham ind i ånds­sva­ge res­sour­ce­for­løb og bela­sten­de afkla­rings­sam­ta­ler. I 2016 fik han ende­lig sin før­tids­pen­sion, eller, han fik kun at vide, at han fik den, for pen­ge­ne så han aldrig, efter­som han døde fire dage før den før­ste udbetaling. 

Der fin­des sta­dig et klip fra Krøl­les besøg i radiostu­di­et, som jeg lin­ker til her, og man kan fak­tisk høre, at jeg er mål­løs, hvil­ket ellers var en sjæl­den­hed på salig Radio24syv. 

Det vir­ke­de nær­mest sen­sa­tio­nelt, at Krøl­le over­ho­ve­det kun­ne gå ind i et radiostu­die. At han kun­ne stå op var et mira­kel. For hans til­stand var lige så kri­tisk, som den var kro­nisk. Af sam­me grund blev han et sym­bol på et defekt system, et gaben­de hul i vel­færds­sam­fun­det og et bevis for, at ond­ska­ben er krø­bet ind gen­nem spræk­ker­ne på lan­dets job­cen­tre. Tænk at møde et men­ne­ske som ham og så afslut­te sam­ta­len med at sige: 

“Nå du, ved du hvad, jeg tror du skal igen­nem et rig­tig spæn­den­de res­sour­ce­for­løb, Krøl­le. Fort­sat god dag!” 

Infor­ma­tion skrev i Krøl­les nekro­log, at “hans liv og død er et eksem­pel på, at de men­ne­sker i Dan­mark, som har aller­mest brug for hjælp, ind imel­lem er dem, der har svæ­rest ved at få den,” og det er jo lige så sandt, som det er deprimerende. 

Når de sæd­van­li­ge gut­mens­chen skal vise, hvor gode de er ved at pra­le med, at de “skam beta­ler deres skat med glæ­de”, tæn­ker jeg på job­cen­tre­ne og beta­ler min i vrede. 

Poli­ti­ker­nes førtidspension

Det er selv­føl­ge­lig oplagt lige at fabu­le­re lidt over poli­ti­ker­nes egne fede efter­ve­der­lags- og pen­sions­for­hold, som til­la­der dem ikke at skul­le stres­se over at skul­le fin­de et nyt job, når den poli­ti­ske kar­ri­e­re på Chri­sti­ans­borg går på grund. 

Che­fen for det hele, Met­te Fre­de­rik­sen, kan selv gå på før­tids­pen­sion – eller tid­lig pen­sion, som det ret­te­ligt hed­der – når hun fyl­der 60 år og mod­ta­ge 40.000 kro­ner om måne­den for det. Bli­ver hun end­nu læn­ge­re på arbejds­mar­ke­det, belø­ber hen­des pen­sions­pak­ke sig til 53.000 kro­ner om måne­den. Vil­kå­re­ne for Met­te Fre­de­rik­sen er så lukra­ti­ve, for­di hun har været i poli­tik siden 2001. Det er da også flot kla­ret, at hun har kun­net hol­de livet på Chri­sti­ans­borg ud i så man­ge år – og end­nu mere impo­ne­ren­de, at væl­ger­ne har kun­net hol­de hen­de ud. 

Der­til kom­mer, at fra­t­rå­d­te fol­ke­valg­te kan hæve et klæk­ke­ligt efter­ve­der­lag, mens de rig­tig mær­ker efter og tæn­ker over, hvil­ken vel­be­talt lob­bytjans arbejds­li­vet nu skal byde på. Hvis de eksem­pel­vis har været på Chri­sti­ans­borg i en fuld valg­pe­ri­o­de, kan de nyde to fyr­ste­ligt betal­te sab­batår, som de eksem­pel­vis kan bru­ge på at lære pile­flet eller tage på inter­rail med andre voksennørder. 

De upro­por­tio­nalt gun­sti­ge vil­kår for poli­ti­ke­re har ofte været gen­stand for debat, men sjovt nok bli­ver der aldrig rig­tigt ændret på dem. I 2014 ned­sat­te Soci­al­de­mo­kra­ti­et, Ven­stre, Radi­ka­le, Kon­ser­va­ti­ve og SF ellers Veder­lagskom­mis­sio­nen, som skul­le under­sø­ge net­op poli­ti­ker­nes løn- og pen­sions­vil­kår. To år sene­re anbe­fa­le­de den blandt andet, at man nor­ma­li­se­re­de pen­sions­vil­kå­rer­ne og så til gen­gæld gav poli­ti­ker­ne noget mere i løn­nings­po­sen, når de rent fak­tisk arbej­de­de for pen­ge­ne. Men kom­mis­sio­nens anbe­fa­lin­ger løb poli­ti­ker­ne selv­føl­ge­lig fra, da de lå klar. 

I 2019 åbne­de Ven­stre og Soci­al­de­mo­kra­ti­et alli­ge­vel op for, at man kun­ne få gjort noget ved skævheden. 

“Vi skal have kig­get på det her, og vi skal have bragt balan­ce i det,” sag­de Soci­al­de­mo­kra­tiets grup­pe­for­mand, Flem­m­ing Møl­ler Mortensen. 

“Vi skal have kig­get hele vej­en rundt, så der kom­mer mere over­ens­stem­mel­se mel­lem vil­kå­re­ne for poli­ti­ke­re gene­relt i for­hold til det omgi­ven­de arbejds­mar­ked,” til­fø­je­de han.

Siden er der selv­føl­ge­lig ingen­ting sket. Over­ho­ve­det. Soci­al­de­mo­kra­ti­et und­skyl­der sig med, at cor­o­na kom i vej­en, så der­for har man ikke lige fået ryk­ket på det. End­nu et belej­ligt sted, hvor man kan bru­ge alle­ti­ders mul­ti­tool, cor­o­na­pan­de­mi­en, som ali­bi for Met­te Frederiksen. 

Et hul i statskassen

Tirs­dag rin­ge­de Fri­heds­bre­vets jour­na­list til Libe­ral Alli­an­ces beskæf­ti­gel­ses­ord­fø­rer Sol­b­jørg Jakob­sen, som inter­es­sant nok har arbej­det som både soci­al­rå­d­gi­ver og som fuld­mæg­tig i Anke­sty­rel­sen, før hun valg­te at gå ind i poli­tik. Jour­na­li­sten spurg­te hen­de klogt, om man i ste­det for at gå ind i lan­ge drøf­tel­ser ikke kun­ne ind­ret­te syste­met sådan i mor­gen, at hvis man er for syg til at del­ta­ge i arbejds­prøv­ning, så er man også for syg til at arbej­de, og der­med kan man få til­delt førtidspension.: 

“Det vil slå et hul i statskas­sen, for­di der vil være rig­tig man­ge bor­ge­re, der i så fald skal flyt­tes til en varig offent­lig for­sør­gel­se, og det, som man skal huske på, er, at der er nogen, som er for syge til at bli­ve arbejds­prø­vet, men hvor man ikke på bag­grund af læge­fag­lig doku­men­ta­tion ved, om det varer ved.” 

Et hul i statskas­sen sim­pelt­hen. Det lyder umid­del­bart, som om at Libe­ral Alli­an­ce fore­stil­ler sig, at en min­dre lem­pel­se af reg­ler­ne for til­de­ling af før­tids­pen­sion vil føre til til­stan­de a la den gam­le sketch fra Gram­se­spek­trum, hvor en mand aller­nå­digst får lov til at drik­ke lidt vand af en sø, hvor­ef­ter hor­der af søvands-hungren­de per­so­ner trom­ler ned mod søen for at tøm­me den for vand, mens de råber: “Søvand! Søvand! Søvand!” 

Cor­o­na­ja­ck­pot til staten

Der er et yndigt land med et af ver­dens høje­ste skat­te­tryk, som går ban­kerot, hvis man sør­ger for at behand­le kro­nisk syge men­ne­sker anstæn­digt. Åbenbart. 

At jeg tid­li­ge­re på dagen kun­ne læse i Andreas Steno og Mik­kel Rosen­volds nyheds­brev Fri Vær­di, at sta­ten kom ud af sid­ste år med et over­skud på 186 mil­li­ar­der kro­ner, gør ikke det hele mere ufor­stå­e­ligt. Rosen­vold skri­ver, at man hav­de bud­get­te­ret med et over­skud på 49 mil­li­ar­der kro­ner, og der­med har man alt­så ramt skævt med besked­ne 137 milliarder. 

Det absur­de, påpe­ger Rosen­vold, er, at der ikke er nogen poli­ti­ke­re, der har beslut­tet, at sta­ten skal køre med så vold­som­me over­skud. Det er lige­som bare sket af sig selv, uden at Fol­ke­tin­get har opda­get det eller er ble­vet spurgt, om man skul­le bru­ge pen­ge­ne på andre ting end at afdra­ge gæld. Sam­ti­dig har øko­no­mi­mi­ni­ster Step­ha­nie Lose været ude at afblæ­se en even­tu­el øko­no­misk kri­se, da “dansk øko­no­mi står stær­ke­re end man­ge hav­de tur­det håbe på”, som hun sagde. 

Mens hund­red­vis af mil­li­ar­der væl­ter ind, og dansk øko­no­mi står stærkt, må man for­stå, at bun­den vil gå ud af statskas­sen, hvis vi sør­ger for, at syge men­ne­sker ikke skal piskes rundt i akti­ve­ring, som var de udpin­te bryggerheste. 

Hvor­for skul­le Ali dø?

Jeg skal lige huske at anbe­fa­le en anden histo­rie fra ugen, der gik på Fri­heds­bre­vet. Den hand­ler om Ali, der døde i sin fængsels­cel­le i Stats­fængs­let i Jyderup. 

Ali, der har en kendt histo­rik med hår­de stof­fer, bli­ver på en gård­t­ur opda­get, da han mod­ta­ger en lil­le pose med noget hvidt pul­ver fra en medind­sat. En fængselsvagt hiver fat i ham, visi­te­rer ham og fin­der posen, men Ali snup­per den ud af hån­den på ham og slu­ger den. Tid­ligt næste mor­gen dør han i sin fængselscelle. 

Nor­malt, hvis en ind­sat ind­ta­ger et ukendt stof, er pro­ce­du­ren sådan, at den ind­sat­te kom­mer i obser­va­tion, men det ske­te ikke i Alis til­fæl­de. Fle­re andre ting bela­ster des­u­den Kri­mi­nal­forsor­gen, hvis age­ren i sagen ser højst tvivl­s­om ud med skif­ten­de for­kla­rin­ger, video­over­våg­ning, der bli­ver slet­tet, og nye bevi­ser, der plud­se­lig duk­ker op ud af det blå. 

Advo­ka­ten for Alis pårø­ren­de, Mads Pram­m­ing, er i hvert fald ikke et sekund i tvivl om, at der fore­går noget for­dækt. Han kon­sta­te­rer, at der er ugler i mosen og har blandt andet det­te opsigtsvæk­ken­de citat: 

“Jeg vil gå så langt at sige, at hvis man ikke vid­ste bed­re, så ser det ud til, at der er ble­vet plan­tet noget. Det håber jeg selv­føl­ge­lig ikke, nogen dansk myn­dig­hed kun­ne fin­de på.” 

Jeg kan slet ikke yde for­tæl­lin­gen om Alis død i en fængsels­cel­le ret her i mit nyheds­brev, men jeg vil vir­ke­lig anbe­fa­le dig at fin­de den inde i Fri­heds­bre­vets app og lyt­te til den. 

On a hap­py note

For at slut­te det­te lidt dystre nyheds­brev på en lidt gla­de­re melo­di, så vil jeg lige sen­de et shout-out til Skat­testy­rel­sen, som igen har vun­det over for­ret­nings­mand og tyvek­nægt Sanjay Shah, der var med til at pum­pe 12 mil­li­ar­der ud af den dan­ske statskasse. 

Ons­dag kom det frem, at Dub­ais høje­ste dom­stol har afgjort, at den bri­ti­ske flø­de­bol­le skal beta­le 8,5 mil­li­ar­der til den dan­ske stat. I Dan­mark er Sanjay Shah til­talt for at have bed­ra­get SKAT for 9 mil­li­ar­der kro­ner, så det er jo gode nyhe­der, at der nu er udsigt til, at pen­ge­ne kom­mer hjem til Dan­mark igen. 

For at hol­de den gode stem­ning vil jeg und­la­de at spe­ku­le­re i, om Dan­mark nogen­sin­de ser en kro­ne af de pen­ge, og om advo­ka­treg­nin­ger­ne i sid­ste ende kom­mer til at over­gå det beløb, som statskas­sen i sid­ste ende får ind. For nu er det wee­kend, og him­len er blå, og håbet er jo lyse­grønt, som man siger. 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet