Fri Kri­stof­fer #29: Hvis Met­te Fre­de­rik­sen skal til NATO, så håber jeg, at det kom­mer til at gå hurtigt


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Ons­dag var der afslut­nings­de­bat i Fol­ke­tings­sa­len. Lan­dets fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re er lige­som lan­dets nien­de­klas­sese­le­ver ble­vet sendt på læseferie. 

Noget var nyt ved den­ne ellers så tra­di­tions­bund­ne dag. De sene­re år har det været Fol­ke­tin­gets for­mand, der rin­ge­de hele fore­stil­lin­gen i gang, men i år var det i ste­det den tid­li­ge­re stol­te ejer af inter­net­do­mæ­ner som sexfan.dk, cybersafter.dk og netfisse.dk, Jep­pe Søe, der stod på taler­sto­len og bød vel­kom­men med klok­ke­vær­ket i hånden. 

Vanen tro fik stats­mi­ni­ste­ren hur­tigt ordet, og Met­te Fre­de­rik­sen gik i gang med en halv times lang­ga­ber af en tale. Hun hav­de fået Chat­G­PT til at skri­ve ind­led­nin­gen på sin tale, koket­te­re­de hun med. Meget lidt hit­tepå­somt. Måske hav­de det været inter­es­sant, hvis hun hav­de gjort det for et halvt år siden, men at gøre det i for­gårs var cir­ka lige så sjovt, som hvis hun hav­de kaldt sin mobil­te­le­fon for en “mobi­los” eller spurgt ud i salen, om nogen mon kun­ne gæt­te, hvad der går og går og ikke kom­mer nogen veg­ne. Eller hvis hun hav­de kaldt sig selv for en boo­mer, som om det var rig­tig frækt. Det sid­ste gjor­de hun selv­føl­ge­lig sene­re på dagen. 

Hvad hun brug­te den­ne hospi­ce­lig­gen­de AI-gim­mi­ck til for­to­ner sig lidt, men det var noget med, at den kun­sti­ge intel­li­gens var kom­met, og at den vil­le ændre det sam­fund, vi ken­der. Noget med, at kun­stig intel­li­gens jo gav man­ge mulig­he­der og noget med, at der med den nye tek­no­lo­gi også fulg­te pro­ble­mer, som for eksem­pel Snap­Chats kun­sti­ge AI-ven, som kan vej­le­de unge i selvskade. 

Met­te Fre­de­rik­sen blæ­ste til kamp mod skær­me og under­stre­ge­de, at hun ikke var i tvivl om – selv­om man­ge eks­per­ter er det – at der kun­ne træk­kes en lige linje mel­lem børn og unges mistriv­sel og deres skærm­for­brug. Hvad der til gen­gæld aldrig kom et kon­kret bud på var, hvad man så skul­le gøre ved det. Hun sag­de orde­ne “vi skal regu­le­re, og vi skal tur­de tage ansva­ret på os”, men hvor­dan vi skul­le regu­le­re, kom hun ikke med noget bud på, og det med at tur­de at tage ansva­ret på sig er efter­hån­den en Met­te Fre­de­rik­sen-kli­ché på niveau med mak­rel­mad­der og udenomssvar. 

Om stats­mi­ni­ste­ren også har tænkt sig at regu­le­re sit eget for­brug af skær­me og tech­gi­gan­ter, kom hun belej­ligt nok ikke ind på. Det hav­de ellers givet en tom tale ind­hold, hvis hun hav­de brugt anled­nin­gen til at reflek­te­re lidt over, hvor­dan hun i sin tid som rege­rings­chef har delt fle­re opslag på sin ins­ta­gram­pro­fil end selv de mest des­pe­ra­te influ­en­cers. Ins­ta­gram-pro­fi­len, der bærer bærer nav­net “Met­te”, er et uhyg­ge­ligt vir­var af vin­du­es­puds­ning, frisk­bag­te bol­ler, video­er af, hvor­dan hun står og vasker op i hån­den, blan­det sam­men med diver­se poli­ti­ske udmel­din­ger, høj­tids­mar­ke­rin­ger og hånd­tryk med inter­na­tio­na­le top­folk. Intet er for lige­gyl­digt, intet er for småt til at udkom­me på Met­te Fre­de­rik­sens Instagram. 

For­ri­ge uge beskrev Fri­heds­bre­vets jour­na­list Sofie Frøkjær i vores nyheds­brev Fri Poli­tik et øje­blik, der per­fekt illu­stre­rer stats­mi­ni­ste­rens skam­lø­se brug af soci­a­le medi­er. Sce­nen udspil­le­de sig til pres­se­mø­det om rege­rin­gens sund­hed­pak­ke, hvor Lars Løk­ke Ras­mus­sen, Sop­hie Løh­de og Met­te Fre­de­rik­sen trop­pe­de op på Rigs­ho­spi­ta­let for at præ­sen­te­re en solid mil­li­ar­dind­sprøjt­ning til sund­heds­væ­se­net, navn­lig mål­ret­tet kræf­t­om­rå­det. På bager­ste ræk­ke til pres­se­mø­det hav­de patien­ten Mogens spon­tant ind­fun­det sig. Mogens, der var ind­lagt med kødæ­den­de bak­te­ri­er, vid­ste ikke på for­hånd, at rege­ring­s­top­pen hav­de ind­kaldt til pres­se­mø­de den­ne mor­gen, men skæb­nen vil­le, at hans tørst efter saf­te­vand før­te ham til det tekøk­ken, hvor præ­sen­ta­tio­nen skul­le fin­de sted. Her sad han så og fulg­te med på afstand. 

Men da pres­se­mø­det var ovre, og Met­te Fre­de­rik­sen og Lars Løk­ke Ras­mus­sen skul­le ud af Rigs­ho­spi­ta­let igen, gik vej­en lige for­bi Mogens, som de beg­ge stop­pe­de op og tog en slud­der med. Fri­heds­bre­vets Jour­na­list Sofie Frøkjær over­væ­re­de det hele og ople­ve­de egent­lig et spon­tant og fint møde mel­lem to top­po­li­ti­ke­re og en bor­ger. Men i Met­te Fre­de­rik­sens ver­den er der ikke noget, der er så fint og auten­tisk, at man bare kan lade det bli­ve ved det. Straks efter Met­te og Løk­ke hav­de sagt far­vel til patien­ten, blev momen­tet sodo­mi­se­ret. Mogens fik spo­ren­stregs stuk­ket en samtyk­ke­er­klæ­ring i hån­den fra en med­ar­bej­der i Stats­mi­ni­ste­ri­et, som han lige kun­ne skri­ve under på, så han kun­ne bru­ges som fed mar­keds­fø­ring for stats­mi­ni­ste­ren på soci­a­le medier. 

Min poin­te med at beskri­ve det­te optrin er selv­føl­ge­lig et for­søg på at udkrystal­li­se­re hyk­le­ri­et i, at stats­mi­ni­ste­ren brug­te sin sid­ste sto­re tale i det­te hal­vår på at iden­ti­fi­ce­re skærm­for­brug og tech­gi­gan­ter­ne som et af de helt sto­re sam­fund­spro­ble­mer, mens hun selv har kørt med spe­e­de­ren tryk­ket helt i bund på Ins­ta­gram og Face­book de sid­ste man­ge år. 

Family first ❤️

Det ene­ste egent­ligt under­hol­den­de ved Met­te Fre­de­rik­sens tale var, når pro­du­ce­ren af Fol­ke­tin­gets tv indi­mel­lem fiske­de reak­tions­bil­le­der af de andre poli­ti­ke­re i salen. 

Her er for eksem­pel et par snaps­hots af Kon­ser­va­ti­ves for­mand Søren Pape Poul­sen under stats­mi­ni­ste­rens talestrøm. 

Og apro­pos Søren Pape. Da poli­ti­ker­ne ende­lig – efter 15 timers kede­lig debat – fik mulig­hed for at stil­le spørgs­mål til Met­te Fre­de­rik­sen på taler­sto­len, hav­de han en inter­es­sant ord­veks­ling med statsministeren. 

Den star­te­de med, at Pape spurg­te Fre­de­rik­sen for­nuf­tigt, om det her med børns skærm­tid måske kun­ne star­te med, at det blev hånd­te­ret og taget stil­ling til ude i den enkel­te fami­lie, i ste­det for at det var noget, der skul­le løses af alle muli­ge andre. 

Met­te Fre­de­rik­sen ind­led­te sit svar på spørgs­må­let med en bemærk­ning, som i bed­ste fald var en helt klas­sisk Met­te Fre­de­rik­sen-bana­li­tet, græn­sen­de til det absur­de – i vær­ste fald en til­sig­tet spy­dig­hed til den nyligt fra­skil­te par­ti­for­mand: “Jeg er sådan set ikke uenig i, at fami­li­en er en vig­tig insti­tu­tion,” sag­de hun og til­fø­je­de så: 

“Jeg lever selv i en af slagsen. Det gør rig­tig, rig­tig man­ge danskere.” 

End­nu en corona-sejrsrunde 

Ud over det var der ikke man­ge høj­de­punk­ter i spørgs­må­le­ne til stats­mi­ni­ste­ren, som gene­relt bar præg af, at poli­ti­ker­ne med enkel­te und­ta­gel­ser sim­pelt­hen er over­ra­sken­de rin­ge til at stil­le spørgs­mål. Tag Alex Vanop­slagh. Han lag­de ud med en læn­ge­re band­bul­le mod stats­mi­ni­ste­rens cor­o­na­hånd­te­ring, hånd­te­rin­gen af FE-sagen plus diver­se og slut­te­de så af med et spørgs­mål om, hvad stats­mi­ni­ste­ren synes, man skul­le gøre, hvis Kina inva­de­re­de Taiwan. Vil­le man age­re på sam­me måde, som man har gjort med Ukraine? 

Det sid­ste var et svært – og der­for inter­es­sant – spørgs­mål, men stats­mi­ni­ste­ren brug­te bare anled­nin­gen til at rose sig selv for sin cor­o­na­hånd­te­ring, hvil­ket jo desvær­re var oplagt, for­di Vanop­slagh hav­de givet hen­de 4–5 for­skel­li­ge ting, hun kun­ne væl­ge at sva­re på. Vi fik alt­så aldrig svar på, om stats­mi­ni­ste­ren var klar til at gå i bre­chen for Taiwan. 

Ingen hader Mette 

Den ene­ste, der rig­tig kun­ne fin­de ud af at stil­le et godt og præ­cist spørgs­mål, var Dan­marks­de­mo­kra­ter­nes for­mand Inger Støj­berg. Om det er noget, hun har lært i for­bin­del­se med sin jour­na­listud­dan­nel­se eller i sin tid hos Kri­mi­nal­forsor­gen, skal jeg ikke kun­ne sige. 

Spørgs­må­let hand­le­de om, hvor­vidt stats­mi­ni­ste­ren, som man­ge tror, er ved at ren­de af plad­sen og på vej ned til NATO for at aflø­se nor­ske Jens Stol­ten­berg som gene­ral­se­kre­tær. Hidtil har Met­te Fre­de­rik­sen haft held til at slå spørgs­må­let hen ved at sige, at hun ikke er kan­di­dat. Et mani­p­u­le­ren­de svar, som hun kan slip­pe afsted med – også hvis det mod­sat­te rent fak­tisk er til­fæl­det, for­di NATO ikke kører en ansøg­nings­pro­ces som en nor­mal virk­som­hed med en HR-mana­ger for bor­den­den, skrift­li­ge ansøg­nin­ger og et stør­re kan­di­dat­felt. Fre­de­rik­sen er måske ikke for­melt set kan­di­dat, men hun er selv­føl­ge­lig i spil. Præ­cis lige­som Fogh var det i 2009, da han gik og løj og sag­de, at han da bestemt ikke var kan­di­dat, hvor­ef­ter han kort tid efter fik jobbet. 

Inger Støj­berg hav­de Fogh-pro­ces­sen tæt inde på krop­pen den­gang. Hun var poli­tisk ord­fø­rer i Ven­stre, og hen­des job var der­for at ren­de rundt i pres­sen og loy­alt vide­re­kol­por­te­re Fog­hs usand­he­der. Måske der­for var hun som den ene­ste på Chri­sti­ans­borg ons­dag i stand til at for­mu­le­re spørgs­må­let om NATO til Fre­de­rik­sen helt perfekt: 

“Hvis stats­mi­ni­ste­ren bli­ver til­budt job­bet, vil stats­mi­ni­ste­ren så sige nej til jobbet?” 

Sva­ret var dema­ske­ren­de: “Det har jeg sva­ret på man­ge gan­ge,” sag­de Met­te Fre­de­rik­sen, hvil­ket selv­føl­ge­lig ikke pas­ser. Selv hvis hun hav­de fået det spørgs­mål før og besva­ret det, kun­ne hun jo bare sva­ret bekræf­ten­de, hvis hun vit­ter­ligt ikke var på vej til NATO. Base­ret på den­ne afslø­ren­de reto­ri­ske manøv­re vir­ker det helt åben­lyst nu, at Met­te Fre­de­rik­sen er i spil til job­bet som gene­ral­se­kre­tær for NATO og agter at tak­ke ja til det, hvis hun skul­le få det til­budt. Ellers kun­ne hun jo bare have sagt det mod­sat­te. Jeg kan des­u­den læse på Twit­ter, at Altin­gets che­fre­dak­tør, Jakob Niel­sen, skri­ver, at han sta­dig ikke tror på, at det kom­mer til at ske, hvil­ket gør mig end­nu mere over­be­vist om, at Dan­mark skal til at have en ny statsminister. 

Da Fri­heds­bre­vet i går tal­te med to uden­land­ske eks­per­ter, var de hel­ler ikke i tvivl. Met­te Fre­de­rik­sen er et “varmt” bud på NATOs næste gene­ral­se­kre­tær, og ryg­ter­ne derom svir­rer langt ud over lan­dets græn­ser. Som det er med den slags inter­na­tio­na­le top­po­ster, fal­der val­get typisk på det bedst muli­ge kom­pro­mis. En kan­di­dat, som ikke nød­ven­dig­vis er alles top­fa­vo­rit, men som pis­ser fær­re­st muligt af. Og her er Met­te Fre­de­rik­sen – iføl­ge eks­per­ter­ne – et rig­tig godt bud. 

Eller som Jere­my Sha­piro, der er direk­tør ved tæn­ket­an­ken Euro­pe­an Coun­cil on Foreign Rela­tions, siger til Frihedsbrevet: 

“Hun er kvin­de, hun er euro­pæ­er, og hun bli­ver set som mode­rat på de emner, som split­ter med­lem­slan­de­ne (…) Sam­ti­dig er hun stats­mi­ni­ster, og der er ingen, som umid­del­bart hader hen­de. Det er en ræk­ke ned­slå­en­de kri­te­ri­er, men sådan er det her i livet.” 

Hjerte­ligt til­lyk­ke til autokraten

Hvis Met­te Fre­de­rik­sen skal til NATO, så håber jeg, at det kom­mer til at gå hur­tigt. Først og frem­mest for­di rege­rings­mag­ten og skat­te­kro­ner­ne ikke skal bru­ges til at afpud­se en kom­men­de NATO-gene­ral­se­kre­tær. Når Met­te Fre­de­rik­sen sen­der var­me lykønsk­nin­ger til den gen­valg­te præ­si­dent Erdo­gan fra stats­mi­ni­ste­ri­ets Twit­ter-pro­fil, begyn­der det at bli­ve ulæk­kert. Erdo­gan er i direk­te oppo­si­tion til ytrings­fri­he­den og har omkal­fa­tret Tyr­ki­et med poli­tisk islam, siden han kom til mag­ten. Han mod­ar­bej­der des­u­den pres­se­fri­he­den og har i sin tid som stats­le­der sat rekord i at være det land i ver­den, der fængs­ler flest jour­na­li­ster. Tænk at sen­de gra­tu­la­tio­ner af sted til ham. Føj. 

Men én ting er knæ­fal­det for en dub­i­øs auto­krat. Noget andet er det vold­som­me tem­po, hvor­med der i dis­se uger bli­ver pum­pet gro­te­ske mil­li­ard­be­løb ind i For­sva­ret og ukrai­ne­fon­den, som slet ikke er en fond. 143 mil­li­ar­der kro­ner over 10 år til det dan­ske for­svar. Ingen ved rig­tigt, hvad pen­ge­ne skal bru­ges til, men det får Dan­mark op på de to pro­cent af BNP, som NATO-lan­de har for­plig­tet sig til at spen­de­re på for­svar­s­ud­gif­ter. For­sva­ret kæm­per i for­vej­en med en elen­dig øko­no­mi­sty­ring og mas­se­vis af svin­del­sa­ger – nu lover man så at pum­pe et ekstra tre­cif­ret mil­li­ard­be­løb ind i stort set blin­de – what could pos­sibly go wrong? Det er umu­ligt ikke at spe­ku­le­re i, om Met­te Fre­de­rik­sens NATO-kan­di­da­tur spil­ler en rol­le i for­hold til de vold­som­me beløb, der pum­pes ind i kri­gen i Ukrai­ne og i det dan­ske for­svar. Hvis det gør, er det selv­føl­ge­lig en kæm­pe skan­da­le, men bare det, at man mistæn­ker det, er et pro­blem i sig selv. 

Væl­ger Met­te Fre­de­rik­sen at pak­ke sine syd­frug­ter, er det dog grund­læg­gen­de godt. Mexit vil ryste mis­foste­ret over mid­ten, som jeg kal­der SVM-rege­rin­gen, og jo før den­ne gust­ne kon­struk­tion for­svin­der, jo bed­re. En fler­tals­re­ge­ring med de tre par­ti­er er en ruge­kas­se for magt­fuld­kom­men­hed, og selv­om det da har været bøv­let med par­ti­er på yder­flø­je­ne som par­la­men­ta­risk grund­lag, har det de sid­ste man­ge år stå­et rime­lig klart, at skif­ten­de rege­rin­ger ikke har kun­net slip­pe afsted med hvad som helst inde i mør­ke­kam­me­ret. At Met­te Fre­de­rik­sen kan klap­pe af, hvad der skal under­sø­ges, og hvad der skal fejes ind under gulv­tæp­pet sam­men med Tro­els Lund Poul­sen og man­den, der ned­lag­de Irak-kom­mis­sio­nen, Lars Løk­ke Ras­mus­sen, er ikke en rar tanke. 

Her til sidst vil jeg lige nå at anbe­fa­le dig et par gode histo­ri­er fra ugen på Fri­heds­bre­vet, hvis de skul­le være gået din næse forbi: 

700 mil­li­ar­ders fejlskøn

I alle år siden 2010 har Finans­mi­ni­ste­ri­et under­vur­de­ret statskas­sens over­skud med i gen­nem­snit 2,5 pro­cent af BNP om året. Det viser en ny ana­ly­se fra de øko­no­mi­ske vis­mænd. Omsat til kro­ner og ører giver det et sam­let fejl­s­køn over den offent­li­ge sal­do på omkring 700 mil­li­ar­der kro­ner. Iføl­ge fle­re øko­no­mer bør tal­let kal­de på selvransa­gel­se i Finans­mi­ni­ste­ri­et. Læs eller lyt til den histo­rie her.

Luft­krig

I går kun­ne vores jour­na­li­ster på Fri Finans for­tæl­le om en højspændt kon­flikt, der udspil­ler sig mel­lem dan­ske fly­ve­l­e­de­re og deres arbejds­gi­ver Navi­air. Det viser sig nem­lig, at kon­flik­ten mel­lem det stat­se­je­de sel­skab, som står for at lede fly­tra­fik­ken i det dan­ske luftrum, og fag­for­e­nin­gen DATCA, der repræ­sen­te­rer i under­kan­ten af 300 util­fred­se fly­ve­l­e­de­re, koster kna­ster for sam­fun­det. Ale­ne de man­ge for­sin­kel­ser i Køben­havns Luft­havn, som kon­flik­ten med­fø­rer, belø­ber sig til et stort tre­cif­ret mil­li­onbe­løb. Av. Læs eller lyt til histo­ri­en her.

Fri Vær­di

Apro­pos pen­ge, så hand­ler den­ne uges Fri Vær­di om det sto­re sor­te øko­no­mi­ske hul, vi i dag­lig tale kal­der For­sva­ret. I Mik­kel Rosen­volds tid i cen­tra­lad­mi­ni­stra­tio­nen var det en stå­en­de joke, at For­sva­ret var de abso­lut sid­ste, man måt­te give en stor pose pen­ge. Det var efter sigen­de For­sva­ret, der opfandt fin­ten med at ”bræn­de ben­zin af” i slut­nin­gen af året, for at Finans­mi­ni­ste­ri­et ikke kun­ne pege på, at man hav­de ubrug­te mid­ler – og ja, det har hos skri­ben­ten ikke skabt den stør­ste til­lid til, at de kan admi­ni­stre­re den fore­stå­en­de gaveregn, der ven­ter dem. Læs eller lyt til Fri Vær­di her.

Hip hur­ra

Så er der vist ikke andet til­ba­ge end at sige god wee­kend. På man­dag ven­ter Fri­heds­bre­vets to års fød­sels­dag. Det er sgu ret vildt, at der alle­re­de er gået to år, siden butik­ken her slog døre­ne op. Et femcif­ret antal med­lem­mer støt­ter os nu, men vi har sta­dig brug for at bli­ve fle­re. Der­for håber jeg, at du vil over­ve­je at teg­ne et abon­ne­ment, hvis du ikke alle­re­de har meldt dig under faner­ne — om ikke andet så bare for at prø­ve os af. 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet