Fri Kri­stof­fer #3: Jeg tror, det er godt, at I har fun­det vin­ter­tø­jet frem


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Når man har fulgt flit­tigt med i valg­kam­pen, som jeg har, så er til­stan­den i dansk poli­tik lige nu mildt sagt et para­doks. Met­te Fre­de­rik­sen har ikke mis­set en chan­ce for at beto­ne, hvor alvor­lig en situ­a­tion lan­det står i med krig i Ukrai­ne, ener­gik­ri­se og inf­la­tio­nen. Det sam­me er i vari­e­ren­de styr­ke gjal­det fra de andre par­ti­le­de­re. Og hele Soci­al­de­mo­kra­tiets effek­ti­ve valg­kampag­ne har været byg­get op om at ind­g­y­de frygt hos dan­sker­ne. Usik­ker­hed og frygt. Der­for skul­le vi stem­me på Met­te, for hen­de ken­der vi jo, og hen­de ved vi, hvor vi har. Hun er nem­lig god til at sam­ar­bej­de og klip­pe­fast, når det blæ­ser, er vi ble­vet for­talt igen igen. 

Især Dansk Fol­ke­par­tis Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt har hver gang lej­lig­he­den har budt sig i par­ti­le­der­run­der­ne under­stre­get, hvor vig­tigt det er, at vi får hjul­pet alle de men­ne­sker, der er hårdt pres­se­de af sti­gen­de pri­ser. Ikke nu, men nu, nu, nu! Hver gang, han har sagt det, har Met­te Fre­de­rik­sen stå­et og nik­ket. Det var tyde­lig­vis meget vig­tigt for stats­mi­ni­ste­ren også, at vi i den­ne aku­t­te situ­a­tion fik hjul­pet de dan­ske­re, der lige om lidt sid­der og fry­ser i deres stu­er, for­di de ikke har råd til at tæn­de for radiatoren. 

Para­dok­set består selv­føl­ge­lig i, at Met­te Fre­de­rik­sen nu her efter val­get, hvor hun står som den helt sto­re vin­der, ikke vir­ker syn­der­ligt fortrav­let læn­ge­re. I mor­ges tog hun hul på for­hand­lin­ger­ne på Mari­en­borg, og der trak hun på skul­dre­ne, da de frem­mød­te jour­na­li­ster spurg­te, hvor lang tid hun mon for­ven­te­de, der vil­le gå, før en ny rege­ring var på plads. 

“Jeg tror, det er godt, at I har fun­det vin­ter­tø­jet frem,” sag­de hun og smil­te stort, som om hun ikke kun­ne være mere ligeglad. 

Med­min­dre det er gået min næse for­bi, at der side­lø­ben­de med rege­rings­for­hand­lin­ger­ne kører et sepa­rat for­hand­lings­spor om aku­t­hjælp til nød­li­den­de dan­ske­re, så må alle de væl­ge­re, der stem­te på Met­te Fre­de­rik­sen, for­di hun love­de at “pas­se på frem­ti­den” og få alle trygt gen­nem kri­sen, bare slu­ge det skul­der­træk. Det kan godt være, I fry­ser, men Met­te Fre­de­rik­sen har en tea­ter­fo­re­stil­ling, der skal føres ud i livet, og så må fami­li­en Dan­mark jo bare gøre som jour­na­li­ster­ne for­an Mari­en­borg og fin­de vin­ter­tø­jet frem fre­dag aften i sofa­en. Men hvem siger egent­lig også, at man ikke kan nyde ugens udga­ve af Vild Med Dans iført dynejak­ke og med en skål hav­re­grød mel­lem lufferne? 

Jeg for­ud­så det par­la­men­ta­ri­ske kaos i mit sene­ste nyheds­brev, men det var næp­pe nogen sær­ligt ind­sigts­fuld ana­ly­se, da det har stå­et klart for enhver, der har fulgt med i både menings­må­lin­ger og de for­skel­li­ge poli­ti­ke­res ulti­ma­ti­ve krav til hin­an­den, at den her bre­de rege­ring hen over mid­ten er et æg, som en syg høne har lagt. 

Mit bed­ste gæt er, at vi efter læn­ge­re tids menings­lø­se for­hand­lin­ger ender med en ren rød rege­ring. Vej­en er i hvert fald banet for den, efter Met­te Fre­de­rik­sens radi­ka­le pla­ge­ånd Sofie Car­sten Niel­sen er smut­tet og er ble­vet erstat­tet af et mere spi­se­ligt alternativ. 

Der­u­d­over: Er der vir­ke­lig nogen, der tror på, at Met­te Fre­de­rik­sen gider at have Jakob Elle­mann-Jen­sen eller Søren Pape sid­den­de med til bords i rege­rin­gens sik­ker­heds- og koor­di­na­tions­ud­valg, mens hele FE-sagen skal kule­gra­ves? Jeg gør i hvert fald ikke, men vi lever selv­føl­ge­lig i en skør tid, hvor alting kan ske, hvil­ket vir­ke­lig blev under­stre­get, da Met­te Fre­de­rik­sens tro væb­ner Mar­tin Ros­sen plud­se­lig gjor­de sin entré midt i rege­rings­for­hand­lin­ger­ne på Mari­en­borg her til formiddag. 

Hvad en vice presi­dent fra det pri­va­te erhvervs­liv skul­le der, undre­de den sam­le­de pres­se sig natur­lig­vis over, ind­til Bo Teng­berg, Met­te Fre­de­rik­sens ægte­mand, gav den i rol­len som pres­se­chef og kom ud og infor­me­re­de jour­na­li­ster­ne om, at Ros­sen alt­så bare var kom­met for at hen­te sin motor­cy­kel. Lidt skuf­fen­de, da jeg ellers per­son­ligt tror, at det, Dan­mark har brug for, er en bred rege­ring over mid­ten med Soci­al­de­mo­kra­ti­et og Danfoss. 

Pre­hn med røven i vandskorpen

Mens vi ven­ter på, at Met­te Fre­de­rik­sen inde på Mari­en­borg får syet sig et flot pat­chwork-tæp­pe af brud­te valg­løf­ter, tæn­ker jeg, at vi her i mit tred­je nyheds­brev skal se lidt nær­me­re på, hvor­dan det er gået alle de fol­ke­tings­kan­di­da­ter, der i valg­kam­pen har været under­lagt vores kri­ti­ske blik her på Fri­heds­bre­vet, og hvem er mere oplagt at star­te med end den gode gam­le guf­fe­mi­ni­ster, Ras­mus Prehn? 

Indrøm­met, jeg har selv skre­vet alt for meget om den fasci­ne­ren­de figur, som Pre­hn alt­så er, i tid­li­ge­re nyheds­bre­ve. Sam­ti­dig har Fri­heds­bre­vets jour­na­li­ster bragt den ene afslø­ring efter den anden, der har teg­net et bil­le­de af en anlø­ben mini­ster. Afslø­rin­ger af mær­ke­li­ge mid­da­ge, hans vold­som­me for­brug af inden­rigs­flyv­nin­ger, de utro­li­ge udgif­ter, han har for­søgt at tør­re af på skat­te­bor­ger­ne, og om hans tæn­ket­ank for soci­al­de­mo­kra­ter plus det løse, der blev trak­te­ret til Miche­lin-kuvert­pris og så vide­re, og så videre. 

Sene­st blev Pre­hns kreds­for­mand også afslø­ret i at vil­le tage imod pen­ge fra Champag­ned­ren­gen Mads Dine­sen ved at omgå par­ti­støt­te­loven, for­di som han i et efter­føl­gen­de inter­view med Fri­heds­bre­vet sagde: 

“50.000 kro­ner er alli­ge­vel 50.000 kroner”. 

Der har siden for­som­me­ren i det hele taget været meget fokus på Ras­mus Pre­hns dår­li­ge sager i de fle­ste medi­er, og der­for har jeg været spændt på, om væl­ger­ne vil­le straf­fe det. 

Og det må man sige, de gjor­de. Kun 62 stem­mer var han fra at ryge ud af Fol­ke­tin­get. Sam­let set er Pre­hn gået fra et per­son­ligt stem­me­tal på 5.692 i 2019 til blot 1.899 stem­mer ved tirs­da­gens valg. På især Fri­heds­bre­vets og Ekstra Bla­dets veg­ne vil jeg ger­ne sen­de en stor tak til de 1.899 meget til­gi­ven­de nord­jy­der, der har sik­ret, at vi kan fort­sæt­te med at skri­ve om Ras­mus Pre­hns gøren og laden. 

Hån­den i krukken

Af de andre poli­ti­ke­re, som kom til at stik­ke lab­ben ned i Champag­ned­ren­gens hon­ning­kruk­ke, var Carl Ander­sen fra Libe­ral Alli­an­ce, som på veg­ne af Hen­rik Dahl ger­ne vil­le være med til at omgå par­ti­støt­te­reg­ler­ne for en klæk­ke­lig dona­tion. Carl Ander­sen var opstil­let som num­mer to for Libe­ral Alli­an­ce i Syd- og Søn­derjyl­land, men selv­om par­ti­et fak­tisk fik to man­da­ter dér, gik søn­derjy­der­ne med en anden end ham. 

SF’s Carl Valen­tin, der ikke har vil­let stil­le op til inter­view med Fri­heds­bre­vet, efter hans kampag­ne­me­d­ar­bej­der også gik i Mads Dine­sens fæl­de, fik et fint valg i Køben­havn og fort­sæt­ter i Folketinget. 

Det sam­me gør SF’s The­resa Berg Ander­sen, som også var vil­lig til at omgå loven om par­ti­støt­te, da Dine­sen rin­ge­de til hende. 

Af de andre, der røg i Fri­heds­bre­vets par­ti­støt­te­fæl­de, men blev valgt til Fol­ke­tin­get, er Mode­ra­ter­nes Jon Step­hen­sen, Ven­stres Tho­mas Dani­el­sen, Kon­ser­va­ti­ves Mai Merca­do, Nye Bor­ger­li­ges Met­te Thie­sen og Dansk Fol­ke­par­tis Alex Ahrendt­sen.

Gen­valg til Fol­ke­tin­get fik også Radi­ka­les Mar­tin Lide­gaard, hvis kampag­ne­folk hel­ler ikke kun­ne stå for et lidt for godt til­bud, og han er end­da ble­vet for­frem­met til ny poli­tisk leder. 

Den tid­li­ge­re kon­ser­va­ti­ve mini­ster Jacob Axel Niel­sen, som også tog mad­din­gen, kom ikke ind, lige­som det blev et stort nej tak til Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne, hvis par­ti­se­kre­tær hel­ler ikke kun­ne mod­stå fri­stel­sen fra Mads Dinesen. 

Soci­al­de­mo­kra­ti­ske finter

Soci­al­de­mo­kra­tiets super­ta­lent, der snart er for gam­mel og erfa­ren til at bli­ve kaldt et talent, Peter Hum­mel­gaard, var en af de før­ste, som vi på Fri­heds­bre­vet brag­te kri­ti­ske histo­ri­er om i begyn­del­sen af valg­kam­pen. De hand­le­de dels om den fun­ge­ren­de beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­sters brug af skyg­ge­kan­di­da­ter, men også om et ulov­ligt ren­te­frit lån på 50.000 kro­ner, som han modt­og som stu­de­ren­de, og som han først betal­te til­ba­ge efter trus­ler om at ryge i både RKI og til inkas­so. Peter Hum­mel­gaard fik et udmær­ket valg med hele 9.321 stem­mer og kom sik­kert ind i Folketinget. 

Hum­mel­gaards kol­le­ga Ida Auken, der i øje­blik­ket er soci­al­de­mo­krat, gik 12.000 stem­mer til­ba­ge og fik et rig­tig dår­ligt valg sam­men­lig­net med det sene­ste. Hun kom dog også sik­kert ind til trods for Fri­heds­bre­vets histo­rie om, at hun ikke har betalt skat af den løn, som hun har optjent hos net­værks­virk­som­he­den Samu­el­sen ved siden af sit fol­ke­tings­ar­bej­de, men som hun i ste­det fik omdi­ri­ge­ret som en dona­tion til sin egen forening. 

En sjæl­den ros til Radikale

Og nu vi er ved den fin­te, så var det jo det sam­me num­mer, som Radi­ka­les Sofie Car­sten Niel­sen lave­de, efter hun hav­de bijob­bet for Samu­el­sen. Her var det 47.000 kro­ner, som i 2019 ikke blev beskat­tet, for­di Sofie Car­sten Niel­sen syn­tes, at de pen­ge, hun hav­de tjent, hel­le­re skul­le gå til valg­kamp end til velfærd. 

Sofie Car­sten Niel­sen fik et dår­ligt valg, men kom akku­rat ind i Fol­ke­tin­get. Til gen­gæld trak hun sig dagen efter val­get som poli­tisk leder for Radi­ka­le Ven­stre, hvil­ket kom som en over­ra­skel­se for de fleste. 

Jeg har tid­li­ge­re skre­vet kri­tisk om Sofie Car­sten Niel­sen på grund af den takt­lø­se age­ren i kølvan­det på Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning. Sofie Car­sten Niel­sen var rejst på som­mer­fe­rie i Frank­rig, mens den søn­der­lem­men­de kri­tik hag­le­de ned over embeds­vær­ket og den stats­mi­ni­ster, som hun holdt hån­den under. Hun med­del­te fra det syd­fran­ske, at Radi­ka­le ikke vil­le kræ­ve en advo­kat­vur­de­ring, men bare vil­le have et valg, inden Fol­ke­tin­get åbne­de igen. Beslut­nin­ger, som alle und­ta­gen Radi­ka­le kun­ne se var fuld­kom­men håb­lø­se og umu­li­ge at forklare. 

En ting, som poli­ti­ker­ne taler utro­ligt meget om, er at tage ansvar. De for­tæl­ler hele tiden, hvor vil­li­ge de er til at “tage ansva­ret på sig”, og hvor vig­tigt det er at tage ansvar for sine fejl. De siger det så meget, at det helt er holdt op med at bety­de noget. Det er bare noget, man siger, for­di det lyder rig­tigt, vok­sent og stats­mands­ag­tigt og som noget, man skal sige, når der står et tv-kame­ra for­an én. Sofie Car­sten Niel­sen sag­de også på val­gaf­te­nen i sin taber­ta­le, at hun tog det ful­de ansvar for det fryg­te­li­ge valg, og så tro­e­de jeg fak­tisk, at det vil­le bli­ve ved de menings­lø­se ord. 

Men Sofie Car­sten Niel­sen tog fak­tisk ansvar og gik af som poli­tisk leder, og det kan man ikke andet end at have meget stor respekt for. Det er sejt i en tid, hvor poli­ti­ske lede­re nær­mest skal slæ­bes væk fra for­mands­sto­len med en shot­gun for panden. 

Efter Kon­ser­va­ti­ves lige­le­des for­fær­de­li­ge valg bemær­ke­de jeg for eksem­pel, hvor­dan Søren Pape Poul­sen sva­re­de: “Er det et seri­øst spørgs­mål?”, da en jour­na­list på val­gaf­te­nen spurg­te ham, om han hav­de tænkt sig at træk­ke sig. Som om sel­ve tan­ken om, at han skul­le træk­ke sig oven på så kata­stro­falt et valg, var lige så mær­ke­lig, som hvis jour­na­li­sten hav­de spurgt ham, om han egent­lig godt kun­ne tæn­ke sig at prø­ve at dyr­ke S/M‑sex med en ræv. 

Nej, så er der alt­så omvendt noget vir­ke­lig beun­drings­vær­digt over selv at kun­ne se skrif­ten på væg­gen og for­la­de posten med vær­dig­hed. Det min­der mig om den­gang i 2013, hvor den radi­ka­le Chri­sti­an Fri­is Bach fri­vil­ligt gik af som udvik­lings­mi­ni­ster, efter at han ube­vidst var kom­met til at give for­ker­te oplys­nin­ger til Fol­ke­tin­get om GGGI-sagen. 

Ingen for­lang­te hans afgang, hver­ken Fri­is Bachs for­mand Mar­gret­he Ves­ta­ger eller oppo­si­tio­nen, “(…) men det er en alvor­lig fejl, og det er en alvor­lig sag. Det er mig, der vide­re­gi­ver de fejl­ag­ti­ge oplys­nin­ger. Det er enty­digt mit ansvar, og der­for går jeg af som mini­ster,” sag­de Chri­sti­an Fri­is Bach den­gang som for­kla­ring på, hvor­for han alli­ge­vel for­lod bygningen. 

Sådan tager man ansvar, og inter­es­sant nok har Chri­sti­an Fri­is Bach net­op gjort come­ba­ck i den deci­me­re­de radi­ka­le fol­ke­tings­grup­pe, der nu skal ledes af dan­se­gul­vets kon­ge Mar­tin Lidegaard. 

Kvik­lån

En histo­rie, der dej­ligt vel­sig­nen­de ikke hand­ler om val­get, og som jeg også lige vil frem­hæ­ve fra den­ne uge, var vores histo­rie fra Fri Finans, som er dyk­ket ned i den dunk­le ver­den for pri­va­te lån. I Face­book-grup­per og på hjem­mesi­der kan dan­ske­re i pen­ge­nød få adgang til hur­ti­ge pen­ge ved at låne af pri­va­te udlå­ne­re, hvil­ket, jeg per­son­ligt tæn­ker, kan bli­ve et stort hit for mag­tes­lø­se dan­ske­re, jo læn­ge­re ind i vin­te­r­en vi kom­mer. Gan­ske ofte er låne­ne så dyre, at de er ulov­li­ge, og det kan også være gan­ske risi­ka­belt for låner­ne, hvis pen­ge­ne ikke kan beta­les til­ba­ge til aftalt tid. Sjæl­dent risi­ke­rer man en bræk­ket arm ved et lån i ban­ken, men det gør man alt­så her. 

Der er bestemt ikke tale om men­ne­sker, som af et rent hjer­te låner pen­ge ud til de nød­li­den­de. Tvær­ti­mod er der tale om dybt orga­ni­se­re­de udlån til nog­le af de men­ne­sker i sam­fun­det, som oftest har det svæ­rest. Fri­heds­bre­vet kun­ne afslø­re, hvor­dan udlå­ner­ne udnyt­ter hin­an­dens adgang til både CPR-regi­stret og i nog­le til­fæl­de sågar med­ar­bej­der­sy­ste­met i For­sva­ret til at slå kom­men­de låne­re og dår­li­ge beta­le­re op. 

Det er ikke, for­di poli­ti­ker­ne ikke var adva­ret om, at mar­ke­det for pri­va­te lån kun­ne blus­se op. De sene­ste to år er mar­ke­det for­doblet i stør­rel­se, efter man effek­tivt luk­ke­de mar­ke­det for kvik­lån med en ny lov. Alli­ge­vel har man stort set vendt det blin­de øje til. Gang på gang har erhvervs­mi­ni­ster Simon Kol­lerup hen­vist til, at det er Finan­stil­sy­net, som skal gri­be ind over­for de ulov­li­ge lån. Men som Fri­heds­bre­vet kun­ne for­tæl­le i som­mer, så har de ikke poli­ti­an­meldt så meget som én ene­ste udlå­ner. Nok har man givet Finan­stil­sy­net opga­ven med at regu­le­re et anar­ki­stisk låne­mar­ked, men man har ikke givet dem red­ska­ber­ne til det. Gem­mer en udlå­ner sig eksem­pel­vis bag en falsk pro­fil på Face­book, har Finan­stil­sy­net ingen mulig­he­der for at fin­de ud af, hvem der står bag lånene. 

Så mens poli­ti­ker­ne har travlt med bog­stav­leg inde på Mari­en­borg, vil vores finans­re­dak­tion i mel­lem­ti­den hol­de et vågent øje med den boo­men­de sor­te låneøkonomi. 

Alter­na­ti­vet tager nok engang afstand fra sig selv

Her til sidst føler jeg behov for lige at sen­de et shou­tout til Alter­na­ti­vets for­per­son Fran­ciska Rosenkil­de, som mis­lyk­ke­des med sit for­søg på at slå dan­marks­re­kord i hur­tig­ste løf­te­brud efter et fol­ke­tings­valg. Dagen efter val­get sag­de hun til Jyl­lands-Posten, at Alter­na­ti­vet alli­ge­vel ikke men­te, at der skul­le laves en advo­kat­vur­de­ring af, om der er grund­lag for at føre en rigs­rets­sag mod Met­te Fre­de­rik­sen oven­på Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning. Det hav­de Alter­na­ti­vet ellers sagt ind­til nu, men der skul­le alt­så ikke gå man­ge timer, før Alter­na­ti­vets væl­ge­re kun­ne ople­ve den før­ste koven­ding fra deres parti. 

Her til for­mid­dag kom så end­nu en koven­ding fra par­ti­et, da Fran­ciska Rosenkil­de gik på Twit­ter og skrev, at par­ti­et alli­ge­vel støt­ter en advo­kat­vur­de­ring af minksagen. 

“Helt ærligt, jeg var for hur­tig,” skrev snur­re­top­pen og for­kla­re­de sig med, at hun egent­lig hav­de mest lyst til at se fremad, og at hun i øvrigt ikke hav­de sovet nok, og at hun bag­ef­ter var ble­vet ban­ket på plads af sin fol­ke­tings­grup­pe, som var eni­ge om, at de men­te noget andet end partilederen. 

Plud­se­lig lig­ner Alter­na­ti­vet ikke læn­ge­re det pro­fes­sio­nel­le alter­na­tiv til Frie Grøn­ne og Sikan­dar Sid­dique, men nær­me­re det, de altid har været, nem­lig alter­na­ti­vet til den sun­de for­nuft. Jeg kan ikke lade være med at sen­de tan­ker­ne til­ba­ge til 2015, hvor Uzma Ahmed, Alter­na­ti­vets davæ­ren­de inte­gra­tions­ord­fø­rer, i en pres­se­med­del­el­se ytre­de de legen­da­ri­ske ord: “Jeg tager afstand fra mig selv”, efter hun var kom­met til at udta­le sig i strid med partilinjen. 

I dis­se usik­re tider er det da i det mind­ste rart at vide, at nog­le ting er konstante. 

Imens kan vi andre more os ved tan­ken om, hvor­dan Met­te Fre­de­rik­sen må sid­de på Mari­en­borg med udspi­le­de pupil­ler og kig­ge på den nye beta­ver­sion af Alter­na­ti­vet, der risi­ke­rer at skul­le age­re par­la­men­ta­risk grund­lag under en rød regering.

Og så vil jeg blot min­de om, hvor vig­tigt det er, at du er med til at støt­te et frit og kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gigt medie som Fri­heds­bre­vet. Som min che­fre­dak­tør-kol­le­ga Mads Brüg­ger tid­li­ge­re har opfor­dret vores læse­re til, med stor suc­ces i øvrigt, har jeg en udfor­dring til dig: De før­ste to ugers med­lem­skab af Fri­heds­bre­vet er jo gra­tis, så det koster dig ingen­ting at mel­de dig ind, hen­te appen, gå på opda­gel­se bag beta­lings­væg­gen og for eksem­pel dyk­ke ned i vores artik­ler om par­ti­støt­tesa­gen, podca­sten om Fields eller Den talent­ful­de fru Hjorth, og hvad vi ellers har på hylderne. 

Hvis du på den tret­ten­de dag når frem til, at adgan­gen til hele det­te hastigt vok­sen­de uni­vers – mod min kla­re for­vent­ning – ikke er noget, du vil beta­le for, skal du ikke høre et ondt ord fra mig, hvis du mel­der dig ud igen. For så har du givet Fri­heds­bre­vet en fair chan­ce, og det er alt, hvad jeg beder om.

Den røde engel

Jeg håber, du får en rig­tig god og vel­fortjent wee­kend, og at du kører ind i den som Mar­tin Rossen: 

Foto: Óla­fur Ste­i­nar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Bed­ste hilsner
Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør Frihedsbrevet