Fri Kri­stof­fer #30: Bri­ste­de forudsætninger


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

End­nu en uge er gået, hvor top­hi­sto­ri­en i dansk poli­tik har været, om lan­dets stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen mon snart defi­le­rer ned til NATO for at bli­ve gene­ral­se­kre­tær. Stats­mi­ni­ste­ren har da hel­ler ikke gjort det sto­re for at sæt­te en prop i spe­ku­la­tio­ner­ne, og hun til­brag­te grund­lovs­dag sam­men med CIA og Joe Biden i ste­det for på en taler­stol et sted i Danmark. 

Debat­ten er i fuld gang i lan­dets medi­er: Hvem skal over­ta­ge for­mand­spo­sten i Soci­al­de­mo­kra­ti­et, og der­med stats­mi­ni­ster­po­sten, efter Met­te? Skal det være finans­mi­ni­ster Nico­lai Wam­men eller justits- og par­ke­rings­mi­ni­ster Peter Hummelgaard? 

Det sjove­ste svar, synes jeg, var det, som for­man­den for Soci­al­de­mo­kra­tiets afde­ling i Her­ning Nord, Per Niel­sen, gav til DR: 

“Nico­lai Wam­men er stil­le, rolig og sta­bil. Altid god til at fin­de par­ke­rings­plad­ser, når han skal hen­te børn. Han har ikke noget imod sig.” 

At jeg ikke er enig med Per Niel­sen, er så en anden snak. Hvis Wam­men bli­ver Dan­marks næste stats­mi­ni­ster, så sva­rer det lidt til at sæl­ge sin Super­liga-top­sco­rer og købe Snøv­sen som erstatning. 

Met­te Fre­de­rik­sen selv fin­der hele dis­kus­sio­nen om sin arv­ta­ger helt almin­de­lig, siger hun til DR: 

“Det er meget natur­ligt, at når der er sådan nog­le inter­na­tio­na­le ryg­ter, så begyn­der folk selv­føl­ge­lig også at over­ve­je, hvad det kan bety­de i dansk poli­tik. Men der er bare ikke nogen grund til alle de her dis­kus­sio­ner, for jeg er ikke kan­di­dat til nogen anden opga­ve, end den jeg vare­ta­ger lige nu, nem­lig at være dansk statsminister.” 

Hvil­ket direk­te over­sat bety­der: “Det er fint nok, at det bli­ver dis­ku­te­ret, hvem der skal tage over efter mig, for hvis alt går efter pla­nen, så er det far­vel og tobak om fire ugers tid.” 

Pinoc­chios overmand

Uan­set om Met­te Fre­de­rik­sen lan­der sit fede inter­na­tio­na­le topjob, er vi vid­ner til et maskefald. 

Der er knap gået et halvt år, siden Met­te Fre­de­rik­sen med­del­te befolk­nin­gen, at hun var ble­vet enig med Ven­stre og Mode­ra­ter­ne om en rege­ring over mid­ten. En rege­ring, som stats­mi­ni­ste­ren gik til valg på, for som hun sag­de, da hun udskrev val­get, hav­de lan­det behov for “en rege­ring, som skal få os trygt igen­nem usik­re tider”. 

Jakob Elle­mann-Jen­sen gik til valg på det mod­sat­te, nem­lig at afsæt­te Met­te Fre­de­rik­sen som stats­mi­ni­ster, og som bekendt love­de han, Ama’r hals­hug, ikke at pege på hen­de. Da han til præ­sen­ta­tio­nen af rege­rin­gen skul­le argu­men­te­re for, hvor­for han mød­te op uden en trævl på krop­pen og med en næse så lang, at Pinoc­chio vil­le ven­de sig om for at kig­ge efter ham på gaden, argu­men­te­re­de han blandt andet for sit histo­ri­ske væl­ger­bed­rag med, at det var for at “tage et ansvar for vores land i en svær situ­a­tion, hvor vi har øko­no­misk kri­se, og hvor vi har krig i Europa”. 

På stats­mi­ni­ste­ren og vice­stats­mi­ni­ste­ren for­stod vi alt­så, at sto­re, sor­te sky­er hav­de truk­ket sig sam­men over lil­le Dan­mark, og skul­le vi kom­me tørsko­e­de igen­nem alle dis­se kri­ser, ja, så var der sim­pelt­hen ikke nogen vej udenom den­ne nær­mest sel­vopof­ren­de øvel­se med et ansvars­fuldt sam­ar­bej­de henover midten. 

Not all her­o­es wear capes, siger man, og man fik lidt for­nem­mel­sen af, at Met­te Fre­de­rik­sen, Jakob Elle­mann-Jen­sen og Lars Løk­ke Ras­mus­sen i vir­ke­lig­he­den så sig selv sådan, da de den 14. decem­ber 2022 stod med skif­te­vis sto­re smil og alvor­stun­ge miner og præ­sen­te­re­de deres byden­de nød­ven­di­ge for­nuft­sæg­te­skab. Uha uha, hvor var det bare godt, at vi den dag på Mari­en­borg blev red­det af de tre muske­te­rer og und­gik apokalypsen. 

Elle­manns våben-fupnummer

Jakob Elle­mann-Jen­sen nåe­de godt og vel halvan­den måned i job­bet som for­svars­mi­ni­ster, før han meld­te sig syg. På den kor­te tid har han til­sy­ne­la­den­de nået at føre Fol­ke­tin­get godt og grun­digt bag lyset i en rig­tig grim sag, som medi­et Altin­get har afsløret. 

Sagen hand­ler om et mil­li­ar­dind­køb af våben fra det omdis­ku­te­re­de isra­el­ske fir­ma Elbit i janu­ar. Elle­mann-Jen­sen fore­gav, at våbe­nind­kø­bet haste­de så meget, at det skul­le god­ken­des inden måne­dens udgang af hen­syn til til­bud­dets gyl­dig­hed. Det pas­se­de bare ikke. Udløbs­da­to­en på til­bud­det løb tvær­ti­mod helt til den­ne juni måned. 

I den­ne uge åben­ba­re­de et muligt motiv sig så for fup­num­me­ret: Kun ti dage før rege­rin­gen anbe­fa­le­de mil­li­ard­hand­len, ind­gik selv­sam­me fir­ma nem­lig for­lig efter et åre­langt søgs­mål mod Danmark. 

Og sagen bli­ver vær­re end­nu. I dag kun­ne Altin­get vide­re for­tæl­le, at et kon­kur­re­ren­de fransk våben­fir­ma hav­de budt ind på sam­me opga­ve, men at den syge­meld­te for­svars­mi­ni­ster i et for­tro­ligt notat til Fol­ke­tin­get hav­de oplyst, at fransk­mæn­de­ne mini­mum var 24 måne­der om at leve­re 19 artillerisystemer. 

Sagen er bare, at den fran­ske våben­le­ve­ran­dør nu afvi­ser, at de har oplyst, at de er 24 måne­der om at leve­re våb­ne­ne. Og hver­ken For­svars­mi­ni­ste­ri­et eller For­sva­rets Mate­ri­el- og Ind­købs­sty­rel­se, FMI, vil sva­re på, hvor­dan de tal er hav­net i et cen­tralt notat til Folketinget. 

At sagen er et vold­somt stort pro­blem for Elle­mann, stod især klart, da vika­ri­e­ren­de for­svars­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen på et pres­se­mø­de føl­te trang til at distan­ce­re sig fra mise­ren ved at sige: “Jeg hed­der ikke Jakob Elle­mann. Jeg hed­der Tro­els Lund. Det var Jakob, der frem­lag­de de to akt­styk­ker, der var, i Finansudvalget”. 

Hvor­dan Ven­stres syge­meld­te for­mand nogen­sin­de skal kun­ne ven­de til­ba­ge til rege­rings­le­del­sen efter at have været ude i et halvt år og med en num­mer 2, som har sendt ham langt ned ad åen, har jeg desvær­re ikke fan­ta­si nok til at fore­stil­le mig. 

Stats­mi­ni­ster­po­sten som et arvestykke

Hvis Met­te Fre­de­rik­sen stik­ker af til NATO, og Jakob Elle­mann-Jen­sen ikke ven­der til­ba­ge, efter­la­der det dan­sker­ne i en absurd situ­a­tion med en stats­mi­ni­ster og en rege­rings­le­del­se, som de aldrig kun­ne have fore­stil­let sig, den­gang de afgav deres stem­mer. Læg der­til, at rege­rin­gen alle­re­de har afblæst den øko­no­mi­ske kri­se, som Met­te Fre­de­rik­sen for­søg­te at gej­le op inden val­get, og man har det, som man i juri­disk sprog kal­der bri­ste­de for­ud­sæt­nin­ger. Bri­ste­de for­ud­sæt­nin­ger er et udtryk, der anven­des, når de for­ud­sæt­nin­ger, der lig­ger til grund for ind­gå­el­sen af en afta­le, for­svin­der. I nog­le til­fæl­de kan en afta­le der­med ophæves. 

Det er alt­så ikke nok, når Tro­els Lund Poul­sen og Lars Løk­ke Ras­mus­sen taler om, at rege­rings­sam­ar­bej­det skal “gen­be­kræf­tes” i til­fæl­de af, at stats­mi­ni­ste­ren flyt­ter til Bruxel­les. Jeg mener selv­føl­ge­lig, at der skal udskri­ves fol­ke­tings­valg, sådan så lan­dets vig­tig­ste post som stats­mi­ni­ster ikke bare er et slags arve­styk­ke, der bortauk­tio­ne­res på en soci­al­de­mo­kra­tisk kongres. 

Jo jo, et fol­ke­tings­valg er gan­ske vist besvær­ligt og dyrt, og det er nok de fær­re­ste, mig selv inklu­si­ve, der orker end­nu en valg­kamp. Det er dog intet ved siden af det mær­ke­li­ge ledel­ses­vaku­um, som lan­det befin­der sig i lige nu med en stats­mi­ni­ster, der helt åben­lyst søger nye græs­gan­ge, og en ukamp­dyg­tig vice­stats­mi­ni­ster. Langt fra den hand­le­kraf­ti­ge og ansvars­ful­de mid­ter­re­ge­ring, som Met­te Fre­de­rik­sen højstemt prok­la­me­re­de, skul­le få Dan­mark gen­nem usik­re tider. 

Tri­ste tal

Mens vi ven­ter på, at Met­te rej­ser, sker der også andre ting, som er værd at beret­te om. 

Ons­dag kun­ne vi her på Fri­heds­bre­vet for­tæl­le, at der er næsten dob­belt så lang ven­te­tid for nyre­pa­tien­ter øst for Sto­re­bælt, som der er vest for Sto­re­bælt. Den lan­ge ven­te­tid er bestemt ikke upro­ble­ma­tisk; fak­tisk kan det i sid­ste ende bli­ve et spørgs­mål om liv eller død. De sene­ste fem år var der såle­des 57 patien­ter i Region Hoved­sta­den, der døde, mens de ven­te­de på en nyre. Det sva­rer til dob­belt så man­ge døds­fald blandt nyre­pa­tien­ter på ven­te­li­ste, som i hele resten af lan­det i perioden. 

“Det kan gan­ske enkelt ikke være rig­tigt,” siger sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de, men det er det desværre. 

Sop­hie Løh­de har ikke vil­let stil­le op til inter­view med Fri­heds­bre­vet om pro­ble­met, men hun skri­ver, at hun er meget opsat på at få sik­ret fle­re orga­ner til trans­plan­ta­tion, og at der i øje­blik­ket pågår drøf­tel­ser om at styr­ke hele organ­do­na­tions­om­rå­det med Fol­ke­tin­gets partier. 

Hvad der kom­mer ud af de drøf­tel­ser, er ikke godt at vide. Andre euro­pæ­i­ske lan­de har haft suc­ces med at ind­fø­re aktivt fra­valg i ste­det for aktivt til­valg, når det kom­mer til organ­do­na­tion. Det bety­der i prak­sis, at man auto­ma­tisk er organ­do­nor, med­min­dre man går ind aktivt og tager et valg om ikke at være det. 

Fri­heds­bre­vet har inter­viewet Mode­ra­ter­nes poli­ti­ske ord­fø­rer Moni­ka Rubin, men hun vil ikke sva­re ja eller nej til, om man skal ind­fø­re auto­ma­tisk organdonation: 

“Det er et svært spørgs­mål bare sådan lige at stil­le,” siger hun og uddyber: 

“Pro­ble­met er, hvis vi bare ind­fø­rer det uden at have en stor offent­lig debat om det først, så risi­ke­rer vi, at der kom­mer mere mod­stand mod det. Det kan gøre mere ska­de end gavn for sagen, så det er svært for mig at sva­re på, om det er der, vi ender.” 

Hvis det er en stor offent­lig debat der skal til, så må vi jo gøre vores på Fri­heds­bre­vet. Der­for hol­der vi snu­den i spo­ret og vil i den kom­men­de tid skri­ve mere om områ­det, lige­som jeg selv agter at skri­ve mere om det i næste uge. 

Roy­al fest i fattigkommunerne

Jeg vil i øvrigt anbe­fa­le dig at læse vores histo­rie fra Fri Finans i man­dags om to af lan­dets fat­tig­ste kom­mu­ner, som sam­men­lagt har brugt 700.000 kro­ner på at få besøg fra kon­ge­hu­set, mens man ellers har gjort sig sto­re anstren­gel­ser for at skra­be pen­ge sam­men ved at lave bespa­rel­ser på idrætsan­læg eller fyre kom­mu­nalt ansatte. 

I Sla­gel­se Kom­mu­ne stod det så slemt til, at byrå­dspo­li­ti­ker­ne blev tvun­get til at gå otte pro­cent ned i løn for at fin­de 300.000 kro­ner ekstra i det kom­mu­na­le bud­get. Når poli­ti­ker­ne lige­frem sæt­ter sig selv ned i løn, så ved man bare, at det har været des­pe­ra­te tider. Alli­ge­vel fyre­de man i kom­mu­nen 419.000 kro­ner af på et besøg fra Hen­des Majestæt Dron­nin­gen. Læs eller lyt til hele histo­ri­en her.

Georg Gear­løs og tryl­le­kunst­ne­ren

Tid­li­ge­re på året udkom vi med en podcast­se­rie, der udfol­de­de den utro­li­ge histo­rie om den tyr­ki­ske tryl­le­kunst­ner Ser­hat Gum­rukcu, der end­te som omdrej­nings­punkt i en ræk­ke dan­ske mil­li­ar­dæ­rers erhverv­se­ven­tyr. Rig­mæn­de­ne, der blandt andre tæl­ler Kar­sten Ree, René Sind­lev og Ole Abild­gaard, har til­sam­men postet et kæm­pe mil­li­onbe­løb i virk­som­he­den Eno­chi­an BioSci­en­ces, som også er ble­vet børsno­te­ret på den ame­ri­kan­ske Nasdaq-børs. 

Medstif­ter og top­for­sker Ser­hat Gum­rukcu var hjer­nen bag virk­som­he­den, og han hav­de udsigt til både at kure­re HIV og kræft, lød det, ind­til han plud­se­lig blev anholdt for at have bestilt et leje­mord på en fyr, der vil­le afslø­re Gum­rukcu som den bed­ra­ger, han er. 

Det nye og forun­der­li­ge er imid­ler­tid, at Ser­hat Gum­rukcu nu er duk­ket op i for­bin­del­se med en helt anden dansk erhvervs­mand, el-biler­nes Georg Gear­løs, Hen­rik Fisker – kendt fra bil­mær­ket Fisker, der så småt er kom­met til Dan­mark. Det viser sig, at Ser­hat Gum­rukcu i 2013 har arbej­det på at skaf­fe inve­sto­rer til Fisker. Læs eller lyt til histo­ri­en her.

Kri­sen der for­svandt

Vika­ren fra Søn­derjyl­land – Step­ha­nie Lose – har benyt­tet sit vika­ri­at til at afblæ­se den øko­no­mi­ske kri­se, som rege­rin­gen selv hav­de blæst op igen­nem 2022, og vi må for­stå på hen­de, at det har været en blød landing. 

Vis­mænd, bureau­kra­ter og de reste­ren­de dele af rege­rin­gen har siden­hen givet den som bered­vil­li­ge kla­kø­rer og har én efter én klap­pet i takt til toner­ne af hen­des udmel­ding, men hvad er det egent­lig for en kri­se, som vi nu har afblæst? Og har det nogen­sin­de givet mening at tale om en kri­se i før­ste ombæ­ring? Læs eller lyt til ugens Fri Vær­di, og bliv klo­ge­re på det spørgsmål. 

En sid­ste anbefaling

For et par uger siden tog fan­den ved Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt på Twit­ter, hvil­ket har vakt en del opmærk­som­hed i dags­pres­sen. Plud­se­lig blev der fra Mes­ser­s­ch­midt sendt umo­ti­ve­re­de ver­ba­le tæsk afsted til høj­re og ven­stre, og det har fået poli­ti­ske mod­stan­de­re til at beteg­ne hans opfør­sel som både “uvær­dig” og “uklæ­de­lig”. Da jeg selv er svært til fals for en vis frik­tion i den offent­li­ge sam­ta­le, er jeg omvendt stærkt under­holdt af Mes­ser­s­ch­midts plud­se­li­ge hamskifte. 

Siden Dansk Fol­ke­par­ti-for­man­dens Twit­ter-togt for­ri­ge søn­dag er han køl­net lidt af, men der er dog sta­dig­væk grund til at føl­ge med derinde: 

Du ønskes en rig­tig god weekend. 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet