Fri Kri­stof­fer #31: End­nu en omgang ukon­struk­tiv, nedrig, let­købt voksenmobning


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

I sid­ste uge skrev jeg et nyheds­brev, som jeg egent­lig tænk­te var en rela­tivt afdæm­pet omgang. Det hand­le­de om spe­ku­la­tio­ner­ne ved­rø­ren­de Met­te Fre­de­rik­sens frem­tid som NATO-gene­ral­se­kre­tær, og i den for­bin­del­se cau­se­re­de jeg lidt over hen­des muli­ge efter­føl­ge­re: finans­mi­ni­ster Nico­lai Wam­men og justits- og par­ke­rings­mi­ni­ster Peter Hummelgaard. 

Jeg for­ma­ste­de mig til at skri­ve, at udsig­ten til Nico­lai Wam­men som stats­mi­ni­ster min­de­de lidt om at sæl­ge sin super­liga­top­sco­rer og købe Snøv­sen i stedet. 

Inden jeg publi­ce­re­de, nåe­de jeg lige at tæn­ke, at jeg egent­lig ikke var spe­ci­elt til­freds med det bil­le­de, for det frem­stil­ler jo unæg­te­ligt Met­te Fre­de­rik­sen i et meget bed­re lys, end hun fortje­ner. Jeg lod det dog stå, for mit ærin­de var såmænd bare at udkrystal­li­se­re, hvor rin­ge en erstat­ning den und­se­e­li­ge Wam­men er, når man sam­men­lig­ner med Met­te Fre­de­rik­sen og det jer­n­greb, som hun har haft om mag­ten, siden hun blev for­mand for Socialdemokratiet. 

Så gik jeg på wee­kend, og plud­se­lig tik­ke­de der en hil­sen ind fra Nico­lai Wam­mens bro­t­her from ano­t­her mot­her, Kar­sten Lauritzen, der for­lod Ven­stre og dansk poli­tik for et par år siden for at bli­ve lob­byist i Dansk Indu­stri – og åben­bart også en slags SoMe-farisæer. 

Lauritzen skrev på Twitter: 

Nedrig, ukon­struk­tiv, let­købt vok­sen­mob­ning. En sam­men­lig­ning med Nico­lai Wam­men og Snøv­sen er sim­pelt­hen alt for hård kost for Kar­sten Lauritzen. 

Skal jeg kom­me Lauritzen lidt i møde, kan jeg gå med på, at sam­men­lig­nin­gen var både let­købt og ukon­struk­tiv. Let­købt for­di det vist ikke kræ­ver en dok­tor­grad at kun­ne se, at Nico­lai Wam­men er noget af en ned­gra­de­ring, skul­le han gå hen og bli­ve for­mand for Soci­al­de­mo­kra­ti­et. Og det er hel­ler ikke sær­ligt kon­struk­tivt at kon­sta­te­re det. Det sto­re spørgs­mål er bare, hvor­for en mand, der har brugt hele sit ung­doms- og vok­sen­liv i poli­tik, er ble­vet bragt i den vild­fa­rel­se, at det, som en che­fre­dak­tør på et frit medie skri­ver i sin ugent­li­ge klum­me, skal være kon­struk­tivt? Og så må man ellers kon­klu­de­re, at den tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­ster desvær­re ved meget lidt om vok­sen­mob­ning, når han mener, at en rela­tivt uskyl­dig, sprog­lig stikpil­le til en sid­den­de finans­mi­ni­ster kan kom­me i den kate­go­ri. For at bli­ve ved sam­men­lig­nin­ger­ne sva­rer det lidt til at rubri­ce­re en vand­pi­stol som et poten­ti­elt mordvåben. 

Det vir­ker som om, at det, som Kar­sten Lauritzen vil have, er en føje­lig, lydig pres­se, der stry­ger poli­ti­ke­re og andre magt­ha­ve­re med håre­ne og behand­ler dem med den yder­ste vær­dig­hed og respekt. At man i den offent­li­ge debat, som det kla­re udgangs­punkt, kun skal omta­le poli­ti­ke­re med den stør­ste agtel­se og ikke for­fal­de til spy­dig­he­der. Der fin­des givet­vis man­ge men­ne­sker, der har det sådan, men det er bare ikke en ser­vi­ce, vi til­by­der hos Frihedsbrevet. 

Jeg vil til gen­gæld skyn­de mig at sige, at jeg fak­tisk er meget begej­stret for Kar­sten Lauritzens ånds­sva­ge twe­et og nødigt vil­le have været det for­u­den. For det før­ste for­di jeg har en sød tand for nega­tiv opmærk­som­hed, og Lauritzens opråb er ble­vet set mere end 180.000 gan­ge og er liv­ligt delt og dis­ku­te­ret. For det andet synes jeg, at det er helt vildt skægt at se et vok­sent men­ne­ske selvan­tæn­de i rase­ri over, at et andet vok­sent men­ne­ske bli­ver sam­men­lig­net med Snøvsen. 

Gå til makro­ner­ne eller pas­sér gaden

Sam­ti­dig giver det mig anled­ning til at for­tæl­le lidt om, hvad Fri­heds­bre­vet er – og også hvad Fri­heds­bre­vet ikke er. Det giver mig vide­re mulig­hed for at for­tæl­le lidt om, hvad man får, når man ind­lø­ser bil­let til at kom­me ind bag betalingsmuren. 

Fri­heds­bre­vet er ikke et hyg­ge­ligt medie, der laver kon­struk­tiv jour­na­li­stik og udtryk­ker sig diplo­ma­tisk. For­di vi ikke er afhæn­gi­ge af andre end vores med­lem­mer, kan vi udtryk­ke os, som vi vil, og skri­ve det, vi har lyst til, uden hen­syn­ta­gen til, om poli­ti­ker­ne og deres ven­ner bli­ver stødt på manchetterne. 

Vi tager os den fri­hed at skri­ve i en mun­ter og ufor­mel tone, når vi mener, at det søm­mer sig. Det gør det især, når emnet er dansk poli­tik og Met­te Fre­de­rik­sens des­pe­ra­te job­j­agt, mens hun skal fore­stil­le at vare­ta­ge lan­dets vig­tig­ste job. Det er en tar­ve­lig far­ce, som fortje­ner et ordent­ligt skud peber. 

Vi sup­ple­rer også som­me­ti­der vores jour­na­li­stik med sati­re­teg­nin­ger. Vi tror nem­lig på, at vores med­lem­mer vil bru­ge os mere, hvis de ikke skal kede sig ihjel, hver gang de åbner vores app eller hjem­mesi­de. Hvis Fri­heds­bre­vet er kede­ligt at læse, har vi med andre ord ikke bestå­et opga­ven. Her adskil­ler vi os fra man­ge andre medier. 

Sær­ligt i det­te for­mat og i Mads Brüg­gers nyheds­brev, Fri Mads, som ikke giver sig ud for at være tra­di­tio­nel jour­na­li­stik, bli­ver der indi­mel­lem gået til makro­ner­ne, og bli­ver det en tand for spidst til ens smag, kan man jo bare væl­ge at pas­se­re gaden og læse eller lyt­te til noget andet. Vi har andre varer på hylderne. 

Er man slet ikke til Fri­heds­bre­vet, kan man i ste­det erhver­ve sig Kar­sten Lauritzens læs-let-bog Lad det gå lang­somt (ja, det hed­der den fak­tisk), hvor Lauritzen skri­ver om alt det, der er galt med poli­tik, efter han selv har for­ladt poli­tik. I for­bin­del­se med Kar­sten Lauritzens udfald mod Fri­heds­bre­vet og under­teg­ne­de har Ekstra Bla­dets poli­ti­ske jour­na­list, James Kri­stof­fer Miles, ven­ligt gjort opmærk­som på, at den tid­li­ge­re poli­ti­ker har en bog, som han skal sælge: 

Den pres­se­sky for­mand for medieansvarsudvalget 

På Fol­ke­mø­det i dis­se dage stik­ker Fri­heds­bre­vet også mar­kant ud i medi­e­bil­le­det, hvil­ket fal­der en mas­se Twit­ter-kri­ge­re for bry­stet. Lige­som sid­ste år er vores jour­na­li­ster ikke taget til Born­holm for at få nye ven­ner og opdyr­ke net­værk. Nej, de er taget afsted med det nob­le opdrag at opspo­re de magt­ha­ve­re, som ikke har vil­let tage tele­fo­nen og sva­re på kri­ti­ske spørgs­mål fra os det sene­ste års tid. Listen er lang, for vores jour­na­li­ster ople­ver desvær­re alt for ofte, at poli­ti­ke­re, erhvervs­folk og top­pen af dansk kul­tur­liv ikke tager tele­fo­nen, når der bli­ver rin­get om en ube­lej­lig sag. 

På Chri­sti­ans­borgs gan­ge fin­des der et nedskre­vet regel­sæt, som for­hin­drer, at jour­na­li­ster uden for­ud­gå­en­de afta­le opsø­ger poli­ti­ke­re og begyn­der at stil­le dem spørgs­mål, hvis de ikke vil have det. Man må hel­ler ikke føl­ge efter dem, og der­med har poli­ti­ker­ne alt­så rig mulig­hed for at gem­me sig for irri­te­ren­de spørgsmål. 

Sådan er reg­ler­ne på offent­lig vej hel­dig­vis ikke end­nu og der­med hel­ler ikke på Fol­ke­mø­det. Når jeg skri­ver “end­nu”, er det, for­di rege­rin­gen har sat den tid­li­ge­re Ven­stre-poli­ti­ker Søren Pind for bor­den­den i rege­rin­gens medi­e­ansvar­s­ud­valg, “som skal under­sø­ge, hvor­dan ansvars­sy­ste­met for medi­er­ne kan styr­kes”, som det hed­der sig. Med den pres­sefjend­ske Søren Pind som for­mand for det­te udvalg er det ikke godt at vide, hvil­ke anbe­fa­lin­ger der vil bli­ve hvi­sket vide­re til regeringen. 

Fri­heds­bre­vet mød­te i øvrigt Søren Pind på Fol­ke­mø­det i går, og resul­ta­tet kan du se på Fri­heds­bre­vets Ins­ta­gram eller Twit­ter-kon­to. Bag­grun­den for det lil­le ren­dez­vous var, at vi tid­li­ge­re på ugen kun­ne for­tæl­le, at Pind iføl­ge en af lan­dets før­en­de eks­per­ter i offent­lig­heds­lo­ven klart omgår offent­lig­heds­lo­ven i for­bin­del­se med sit arbej­de som for­mand for medi­e­ansvar­s­ud­val­get. Kort for­talt har Søren Pind opfor­dret folk til at skri­ve til ham på sin pri­va­te Face­book-pro­fil, hvis man ger­ne vil have taget noget op i medi­e­ansvar­s­ud­val­get, men ikke bry­der sig om, at jour­na­li­ster kan få aktind­sigt i ens henvendelse: 

Men Søren Pind har gjort reg­ning uden vært, for selv­om hen­ven­del­ser­ne til medi­e­ansvar­s­ud­val­get sen­des til Søren Pinds Face­book-pro­fil, er de sta­dig omfat­tet af aktind­sigt, og der­for har Fri­heds­bre­vet natur­lig­vis søgt aktind­sigt i de hen­ven­del­ser, som Søren Pind har fået på den­ne plat­form. Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets svar på anmod­nin­gen om aktind­sigt lød således: 

“For­man­den har des­u­den oplyst, at han ikke har mod­ta­get hen­ven­del­ser på sin pri­va­te Facebook/Messenger, der har karak­ter af hen­ven­del­ser til ham i kraft af hans funk­tion som for­mand for medieansvarsudvalget.” 

Det er alt­så Søren Pind selv, der i ro og mag har sid­det og vur­de­ret, om noget skul­le udle­ve­res i for­bin­del­se med Fri­heds­bre­vets anmod­ning om aktind­sigt. Forsk­nings­chef eme­ri­tus på Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le Oluf Jør­gen­sen siger det, som alle tænker: 

“Det er en klar omgå­el­se af offent­lig­heds­lo­ven, når han selv har opfor­dret folk til at skri­ve til ham per­son­ligt og ikke til medi­e­ansvar­s­ud­val­get. Jeg synes ikke, det er i orden.” 

Søren Pind hav­de ingen kom­men­ta­rer, da Fri­heds­bre­vets jour­na­li­ster for­søg­te at få fat i ham for at høre, om han er enig i, at han omgår offent­lig­heds­lo­ven, men hel­dig­vis duk­ke­de han op på Born­holm – klædt ud som Onkel Anders fra Far til Fire, til­sat sol­bril­ler­ne fra Morp­heus i The Matrix – og der­med kan alle nu se, hvad det er for en mand, som den tid­li­ge­re rege­ring har udnævnt som hove­d­ansvar­lig for at defi­ne­re, hvor­dan eksem­pel­vis Pres­se­næv­nets rol­le skal se ud i fremtiden. 

Det skal i øvrigt til­fø­jes, at Fri­heds­bre­vet også for­søg­te at få en kom­men­tar til sagen hos Dan­ske Medi­ers direk­tør Mads Brand­strup, der også sid­der i rege­rin­gens medi­e­ansvar­s­ud­valg. Det kun­ne selv­føl­ge­lig være inter­es­sant at høre hans tan­ker om for­man­dens omgå­el­se af reg­ler­ne for aktind­sigt. Kor­re­spon­dan­cen mel­lem Fri­heds­bre­vets jour­na­list og Brand­strup kom desvær­re til at se sådan her ud: 

Siden har vores jour­na­list ikke hørt til­ba­ge fra Mads Brand­strup. At direk­tø­ren for de dan­ske medi­ers inter­es­se­or­ga­ni­sa­tion end ikke vil høre, hvad sagen dre­jer sig om, før han mel­der til­ba­ge til en jour­na­list, at han ingen kom­men­ta­rer har, er mildt sagt mær­ke­ligt og hyk­le­risk. Tænk, at en per­son, der får sin løn for at repræ­sen­te­re blandt andre Ber­ling­s­ke Media og JP/Politikens Hus’ inter­es­ser, demon­stre­rer så eks­pli­cit en lukkethed. 

Mads Brand­strup blev i øvrigt hen­tet direk­te til Dan­ske Medi­er efter man­ge år i Soci­al­de­mo­kra­ti­et som pres­se­chef og som spin­dok­tor for Nico­lai Wam­men, og han gør alt­så ikke meget for at vise, at han har efter­ladt den soci­al­de­mo­kra­ti­ske modus ope­ran­di på Slotsholmen. 

Stop vok­sen­mob­ning, og drik fadøl

Jeg føler mig tem­me­lig over­be­vist om, at Kar­sten Lauritzen også er af den opfat­tel­se, at det er vok­sen­mob­ning og langt over stre­gen, når Fri­heds­bre­vets jour­na­li­ster bevæ­ger sig rundt og insi­ste­rer på at stil­le kri­ti­ske spørgs­mål til poli­ti­ke­re og andre magt­ha­ve­re, der ren­der rundt på Folkemødet. 

Jeg for­moder end­da, at Lauritzen mener, at det først og frem­mest skal være rart og hyg­ge­ligt for ham og hans ven­ner i Allin­ge. Et slags safe spa­ce, hvor beslut­nings­ta­ge­re, virk­som­heds­le­de­re, lob­byi­ster og jour­na­li­ster én gang om året kan net­vær­ke i fred, drik­ke fadøl og del­ta­ge i totalt lige­gyl­di­ge arran­ge­men­ter, som eksem­pel­vis Dansk Indu­stri har betalt Mads Stef­fen­sen eller andre medi­e­per­son­lig­he­der for at gøg­le rundt til – til stor mor­skab for ingen andre end dem selv. 

Sagen er bare, at Fol­ke­mø­det er et offent­ligt arran­ge­ment, der i høj grad er betalt af skat­te­bor­ger­ne og hvor der er adgang for alle, und­ta­gen åben­bart Ras­mus Paludan.

Det er blandt andet regio­ner­nes, kom­mu­ner­nes, virk­som­he­der­nes, ngo’ernes og sta­tens kre­dit­kort, der bli­ver brugt til at boo­ke hotel­væ­rel­ser og Airb­nb-lej­lig­he­der til uhør­te pri­ser, og det er de sam­me kre­dit­kort, der beta­ler for for­plej­ning. Fol­ke­mø­det er alt­så ikke at betrag­te som en gra­tis lej­r­tur for vok­sen­nør­der, der træn­ger til et afbræk fra hver­da­gen, men ét stort arbejds­rum, som det står jour­na­li­ster frit for at tage i brug. 

Fol­ke­mø­det skri­ver selv, at hele for­må­let er at dyr­ke den demo­kra­ti­ske sam­ta­le og mind­ske afstan­den mel­lem bor­ger og beslutningstager. 

Det er lige nøj­ag­tig det, som Fri­heds­bre­vets jour­na­li­ster gør, når de på bor­ger­nes veg­ne duk­ker op med en mikro­fon og beder beslut­nings­ta­ger­ne sva­re på nog­le af de spørgs­mål, som de ellers har for­søgt at und­slå sig. Om ikke andet så for at vise, hvad det er, magt­ha­ver­ne ikke vil sva­re på. 

“Det ved­kom­mer ikke dig” 🤗

En poli­ti­ker, som Fri­heds­bre­vets jour­na­li­ster har haft svært ved at få fat i, er Ida Auken, der for tiden er soci­al­de­mo­krat. Lyk­ke­lig­vis er hun til ste­de på Fol­ke­mø­det i år. 

I marts kun­ne Fri­heds­bre­vet afslø­re, hvor­dan S‑profilen hav­de und­gå­et at beta­le skat af bijobs ved at føre pen­ge­ne ind som dona­tio­ner til sin egen for­e­ning, For­e­nin­gen Grøn Omstil­ling. For­e­nin­gen er stif­tet af Auken i 2014 og har en helt anden funk­tion, end nav­net anty­der. Dens rai­son d’être er at sam­le pen­ge ind til Aukens poli­ti­ske kampagner. 

En ræk­ke skat­te­eks­per­ter vur­de­re­de, at bidra­ge­ne bør betrag­tes som per­son­lig ind­komst. Det skyl­des, at pen­ge­ne – i mod­sæt­ning til nor­ma­le dona­tio­ner – kører udenom partikontorerne. 

Den­gang tog Ida Auken mise­ren med ophø­jet ro. “Jeg kig­ger på det,” lød det den 23. febru­ar i år, da vi sene­st kon­tak­te­de hen­de. Næsten fire måne­der er gået, og det har ikke været muligt at få svar fra Auken på, hvad hun har fun­det frem til. 

Da vores jour­na­list Mat­hi­as Blæ­del mød­te Ida Auken på Fol­ke­mø­det i går, men­te hun dog ikke, at det rage­de Fri­heds­bre­vet eller hen­des væl­ge­re, om hun har fået bragt sager­ne i orden: 

“Helt ærligt, det ved­kom­mer ikke dig,” lød Ida Aukens hånd­fa­ste afvis­ning, da Fri­heds­bre­vet spurg­te, hvad hun var kom­met frem til. “Der er styr på det”, nåe­de hun lige at til­fø­je, inden hun skynd­te sig ind i Zet­lands gård, hvor hun skul­le være med til et event om sjæ­lesorg og tilgivelse. 

Nå, nok om Fol­ke­mø­det – her kom­mer lige tre var­me anbe­fa­lin­ger til noget af det her­li­ge ind­hold, Fri­heds­bre­vet disker op med i den­ne uge. 

Lob­byist-sagen fra Halsnæs kommune

Fle­re eks­per­ter påpe­ger nu, at Halsnæs Kom­mu­nes soci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster Stef­fen Jen­sen mulig­vis hand­le­de ulov­ligt, da han hyre­de lob­byi­sten Jens Wor­ning Søren­sen fra Poli­cy Group til at hjæl­pe med at lave kri­se­kom­mu­ni­ka­tion angå­en­de det loka­le stå­l­værk NLMK Danste­el, der var ejet af en rus­sisk oligark. 

Fri­heds­bre­vet har afslø­ret, at både borg­meste­ren og Jens Wor­ning delt­og i for­tro­li­ge møder og blev ori­en­te­ret om luk­ke­de for­hand­lin­ger om stå­l­vær­ket, før oligar­ken over­drog en del af ejer­ska­bet – en manøv­re, som kun­ne und­ta­ge sel­ska­bet for vest­li­ge sank­tio­ner mod rus­sisk-eje­de virk­som­he­der. Læs eller lyt histo­ri­en her.

LEGO-arving beta­ler for Kron­prins Fre­de­rik til For­mel 1

For nylig kig­ge­de kron­prins Fre­de­rik for­bi hos racer­kø­rer Kevin Magnus­sen, da der blev afholdt grand­prix i Bar­ce­lo­na. Iføl­ge Kon­ge­hu­set var rej­sen til Bar­ce­lo­na en pri­vat tur, men Lego-fami­li­ens pen­ge­tank Kirk­bi oply­ser, at det var den tid­li­ge­re Lego-direk­tør Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen, der hav­de invi­te­ret kron­prin­sen der­ned. Chri­stoph Ellers­gaard, der for­sker i magt­net­værk på CBS, under­stre­ger nu den kri­tik, der læn­ge har været af rela­tio­nen mel­lem Lego-fami­li­en og Kon­ge­hu­set. Læs eller lyt histo­ri­en her.

Fri Ban­dit

Der­u­d­over skal du glæ­de dig til på søn­dag, hvor Car­sten Nor­ton for­tæl­ler om den såkald­te Ope­ra­ción Para­di­se. Det span­ske Poli­cía Nacio­nal har for nylig offent­lig­gjort en video, hvor ni kampklæd­te betjen­te med ram­buk og flas­h­bangs stormer lej­lig­he­der på Sol­ky­sten, hvor­ef­ter fem mænd med til­knyt­ning til Hells Angels er ble­vet anholdt i Spa­ni­en og Dan­mark. Der­u­d­over run­der han den nye rock­er­grup­pe Coman­ches MC’s sene­ste tæske­holds-aktion og en jysk afde­ling af Ban­di­dos, der har fået nyt akvarievand. 

Tak for den­ne gang

Nu mang­ler jeg bare at ønske dig en rig­tig god wee­kend – og et godt Fol­ke­mø­de, hvis du læser med fra Born­holm. Jeg er selv ble­vet hjem­me, men skul­le du ren­de ind i Fri­heds­bre­vets jour­na­li­ster, så tag ende­lig en slud­der med dem. 

Du kan ken­de dem på deres uni­form, som er en hvid t‑shirt med påskrif­ten: “Fri­heds­bre­vet er nød­ven­digt, under­hol­den­de og anstren­gen­de”. Det er et citat fra kul­tur­mi­ni­ster Jakob Engel Sch­midt, efter vi bad ham fær­dig­gø­re sæt­nin­gen “Fri­heds­bre­vet er…” 

Jeg synes, han har ramt den klokkerent. 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet