Fri Kri­stof­fer #32: Mener Etisk Råd mon, at dan­sker­ne har ret­ten til deres egne postkasser?


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

”Vel­kom­men til pres­se­mø­de her på Rigs­ho­spi­ta­let. Dan­mark skal have ver­dens bed­ste sundhedsvæsen.” 

Ambi­tio­ner­ne fej­l­e­de ikke noget, da stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen i slut­nin­gen af maj sam­men med sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de og uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen præ­sen­te­re­de en pak­ke til det dan­ske sund­heds­væ­sen på fem mil­li­ar­der kroner. 

Pres­se­mø­der er – sam­men med Ins­ta­gram og Face­book – Met­te Fre­de­rik­sens fore­truk­ne kom­mu­ni­ka­tions­plat­form. Måske for­di hun net­op kan sige eller skri­ve ting som, at “Dan­mark skal have ver­dens bed­ste sund­heds­væ­sen” uden der­næst at kon­kre­ti­se­re, hvor­dan man præ­cis skal nå dertil. 

Undren­de sad jeg da også til­ba­ge, da pres­se­mø­det var slut. Dels gav det ikke den sto­re mening, hvad lan­dets uden­rigs­mi­ni­ster dog lave­de til et arran­ge­ment omhand­len­de ude­luk­ken­de natio­na­le for­hold. Jeg er med på, at Løk­ke ikke for­pas­se­de en ene­ste mulig­hed i valg­kam­pen for at lire sin ynd­lings­pa­ro­le af med, at “det dan­ske sund­heds­væ­sen er san­det til”, men bare for­di han har en sær­lig inter­es­se for områ­det, sæt­ter det alli­ge­vel en mær­ke­lig præ­ce­dens, hvis mini­stre bare kan checke ind og ud af hin­an­dens res­sor­t­om­rå­der alt efter per­son­lig inter­es­se. Man ser jo hel­ler ikke justits­mi­ni­ste­ren ind­vie ska­te­bo­ard­par­ker, bare for­di han bor på Ama­ger og går og føler sig lidt stre­et og des­u­den er lidt af en cri­me­ri­der.

Noget andet, der vir­ke­de under­ligt, var, at nær­mest hele pres­se­mø­det hand­le­de om kræft. Ordet “kræft” blev sagt 90 gan­ge i løbet af pres­se­mø­det. Til sam­men­lig­ning blev “hjer­te­syg­dom­me” nævnt én gang som led i en oprems­ning af syg­dom­me, som Met­te Fre­de­rik­sen aner­kend­te, “at vi ikke snak­ker så meget om”. Det stod da også hur­tigt klart, at de fem mil­li­ar­der kro­ner, som årligt skul­le genop­ret­te sund­heds­væ­se­net, i meget høj grad var mål­ret­tet kræftområdet. 

Efter kræftskan­da­len i Region Midtjyl­land, hvor 313 patien­ter hav­de ven­tet for læn­ge på en ope­ra­tion på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, kan man godt for­stå beho­vet for at få sendt et stærkt sig­nal, men er der vir­ke­lig ikke behand­lin­ger af andre døde­li­ge syg­dom­me, som træn­ger til et røngteneftersyn? 

Spørgs­må­let er reto­risk, for det er der natur­lig­vis. Noget, der hel­ler ikke blev nævnt på pres­se­mø­det, er hele spørgs­må­let om organ­do­na­tion. Som vi på Fri­heds­bre­vet kun­ne for­tæl­le to uger efter præ­sen­ta­tio­nen af rege­rin­gens sund­heds­pak­ke, så er 57 patien­ter døde de sid­ste fem år, mens de har gået og ven­tet på at mod­ta­ge en nyre – bare i Region Hovedstaden. 

Dan­mark hal­ter bagefter

Tid­li­ge­re i dag skrev vi så, at det hel­ler ikke for­hol­der sig vide­re opløf­ten­de, når man kig­ger ud over lan­dets græn­ser. Her hal­ter Dan­mark langt bag­ef­ter fle­re af de lan­de, vi nor­malt sam­men­lig­ner os med, når det kom­mer til dona­tion og trans­plan­ta­tion af orga­ner, som eksem­pel­vis nyre, lever, hjer­te og lun­ger. Den sene­ste opgø­rel­se fra Dansk Cen­ter for Organ­do­na­tion fra 2021 viser, at Dan­mark lig­ger efter både Nor­ge, Sve­ri­ge, Fin­land – ja selv Ita­li­en, hvis sund­heds­sy­stem buk­ke­de under for cor­o­na – på antal­let af gen­nem­før­te organ­trans­plan­ta­tio­ner per mil­li­on ind­byg­ge­re. Helt i front er Spa­ni­en, der i åre­vis har ind­ta­get en glo­bal fører­po­si­tion inden for feltet. 

Inter­nt i vores sund­heds­væ­sen her­hjem­me er der des­u­den en mar­kant for­skel på, hvor lang tid man som patient skal ven­te på at få en ny nyre i for­hold til, hvor man bor. De 57 døds­fald i Region Hoved­sta­den over fem år sva­rer til dob­belt så man­ge døds­fald blandt nyre­pa­tien­ter på ven­te­li­ste som i hele resten af lan­det i den sam­me periode. 

Det kan alt­så godt være, at kræft­pa­tien­ter­ne har truk­ket nit­ten ved at hav­ne på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, men til gen­gæld har sam­me hospi­tals nyre­pa­tien­ter ramt jack­pot. En opgø­rel­se fra Sund­heds­sty­rel­sen viser nem­lig, at ven­te­ti­den i 2020 for en nyre­pa­tient på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal var cir­ka 15 måne­der, mens den på Rigs­ho­spi­ta­let var hele 24,5 måneder. 

At en nyre­pa­tient i Region Hoved­sta­den i gen­nem­snit skal gå og ven­te i mere end to år på en rask nyre er ind­ly­sen­de kri­tisk. At ven­te­ti­den vari­e­rer med mere end ni måne­der, alt efter om man bor på den ene eller den anden side af Sto­re­bælts­bro­en, er deci­de­ret absurd. Sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de kun­ne hel­ler ikke få det til at give mening, da Fri­heds­bre­vet kon­tak­te­de hen­de for en kommentar: 

“Det kan gan­ske enkelt ikke være rig­tigt,” sag­de hun. Men det er rig­tigt. Og at hun undrer sig sådan, undrer mig. 

Tal­le­ne hæn­ger dår­ligt sammen

Det er godt syv år siden, at Sop­hie Løh­de sidst sad på sund­heds­mi­ni­ster­po­sten. Den­gang kun­ne man læse den­ne over­skrift på regeringen.dk: “Løh­de: Vi bør over­ve­je nye reg­ler for organ­do­na­tion”. Brød­tek­sten blev ind­ledt med føl­gen­de ord: 

”Jeg mener, at tiden er moden til at over­ve­je, om det også i Dan­mark vil være rig­tigt at ind­fø­re for­modet samtyk­ke til organdonation.” 

Cita­tet var fra et brev, som Sop­hie Løh­de hav­de sendt til for­man­den for Etisk Råd, og hen­des argu­men­ta­tion var overbevisende: 

“Dan­sker­ne har gene­relt et posi­tivt syn på organ­do­na­tion, og en helt ny under­sø­gel­se fra Sund­heds­sty­rel­sen viser, at langt de fle­ste også er posi­ti­ve over for, at bor­ger­ne auto­ma­tisk bli­ver til­meldt Donor­re­gi­stret som poten­ti­el­le organ­do­no­rer. Alli­ge­vel er der man­gel på organ­do­no­rer, og hvert ene­ste år er der patien­ter, som dør, mens de ven­ter på et nyt hjer­te, en ny nyre eller et andet livsvig­tigt organ.” 

Ved at til­mel­de alle dan­ske­re donor­re­gi­stret auto­ma­tisk – og gøre det til et aktivt fra­valg i ste­det for et aktivt til­valg – vil­le man med meget stor sand­syn­lig­hed kun­ne øge antal­let af organ­do­no­rer hur­tigt og mas­sivt. Man­ge euro­pæ­i­ske lan­de har haft suc­ces med sam­me model samt andre til­tag for at få antal­let af organ­do­no­rer i vej­ret, og fak­tisk er Dan­mark et af få EU-lan­de, hvor bor­ger­ne auto­ma­tisk siger nej til at done­re sine orga­ner ved plud­se­lig død, med­min­dre de for­in­den har været inde og mel­de sig til. 

Spør­ger man dan­sker­ne, har 84 pro­cent en posi­tiv hold­ning til organ­do­na­tion, mens kun cir­ka 25 pro­cent har til­meldt sig donor­re­gi­stret, hvil­ket er to tal, der hæn­ger meget dår­ligt sammen. 

Så selv­føl­ge­lig er der noget galt med syste­met, som man ikke bare lige kan kla­re med en edder­s­mart “giv os dine organer”-kampagne på Tik­Tok. Sop­hie Løh­de hav­de alt­så i den grad fat i den lan­ge ende, da hun i okto­ber 2016 bød Etisk Råd op til dans, som altid har været mod at ændre på ordningen. 

Men ak. Godt halvan­den måned sene­re skif­te­de Sop­hie Løh­de sin titel som sund­heds- og ældre­mi­ni­ster ud med en abstrakt post som mini­ster for offent­lig innova­tion, og så kun­ne lan­dets døds­sy­ge patien­ter ellers kig­ge i vej­vi­se­ren efter en løs­ning på pro­ble­met med man­gel på organdonorer. 

Nej tak til rek­la­mer, ja tak til organer

I decem­ber sid­ste år fik Sop­hie Løh­de så en tur mere i Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et, og hun ser­ve­re­de straks et kol­lek­tivt deja vu for lan­dets patien­ter, da hun til DR igen åbne­de døren for auto­ma­tisk organdonation: 

“Vi er fra rege­rin­gens side åbne for at drøf­te hele områ­det. Der­med er vi åbne for at fort­sæt­te med infor­me­ret samtyk­ke som i dag, og åbne for at drøf­te en blød vari­ant af aktivt fravalg.” 

Når Sop­hie Løh­de siger “en blød vari­ant af aktivt fra­valg”, bety­der det, at alle dan­ske­re auto­ma­tisk er organ­do­nor, når de fyl­der 18 år, men at pårø­ren­de har det sid­ste ord, hvis man ikke aktivt har givet sin stil­ling til ken­de, før man ånder ud. Hvis man ser bort fra, at vi har hørt det hele før fra Sop­hie Løh­de, så har hun en god sag. Ikke mindst for­di den arge­ste mod­stan­der i Etisk Råd ikke for­mår at argu­men­te­re for det mod­sat­te syns­punkt på et sær­lig højt niveau. Fra Etisk Råds nuvæ­ren­de for­mand lyder det sådan her: 

“Ret­ten til at bestem­me over sig selv og sin egen krop er et vig­tigt prin­cip for sund­heds­væ­se­net. Der­for er vores anbe­fa­ling, at vi hol­der fast i de prin­cip­per, der er i dag.” 

Et helt igen­nem impo­ne­ren­de tåbe­ligt citat, al den stund at ret­ten til at bestem­me over sig selv og sin egen krop sta­dig er fuldt ud intakt, idet man bare kan gå ind og mel­de sig fra, hvis man ikke vil risi­ke­re, at ens orga­ner en dag hav­ner inde i en AK81’er fra Ikast, der hed­der Dennis. 

Sam­ti­dig fri­stes man til at spør­ge for­man­den for Etisk Råd, om han også mener, at dan­sker­ne i dag ikke har ret­ten til deres egne post­kas­ser, nu hvor man skal sæt­te et kli­s­ter­mær­ke med “nej tak” på, hvis man ikke vil have dem fyldt med reklamer? 

En god lang offent­lig debat

Det er svært ikke at tæn­ke på, hvor man­ge men­ne­ske­liv der kun­ne være red­det, hvis vi for man­ge år siden hav­de taget et opgør med de grund­læg­gen­de prin­cip­per for organ­do­na­tion. Det vær­ste er dog, at noget tyder på, at der hel­ler ikke kom­mer til at ske sær­lig meget her i Sop­hie Løh­des anden peri­o­de som sund­heds­mi­ni­ster – den­ne gang i SMV-rege­rin­gen. I hvert fald gav Mode­ra­ter­nes poli­ti­ske ord­fø­rer Moni­ka Rubin for­ri­ge uge et inter­view til Fri­heds­bre­vet, hvor hun hver­ken vil­le sige, om hun gik ind for det ene eller det andet. Mest af alt beto­ne­de hun vig­tig­he­den af, at vi fik en god lang offent­lig debat om emnet: 

“Pro­ble­met er, hvis vi bare ind­fø­rer det uden at have en stor offent­lig debat om det først, så risi­ke­rer vi, at der kom­mer mere mod­stand mod det. Det kan gøre mere ska­de end gavn for sagen, så det er svært for mig at sva­re på, om det er der, vi ender,” sag­de hun. 

Hvor­dan Moni­ka Rubin vil­le sik­re den­ne sto­re offent­li­ge debat om emnet, meld­te histo­ri­en ikke så meget om, men det er da bestemt et glæ­de­ligt nybrud, hvis SMV-rege­rin­gen vil til at debat­te­re dens poli­tik, inden den bli­ver ført ud i ver­den. Hvad bli­ver det næste – at stats­mi­ni­ste­ren stil­ler op til et kri­tisk inter­view? Ej, så god er ver­den nok desvær­re ikke. 

Vi ven­ter stadig 

Hvis Sop­hie Løh­de igen svig­ter sit ansvar og ren­der af plad­sen som sund­heds­mi­ni­ster, inden hun har fået taget det opgør, som hun bebu­de­de for snart syv år siden, så ender vi med at sid­de fast i den sam­me sør­ge­li­ge situ­a­tion, som vi gør i dag, hvor man som bor­ger auto­ma­tisk er fra­meldt organ­do­na­tion, men auto­ma­tisk er til­meldt rek­la­mer i sin post­kas­se. Jeg har skre­vet det før på den­ne plads, men det bur­de selv­føl­ge­lig være omvendt. 

Tre hur­ti­ge fra Frihedsbrevet

Inden jeg selv ren­der af plad­sen, vil jeg som sæd­van­lig næv­ne et par histo­ri­er, som du måske har over­set fra Fri­heds­bre­vets dyg­ti­ge jour­na­li­ster i den­ne uge. 

Svin­del­sag i For­sva­ret tager uven­tet drej­ning: Man­dag udkom Chri­sti­an Ste­mann og Lars Fogt med end­nu en histo­rie, der under­stre­ger, hvor skørt det er at pum­pe kæm­pe mil­li­ard­be­løb bevidst­løst ind i det dan­ske for­svar. Sagen hand­ler om en 37-årig kvin­de­lig chefs mil­li­ons­vin­del i For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Mate­ri­el- og Ind­købs­sty­rel­se (FMI), der nu tager en over­ra­sken­de drej­ning. Kam­me­rad­vo­ka­ten har ind­ledt en stor under­sø­gel­se af tre andre che­fer for at have snydt med en kon­trakt med det Esb­jerg-base­re­de trans­port­fir­ma Blue Water Ship­ping. Omdrej­nings­punk­tet er en kon­trakt på hele 300 mil­li­o­ner kro­ner, og ankla­ger­ne kom­mer fra den 37-åri­ge chef, der i for­vej­en sid­der på ankla­ge­bæn­ken for net­op bed­ra­ge­ri. En af sagens hoved­per­so­ner, davæ­ren­de oberst Kim Niel­sen, kal­der det “fuld­stæn­dig bizart at skul­le igen­nem sådan en under­sø­gel­se efter 42 år i sta­tens tje­ne­ste”. Ikke desto min­dre lader det alt­så til, at Kam­me­rad­vo­ka­ten tager sagen alvor­ligt. Læs eller lyt til hele histo­ri­en hele histo­ri­en i Fri­heds­bre­vets app eller på Frihedsbrevet.dk.

Kendt lob­byist i kasket­for­vir­ring: I øje­blik­ket kig­ger vores finans­re­dak­tion nær­me­re på, hvad der fore­går i det gedulg­te kryds­felt mel­lem lob­byi­ster og myn­dig­he­der. Sid­ste uge brag­te vi histo­ri­en om Halsnæs Kom­mu­ne, der efter kri­gen brød ud i Ukrai­ne har brugt 150.000 kro­ner på at købe en PR-kampag­ne hos den kend­te lob­byist Jens Wor­ning Søren­sen. Jens Wor­nings opga­ve var groft sagt at teg­ne et pæne­re bil­le­de af at det loka­le stå­l­værk, som var ejet af den rus­si­ske rig­mand Vla­di­mir Lisin. Næste kapi­tel i den sag kom i går, da det nu viser sig, at Jens Wor­ning sam­ti­dig har givet den som eks­pert i fle­re medi­er, og talt dun­der mod sank­tio­ner­ne over for net­op rus­si­ske oligar­ker. “Vores sank­tions­po­li­tik har været uklog,” har han blandt andet sagt i DR’s podcast Følg pen­ge­ne. Men hos DR vid­ste man ikke, at Jens Wor­ning net­op var ble­vet betalt for at dre­je fokus væk fra en af de oligar­ker, der risi­ke­re­de at bli­ve ramt af øko­no­mi­ske sank­tio­ner. En lig­nen­de dob­bel­trol­le fin­der man på Kri­ste­ligt Dag­blad, hvor Wor­ning er uden­rigskom­men­ta­tor og har en fast ana­ly­se om emner som sik­ker­heds­po­li­tik og Rusland. Læs eller lyt til hele histo­ri­en på Frihedsbrevet.dk eller i vores app. 

En gave til Putin og Kreml: I vores øko­no­mi­ske nyheds­brev Fri Vær­di mener Andreas Steno i den­ne uge, at Euro­pa er ver­dens­me­stre i selv­mål. Han for­tæl­ler om, at man i den for­gang­ne uge har beslut­tet at luk­ke Euro­pas stør­ste natur­gas­felt ved Gro­nin­gen i Hol­land ved udgan­gen af året. Steno påpe­ger det mærk­vær­di­ge i, at luk­nin­gen sker, mens vi net­op kæm­per i Euro­pa med at få ener­gi­regn­ska­bet til at gå op. Des­u­den for­tæl­ler han om bag­grun­den for luk­nin­gen og kon­sta­te­rer så tørt, at “luk­nin­gen af Gro­nin­gen-fel­tet er et kærkom­ment oplæg ser­ve­ret på et sølv­fad for Putin og Kreml”. Læs eller lyt til ugens udga­ve af Fri Vær­di på Frihedsbrevet.dk eller i Fri­heds­bre­vets app. 

Ugens ledi­ge standpunkt

Og apro­pos selv­mål, så kan jeg ikke nære mig for at slut­te mit den­ne uges nyheds­brev med et citat fra tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning-Sch­midt, som nu har ind­ta­get for­mands­sto­len i Dansk Bold­spil Uni­ons “Gover­nan­ce- og Udvik­lings­ko­mité”. I den egen­skab er hun i DBU’s hal­vår­li­ge nyheds­brev cite­ret for dis­se ord: 

At man kan beta­le Hel­le Thor­ning-Sch­midt for at mene eller sige stort set hvad som helst må efter­hån­den over­ra­ske de fær­re­ste. Men at DBU har gjort et godt styk­ke arbej­de frem mod VM i Qatar, er alli­ge­vel et… inter­es­sant syns­punkt. Måske tæn­ker hun på den bra­gen­de suc­ces med “One Love”-anførerbindet, som vir­ke­lig tog keg­ler på den sto­re inter­na­tio­na­le scene? 

Det var alt fra min hånd i den­ne uge. Rig­tig god wee­kend – og husk nu at Hol­de Fri!

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet