Fri Kri­stof­fer #4: I den­ne mør­ke mortenstid


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Tjuhej, hvor det går! Tors­dag kom inf­la­tions­tal­le­ne for okto­ber, og de viste en stig­ning i pri­ser­ne på hele 10,1 pro­cent sam­men­lig­net med sam­me måned sid­ste år. 

Nu er jeg ikke øko­nom, men det er Jep­pe Juul Bor­re fra Arbej­der­nes Lands­bank, og hans ana­ly­se af inf­la­tions­tal­le­ne er alt­så noget af en humørdræber: 

“Det er for­fær­de­li­ge tal. Vi hav­de klart håbet på et fald og en let­tel­se i inf­la­tio­nen i dagens tal. De kraf­ti­ge pris­stig­nin­ger gna­ver sig gen­nem dan­sker­nes hus­hold­nings­bud­get­ter med den høje­ste hastig­hed i 40 år. Med den her inf­la­tion skal en gen­nem­snit­lig dansk bør­ne­fa­mi­lie have omkring 45.000 kro­ner mere op af lom­men i årligt for­brug, ale­ne for­di pri­ser­ne er ste­get. Det gør van­vit­tig ondt på man­ge dan­ske­re og kan ikke und­gå at påvir­ke forbruget.” 

Tak spids. Og hvis ikke det sene­ste inf­la­tions­tal får dig til at hæn­ge med mulen, så udkom den fæno­me­na­le DR-jour­na­list Jes­per Tynell med en bog tirs­dag, der i hvert fald fik under­teg­ne­des mund­vi­ge til at for­me en sur parabel. 

Jes­per Tynell, der er en slags jour­na­li­stisk enmands­hær, er gået ombord i udbyt­teskan­da­len i bogen med den syr­li­ge titel Af hen­syn til erhvervs­li­vet. Her afslø­rer han højst opsigtsvæk­ken­de, at der sta­dig fos­ser mil­li­o­ner af kro­ner ud af Skat ned i lom­mer­ne på fusen­ta­ster, der ikke skul­le have haft dem. Det skyl­des, at man i Skat­testy­rel­sen i al hem­me­lig­hed har beslut­tet ikke at føre stram kon­trol med alle beløb, der udbe­ta­les, da det vil koste for man­ge års­værk. I en pres­se­med­del­el­se med den sati­risk vel­fun­ge­ren­de over­skrift “Kon­trol­len med udbyt­tere­fu­sions­an­mod­nin­ger er både robust og højt pri­o­ri­te­ret” for­tal­te sty­rel­sen tid­li­ge­re på ugen, at pri­sen for at for­hin­dre fusk for 122 mil­li­o­ner kro­ner er rundt reg­net 350 mil­li­o­ner kro­ner. Og så er det jo alt­så bare en no-brai­ner, må vi forstå. 

Jeg ved ikke, hvor­dan du har det, men efter at have læst i Ber­ling­s­ke om Sanjay Sha­hs hjem­me­akva­ri­um til fire mil­li­o­ner kro­ner – betalt af dan­ske skat­te­bor­ge­re – i hans luksus­hus på Pal­men i Dub­ai, hvor han i åre­vis har rendt rundt og nydt livet i ver­dens stør­ste feri­e­pa­ra­dis for folk med dår­lig smag, så vil jeg hel­le­re und­væ­re mil­ten end at se fle­re pen­ge ryge ned i foret på nar­re­hat­te som ham. 

Én ting er rets­fø­lel­sen, men det gode gam­le gli­de­ba­ne­ar­gu­ment er selv­føl­ge­lig også værd at anhol­de her, for som vores finansjour­na­list Mik­kel Jen­sen sag­de i Fri­heds­bre­vets mor­gen­podcast Fri Dag, så er det nok hel­ler ikke en over­skud­s­for­ret­ning, når poli­ti­et sen­der en patrul­je­vogn ud til et super­mar­ked for at anhol­de en butiks­tyv, der har stjå­let en pose slik. 

Under alle omstæn­dig­he­der giver det mig i hvert fald akne i hjer­nen, når jeg tæn­ker på, at der sta­dig sid­der folk rundt omkring i ver­den og mal­ker vores skat­te­sy­stem, som var det jer­sey­kvæg fra Him­mer­land. Ale­ne tan­ken om, at der lige nu kan sid­de en pla­tug­le iført loa­fers fra Her­mès på restau­ran­ten Nusr-Et på din og min reg­ning og drik­ke årgangs­champag­ne til en blad­gulds­belagt toma­hawk­ste­ak, der bli­ver ser­ve­ret af den lat­ter­li­ge skik­kel­se Salt Bae, som ale­ne er ble­vet berømt, for­di han kan drys­se fla­ge­salt over en stor bøf på en meget ska­bet måde, er sim­pelt­hen så hårdt at tæn­ke på. 

Puha, ja. Og i dag går solen ned klok­ken 16.10.

Der er med andre ord nok grun­de til at bli­ve lang i ansig­tet, men sådan skal det jo hel­ler ikke være, så der­for vil jeg for­sø­ge at spre­de lidt god stem­ning i resten af ugens nyhedsbrev. 

Vel­kom­men til! 

En jiha­dist bli­ver til

Én ting, der hjalp geval­digt på mit eget humør den­ne uge, var at lyt­te til vores nye­ste podcast­se­rie på Fri­heds­bre­vet En jiha­dist bli­ver til, som udkom for få timer siden. 

Ikke for­di emnet i sig selv er sær­lig mun­tert, men for­di, jeg synes, det er ble­vet en emi­nent serie. Vildt spæn­den­de, vel­for­talt, fasci­ne­ren­de, godt resear­chet og frem for alt vigtig! 

En jiha­dist bli­ver til er lavet af Fri­heds­bre­vets podcast­chef Tho­mas Arent og hand­ler om den tid­li­ge­re top-isla­mist Yaqoub Ali, der for­tæl­ler sin helt utro­li­ge livs­hi­sto­rie. Yaqoub Ali, der som isla­mist gik under nav­net Abu Ubay­di­l­lah, er tid­li­ge­re leder af den isla­mi­sti­ske grup­pe Kal­det til Islam og har i åre­vis radi­ka­li­se­ret og hjer­ne­va­sket unge men­ne­sker. Som han selv siger, har han sid­det og truk­ket i trådene. 

For­må­let med podcast­se­ri­en er at få Yaqoub Ali til at tage et opgør med sin for­tid og give lyt­te­ren et ind­blik i, hvor­dan en radi­ka­li­se­ret isla­mist tæn­ker og ret­fær­dig­gør sine handlinger. 

Han bli­ver stil­let til ansvar for sine hand­lin­ger, da han bli­ver kon­fron­te­ret med en mor til en af de unge dan­ske mænd, som Yaqoub Ali var med til at radi­ka­li­se­re, og som end­te sine dage ved at bli­ve sprængt i stum­per og styk­ker som hel­lig kri­ger i Syri­en. Man skal være gjort af mas­siv gra­nit, hvis man kan lyt­te til det møde uden at bli­ve det mind­ste rørt. 

I de to før­ste afsnit, som alle kan lyt­te til gra­tis hos Apple og på Spo­ti­fy, for­tæl­ler Yaqoub Ali blandt andet om begi­ven­he­der fra sin barn­dom i Irak, hvor grund­ste­ne­ne til fun­da­men­ta­lis­men blev lagt, og vi hører om den kri­mi­nel­le for­tid i Fre­de­riks­sund, hvor han som util­pas­set ind­van­drer­k­nægt lede­de en lokal grup­pe bal­la­de­ma­ge­re i byen. Kri­mi­na­li­te­ten bli­ver iro­nisk nok hans vej ind i radi­kal islam. 

Jeg vil ikke afslø­re alt for meget om de føl­gen­de afsnit, men jeg tør godt love, at det er spræng­far­li­ge sager. Hele seri­en er alle­re­de til­gæn­ge­lig i Fri­heds­bre­vets app, og jeg vil anbe­fa­le dig at tage hul på den i weekenden. 

Det er kun abon­nen­ter, der kan lyt­te til hele seri­en i vores app, så hvis du sta­dig står og kig­ger ind gen­nem ruden og over­ve­jer, om du skul­le give os et for­søg, så får du nok ikke en meget bed­re anled­ning end den­ne. Alter­na­tivt kan du jo lyt­te gra­tis til de to før­ste afsnit, og så garan­te­rer jeg, at det vil sma­ge af mere. 

En kon­struk­tiv nyhed

Vi bli­ver i bold­ga­den med ting, der er værd at glæ­des over midt i mør­ket. Faste læse­re af mit nyheds­brev og Fri­heds­bre­vet som sådan vil vide, at fæno­me­net “kon­struk­ti­ve nyhe­der” ikke er noget, jeg nor­malt for­fal­der til, men i dag vil jeg dri­ste mig til at gøre en sjæl­den undtagelse. 

Under valg­kam­pen afslø­re­de vi som bekendt her på Fri­heds­bre­vet, at et bredt udsnit af Fol­ke­tin­gets par­ti­er var klar til at omgå par­ti­støt­te­reg­ler­ne for at få fin­gre i en hem­me­lig dona­tion på 50.000 kro­ner. Det vak­te et vold­somt postyr, og fle­re par­ti­er gik bodsgang. 

Nu har orga­ni­sa­tio­nen OSCE sendt to val­gob­ser­va­tø­rer med vores artik­ler i hån­den til Dan­mark, hvor de skal under­sø­ge, om der har været rent trav ved det dan­ske valg, og om der gene­relt er hul­ler i de dan­ske reg­ler. Som en af de udsend­te, den island­ske val­gob­ser­va­tør Urdur Gun­nars­dot­tir, siger: “Intet land og intet demo­kra­ti er jo perfekt”. 

Se, det var en løs­nings­o­ri­en­te­ret nyhed, som Ulrik Haa­gerup, tid­li­ge­re nyheds­di­rek­tør i DR og ban­ner­fø­rer for fæno­me­net con­structi­ve news, vil­le bli­ve helt glad i låget af! 

Fra løgn­hals til løsgænger

Noget andet, der øje­blik­ke­ligt får mig til at smi­le, er at tæn­ke på Met­te Thiesen. 

Det er mulig­vis en sæt­ning, du aldrig tro­e­de, at du skul­le læse, men sådan er det alt­så, og der­for vil jeg skri­ve lidt om hen­de, for det kan jo være, at min begej­string smitter. 

Før­ste gang, jeg sådan rig­tigt stif­te­de bekendt­skab med Met­te Thie­sen, var i 2018, da jeg arbej­de­de på DR’s fak­tatjekpro­gram Detek­tor. Man kan sige, at Met­te Thie­sen har været for Detek­tor, hvad en snu­sket shawar­ma­bar i Taa­strup er for fødevarekontrollen. 

Thie­sens Detek­tor-debut fandt sted, før hun end­nu var valgt til Fol­ke­tin­get for Nye Bor­ger­li­ge. Det ske­te efter et meget opsigtsvæk­ken­de Face­book-opslag under over­skrif­ten: “Bevæb­ne­de sha­ria-vag­ter på Rådhuspladsen”. 

“Som jeg skrev om i mor­ges, var der den 9. juni 2018 mus­lim­sk bøn­ne­kald på Råd­hus­plad­sen i Køben­havn. Nu viser det sig, at fle­re bevæb­ne­de sha­ria-vag­ter delt­og. Deres opga­ve var blandt andet at sør­ge for, at ingen dan­ske­re delt­og,” skrev hun videre. 

Vild histo­rie, som umid­del­bart bur­de få alle medi­er til at gå i bre­aking. Hvis den var rig­tig, hvil­ket den selv­føl­ge­lig ikke var. Jour­na­li­ster­ne på Detek­tor under­søg­te sagen og fandt ud af, at det var pure opspind. 

Når man laver et pro­gram som Detek­tor, ople­ver man selv­føl­ge­lig man­ge til­fæl­de af poli­ti­ke­re, der klø­jes i fak­ta, men Thie­sens fejl stik­ker alli­ge­vel ud den dag i dag. Dels for­di den var så kom­plet ånds­svag, men også for­di den var et for­var­sel om, hvor skør en figur der var på vej ind i dansk politik. 

Siden den­gang har hun skre­vet så meget vrøvl og så man­ge usand­he­der på Face­book, at det vil­le give mig slid­gigt i fin­gre­ne, hvis jeg skul­le rem­se dem alle op her. Hen­des fan­ta­si har end­da skaf­fet hen­de en injuri­edom på nak­ken, for­di hun uden doku­men­ta­tion hæng­te en fyr med uden­land­ske aner ud på sin Face­book-pro­fil for at være ter­r­o­rist-sym­pa­ti­sør. Lige den sag vil jeg dog ikke bota­ni­se­re alt for meget i. I ste­det vil jeg frem­hæ­ve en lil­le per­le fra selv­sam­me Detek­tor, der udkom for nog­le måne­der siden, for lige at slut­te cirk­len. Thie­sen hav­de frem­ført i et Face­book-opslag, at et nyt for­slag fra rege­rin­gen vil­le bety­de, at 0‑årige vil­le kun­ne skif­te køn. Pro­ble­met er bare, at det af for­sla­get frem­gik, at børn skul­le kun­ne føre en sam­ta­le, før det skul­le kun­ne lade sig gøre. Fore­holdt den oplys­ning, fik det dog ikke Thie­sen til at vil­le ændre eller slet­te sit fejl­ag­ti­ge opslag, for som hun gav udtryk for over­for Detek­tor, så vil­le en meget frem­me­lig 0‑årig jo så kun­ne skif­te køn. 

Jeg med­gi­ver, at det jo er et defi­ni­tions­spørgs­mål, hvad det at kun­ne føre en sam­ta­le egent­lig bety­der, og at selv børn i insti­tu­tions­al­de­ren for­ment­lig vil kun­ne kla­re sig på lige vil­kår i Nye Bor­ger­li­ges grup­pe­væ­rel­se, men der fin­des alt­så ikke nogen 0‑årige, der kan kla­re sig igen­nem en sam­ta­le om køns­skif­te. Der­for siger det vir­ke­lig meget om Met­te Thie­sen, at hun ikke bare ændre­de sit tåbe­li­ge Face­book-opslag og bekla­ge­de. Det for­tæl­ler i hvert fald, at hun er helt ligeg­lad med sandheden. 

På en måde er der noget smukt i, at DR luk­ke­de Detek­tor, nogen­lun­de sam­ti­dig med at Met­te Thie­sen røg ud af Nye Borgerlige. 

Nye Bor­ger­li­ges beskid­te vasketøj

Det er ikke sådan, at Thie­sens exit i den­ne uge fra Nye Bor­ger­li­ge kom­mer som et lyn fra en klar him­mel, for de sene­ste uger har hun vir­ke­lig over­gå­et sig selv. 

Først instru­e­re­de Met­te Thie­sen på en skjult opta­gel­se i, hvor­dan man kan omgå par­ti­støt­te­reg­ler­ne, hvis man stik imod hen­sig­ten med loven vil støt­te hen­de med en hem­me­lig dona­tion på 50.000 kro­ner. Det ske­te i for­bin­del­se med før­nævn­te pro­jekt, da erhvervs­man­den Mads Dine­sen på Fri­heds­bre­vets for­an­led­ning under valg­kam­pen kon­tak­te­de Met­te Thie­sen og en ræk­ke andre poli­ti­ke­re og par­ti­folk.

Ikke nok med, at Thie­sen som en anden Mos­sa­ck Fon­seca-advo­kat viste Mads Dine­sen rundt i par­ti­støt­te­lovens mulig­he­der og umu­lig­he­der, så fik hun i sam­me ombæ­ring helt uop­for­dret fed­tet sin egen par­ti­for­mand Per­nil­le Ver­mund ind i de arti­ge sager. 

“Det har vi også ople­vet med Per­nil­le. Der er nog­le, der vil give stør­re beløb, men fort­sat være ano­ny­me. Så får du et andet kon­tonum­mer at over­fø­re til,” sag­de Met­te Thie­sen på den skjul­te opta­gel­se, og så blev det tid til Thie­sens før­ste tur under bussen. 

“Hun taler om noget, hun ikke ved noget om, og taler deci­de­ret usandt,” sag­de en oprørt Per­nil­le Ver­mund til B.T. og under­stre­ge­de, at det vil­le kom­me til at “koste nog­le kva­je­ba­je­re”. Hun for­tal­te vide­re, at hun var så vred, at hun ikke hav­de talt med Thie­sen endnu. 

Sagt på en anden måde var for­hol­det mel­lem dem alle­re­de let­te­re anspændt, da val­gaf­te­nen oprandt. 

Den efter­føl­gen­de mor­gen kun­ne TV 2 så for­tæl­le, at en per­son var ble­vet smidt ud fra Nye Bor­ger­li­ges valg­fest på Chri­sti­ans­borg, for­di han hav­de kastet med øl. Hvem, hvad og hvor­for stod hen i det uvis­se, men det hele var meget mær­ke­ligt, lige ind­til B.T. i den­ne uge kun­ne for­tæl­le, at den ølka­sten­de mand var ingen rin­ge­re end Met­te Thie­sens kæreste. 

Sagen er, at Met­te Thie­sen tid­li­ge­re har haft et for­hold til en med­ar­bej­der i Nye Bor­ger­li­ge. Hvad der præ­cist er omdrej­nings­punk­tet i kon­flik­ten, vides ikke, men Thie­sens kære­ste har fle­re gan­ge været tru­en­de og aggres­siv over­for den pågæl­den­de par­ti­me­d­ar­bej­der. Til­med i sådan en grad, at Met­te Thie­sen fik for­bud mod at tage ham på slæb, hvil­ket hun igno­re­re­de på val­gaf­te­nen, for­kla­re­de Ver­mund i den­ne uge. 

Prøv for mor­ska­bens skyld i øvrigt lige at fore­stil­le dig, at det var en mand med mus­lim­sk bag­grund, der hav­de opført sig vol­de­ligt og kastet med øl inde på Chri­sti­ans­borg. Hvor man­ge sekun­der, var der mon gået, før Met­te Thie­sen var gået på Face­book og kræ­vet, at man­den blev sat på det før­ste fly til Langbortistan? 

At nogen i det hele taget tager sin kære­ste med på arbej­de, som så opfø­rer sig vol­de­ligt og tru­en­de, tro­e­de jeg kun var sådan noget, man så i film, men igen må man bare sige, at Met­te Thie­sen er en karak­ter, som selv de dyg­tig­ste manuskript­for­fat­te­re ikke kun­ne have skrevet. 

Hur­tigt gik Ver­mund i gang med at hæn­ge par­tiets beskid­te vaske­tøj til tør­re. I et nyheds­brev til par­tiets med­lem­mer gjor­de Per­nil­le Ver­mund det klart, at hun ikke vil­le “vige til­ba­ge for at dra­ge den rig­ti­ge kon­klu­sion” i sagen. “Skrid, eller vi smi­der dig ud,” kun­ne par­ti­for­man­den lige så godt have skre­vet. Thie­sen tog natur­lig­vis imod invi­ta­tio­nen til at pil­le af og efter­lod de 4.357 per­so­ner, som af uransa­ge­li­ge årsa­ger hav­de stemt per­son­ligt på hen­de, stå­en­de måben­de til­ba­ge på per­ron­en med en ugyl­dig bil­let i hånden. 

Det mest bizar­re i den­ne sag er ikke engang væl­ger­bed­ra­get, men at Met­te Thie­sen ikke har fået mar­chor­dre noget før. Hvad siger det egent­lig om Nye Bor­ger­li­ge, at man i så man­ge år har accep­te­ret at have Pinoc­chios uæg­te søster ren­den­de? Noget for­tæl­ler det i hvert fald mig, og det er, at Lars Løk­ke måske har ret i, at det er bedst at hol­de Ver­mund og co. langt væk fra poli­tisk ind­fly­del­se, for man kan selv­føl­ge­lig ikke lede et land, når man ikke kan hol­de styr på sine egne folketingsmedlemmer. 

Hum­mel­gaard og den ulov­li­ge cigarkasse

Nej, så går det bed­re hos soci­al­de­mo­kra­ter­ne, der hæn­ger sam­men som ærte­halm, uan­set hvor dår­li­ge sager, de bli­ver invol­ve­ret i. Tag nu for eksem­pel vores afslø­rin­ger af fun­ge­ren­de beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard (S) og hans ulov­li­ge stu­di­elån på 50.000 kro­ner fra Stjer­nens Stu­di­e­fond. En fond, som man med ret­te kan kal­de de unge soci­al­de­mo­kra­ters cigar­kas­se, for­di den støt­ter DSU’ere med ren­te­fri studielån. 

I til­fæl­det Peter Hum­mel­gaard er der fle­re pro­ble­mer: Han betal­te først sit stu­di­elån fra 2010 til­ba­ge i 2015, da han hav­de fået tre ryk­ke­re og trus­ler om Inkas­so og RKI. Han skul­le ellers have til­ba­ge­be­talt det, alle­re­de da han fik et job eller fær­dig­gjor­de sin uddan­nel­se, hvil­ket han gjor­de i 2012. Der­u­d­over sad han selv i besty­rel­sen for Stjer­nens Stu­di­e­fond, da han modt­og lånet, hvil­ket er ulov­ligt. Og så har jeg ikke engang nævnt kir­se­bær­ret på top­pen, som er, at Peter Hum­mel­gaard er uddan­net jurist og har tord­net mod stu­de­ren­de, der ikke beta­ler stu­di­e­gæld til­ba­ge til tiden. 

Ons­dag kun­ne vores poli­ti­ske redak­tion føje nyt til hele den­ne mise­re. Det frem­går nem­lig ikke af fon­dens vedtæg­ter, at dens lukra­ti­ve lån pri­mært skal gives til DSU’ere, selv­om det er sådan, det fore­går i praksis. 

Fond­s­eks­per­ten Søren Ber­gen­ser for­kla­rer til Fri­heds­bre­vet, at fon­den ikke selv bare må beslut­te, at låne­ne kun skal gives til DSU’ere, hvis det ikke er det, som vedtæg­ter­ne siger. 

“Låne­ne er i prin­cip­pet ugyl­di­ge og givet på et ulov­ligt grund­lag. Og det kan også bety­de, at andre ansø­ge­re til låne­ne, som ikke har været med­lem af DSU, er ble­vet afvist på et for­kert grund­lag,” siger Søren Bergenser. 

Hovsa. Den er vist helt gal i cigar­kas­sen, som man siger. 

Den søde mortenstid

Pok­kers. Nu fik det alli­ge­vel en lidt mis­mo­dig klang her på fal­de­re­bet, selv­om min kla­re inten­tion var det omvend­te. Sådan kan og vil jeg ikke slut­te, for det er jo før­ste mor­tens­dag, som er årets vig­tig­ste dag, næst efter mor­tens­af­ten selv­føl­ge­lig. Det kan godt være, at før­ste mor­tens­dag ikke er så stor her­hjem­me, men det er den i udlan­det. Vid­ste du for eksem­pel at man i både Eng­land og USA først pak­ker sine mor­tens­ga­ver op mor­ge­nen efter mor­tens­af­ten? Den er god nok, det har Met­te Thie­sen selv for­talt mig. 

Jeg håber, du får en rig­tig god weekend. 

Bed­ste hilsner
Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet 

PS: Vores teg­ner Malt­he Emil Kibs­gaard synes vir­ke­lig, at Met­te Thie­sen lig­ner sku­e­spil­le­rin­den Sigour­ney Wea­ver, der blandt andet er kendt fra fil­men Ali­en, så ugens illu­stra­tion afspej­ler det.