Fri Kri­stof­fer #6 – Frygt og lede i Qatar


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Hvor­for kan revo­lu­tio­nen ikke bare være gra­tis? Nogen­lun­de det spørgs­mål fore­stil­ler jeg mig, at lands­holds­spil­ler­ne og DBU’s ledel­se ren­der rundt og stil­ler hinanden. 

Selv­om man siger, at de bed­ste ting i livet er gra­tis, så pas­ser det desvær­re ikke. 

Tag nu for eksem­pel et abon­ne­ment på Fri­heds­bre­vet. Det kan du ikke få gra­tis. Det koster 79 kro­ner om måne­den, men til gen­gæld så får du fri, uaf­hæn­gig, kri­tisk og kom­pro­mis­løs jour­na­li­stik for alle pen­ge­ne. Hvis du læser med her i mit nyheds­brev som gra­tist, så over­vej lige igen, om det ikke er tid til, at du bli­ver rig­tigt med­lem. Hvis du prin­ci­pi­elt synes, at Dan­mark skal have et medie, som er fri for annon­cer, og som ikke er i lom­men på sta­ten, så vil jeg opfor­dre dig til at sæt­te hand­ling bag ide­a­let og kom­me ombord som abonnent. 

En mand, som jeg er ret sik­ker på ikke læser Fri­heds­bre­vet, er DBU’s fod­bold­di­rek­tør Peter Møl­ler. Hvis han gjor­de, vil­le han helt sik­kert også være godt mop­set på os over alle de kri­ti­ske spørgs­mål, som vi løben­de stil­ler DBU. 

Han syn­tes i hvert fald, at det var rig­tig tar­ve­ligt, da TV 2’s Ceci­lie Beck spurg­te ham sådan her i 19-nyhe­der­ne i mandags: 

“Hvad tror du, det iran­ske lands­hold – der for få timer siden und­lod at syn­ge med på deres natio­nalsang i pro­test mod deres eget vol­de­li­ge regi­me – tæn­ker om det dan­ske mod og den dan­ske moral?” 

Til det – iføl­ge Peter Møl­ler – meget uri­me­li­ge spørgs­mål, repli­ce­re­de han, at de iran­ske spil­le­re jo ikke var ble­vet sank­tio­ne­ret rent sport­s­ligt. Bedst som man tro­e­de, at far­cen i Qatar ikke kun­ne bli­ve vær­re, dræ­ne­de fod­bold­di­rek­tø­ren end­nu engang ørken­luf­ten for reflek­sion og intelligens. 

Pole­mi­k­ken om One Love-arm­bin­det har ydmy­get lands­hol­det vold­somt. Sik­ke et ansigtstab. DBU-ledel­sen og spil­ler­ne har sam­men opført sig så pin­ligt, at jeg sim­pelt­hen ikke fat­ter, at nogen sta­dig gider at tage til Qatar for at klap­pe ad dem. 

Tænk, at lands­hol­det kun­ne få sig selv til at mel­de ud med pomp og pragt, at man vil have et arm­bind på, der repræ­sen­te­rer ønsket om lige ret­tig­he­der til alle, inklu­siv LGBTQ+-folket, og så pak­ke det væk i tasken igen, i det øje­blik FIFA tru­er med et rap over nallerne. 

Det er ikke akti­vis­me. Det er slaptivisme. 

Sand­he­den er jo, at arm­bin­det med One Love-bud­ska­bet kun blev rig­tig inter­es­sant, i det øje­blik det blev for­budt at have på. Hav­de FIFA ikke sat foden ned, hav­de ingen løf­tet et øjen­bryn over det. Hav­de DBU og spil­ler­ne der­med vil­let ændre noget som helst i den­ne ver­den, så hav­de det alt­så været per­fekt, hvis FIFA hav­de udstil­let sig selv ved at udde­le gule kort eller karan­tæ­ner til det dan­ske lands­hold på grund af et harm­løst regn­bue-hjer­te på armen. Det dan­ske lands­hold var gået ver­den rundt med deres ene­stå­en­de mod, vil­jestyr­ke og sel­vopof­rel­se. Spil­ler­ne hav­de demon­stre­ret, at mulig­he­den for at ændre bare lidt på ver­dens gang er vig­ti­ge­re end at spil­le med et lil­le han­di­cap i en fodboldkamp. 

Det vil­le lands­hol­det ikke – alt­så ændre noget. De vil­le føle sig gode og kor­rek­te, og de vil­le klap­pes ad, uden at det skul­le koste noget. Tænk at få foræ­ret sådan et mar­ty­ri­um af FIFA og ikke tage imod det. 

Eller som kom­mu­ni­ka­tions­eks­pert Mads Byder fra kom­mu­ni­ka­tions­virk­som­he­den Help PR sag­de i et inter­view med Fri­heds­bre­vet i går: 

“Hvis man skal hol­de det i fod­bold­sprog, så kan man sige, at de fik et straf­fes­park, som de ikke tog. Alle for­ven­te­de, at de vil­le hand­le, men det gjor­de de ikke.” 

Ikke et poli­tisk budskab

Den ene­ste posi­ti­ve ople­vel­se, jeg har haft ved det­te VM ind­til vide­re, har været at se, hvor­dan Peter Møl­ler klæ­der sig selv af på rekord­tid i den ene medi­e­op­træ­den efter den anden. Han må jo et eller andet sted rent fak­tisk tro på de ting, han siger, for ellers er jeg over­be­vist om, at han ikke vil­le kun­ne hol­de masken. Jeg gad godt at vide, hvem der har bildt ham ind, at kam­pen for LGBTQ+-rettigheder ikke er et poli­tisk bud­skab, som han har gen­ta­get igen og igen, mens han står i et land, hvor homo­seksu­a­li­tet er kriminelt. 

Ved Peter Møl­ler ikke, at homo­seksu­a­li­tet er ulov­ligt i godt hver tred­je land i ver­den, eller tror han bare, at man kan ændre på det uden en for­ud­gå­en­de poli­tisk pro­ces i dis­se lan­de? Selv­føl­ge­lig er sta­ti­stik­ken for­ka­ste­lig set fra et dansk per­spek­tiv og ver­dens­syn, men nai­vi­te­ten er meget svær at hol­de ud. 

Hvad der også gør ondt at se på, er det dan­ske lands­holds tota­le man­gel på kre­a­ti­vi­tet. Tys­kland red­de­de æren, da de holdt sig for mun­den på hold­bil­le­det før deres kamp mod Japan. Det kun­ne fak­tisk noget og send­te sam­ti­dig så kraf­tigt et sig­nal, som det nu er muligt at sen­de, når man ikke rig­tig er vil­lig til at ofre noget for det. 

Hvad gjor­de Dan­mark før kam­pen mod Tunesi­en? Ingen­ting. De gik ind på banen og spil­le­de en omgang pivrin­ge fod­bold og for­lod den igen med nedad­vend­te mundvige. 

Anfø­rer Simon Kjær er så tato­ve­ret, at man skul­le tro, at han var halvt smølf, halvt men­ne­ske. Men kre­a­ti­vi­te­ten eller enga­ge­men­tet rak­te ikke til at få tato­ve­ret et regn­bu­e­flag på unde­rar­men i ste­det for regn­bue-anfø­rer­bin­det på overar­men. Det hav­de ellers sendt et kraf­tigt signal. 

En anden mulig­hed er, at man kun­ne have skaf­fet over­træk­strø­jer i alle regn­bu­ens far­ver og ladet spil­ler­ne ude på side­linj­en ifø­re sig dem en for en. Jovist, de var nok ble­vet bedt om at pil­le dem af, men så hav­de man i det mind­ste fået dét optrin ud af det. 

Ak nej, lands­hol­det gjor­de og gør intet, og nu vil land­stræ­ner Kas­per Hjul­mand kun sva­re på spørgs­mål om fod­bold resten af slut­run­den. Det for­står man jo godt, for det bli­ver også vær­re og vær­re, når Årets Laks 2021 åbner mun­den og taler om ting som samfundsansvar. 

Et utro­vær­digt soci­al­de­mo­kra­tisk figenblad

Jeg er åben over­for, at det måske i vir­ke­lig­he­den er unfair at bebrej­de fod­bold­lands­hol­det, at de frem­står så for­pju­ske­de, for måske lig­ger pro­ble­met et andet sted; hos den fun­ge­ren­de soci­al­de­mo­kra­ti­ske regering. 

Hyk­le­ri­et står i hvert fald ud af næsen på den fun­ge­ren­de kul­tur­mi­ni­ster Ane-Hals­boe Jør­gen­sen, der hver­ken vil tage stil­ling til det ene eller det andet i for­hold til Qatar. Nej, hun pare­rer alle kri­ti­ske spørgs­mål med, at der ikke er dan­net en rege­ring end­nu. Et belej­ligt, bekvemt og ind­ly­sen­de utro­vær­digt figen­blad, al den stund at fun­ge­ren­de kli­ma­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen lige er kom­met hjem fra kli­ma­top­mø­det i Sharm-el Sheikh. 

Den mang­len­de stil­ling­ta­gen til Qatar-spørgs­må­let er Ven­stre og Enheds­li­sten med ret­te for­ar­ge­de over. I går brag­te vores kul­tur­re­dak­tion inter­views med hen­holds­vis Jan E. Jør­gen­sen (V) og Søren Søn­der­gaard (Ø), og sidst­nævn­te hav­de et meget kon­kret bud på, hvad den megen uld i mund hos soci­al­de­mo­kra­ter­ne skyldes: 

“Det er jo helt ufat­te­ligt, hvor ven­lig man er over­for sådan et isla­mi­stisk dik­ta­tur som Qatar. Det kan jo næsten kun være, for­di der er dan­ske erhvervs­in­ter­es­ser i det, og for­di man har behov for noget gas,” sag­de Søren Søn­der­gaard til Frihedsbrevet. 

Læs histo­ri­en her.

frihedsbrevet.fo

I går hav­de vi den sto­re for­nø­jel­se at kun­ne annon­ce­re, at Fri­heds­bre­vet går fra at være et dansk medie til at være et vaske­æg­te rigs­fæl­les­skabs­me­die, da vi lige om lidt udvi­der til Færø­er­ne. Vi har ned­sat en redak­tion i Tórs­havn med nog­le af Færø­er­nes bed­ste og mest inter­es­san­te jour­na­li­ster. Bar­ba­ra Holm bli­ver che­fre­dak­tør for Fri­heds­bre­vet i Færø­er­ne, og efter hvad jeg hører på van­d­rø­re­ne, kom­mer det ikke til at gå stil­le for sig. 

Grun­den til, at vi udvi­der til Færø­er­ne, er, at vi mener, at der er et akut og udtalt behov for et medie som Fri­heds­bre­vet på de kan­ter. Et medie, som er under­sø­gen­de, kom­pro­mis­løst og magtkritisk. 

Se vores lan­ce­rings­vi­deo her, og skriv dig op på frihedsbrevet.fo, hvis du vil føl­ge med i ska­bel­sen af et nyt, til­trængt medie i Færø­er­ne. Vi for­ven­ter at gå rig­tigt i luf­ten lige omkring den 1. december. 

Klov­ne­bus­sen kører igen

Faste læse­re af mit nyheds­brev vil huske, at jeg i sid­ste uge køb­te domæ­net klovnebussen.dk og vide­re­stil­le­de det til Mode­ra­ter­nes nye fol­ke­tings­med­lem Jep­pe Søe. Ret hur­tigt efter jeg gjor­de Jep­pe Søe opmærk­som på det på Twit­ter, ske­te der imid­ler­tid det, at vide­re­stil­lin­gen blev blo­ke­ret, og det er jo synd og skam, så nu bli­ver klov­ne- og/eller bus-inter­es­se­re­de i ste­det sendt vide­re til Mode­ra­ter­nes offi­ci­el­le hjemmeside. 

Bag­grun­den for mit køb af domæ­net var, at Mode­ra­ter­nes Jakob Engel-Sch­midt og Jep­pe Søe på Twit­ter gak­ke­de helt ud over, at den poli­ti­ske kom­men­ta­tor Lars Tri­er Mogen­sen i et kækt øje­blik hav­de omtalt Mode­ra­ter­nes fol­ke­tings­grup­pe som en klov­ne­bus. En frisk, men ikke helt uri­me­lig beskri­vel­se, når man gen­nem­går de enkel­te fol­ke­tings­med­lem­mers merit­ter. Uan­set hvad, var det sim­pelt­hen for ynke­ligt at over­væ­re to nyvalg­te fol­ke­tings­med­lem­mer klyn­ke over en stikpil­le, og der­for fik de en huske­ka­ge fra undertegnede. 

Jeg kan afslø­re, at mit lil­le ini­ti­a­tiv ikke lige­frem har udløst begej­string hos Mode­ra­ter­ne, men nu er Fri­heds­bre­vet jo hel­ler ikke sat i ver­den for at beha­ge politikerne. 

I den­ne uge er Mode­ra­ter­nes klov­ne­bus af en fol­ke­tings­grup­pe så tril­let vide­re. Det er nok gået de fær­re­ste for­bi, at fol­ke­tings­med­lem­met Kri­sti­an Klarskov har truk­ket sig fra poli­tik, efter Jyl­lands-Posten kun­ne afslø­re, at han over­ho­ve­det ikke var den, som Mode­ra­ter­ne hav­de udgi­vet ham for at være i valgkampen. 

Se for eksem­pel, hvor­dan Lars Løk­kes kron­prins i Mode­ra­ter­ne, Jakob-Engel Sch­midt, lov­pri­ste Kri­sti­an Klarsko­vs merit­ter inden valget: 

Skærm­bil­le­de fra kristianklarskov.dk

Men det har Kri­sti­an Klarskov over­ho­ve­det ikke vist. Fak­tisk er det op til dis­kus­sion, om man over­ho­ve­det kan kal­de ham iværk­sæt­ter. I så fald er jeg det også, for jeg har som barn været med til at star­te en lemo­na­de­bod. Klarskov er gået kon­kurs med nog­le fir­ma­er, som aldrig har været tæt på at kun­ne kal­des egent­li­ge virk­som­he­der. Akti­vi­te­ten i dem har været tæt på ikke-eksi­ste­ren­de og kan bedst beskri­ves som tom­me skaller. 

Godt gift, som det hed­der på godt dansk

Nej, Kri­sti­an Klarskov har hver­ken skabt arbejds­plad­ser eller udvik­ling i Nord­jyl­land, som Jakob-Engel Sch­midt påstod i sin endor­se­ment. I mere end 10 år har han levet af sin kones pen­ge og ikke selv haft nogen ind­tægt. Som han selv sag­de til Jyl­lands-Posten, da de spurg­te, hvad han egent­lig har levet af: 

“Jeg er godt gift, som det hed­der på godt dansk. Det har givet mig en fri­hed til at arbej­de med non­pro­fit work.” 

Hold det op imod, hvor­dan han beskrev sig selv på sin hjemmeside: 

“Det at være selv­stæn­dig har altid til­talt mig meget – at kun­ne arbej­de på fuld kraft og i sid­ste ende selv kun­ne høste frug­ten til sin fami­lie og ven­ner, har altid vir­ket som en enorm motivationsfaktor.” 

Gulv­tæp­pet pas­ser ikke rig­tigt til gar­di­ner­ne her, og Kri­sti­an Klarskov nåe­de at sid­de i Fol­ke­tin­get i tre uger, før han trak sig onsdag. 

Skal net­fis­se-Jep­pe være minister?

Mode­ra­ter­nes uor­to­dok­se sam­ling af fol­ke­tings­med­lem­mer er selv­føl­ge­lig stærkt under­hol­den­de, men det er også vig­tigt. For nylig tal­te jeg med en soci­al­de­mo­krat, der sag­de, at det er vir­ke­lig svært at fore­stil­le sig Mode­ra­ter­ne i rege­rings­kon­to­rer­ne, for hvor vil det ende? Den fyre­de og dybt kon­tro­ver­si­el­le tea­ter­di­rek­tør Jon Step­hen­sen, der plud­se­lig skal være kul­tur­mi­ni­ster? Inde­ha­ve­ren af netfisse.dk, Jep­pe Søe, som erhvervs­mi­ni­ster? Og hvad med Jakob-Engel Sch­midt, der, sidst han var i Fol­ke­tin­get, kør­te kokain­kør­sel? Som Løk­kes wing­man kan han jo næp­pe for­bi­gås. Sam­ti­dig kan man til­fø­je, at det er meget oplagt med en mini­ster­chauf­før til lige net­op ham. 

Nyt fra Østfronten

Det er vildt nok, at det kun er 10 dage siden, at Tred­je Ver­denskrig plud­se­lig ikke var en helt langt ude teo­ri. Et mis­sil slog ned i NATO-lan­det Polen og slog to men­ne­sker ihjel. Det inter­na­tio­na­le nyheds­bu­reau AP brag­te den opsigtsvæk­ken­de nyhed om, at det var et rus­sisk mis­sil, og det løb koldt ned ad ryg­gen på de fle­ste. I dag ved vi, at mis­silet ikke var rus­sisk, men et vild­fa­rent ukrainsk antiluftskytsmissil. 

I det nye­ste afsnit af vores podcast Fri Ukrai­ne, som udkom i går, dis­se­ke­rer Flem­m­ing Rose og Sofie Frøkjær hæn­del­sen og taler blandt andet om, hvor­for det egent­lig ikke har fyldt mere i pres­sen, at Ukrai­ne med præ­si­dent Zelenskij i spid­sen i dage­vis blev ved med at påstå, at det var et rus­sisk mis­sil. En peni­bel sag, for spørgs­må­let er jo, om Ukrai­ne for­søg­te at lyve NATO-alli­an­cen ind i Tred­je Verdenskrig? 

Du lyt­ter til Fri Ukrai­ne i Fri­heds­bre­vets app. Er du ikke kom­met i gang med Fri Ukrai­ne end­nu, så må jeg bare sige, at jor­den er glæ­dens gæst i dag, for så lig­ger der 60 afsnit, som kan gøre dig meget klo­ge­re på kri­gen i Ukrai­ne, og ven­ter på dig. 

Far­væl

Som man siger på færøsk! Jeg er til­ba­ge igen i næste uge. 

Bed­ste hilsner
Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet