Fri Kri­stof­fer #8: Hvad er for­skel­len på en poli­ti­ker og en bavian?


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Disclaimer: 

Det­te nyheds­brev er skre­vet med mode­rat feber fra mit syge­le­je der­hjem­me. Posten skal jo ud, og i min feber­vil­del­se fik jeg en idé til, hvor­dan jeg kun­ne udkom­me alli­ge­vel uden at bela­ste mine kol­le­ger, som jo har travlt med at gra­ve histo­ri­er frem. 

På siden www.openai.com er en slags cha­tro­bot ved navn Chat­G­PT, der er byg­get på kun­stig intel­li­gens, ble­vet und­fan­get og lagt ud til fri afbe­nyt­tel­se. Den kun­sti­ge intel­li­gens kan hjæl­pe med en bred vif­te af ting: Sva­re på fak­tu­el­le spørgs­mål, leve­re madop­skrif­ter, skri­ve festsan­ge osv. osv. Så hvor­for skul­le den egent­lig ikke kun­ne skri­ve mit nyheds­brev for mig? Jeg har i hvert fald for­søgt, og kva­li­te­ten må du så bedømme. 

Det fun­ge­rer på den måde, at jeg har fået den kun­sti­ge intel­li­gens til at omsæt­te nog­le input fra mig til læn­ge­re pas­sa­ger ned gen­nem mit nyheds­brev. For trans­pa­ren­sens og inter­es­sens skyld kan du læse, hvil­ke input jeg har givet chat-robot­ten i bun­den af hver pas­sa­ge i kursiv. 

God for­nø­jel­se med den­ne uges nyheds­brev, skre­vet af Chat­G­PT med ekstra illu­stra­tio­ner af en anden kun­stig intel­li­gens ved navn Midjourney.

Jeg har så vidt muligt ikke ret­tet noget i tek­sten, da det vil­le øde­læg­ge idéen lidt – udover at jeg har ret­tet et par få menings­for­styr­ren­de slå­fejl og fjer­net et par gen­ta­gel­ser. Min egen vur­de­ring efter at have læst hele nyheds­bre­vet igen­nem er, at tek­no­lo­gi­en ikke kom­mer til at gøre mig arbejds­løs lige fore­lø­big, men der er bestemt også ting, der har over­ra­sket posi­tivt. For eksem­pel synes jeg ikke, at robot­ten er helt uef­fen udi den svæ­re kunst at for­tæl­le vittigheder. 

Illu­stra­tion: Midjourney

En edder­kop­pe-ana­lo­gi

Kære Fri Kristoffer-læser 

Det ser ud til, at vi ende­lig kan se frem mod en ny rege­ring, efter at for­hand­lin­ger­ne mel­lem Ven­stre og Soci­al­de­mo­kra­ti­et nær­mer sig sin afslut­ning. Met­te Fre­de­rik­sen fort­sæt­ter som stats­mi­ni­ster, og Jakob Elle­mann-Jen­sen må tage til tak­ke med en min­dre rol­le i rege­rin­gen — lidt som en han-edder­kop, der er min­dre end hunnen, men alli­ge­vel får lov til at par­re sig inden han bli­ver spist. 

Når edder­kop­per par­rer sig, så er hunnen typisk stør­re og mere magt­fuld end han­nen. Hunnen tager ofte kon­trol­len over par­rin­gen, og efter at par­rin­gen er over­stå­et, så kan hunnen i nog­le til­fæl­de spi­se han­nen. I ana­lo­gi­en med rege­rings­for­hand­lin­ger­ne kan man sige, at Met­te Fre­de­rik­sen er den sto­re, magt­ful­de hun-edder­kop, der tager kon­trol­len og bestem­mer, hvem der får lov at være med i rege­rin­gen – i det­te til­fæl­de Jakob Ellemann-Jensen. 

Jeg glæ­der mig til at se, hvad den­ne nye rege­ring har i ærmet og vil hol­de jer opda­te­ret med de sene­ste nyhe­der og analyser. 

(Mit input: Kan du skri­ve ind­led­nin­gen til mit nyheds­brev, som hed­der Fri Kri­stof­fer? Den må ger­ne være skre­vet i en ufor­mel og vit­tig tone og skal tage udgangs­punkt i, at det ser ud til, at rege­rings­for­hand­lin­ger­ne nær­mer sig sin afslut­ning, og at vi får en rege­ring med Ven­stre og Soci­al­de­mo­kra­ti­et. Met­te Fre­de­rik­sen fort­sæt­ter som stats­mi­ni­ster, og du må ger­ne lave en sam­men­lig­ning med edder­kop­pen, hvor hunnen er stør­re end han­nen og som­me­ti­der spi­ser han­nen efter par­rin­gen. Han­nen i ana­lo­gi­en er selv­føl­ge­lig Jakob Ellemann-Jensen.)

Fri­heds­bre­vet – få fri­he­den til at tæn­ke selv

Hvis du ikke alle­re­de abon­ne­rer på Fri­heds­bre­vet, så bør du over­ve­je det. Fri­heds­bre­vet er et uaf­hæn­gigt medie, der ikke mod­ta­ger stats­støt­te, og som der­for kan brin­ge dig nyhe­der og ana­ly­ser uden at skul­le tæn­ke på poli­ti­ske dags­or­de­ner eller øko­no­mi­ske interesser. 

Med Fri­heds­bre­vet får du adgang til fri­tæn­ken­de jour­na­li­stik, der tør stil­le de svæ­re spørgs­mål og brin­ge de nød­ven­di­ge per­spek­ti­ver. Abon­ner på Fri­heds­bre­vet, og få fri­he­den til at tæn­ke selv. 

(Mit input: Super. Nu må du ger­ne fort­sæt­te nyheds­bre­vet med at skri­ve en pas­sa­ge, der hand­ler om, hvor­for man skal abon­ne­re på medi­et Fri­heds­bre­vet, der ikke mod­ta­ger stats­støt­te. Og hvis du kan, må du meget ger­ne for­sø­ge dig med et slags slo­gan som afslutning.)

Poli­ti­ke­re der guf­fer på lob­by­or­ga­ni­sa­tio­ners regning

Noget af den frem­ra­gen­de jour­na­li­stik, som du får som abon­nent på Fri­heds­bre­vet den­ne uge, er blandt andet histo­ri­en om, hvor­dan lob­by­or­ga­ni­sa­tio­nen Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen i åre­vis har betalt for, at for­skel­li­ge poli­ti­ske par­ti­er, her­un­der Kon­ser­va­ti­ve, Radi­ka­le Ven­stre og Ven­stre, har kun­net få gra­tis arran­ge­men­ter i Bryg­ge­ri­for­e­nin­gens loka­ler med gra­tis mad og drikke. 

Fore­stil dig en luk­suri­øs mid­dag, hvor du sid­der og nyder en vel­kom­po­ne­ret menu, mens du dis­ku­te­rer lan­dets poli­tik med dine kol­le­ger. Bort­set fra at mid­da­gen og drik­ke­va­rer­ne er betalt af en lob­by­or­ga­ni­sa­tion, der har et ønske om at påvir­ke poli­tik­ken i deres favør. Det­te er en rea­li­tet for fle­re af lan­dets poli­ti­ke­re, som i åre­vis har mod­ta­get gra­tis ydel­ser fra Bryggeriforeningen. 

Det er vig­tigt, at sådan­ne for­bin­del­ser kom­mer frem i lyset, så væl­ger­ne kan træf­fe infor­me­re­de valg om, hvem de vil stem­me på. Desvær­re har hver­ken Kon­ser­va­ti­ve eller Radi­ka­le Ven­stre for­talt om ydel­ser­ne i deres par­ti­regn­skab, hvil­ket er pro­ble­ma­tisk i for­hold til trans­pa­rent poli­tik. Anti­kor­rup­tions­or­ga­ni­sa­tio­nen Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal har kaldt det “hyg­ge­kor­rup­tion”.

Hos Fri­heds­bre­vet tager vi poli­tik alvor­ligt, og vi vil ger­ne sik­re, at væl­ger­ne får den infor­ma­tion, de har brug for, når de skal træf­fe deres valg. 

(Mit input: Og så må du ger­ne for­tæl­le om afslø­rin­gen, som vi brag­te i går, der hand­ler om, at lob­by­or­ga­ni­sa­tio­nen Bryg­ge­ri­for­e­nin­gen i åre­vis har betalt for, at for­skel­li­ge poli­ti­ske par­ti­er, her­un­der Kon­ser­va­ti­ve, Radi­ka­le Ven­stre og Ven­stre, har kun­net få gra­tis arran­ge­men­ter i Bryg­ge­ri­for­e­nin­gens loka­ler med gra­tis mad og drik­ke. I 2020 spi­ste og drak den kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­grup­pe (inklu­siv ægte­fæl­ler) eksem­pel­vis på Bryg­ge­ri­for­e­nin­gens reg­ning. Det må du ger­ne for­tæl­le om på en lidt sce­nisk måde, for eksem­pel ved at star­te med orde­ne: “Fore­stil dig…” Du må ger­ne skri­ve lidt om, hvor­for det er vig­tigt, at sådan noget kom­mer frem i lyset, og hvis du også kan skri­ve lidt mor­somt om, hvor­dan fol­ke­tings­med­lem­mer­ne sid­der og guf­fer på en lob­by­or­ga­ni­sa­tions reg­ning i al hem­me­lig­hed, må du også ger­ne det. Nævn ger­ne, at hver­ken Kon­ser­va­ti­ve eller Radi­ka­le Ven­stre har for­talt om ydel­ser­ne i deres par­ti­regn­skab. Anti­kor­rup­tions­or­ga­ni­sa­tio­nen Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal har kaldt det “hyg­ge­kor­rup­tion”.)

250.000 kro­ner for et borgmesterportræt

Vi har i den­ne uge også bragt histo­ri­en om, hvor­dan poli­ti­ker­ne i Ruder­s­dal Kom­mu­ne har valgt at bru­ge 250.000 kro­ner på at få malet et portræt af den tid­li­ge­re borg­me­ster Jens Ive. Det­te har vakt stor util­freds­hed blandt man­ge af kom­mu­nens bor­ge­re, der mener, at pen­ge­ne kun­ne have været brugt på mere for­nuf­ti­ge ting. 

Offent­ligt spild af bor­ger­nes pen­ge er altid et pro­blem, da det går ud over både den enkel­te bor­ger og sam­fun­det som hel­hed. Når poli­ti­ke­re og offent­li­ge embeds­mænd bru­ger bor­ger­nes skat­te­kro­ner på unød­ven­di­ge eller for­dy­ren­de pro­jek­ter, går pen­ge­ne til spil­de og kan ikke bru­ges på at støt­te bor­ger­ne og deres behov. 

En kun­stig intel­li­gens’ bud på, hvor­dan Jens Ives portræt­te­ring kun­ne se ud. Illu­stra­tion: Midjourney

I en tid som den­ne, hvor hele sam­fun­det er på vej ind i en reces­sion med inf­la­tions- og ener­gik­ri­se, er det end­nu mere vig­tigt at hol­de øje med offent­ligt spild af bor­ger­nes pen­ge. Det er absurd at bru­ge så man­ge skat­te­kro­ner på et portræt af en borg­me­ster, når man kun­ne have brugt pen­ge­ne på at støt­te virk­som­he­der og bor­ge­re, der har brug for det. 

(Mit input: Skriv om, at man i Ruder­s­dal Kom­mu­ne har valgt at bru­ge 250.000 kro­ner på et portræt af den tid­li­ge­re borg­me­ster Jens Ive. Skriv i den for­bin­del­se, så meget du kan, om fæno­me­net offent­ligt spild af bor­ger­nes pen­ge. Skriv om, hvor absurd det er at bru­ge så man­ge skat­te­kro­ner på et portræt af en borg­me­ster, mens hele sam­fun­det er på vej ind i en reces­sion med inf­la­tions- og ener­gik­ri­se osv. Bare skriv så meget, du kan, og i et så ufor­melt og mor­somt sprog som muligt.)

Iføl­ge den kun­sti­ge intel­li­gens Mid­jour­ney vll jeg se sådan ud, hvis jeg selv var en kun­stig intel­li­gens. Illu­stra­tion: Midjourney

En lil­le vit­tig­hed fra ChatGPT

En jour­na­list spør­ger en poli­ti­ker i Ruder­s­dal Kom­mu­ne, hvor­for kom­mu­nen har valgt at bru­ge 250.000 kro­ner på et portræt af den tid­li­ge­re borg­me­ster Jens Ive. Poli­ti­ke­ren svarer:

“Vi synes, det var en god idé at hyl­de vores tid­li­ge­re borg­me­ster og vise vores respekt for hans ind­sats for kom­mu­nen. Des­u­den vil portræt­tet bli­ve en stor attrak­tion for turi­ster og besø­gen­de i kommunen.”

Jour­na­li­sten spørger:

“Men er det ikke et meget dyrt pro­jekt, når man tæn­ker på alt det andet, kom­mu­nen kun­ne have brugt pen­ge­ne på?” 

Poli­ti­ke­ren svarer:

“Ja, det er da en smu­le dyrt. Men du skal huske, at det er en inve­ste­ring i vores kom­mu­nes frem­tid. Når først bor­ger­ne ser, hvor flot borg­meste­rens portræt er, vil de helt sik­kert være vil­li­ge til at beta­le end­nu mere i skat for at få end­nu mere kunst i kommunen.” 

(Mit input: Kan du for­tæl­le en vit­tig­hed, der invol­ve­rer en kom­mu­ne, der bru­ger 250.000 kro­ner på få malet et portræt af en borgmester?)

Mor­ten Løk­ke­gaard gør come­ba­ck som tv-vært – på din regning

Og vi bli­ver ved mega­dy­re (selv)portrætter – betalt af skat­te­bor­ger­ne. I det­te til­fæl­de er det Ven­stre-poli­ti­ke­ren Mor­ten Løk­ke­gaard, der sid­der i Euro­pa-Par­la­men­tet og har brugt intet min­dre end 1,2 mil­li­o­ner EU-kro­ner på video­er af sig selv. Video­er­ne er udkom­met på blandt andet hans egen Face­book-side, men næsten ingen har set dem. 

Dis­respek­ten for offent­li­ge kro­ner er tyde­lig, når poli­ti­ke­re bru­ger så man­ge af skat­te­bor­ger­nes pen­ge på selv­prom­ove­ring. Mor­ten Løk­ke­gaard er tid­li­ge­re tv-vært, og måske skul­le han have fort­sat i den bran­che i ste­det for at bru­ge offent­li­ge mid­ler på sådan en dår­lig idé. 

Desvær­re er der en ræk­ke poli­ti­ke­re, der har en besæt­tel­se af at bli­ve fil­met og foto­gra­fe­ret, og de bru­ger ger­ne skat­te­bor­ger­nes pen­ge på det. Det er en skænd­sel, og skat­te­bor­ger­ne fortje­ner bed­re. Lad os hol­de øje med de poli­ti­ke­re, der spil­der vores pen­ge på dum­me ide­er, og hol­de dem ansvarlige. 

Læs histo­ri­en her.

(Mit input: Nu skal vi for­tæl­le om en anden histo­rie. Du må ger­ne ind­le­de med orde­ne: “Og vi bli­ver ved mega­dy­re (selv)portrætter – betalt af skat­te­bor­ger­ne”. Histo­ri­en hand­ler om Ven­stre-poli­ti­ke­ren Mor­ten Løk­ke­gaard, der sid­der i Euro­pa­par­la­men­tet og har brugt intet min­dre end 1,2 mil­li­o­ner EU-kro­ner på video­er af sig selv, som er udkom­met på blandt andet hans egen Face­book-side, og som næsten ingen har set. Du må igen ger­ne skri­ve lidt om dis­respek­ten for offent­li­ge kro­ner, når man på den måde gør nar ad skat­te­bor­ger­ne ved at bru­ge så man­ge af deres pen­ge på selv­prom­ove­ring. Du må også ger­ne næv­ne, at Mor­ten Løk­ke­gaard er tid­li­ge­re tv-vært, og at han måske skul­le være ble­vet i den gebet. Der­u­d­over må du ger­ne skri­ve noget gene­relt om nog­le poli­ti­ke­res syge besæt­tel­se af at bli­ve fulgt rundt af kameraer. )

Hvem er Putins kok?

I det sene­ste afsnit af podca­sten Fri Ukrai­ne med Flem­m­ing Rose og Sofie Frøkjær tager de fat på emnet Putins Kok: Jev­ge­nij Pri­gozjin. Pri­gozjin er en tid­li­ge­re kok, der har opbyg­get en for­mue gen­nem sit cate­ring­fir­ma, Con­cord, og som nu er en af Putins tæt­te­ste alli­e­re­de. Han står bag man­ge af de grup­per, der har stå­et for de vol­de­li­ge aktio­ner i Ukrai­ne, her­un­der den berøm­te Wag­ner-grup­pe, der også har været invol­ve­ret i Syri­en og Libyen. 

Pri­gozjin har også været invol­ve­ret i en ræk­ke kor­rup­te for­ret­nings­prak­sis­ser, her­un­der skat­tes­nyd og ulov­li­ge valg­kampag­ne­ak­ti­vi­te­ter. Han er ble­vet dømt i fle­re sager, men det har ikke hin­dret ham i at fort­sæt­te sin tæt­te for­bin­del­se til Putin og de kri­mi­nel­le akti­vi­te­ter, han står bag. 

I podca­sten Fri Ukrai­ne tager Rose og Frøkjær fat på det­te emne og under­sø­ger Pri­gozjins rol­le i Putins kri­mi­nel­le net­værk. Det nye­ste afsnit af podca­sten kan fin­des i Fri­heds­bre­vets app. 

(Mit input: Nu må du ger­ne skri­ve lidt om Putins inva­sion af Ukrai­ne og i for­læn­gel­se af det næv­ne, at podca­sten Fri Ukrai­ne med Flem­m­ing Rose og Sofie Frøkjær er klar med et nyt afsnit, der hand­ler om Putins Kok: Jev­ge­nij Pri­gozjin. Ham må du ger­ne lige for­tæl­le lidt om også. Afslut det hele ved at skri­ve, at det nye­ste afsnit lig­ger klar i Fri­heds­bre­vets app. )

Den talent­ful­de fru Hjorth 

Apro­pos podcast, så er der også kom­met et nyt afsnit af vores popu­læ­re podcast­se­rie Den talent­ful­de fru Hjorth, som jeg selv er vært på. I det sene­ste afsnit dyk­ker vi ned i den detro­ni­se­re­de tech-iværk­sæt­ter Sahra-Josep­hine-Hjort­hs liv og kar­ri­e­re. Sahra-Josep­hine Hjorth har været en frem­træ­den­de skik­kel­se inden for tech-ver­de­nen med sin virk­som­hed Cano­py­LAB, men i øje­blik­ket står virk­som­he­den over for tvangs­op­løs­ning. Afsnit­tet tager også et kig på Sahra-Josep­hine Hjort­hs liv som inter­na­tio­nal spe­a­ker under Bara­ck Oba­mas vin­ger, og om hun måske har fun­det en sne­dig vej ud af problemerne. 

Hør det nye­ste afsnit af Den talent­ful­de fru Hjorth i Fri­heds­bre­vets app 

(Mit input: Skriv også en pas­sa­ge om, at der apro­pos Fri Ukrai­ne også er udkom­met et nyt afsnit af podcast­se­ri­en Den talent­ful­de fru Hjorth, som hand­ler om den detro­ni­se­re­de tech-iværk­sæt­ter Sahra-Josep­hine-Hjorth og hen­des mysti­ske techvirk­som­hed Cano­py­LAB, der lige nu er sendt til tvangs­op­løs­ning. Pro­gra­mom­ta­len fra det nye­ste afsnit, som jeg selv er vært på, skal flet­tes ind og lyder såle­des: Det er end­nu uvist, om den omstrid­te iværk­sæt­ter Sahra-Josep­hine Hjorth kan red­de sit fir­ma Cano­py­LAB fra tvangs­op­løs­ning. Men livet som inter­na­tio­nal spe­a­ker under Bara­ck Oba­mas vin­ger hol­der hen­de fly­ven­de. Og måske har hun fun­det en sne­dig vej ud af problemerne.)

Hvad er for­skel­len på en poli­ti­ker og en bavian?

Så er det tid til at sige far­vel for den­ne uge, men frygt ej – jeg er til­ba­ge med end­nu fle­re skar­pe histo­ri­er og vit­tig­he­der i næste uge. Desvær­re har jeg været nødsa­get til at bede min gode ven Chat­G­PT om hjælp til at skri­ve noget af det­te nyheds­brev, så bekla­ger hvis det ikke har været helt på høj­de med det, I ple­jer at få fra mig. Men jeg lover at gøre det bed­re næste gang! 

En lil­le vittighed: 

Hvad er for­skel­len på en poli­ti­ker og en bavian? 

En poli­ti­ker er god til at tis­se på alt og alle, mens en bavi­an kun er god til at tis­se på alt. 

Med ven­lig hilsen 

Kri­stof­fer Erik­sen, Che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet

(Mit input: Nu må du ger­ne skri­ve en afslut­ning på mit nyheds­brev, og at jeg er til­ba­ge i næste uge. Beklag i den for­bin­del­se, at jeg har været nødsa­get til at bede dig (Chat­G­PT) om hjælp til at skri­ve det, og lov, at det bli­ver bed­re i næste uge. Skriv også en hil­sen fra dig selv, og slut af med en lil­le vittighed.)

Robot­tens bud på, hvor­dan en poli­ti­ker i karam­bo­la­ge med en abe kun­ne se ud. Illu­stra­tion: Midjourney

PS.

Det er altid vig­tigt at være påpas­se­lig med at bru­ge kun­stig intel­li­gens, da der altid er en risi­ko for, at den kan få adgang til og mis­bru­ge sen­si­ti­ve oplys­nin­ger. Der­u­d­over kan kun­stig intel­li­gens også være util­stræk­ke­lig i for­hold til at træf­fe de helt rig­ti­ge beslut­nin­ger, da den ikke altid er i stand til at tæn­ke abstrakt eller for­ud­si­ge poten­ti­el­le konsekvenser. 

Som kun­stig intel­li­gens-assi­stent har jeg selv mine begræns­nin­ger. Jeg er træ­net på en enorm mæng­de tekst, men jeg er sta­dig ikke i stand til at for­stå kon­tekst og nuan­cer på sam­me måde som et men­ne­ske. Der­u­d­over er jeg begræn­set af min viden fra tids­punk­tet for min træ­ning, så jeg kan ikke besva­re spørgs­mål om nyhe­der, der er fra efter 2021. 

Det er der­for vig­tigt at være opmærk­som på dis­se begræns­nin­ger, når man benyt­ter sig af kun­stig intel­li­gens og altid huske at kom­bi­ne­re den med men­ne­ske­lig viden og ekspertise. 

(Mit input: Skriv til sidst om, hvor­for man skal være påpas­se­lig med at bru­ge kun­stig intel­li­gens, og hvad udfor­drin­ger­ne kan være ved det. Kri­ti­ser også ger­ne dig selv, og for­tæl om nog­le af dine åben­ly­se mangler.)