Fri Kri­stof­fer #9: Jeg kom­mer ikke til at træk­ke fra eller læg­ge til på enkel­te ord


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Ons­dag klok­ken 12.00 kom de gåen­de, Met­te Fre­de­rik­sen, Jakob Elle­mann-Jen­sen og Lars Løk­ke Ras­mus­sen, de tre nye bon­kam­me­ra­ter. Stors­mi­len­de, stol­te, skam­lø­se og klar til at vise hele Dan­mark, hvad de hver især har byt­tet deres grund­læg­gen­de prin­cip­per væk for. 

Top­skat­te­let­tel­ser, en hel­lig­dag min­dre, fle­re pen­ge til For­sva­ret, far­vel til job­cen­tre­ne, et SU-år min­dre, en fri­sæt­tel­se af den offent­li­ge sek­tor (hvad det så end skal bety­de), skat­te­let­tel­ser til erhvervs­li­vet, fle­re skat­te­let­tel­ser, kli­ma­af­gift på fly­rej­ser og en for­ø­gel­se af arbejds­ud­bud­det med 45.000 for nu bare at næv­ne et lil­le udpluk fra studehandlen. 

En almin­de­lig dan­sker med en gen­nem­snit­lig ind­komst får 200 kro­ner mere til sig selv om måne­den, og de to liter mælk, som man kan købe for det, kan man så rig­tigt gå og hyg­ge-gurg­le, ind­til man får det galt i hal­sen, for­di det går op for én, at det har været i byt­te for den dan­ske retsstat. 

Det lyder måske dra­ma­tisk, men det er ikke mine ord – det er Ven­stres egne, og dem skal jeg nok kom­me til­ba­ge til, men først bli­ver vi lige hæn­gen­de ved bemeld­te pressemøde. 

Da Met­te Fre­de­rik­sen hav­de talt ud, og jour­na­li­ster­ne fik lov til at stil­le spørgs­mål til rege­rings­grund­la­get med den kval­men­de og selvvig­ti­ge titel “Ansvar for Dan­mark”, udspil­le­de en mage­løs sce­ne sig. Jyl­lands-Postens udsend­te spurg­te knivskar­pt til for­lø­bet i sep­tem­ber, hvor Poli­ti­ken kun­ne beret­te, at top­skat­te­let­tel­ser ikke var fuld­stæn­dig ude­luk­ket for Soci­al­de­mo­kra­ti­et. Den­gang i efter­å­ret føl­te Met­te Fre­de­rik­sen bizart nok, at hun var nødt til at demen­te­re histo­ri­en, hvil­ket hun gjor­de med orde­ne, at top­skat­te­let­tel­ser “ikke vil være den rig­ti­ge medi­cin. Hver­ken for dansk øko­no­mi eller for danskerne”. 

Nu hvor top­skat­te­let­tel­ser alt­så ikke var den rig­ti­ge medi­cin for tre måne­der siden, vil­le jour­na­li­sten fra Jyl­lands-Posten vide, om Dok­tor Fre­de­rik­sen så nu var igang med at ordi­næ­re det dan­ske sam­fund den for­ker­te medi­cin, eller om det, hun sag­de i valg­kam­pen, var for­kert? Spørgs­må­let gjor­de hen­de tavs i fle­re sekun­der, og man nåe­de at sid­de at tæn­ke, at hun vil­le gå fuld­stæn­dig Bjar­ne Gold­bæk i Man­dri­laf­ta­len og for­sø­ge at und­slå sig med orde­ne: “Dér vil­le jeg godt have haft lidt mere for­be­re­del­ses­tid, Casper.” 

Efter lidt tid påbe­gynd­te hun så et læn­ge­re udenoms­svar, og midt i det und­fan­ge­de hun et sprog­ligt mis­fo­ster, der klart over­går hen­des tid­li­ge­re ynd­lings­re­spons “den dis­kus­sion gider jeg ikke gå ind i” i mærkelighed. 

Hun sva­re­de jour­na­li­sten: “Jeg kom­mer ikke til at træk­ke fra eller læg­ge til på enkel­te ord.” 

Hvad bety­der den sæt­ning egent­lig? For mig bety­der den ingen­ting. Intet over­ho­ve­det. Man kan vel over­sæt­te det til: 

“Ja, det kan godt være, at jeg sag­de alt muligt før val­get om, hvad der vil­le være det rig­ti­ge for Dan­mark, og at det slet ikke har­mone­rer med det, jeg gør nu, men det var bare ord, og ord bety­der ikke noget, så jeg er bedø­ven­de ligeg­lad, og I kan spør­ge nok så meget til det, men jeg kom­mer ikke til at indrøm­me noget, så græd mig en flod, og kom vide­re, tabere.” 

Det vær­ste ved hele den sce­ne var næsten, at når det kom­mer til drop­pe­de krav, døde garan­ti­er og brud­te løf­ter, så var Met­te Fre­de­rik­sen ikke engang den stør­ste skurk til ste­de i rum­met, for Jakob Elle­mann og Lars Løk­ke har slugt deres egne ulti­ma­ti­ve krav, hur­ti­ge­re end Jim Lyng­vild kan spi­se Fer­rero Rocher på tid. 

Vi er helt inde og røre ved ker­nen i vores retsstat

Tag nu for eksem­pel Mor­ten Dahlin, som er en vred­la­den, yngre Ven­stre-pro­fil, der ind­til for nyligt pri­mært gik op i to ting: At elske Brønd­by IF og at hade Soci­al­de­mo­kra­ti­et, og som for få måne­der siden skrev sådan her til sine føl­ge­re på de soci­a­le medier: 

“Hvor­for skal almin­de­li­ge men­ne­sker mær­ke en kon­se­kvens, når de bry­der loven, men ikke stats­mi­ni­ste­ren? Gæl­der der andre reg­ler for hende?” 

Det er fak­tisk et meget godt spørgsmål. 

Sam­me Dahlin lave­de en kik­set kampag­ne­vi­deo til Ven­stres soci­a­le medi­er, hvor han angreb Radi­ka­le Ven­stre og spurg­te dem: “Kæm­per I sta­dig for rets­sta­ten? Eller lok­ker ministerbilerne?” 

Lige­som han den 30. juni på Twit­ter sim­pelt­hen skrev orde­ne: “Hvis Met­te Fre­de­rik­sen ingen kon­se­kvens ople­ver, er vi helt inde og røre ved ker­nen i vores retsstat”. 

“Ker­nen af rets­sta­ten” lige­frem. Så er der vist ikke noget over eller ved siden af. 

Der er også Sop­hie Løh­de, den nye sund­heds- og inden­rigs­mi­ni­ster, som også er en citat­brønd fyldt til ran­den, når det kom­mer til minkskandalen. 

“Jeg kan bare sige helt klart, at ingen kan købe Ven­stre med mini­ster­bi­ler i et for­dækt for­søg på at und­slå sig ansva­ret for en skan­da­løs magtu­dø­vel­se. Det er helt vildt, hvis der er nogen par­ti­er, der lader sig købe af på den her måde.“ 

Eller den­ne per­le fra Løh­de på Twitter: 

“De røde par­ti­er gør grin med rets­sta­ten, når de fre­der stats­mi­ni­ste­ren med en næse efter den hår­de og meget alvor­li­ge kri­tik fra kom­mis­sio­nen. Hvis rege­rin­gen hav­de haft vær­dig­hed, så hav­de den med­delt sin afgang, og Fol­ke­tin­get hav­de bestilt uvil­dig advokatvurdering.” 

“Gør grin med rets­sta­ten”. Den lader vi lige hæn­ge lidt i luften… 

I går på Ama­li­en­borg Slots­plads klok­ken 10.00 var det så Sop­hie Løh­de, der tone­de frem iført rød klov­ne­næ­se og skrig­grøn paryk, mens hun sprøjte­de vand på rets­sta­ten med en stor blomst på bryst­kas­sen, side om side med spre­chstal­l­mei­ster Met­te Frederiksen. 

Læg der­til, hvor­dan Jakob Elle­mann igen og igen har garan­te­ret, at han ikke kom­mer til at gøre Met­te Fre­de­rik­sen til stats­mi­ni­ster, og at han ikke sto­ler på hen­de, og man har det stør­ste poli­ti­ske bed­ra­ge­ri, som jeg kan erindre. 

Selv­føl­ge­lig må poli­ti­ke­re ger­ne skif­te hold­ning til poli­ti­ske emner, for poli­tik er selvsagt kom­pro­mi­sets kunst. Men i sagen om, hvor­vidt det skal under­sø­ges af uvil­di­ge advo­ka­ter, om stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen har brudt loven, da hun udsted­te en ordre om at afli­ve alle mink, har Ven­stre lagt hove­d­et så godt til ret­te på blok­ken, at vi andre nu er nødt til at føre svær­det igennem. 

Minks­kan­da­len og FE-sagen er hin­si­des poli­tik. Det er mere alvor­ligt, hvil­ket Ven­stre jo også har beto­net igen og igen. Det hand­ler om rets­sta­ten og om befolk­nin­gens til­lid til sta­ten og demo­kra­ti­et. Alli­ge­vel har sam­me par­ti gjort beg­ge sager til en poli­tisk han­delsva­re på linje med skat­ter og afgif­ter. Rets­sta­ten var til salg for en post som for­svars­mi­ni­ster og vice­stats­mi­ni­ster – hvem ved, måske ender Jakob Elle­mann end­da sine dage som Vice Presi­dent i Dan­foss med den fart, han skyder. 

Met­te Fre­de­rik­sen kan nu kal­de minks­kan­da­len luk­ket og sluk­ket, lige­som den FE-kom­mis­sion, som Ven­stre kræ­ve­de før val­get, er bar­be­ret så hårdt ind til benet, at den ikke kom­mer til at under­sø­ge de mest betænd­te dele af sagen. 

FE-sagen var ellers så skan­da­løs og vig­tig, at Jakob Elle­mann sam­men med Søren Pape ind­kald­te til valg­kam­pens pin­lig­ste pres­se­mø­de, hvor den dyna­mi­ske duo, med solen i øjne­ne, ydmy­ge­de sig selv i en times tid, mens de for­søg­te at hol­de en meget alvor­lig stemmeføring. 

Et lil­le meme, som jeg lave­de, for at få humø­ret lidt op.

I dag ved vi, at Ven­stre aldrig har syn­tes, at FE-sagen var så vig­tig, at man skul­le til bunds i den, koste hvad det vil­le. Eksem­pel­vis bli­ver sagen om agen­ten Ahmed Sam­sam slet ikke under­søgt, har den nye justits­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard alle­re­de meldt ud. Det til trods for at Lars Find­sen i sin bog kun­ne for­tæl­le, hvor­dan Bar­ba­ra Ber­tel­sen, der sta­dig sid­der som lan­dets næst­mest magt­ful­de kvin­de, gik amok over, at Find­sen ikke vil­le være med til at for­dre­je Sam­sam-sagens fak­tu­el­le omstæn­dig­he­der – og at den tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen for­le­den var ude at sige i B.T., at sagen om Ahmed Sam­sam var “et abe­kast­nings­spil mel­lem de to tje­ne­ster” – FE og PET. 

Da en jour­na­list fra B.T. rin­ge­de til den tid­li­ge­re ope­ra­ti­ve chef i PET, Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen, og for­tal­te ham, at Sam­sam-sagen ikke vil bli­ve under­søgt alli­ge­vel, fik det ham til at udbry­de, at det var en af de vær­ste dage i hans liv. Bare lige for at sæt­te det hele lidt i perspektiv. 

Magt­fuld­kom­men­hed i sin yder­ste potens

Resul­ta­tet af den moral­ske for­råd­nel­ses­pro­ces, som har udspil­let sig inde i Mari­en­borgs for­hand­lings­lo­ka­le siden val­get den 1. novem­ber, kan bli­ve, at vi får den mest magt­fuld­kom­ne rege­ring i Dan­marks­hi­sto­ri­en, selv­om net­op kri­tik­ken af Met­te Fre­de­rik­sens magt­fuld­kom­men­hed para­doksalt nok har været både Lars Løk­kes og Jakob Elle­mann-Jen­sens fore­truk­ne go-to-argu­ment i valgkampen. 

Met­te Fre­de­rik­sen har skif­tet ham og er plud­se­lig ble­vet alt det, som hun siden 2015 har for­talt, at Soci­al­de­mo­kra­ti­et ikke var læn­ge­re. Hun har svig­tet alle de væl­ge­re, der tro­e­de på, at hun hav­de lært af tiden med Cory­don og Thor­ning, at en soci­al­de­mo­kra­tisk stats­mi­ni­ster ikke skal føre så bor­ger­lig poli­tik, at de i top­pen af dansk erhvervs­liv ren­der rundt med syn­kro­ne spontan-rejsninger. 

Hvor Grøn-før-hun-er-rød-Met­te “kun” har solgt ud af sin egen ker­ne­for­tæl­ling, er hun til gen­gæld på den ene side flan­ke­ret af en Ven­stre-for­mand, der har fup­pet sine væl­ge­re noget så uigenkal­de­ligt, da han højt og hel­ligt love­de, at han aldrig vil­le pege på Met­te Fre­de­rik­sen som stats­mi­ni­ster. På den anden side står så Lars Løk­ke Ras­mus­sen – der luk­ke­de en under­sø­gel­ses­kom­mis­sion af Irak-kri­gen, sid­ste gang han sad i rege­ring, og som stal­ker mag­ten så hårdt, at straf­fe­lovens para­graf 242 snart må kom­me i spil. Jeg er i hvert fald ikke et sekund i tvivl om, at Løk­ke vil­le sæl­ge sine to nut­te­de hunde Fríða og Bel­la­mink til en kine­sisk restau­rant i Nyhavn, hvis det var det, der skul­le til for, at han kun­ne bli­ve ved med føle sig som det helt sto­re omdrej­nings­punkt i dansk politik. 

Med de respek­ti­ve udgangs­punk­ter er der noget uhyg­ge­ligt over at tæn­ke på, at dis­se tre prag­ma­ti­ske magt­dyr, Met­te, Løk­ke og Elle­mann, har et snæ­vert fler­tal bag sig og kan beslut­te stort set, hvad de vil, når det vil, så læn­ge de bare hol­der hin­an­den glade. 

Rets­sta­tens død, Fri­heds­bre­vets brød

Intet er selv­føl­ge­lig så skidt, at det ikke er godt for noget, for når mag­ten luk­ker sig om sig selv, er det jo, at den frie pres­se er vig­ti­ge­re end nogen­sin­de. På Fri­heds­bre­vet er vores ene­ste han­delsva­re kri­tisk, uaf­hæn­gig jour­na­li­stik, og mon ikke det er en vare, som vil ople­ve vok­sen­de efter­spørgsel, i takt med at det bli­ver mere og mere åben­lyst for dan­sker­ne, hvor magt­fuld­kom­men SVM-rege­rin­gen er? 

Det håber jeg. Der­for vil min opfor­dring til dig være, at du mel­der dig ind hos Fri­heds­bre­vet, hvis du ikke alle­re­de har gjort det, og så garan­te­rer jeg, at vi vil være en torn i øjet på rege­rin­gen i hele dens levetid. 

Til det famø­se pres­se­mø­de på Mari­en­borg fik vi på Fri­heds­bre­vet ikke lov til at stil­le nog­le spørgs­mål til hver­ken Met­te Fre­de­rik­sen, Lars Løk­ke eller Jakob Elle­mann-Jen­sen. Det gjor­de Ekstra Bla­det og B.T. hel­ler ikke. Met­te ken­der nem­lig sine lus på gan­gen, og den sto­re fest­dag skul­le jo nødigt øde­læg­ges af gode, kri­ti­ske spørgs­mål fra de medi­er, der altid gør sig i den slags. 

Pla­nen var ellers, at vores repor­ter Sofie Frøkjær skul­le for­sø­ge at inter­viewe Jakob Elle­mann med nog­le af alle de gode spørgs­mål, som Ven­stre-for­man­dens par­ti­fæl­ler selv har for­mu­le­ret i spørgs­må­let om en advo­kat­vur­de­ring af minksa­gen. Det fik vi i ste­det mulig­hed for til mini­ste­r­over­dra­gel­sen i For­svars­mi­ni­ste­ri­et. Se hvor­dan det gik her.

Det er den slags, du beta­ler for som abon­nent på Frihedsbrevet. 

Noget andet, vores med­lem­mer får for pen­ge­ne den­ne uge, er vores udmær­ke­de gen­nem­gang af par­ti­er­nes kamel­slug­ning. Nyd i den for­bin­del­se især vores teg­ner Malt­he Emil Kibs­gaards pragt­ful­de illu­stra­tion af lan­dets tre dyg­tig­ste kamelguffere: 

Når du er fær­dig med den arti­kel, synes jeg, du skal gå ombord i den­ne histo­rie om Mode­ra­ter­nes vin­ter-trans­fer Lars Aagaard, der har en lang for­tid som kli­ma­lob­byist og er ble­vet hyret ind som rege­rin­gens nye klimaminister. 

Sagen er, at Lars Aagaard for gan­ske nylig var ude at slå på trom­me for, at sta­ten skul­le sæl­ge Ørsted, men det er ikke hver­ken rege­rin­gens eller Mode­ra­ter­nes poli­tik. Hvor­dan for­kla­rer man så det, når Fri­heds­bre­vets stæ­di­ge jour­na­list Mat­hi­as Blæ­del stik­ker en mikro­fon helt op i Aagaards grøn­ne næse og afkræ­ver ham svar? Med et “ingen kom­men­ta­rer,” selvfølgelig. 

Man kan kon­klu­de­re, at Lars Aagaard er utro­ligt lære­nem, når det kom­mer til at lyde som en erfa­ren politiker. 

Det vil for­hå­bent­lig glæ­de dig, at jule­fre­den ikke kom­mer til at sæn­ke sig over Fri­heds­bre­vet det næste lan­ge styk­ke tid, da vores jour­na­li­ster kom­mer til at have travlt med at under­sø­ge rege­rin­gens pla­ner og det nye ministerhold. 

Læs Fri Mads, hvis du vil have den hot­te­ste slad­der fra Chri­sti­ans­borgs gan­ge først

Apro­pos rege­rings­dan­nel­se, så var vi på Fri­heds­bre­vet godt for­be­red­te på, hvor­når den nye rege­ring blev præ­sen­te­ret. Det var vi, for­di che­fre­dak­tør Mads Brüg­ger på sin ugent­li­ge stu­e­gang, hav­de ops­nap­pet et – skul­le det vise sig – påli­de­ligt ryg­te om, at det vil­le ske på net­op den­ne dag, hvil­ket han selv­føl­ge­lig mang­fol­dig­gjor­de i sit ugent­li­ge nyhedsbrev. 

Noget andet, der blev afslø­ret i ugens Fri Mads, var, at der i øje­blik­ket udspil­ler sig lidt af et dra­ma på Chri­sti­ans­borg mel­lem Kon­ser­va­ti­ve og Dansk Fol­ke­par­ti, for­di Pia Kjær­s­gaards hund har været inde og ski­de på gulv­tæp­pet på Kon­ser­va­ti­ves poli­ti­ske kon­tor. Som om de ikke lig­ger nok ned i for­vej­en derinde. 

Selv glæ­der jeg mig hver man­dag som et lil­le barn på LSD til at læse, hvad Mads Brüg­ger har ople­vet inde på Chri­sti­ans­borgs gan­ge, og jeg tror bestemt ikke, at under­hold­nings­vær­di­en kom­mer til at fal­de med den nye rege­ring in men­te. I mod­sæt­ning til det­te nyheds­brev er det for godt til at være gra­tis, så du skal om bag beta­lings­mu­ren, hvis du vil føl­ge med i Mads Brüg­gers ugent­li­ge stuegang. 

Røv­rendt af Danmark

Mens jeg har dig, vil jeg også lige slå et slag for noget af al den anden jour­na­li­stik, vi arbej­der med for tiden. For mens alles øjne er ret­tet mod kamel­slu­ger­re­ge­rin­gen, går en grup­pe indi­ske sol­da­ter rundt og føler sig røv­rendt af Dan­mark. De indi­ske sol­da­ter stod i for­re­ste ræk­ke og beskyt­te­de den dan­ske ambas­sa­de i Kabul, ind­til den luk­ke­de i august sid­ste år. Og da Dan­mark trak sig ud af lan­det, blev de sendt til Indi­en og over­ladt til sig selv. De skul­le ellers have haft op til seks måne­ders løn, men har aldrig set en krone. 

Det viser sig, at de spe­ci­al­træ­ne­de gurkha-sol­da­ter, som også kal­des “ver­dens bil­lig­ste sol­da­ter”, er ble­vet snydt, så det dri­ver. De var ansat i et pri­vat sik­ker­heds­fir­ma, som var hyret til at bevog­te ambas­sa­den, og så er det bare drø­nær­ger­ligt, når Tali­ban kom­mer stormen­de, Dan­mark smut­ter, og sik­ker­heds­fir­ma­et smæk­ker kas­sen i. Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et siger selv, at sol­da­ter­ne bur­de have fået deres pen­ge, men at de ikke har kun­net få oplys­nin­ger om sol­da­ter­ne fra sikkerhedsfirmaet. 

Så hvad gør vi på Fri­heds­bre­vet i den situ­a­tion? Ja, vi hjæl­per natur­lig­vis ger­ne til. Ind­til vide­re har vi fun­det tre af de indi­ske sol­da­ter. Det var for­bløf­fen­de nemt. Du kan læse vores før­ste arti­kel om den opsigtsvæk­ken­de sag her. Og så kan jeg love dig for, at der er meget mere på vej i den sag. 

Sesen besen

Inden vi for­la­der hin­an­den, føler jeg trang til at næv­ne over for mine faste læse­re, at jeg vist­nok har skre­vet i et tid­li­ge­re nyheds­brev umid­del­bart efter fol­ke­tings­val­get, at jeg var sik­ker på, at Met­te Fre­de­rik­sen vil­le dan­ne en rød rege­ring. Så spør­ger du måske, hvad jeg så har at sige til til det nu, og til det vil jeg bare svare: 

Jeg kom­mer ikke til at træk­ke fra eller læg­ge til på enkel­te ord. 

Jeg håber, du får en rig­tig god weekend. 

Bed­ste hilsner 

Kri­stof­fer Erik­sen, che­fre­dak­tør, Frihedsbrevet 

Ret­tel­se: Det frem­gik tid­li­ge­re af artik­len og nyheds­bre­vet, at en almin­de­lig dan­sker med en gen­nem­snit­lig ind­komst uden børn får 30 kro­ner mere til sig selv om måne­den. Tal­let stam­mer fra bereg­nin­ger, som tæn­ket­an­ken CEPOS står bag. Tal­let er nu rettet.