Fri Kul­tur uge 39: Leder­skri­bent fik betalt rej­se af tobaksgigant


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser 

Vel­kom­men til ugens udga­ve af Fri Kul­tur, hvor vi blandt andet skal run­de et muse­um i Nord­s­jæl­land, justits­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard og radiopro­gam­met Sara og Monopo­let.

Men vi læg­ger fra kaj med en histo­rie om tobakslobbyen. 


Ber­ling­s­kes leder­skri­bent fik betalt rej­se af tobaksgigant

I star­ten af sep­tem­ber invi­te­re­de tobaks­gi­gan­ten Phi­lip Mor­ris en ræk­ke jour­na­li­ster og menings­dan­ne­re på en rej­se til Schweiz. Her kun­ne de – uden selv at få foret op – spi­se mad, se oplæg og ellers nyde udsig­ten i byen Neu­châtel i et døgns tid. 

Det vak­te især debat, at B.T.’s poli­ti­ske kom­men­ta­tor Joa­chim B. Olsen var med på rej­sen. Det kun­ne hver­ken han eller hans chef, che­fre­dak­tør Simon Richard Niel­sen, dog se det mind­ste pro­blem i. Man taler jo med alle muli­ge, og der skal mere til at påvir­ke Joa­chim B. Olsens hold­ning, lød forklaringen. 

Sagen blev også vendt i Pres­se­lo­gen på TV 2 News, og her for­kla­re­de Ber­ling­s­kes che­fre­dak­tør Met­te Øster­gaard, at de da også hav­de haft en mand med på tobak­s­tu­ren – jour­na­li­stisk chef Micha­el Alsen – men for­skel­len var, at Ber­ling­s­ke selv hav­de betalt for hans rej­se. For­kla­rin­gen lød sådan her: 

“Vi væl­ger i udgangs­punk­tet selv at beta­le for den her type af ture (…) Det gør vi jo for at skær­me os for den her form for kri­tik, hvor vi kan bli­ve kri­ti­se­ret for, om vores habi­li­tet er intakt. Der­for synes vi, at det er et let­te­re udgangs­punkt sim­pelt­hen selv at beta­le i ste­det for at ende i den her situ­a­tion, hvor man kan bli­ve ankla­get for net­op at bli­ve smurt af sær­li­ge kilder.” 

Men nu viser det sig, at Ama­lie Lyh­ne, der som leder­skri­bent i Ber­ling­s­ke teg­ner avi­sens hold­ning udadtil, selv var med på den efter­hån­den gan­ske omtal­te rej­se. Og det betal­te Phi­lip Mor­ris for. 

Ama­lie Lyh­ne siger til Fri­heds­bre­vet, at hun tog med, for­di det lød spæn­den­de, og at hun taler med alle muli­ge men­ne­sker og godt kan lide at bli­ve klo­ge­re. Hun for­kla­rer også, at hun er løst til­knyt­tet Ber­ling­s­ke og laver alt muligt ved siden af. Sådan en rej­se med tobakslo­b­by­en vil­le kun være et pro­blem, hvis hun skrev lede­re om tobak, men det kom­mer ikke til at ske, siger Lyhne. 

“Det kan jeg jo ikke blan­de mig i”

Che­fre­dak­tør Met­te Øster­gaard siger, at hun ikke kan blan­de sig i, hvad Ama­lie Lyh­ne går og laver. 

“Ama­lie Lyh­ne er jo fre­elan­ce. Hun bli­ver hyret ind til opga­ver som for eksem­pel at skri­ve lede­re eller kom­men­ta­rer, og hvad hun gør i sin fri­tid i øvrigt, det beta­ler vi jo ikke for. Men det er klart, at vi kig­ger på alle vores skri­ben­ters habi­li­tet. Vi har bare ikke mulig­hed for at kon­trol­le­re, hvad alle vores fre­elan­ce­re gør i deres fri­tid, når de ikke rej­ser på veg­ne af Ber­ling­s­ke,” siger Met­te Østergaard. 

Okay, så hvis man er fastan­sat på Ber­ling­s­ke, skal man helst ikke tage på sådan en tur, men hvis man er fre­elan­cer og leder­skri­bent eller noget andet, så er det fint nok, for så kan I ikke gøre noget ved det?

“Prøv at stil­le det spørgs­mål igen, for det, der jo er ker­nen her, er, hvor­vidt man er ude at rej­se på veg­ne af Ber­ling­s­ke. Når Micha­el Alsen er med på sådan en tur for at lave research til Ber­ling­s­ke, så rej­ser han selv­føl­ge­lig for Ber­ling­s­ke. Hvad Ama­lie Lyh­ne væl­ger at gøre ud over de opga­ver, hun har hos Ber­ling­s­ke, det kan jeg jo ikke blan­de mig i. Hun er selv­stæn­dig fre­elan­cer, og hvad hun gør i sin fri­tid, det kan jeg jo ikke kon­trol­le­re. Men jeg kan kræ­ve, at hun oply­ser, hvis der er habi­li­tets­pro­ble­mer, og der­for er det jo også godt, at hun har oplyst, at hun har valgt at del­ta­ge på den her tur.” 

Og det har hun gjort, inden hun tog af sted?

“Det har hun gjort efter­føl­gen­de. Men hun har jo ikke skre­vet noget om turen, og det er klart, at det er selv­føl­ge­lig det sprin­gen­de punkt, at vi har viden om, at hvis hun bevæ­ger sig ind på det emne, at hun har været med på en sådan tur.” 

Hvis hun nu hav­de spurgt dig, om hun måt­te tage afsted, hvad vil­le du så sige?

“Som sagt kan jeg jo ikke blan­de mig i, hvad hun gør i sin fri­tid, efter­som hun ikke er fastan­sat på Ber­ling­s­ke, men en fre­elan­cer, der er hyret ind til bestem­te opga­ver, og i for­hold til de opga­ver har jeg brug for at ken­de til habi­li­tets­spørgs­mål. Men jeg kan jo ikke blan­de mig i, hvad hun i øvrigt gør som selvstændig.” 

Ber­ling­s­ke er ikke Gestapo

En leder er en rime­lig cen­tral plads i en avis…

“Det er det.” 

Og jeg kan godt for­stå, at hun så er fre­elan­cer, men giver det ikke et lidt mud­ret bil­le­de, at I ikke aner, hvad hun laver, når hun ikke skri­ver lede­re? Hun kan jo være smurt af alle muli­ge kil­der i prin­cip­pet, det kan du vel ikke rig­tigt vide?

“I rea­li­te­ten er vi jo afhæn­gi­ge af, at vores fre­elan­ce­re og vores øvri­ge skri­ben­ter kom­mer og oply­ser, hvis de del­ta­ger i for­skel­li­ge arran­ge­men­ter, som kan ska­de deres habi­li­tet inden for de områ­der, de skri­ver inden for. Vi er jo ikke Gesta­po, der går og over­vå­ger, hvad alle gør. Men vi har til­lid til, at hvis der skul­le være habi­li­tets­spørgs­mål, som der har været i det her til­fæl­de, så bli­ver det oplyst.” 

Kan Ama­lie Lyh­ne skri­ve om tobak fremover?

“Nej, det kan hun ikke.” 

Kan du afvi­se, at I har en leder­skri­bent, der kan bli­ve smurt af kil­der? I det her til­fæl­de er det jo så Phi­lip Mor­ris. Du har til­tro til, at hun oply­ser det, hvis det sker, er det sådan, jeg skal for­stå dig?

“Ja, det har jeg til­tro til.” 


Foto: Paul Chri­sti­an Hansen.

Ny muse­ums­di­rek­tør søges

Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et skal snart i byen for at fin­de en ny direk­tør til kunst­mu­se­et Ord­rup­gaard i Nordsjælland. 

Sådan må det være, efter det i tors­dags blev meldt ud, at den nuvæ­ren­de direk­tør Anne-Bir­git­te Fons­mark, der har sid­det i sto­len siden 1995, stop­per ved årets udgang. 

Fri Kul­tur har, som nogen måske vil vide, skre­vet fle­re artik­ler om arbejds­mil­jø­et på Ord­rup­gaard. Først tal­te vi med 20 tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re på Ord­rup­gaard, som beskrev Fons­marks ledel­ses­stil som mani­p­u­le­ren­de, domi­ne­ren­de, utryg og ufor­ud­si­ge­lig, og de beskrev et arbejds­mil­jø, der før­te til psy­ki­ske ned­brud og medarbejderflugt. 

De for­tal­te blandt andet, hvor­dan de var ban­ge for, at ano­ny­me kla­ger over muse­ums­di­rek­tø­rens ledel­ses­stil i sid­ste ende vil­le lan­de på hen­des skri­ve­bord, og at der her­ske­de en luk­ket­hed på kunstmuseet. 

Kort tid efter ind­led­te Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et en under­sø­gel­se af arbejds­mil­jø­et på Ord­rup­gaard, og i tors­dags lan­de­de kon­klu­sio­nen så. De nuvæ­ren­de med­ar­bej­de­re gen­kend­te ikke medi­e­dæk­nin­gen, men der var alli­ge­vel plads til for­bed­ring, hvad angik arbejdsmiljøet. 

Og i sam­me pres­se­med­del­el­se, som kort­læg­nin­gen blev offent­lig­gjort, blev det også klart, at Fons­mark træ­der til­ba­ge fra års­skif­tet, og at hun til næste år vil være chef­kon­su­lent uden personaleansvar. 

Anne-Bir­git­te udta­ler selv i Ord­rup­gaards pres­se­med­del­el­se, at det var plan­lagt på for­hånd, og at hun nu kan give fak­len vide­re med ro på: 

”Jeg fyl­der 73 år til novem­ber, og efter­som kort­læg­nin­gen viser et langt mere posi­tivt bil­le­de af min ledel­ses­stil end det, der er kom­met til udtryk i medi­er­ne, kan jeg nu med ro i sin­det med­dele, at jeg stop­per som direk­tør som planlagt.” 

Fri Kul­tur har spurgt Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, om der udover sel­ve tim­in­gen mon er en sam­men­hæng mel­lem under­sø­gel­sen og Fons­marks til­ba­ge­træ­den. Vi spurg­te der­næst, mere direk­te, om Fons­mark stop­per som en kon­se­kvens af undersøgelsen. 

Her føl­ger Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets svar: 

”Som det frem­går af pres­se­med­del­el­sen fra 21. sep­tem­ber har Anne-Bir­git­te Fons­mark valgt at stop­pe efter 28 år som muse­ums­di­rek­tør på Ord­rup­gaard. For yder­li­ge­re spørgs­mål til den beslut­ning hen­vi­ser vi til Anne-Bir­git­te Fonsmark.” 


Tre hur­ti­ge fra kulturen

1

Hum­mel­gaards magi­ske græn­se: I fre­dags var der hørings­frist for kor­an­loven, der sta­dig er under hef­tig debat. 

525 kunst­ne­re, for­fat­te­re og sam­funds­de­bat­tø­rer har nu under­skre­vet en pro­test, hvor de blandt andet er kri­ti­ske over, hvor uklar defi­ni­tio­nen “util­bør­lig behand­ling” er. De kal­der det for et “økse­hug i ytringsfriheden”. 

Som svar på kunst­ner­nes kri­tik kom justits­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard (S) så med noget af et kring­let svar til Ritzau. Vi citerer: 

“Jeg tror på den ene side, at vi selv­føl­ge­lig ger­ne vil for­sø­ge at være end­nu mere præ­ci­se i lov­for­sla­gets bemærk­nin­ger,” sag­de mini­ste­ren og fort­sat­te så: 

“På den anden side tror jeg også, at vi bare må erken­de – kun­sten skal jo både være græn­se­sø­gen­de og græn­se­over­skri­den­de, men for­ud­sæt­nin­gen for det er også, at der eksi­ste­rer græn­ser, lige­som der gør på alle muli­ge andre punkter.” 

Han nævn­te her­ef­ter kunst­ne­ren Ibi-Pip­pi Orup Hede­gaards dom på et års ube­tin­get fængsel efter at have begå­et hær­værk på et Asger Jorns-male­ri som et eksem­pel på, at der alt­så fin­des græn­ser i forvejen. 

“Poin­ten er, at vi ikke kan lave en und­ta­gel­ses­be­stem­mel­se, hvis bare man kal­der sig kunst­ner,” siger Hum­mel­gaard uden dog at uddy­be, hvad han mener med det, og om han mener, at ytrings­fri­he­den bli­ver begræn­set af kor­an­loven – som trods alt er det, de over 500 kunst­ne­re er bekym­re­de for. 

Fri Kul­tur har for­søgt at få rege­rin­gen i tale om, hvad det er for en græn­se, Peter Hum­mel­gaard taler om, lige­som vi også ger­ne vil­le have hørt mere om, hvor­dan det egent­lig går med at gøre lov­tek­sten, der jo iføl­ge rege­rin­gen er en præ­cist afgræn­set nålestiks­o­pe­ra­tion, mere præ­cis end hidtil. 

Det har i skri­ven­de stund ikke været muligt. 

2

Bør­sen og Kri­ste­ligt Dag­blad sid­der over: Det er ikke kun kunst­ner­ne, der har sendt et hørings­svar i for­bin­del­se med kor­an­loven. Også bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Medi­er har sva­ret, at de er bekym­re­de for, hvor­dan det vil gå ud over publi­ci­sti­ske medier. 

Men så har vi Bjar­ne Cory­don, Bør­sens che­fre­dak­tør. Han er util­freds med, at Dan­ske Medi­er ikke hav­de tjek­ket, om det nu også var alle med­lem­mer­ne, der var af sam­me overbevisning. 

I et inter­view til Jour­na­li­sten for­tæl­ler den tid­li­ge­re finans­mi­ni­ster, at han står inde for, at man hver især er ansvar­lig for at hånd­te­re sagen, og at han støt­ter op om et lovindgreb. 

Fag­bla­det Jour­na­li­sten spør­ger Cory­don, om det er poli­ti­ke­ren eller publi­ci­sten, der taler. Her sva­rer Cory­don, at det da klart er publi­ci­sten, og at han grund­læg­gen­de mener, at man skal del­ta­ge i debat­ten med prin­ci­pi­el­le spørgs­mål om, hvad der sam­funds­mæs­sigt er rigtigt. 

Sene­re kun­ne man også læse i Jour­na­li­sten, at Kri­ste­ligt Dag­blad hel­ler ikke bak­ker op om Dan­ske Medi­ers bekym­ring, så Cory­don er da ikke helt alene. 

3

To tred­je­de­le er da fint nok: Dan­sker­nes dilem­ma­er er ugent­ligt ble­vet fast debat­te­ret i det popu­læ­re radiopro­gram Sara og Monopo­let.

DR stod også selv i lidt af et dilem­ma, for hvor­dan får man bru­ge­re til at benyt­te deres egen plat­form DR Lyd, frem for de man­ge andre plat­for­me? Sara og Monopo­let blev i maj 2023 flyt­tet over til DRs eget lydu­ni­vers DR Lyd. Hen­sig­ten var, at det måske vil­le få lyt­te­re til at benyt­te fle­re af de andre ting, DR har på hylderne. 

De før­ste tal er ble­vet offent­lig­gjort, og det måned­li­ge lyt­ter­tal er fal­det fra 224.000 til 143.000. Det er et fald på 36 procent. 

Men det går helt pla­nen, siger Tine God­sk Han­sen, der er chef for DR Lyd, til Jour­na­li­sten. Tine God­sk Han­sen siger, at de skam hele tiden har vidst, at de vil­le tabe lyt­te­re på den kor­te bane, men at det går den rig­ti­ge vej på den lan­ge bane. 


Både på den kor­te og den lan­ge bane bli­ver Fri Kul­tur hæn­gen­de, hvor vi altid har været, nem­lig inde i Fri­heds­bre­vets app – så der ses vi i næste uge. 

Fang os i mel­lem­ti­den på emil@frihedsbrevet.dk eller kerstine@frihedsbrevet.dk.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her