Fri Kul­tur uge 43: Fær­re øl og mere hie­rar­ki på Forfatterskolen


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser 

Den nye rek­tor på For­fat­ter­sko­len hed­der Mor­ten Chem­nitz og har haft takt­stok­ken siden august, og ind­til vide­re er det ikke meget, man har hørt fra ham, udover et inter­view med vores fre­ne­mies på Kulturmonitor. 

Chem­nitz skal som ny rek­tor for­sø­ge at gøre op med sko­lens noget tur­bu­len­te for­tid, der kul­mi­ne­re­de i 2018, da Jep­pe Brix­vold blev fyret, efter at mere end 50 for­fat­te­re hav­de bedt om at få under­søgt for­hol­de­ne på sko­len. Den­gang opret­te­de sko­len en whi­st­le­blower­ord­ning, der kaste­de 43 ind­be­ret­nin­ger om kræn­kel­ser og chi­ka­ne­ren­de adfærd af sig. 

For­fat­ter­sko­len star­te­de i 1980’erne som en ufor­mel sam­men­slut­ning af skri­ve­lyst­ne, der mød­tes i pri­va­te omgi­vel­ser med Poul Borum for bor­den­den. Siden blev det til en egent­lig sko­le, der kom på finans­lo­ven og blev SU-berettiget. 

Da Chem­nitz selv gik der i slut­nin­gen af 00’erne, hed rek­tor først Hans Otto Jør­gen­sen, der af fle­re blev kaldt en vold­som og hård auto­ri­tet, og sene­re Pablo Llam­bías, der for­lod stil­lin­gen efter en sag om græn­se­over­skri­den­de adfærd over for en kvin­de­lig studerende. 

Var du selv glad for at gå på sko­len i slut­nin­gen af 00’erne?

“Ja, jeg var utro­ligt glad for at gå på sko­len,” siger Mor­ten Chemnitz. 

Hvad vil du så lave om fra dengang?

“Der var nog­le ram­mer for under­vis­nin­gen, som ikke var tyde­li­ge nok, og græn­ser­ne mel­lem hvem der var ansat­te, og hvem der var stu­de­ren­de, var mere uklare.” 

Er det sådan noget med for eksem­pel at drik­ke sig ful­de sammen?

“Ja.”

Så det gør man ikke mere?

“Nej, det gør man ikke, alt­så det hand­ler ikke om, at en lærer ikke må drik­ke en øl, men at man opfø­rer sig som et vok­sent men­ne­ske, der er på arbej­de, ikk’?” 

“Der var en mester­læ­re-pæda­go­gik og et min­dre fokus på, at ele­ver­ne føl­te sig set og hørt og blev ind­dra­get som akti­ve stem­mer, og min­dre fokus på at sør­ge for, at alle kom til orde. Man går mere op i pæda­go­gik­ken og trivslen.” 

Du er ikke ble­vet valgt, bare for­di du er god til at skrive?

“Nej, alt­så,” siger Chem­nitz og griner. 

Tvær­ti­mod, måske? Nej, men for­står du, hvad jeg mener?

“Ja, alt­så det er jeg jo ikke. Jeg er selv­føl­ge­lig først og frem­mest valgt, håber jeg, for­di de synes, jeg var den fag­ligt mest kva­li­fi­ce­re­de til at lede under­vis­nin­gen og læg­ge den fag­li­ge ret­ning her­in­de, for det er jo ker­ne­op­ga­ven. Og der­næst for­hå­bent­ligt, for­di de har sto­let på, at jeg kan løf­te det ansvar, der lig­ger i at være leder af en kunstsko­le her.” 

“Der var min­dre struk­tur omkring under­vis­nin­gen, og der­for kun­ne der være stør­re uds­ving i tonen, ikk’? Som elev var det svært at føle, at der var et sik­ker­heds­net. For­di der ikke var nogen adfærds­po­li­tik eller ret­nings­linjer eller noget. Man kun­ne aldrig sto­le på, hvor langt det kun­ne gå.” 

“Kom­bi­ne­ret med den alko­holkul­tur, der jo har været her­in­de i nog­le perioder.” 

Der blev sim­pelt­hen druk­ket for meget dengang?

“Ja, det er vel ikke nogen hemmelighed.” 

Nej.

“Sjovt nok så kan man sige, at den mere auto­ri­tæ­re mester­læ­re-agti­ge under­vis­nings­form, der var her­in­de i gam­le dage, fak­tisk bun­de­de i et lig­heds­i­de­al. I en ide om, at lærer­ne bare var på lige fod med de andre i rum­met. Og det gjor­de, at de ikke hav­de noget ansvar. Vi var alle­sam­men bare kunst­ne­re, der sad her­in­de, og vi var lige­vær­di­ge som kunst­ne­re, og der­for var det hel­ler ikke nød­ven­dig­vis lærer­nes ansvar at sam­le ele­ver­ne op.” 

“Vi er ble­vet tyde­li­ge­re omkring, at rum­met selv­føl­ge­lig ikke er ahie­rar­kisk. Det er vores ansvar at for­val­te det hie­rar­ki, der selv­føl­ge­lig er, når nogen er ansat, og nogen er stu­de­ren­de, på en ansvar­lig måde.” 

Man er ble­vet mere bevidst om mag­ten og hierarkiet?

“Ja, det er det, jeg kal­der pro­fes­sio­na­li­se­ring. Vi er ble­vet bevid­ste om, at vi ikke er en kunst­ner­sam­men­slut­ning. Vi er en uddan­nel­ses­in­sti­tu­tion. Og det gør selv­føl­ge­lig, at vi har et ansvar, som vi skal løf­te. Og det er jo, for­di rum­met ikke er fladt. Hvil­ket ikke bety­der, at vi nød­ven­dig­vis altid har ret, men at det er os, der har ansva­ret for den sam­ta­le, der foregår.” 

Kan du fore­stil­le dig nogen nega­tiv kon­se­kvens ved den her ændring? Er der et eller andet i dig, hvor du tæn­ker, at det fak­tisk er lidt ærger­ligt, at I er nødt til at gå så meget op i det her?

“Jamen selv­føl­ge­lig. Det er der­for, jeg siger, at jeg for­sø­ger på bedst mulig vis at for­val­te en arv og tage de bed­ste ting med. Det er en rig­tig svær balan­ce, for det er hårdt at gå på kunstsko­le. Det er hårdt at arbej­de med kunst på den her måde. Det er ikke altid rart eller beha­ge­ligt at få tekst­kri­tik, vel? Og vi skal selv­føl­ge­lig ikke være ban­ge for de svæ­re samtaler.” 


Tidens tern

Kvin­de­fod­bol­den er i med­vind. Det vold­somt skæ­ve fokus på mæn­de­ne er langt fra brudt, men det er blandt andet et stort gen­nem­brud, at man i den nye­ste udga­ve af spil­let FC24 (tid­li­ge­re kendt som FIFA) kan have både kvin­de­li­ge og mand­li­ge spil­le­re på sam­me hold. 

Sam­ti­dig har man ople­vet en sti­gen­de inter­es­se for kvin­der­nes slut­run­der. The Inde­pen­dent kun­ne sid­ste år beskri­ve, at der var fle­re bri­ter, der så med, da deres kvin­delands­hold slog sven­sker­ne med 4–0, end da her­rer­nes pokal­fi­na­le – den pre­sti­ge­ful­de FA Cup – skul­le afgøres. 

Der er momen­tum i kvin­de­fod­bol­den, lyder det i artiklen. 

Men i bed­ste vest­li­ge stil varer glæ­den ikke læn­ge, når det går godt. Vi sej­rer bare os selv og de gode for­tæl­lin­ger ihjel. Der er altid et eller andet galt. 

Arse­nals kvin­de­hold er endt i en shit­storm, efter klub­ben lag­de et bil­le­de op af deres trup for den næste sæson. Fri Kul­tur skal selv­føl­ge­lig ikke anta­ge noget om nogen, men der er ikke umid­del­bart den sto­re etni­ske vari­a­tion. Det lag­de inter­net­tet selv­føl­ge­lig også mær­ke til, og bum, så var vi der igen. 

Godt, men ikke godt nok. 

For­kla­rin­gen er natur­lig­vis ikke, at der er nogen, der er ble­vet und­ladt, men blot at der ikke er nogen af spil­ler­ne, der lige har den hud­far­ve, som inter­net­tet efter­spør­ger – og at Arse­nals holdop­stil­ling der­for lig­ner kvin­de­fod­bol­dens svar på et manel.

Og klub­ben er enig i kritikken. 

“Det er en pri­o­ri­tet for klub­ben at fort­sæt­te med at dri­ve bed­re diver­si­tet og inklu­sion og ska­be en til­hørs­fø­lel­se for alle med for­bin­del­ser til klub­ben,” lyder det fra Arse­nal i en pressemeddelelse. 

For en god ordens skyld skal det under­stre­ges, at fle­re af klub­bens her­re­holds stør­ste pro­fi­ler ikke er hvi­de. Tvær­ti­mod. Og at kvin­de­hol­det tid­li­ge­re har haft spil­le­re, der gør op med kri­tik­ken, men man må for­stå, at det alt­så er bedst, hvis man altid har et par styk­ker i baghånden. 

Fri Kul­tur sen­der en por­tion dyb­følt med­fø­lel­se til den næste spil­ler på Arse­nals kvindehold. 

Du er sik­kert også en god fodboldspiller. 


Tre hur­ti­ge fra kulturen

1
En nepo baby på vio­lin: Hvis du ikke ken­der Val­ter Skars­gård, ken­der du nok til gen­gæld hans far Stel­lan Skars­gård, det kun­ne være fra Riget eller Bre­aking the Waves eller Good Will Hunting eller en mas­se andre stor­film. Det kan også være, at du ken­der en af Val­ter Skars­gårds tre ældre sku­e­spil­ler­brød­re, for eksem­pel Ale­xan­der Skars­gård fra Suc­ces­sion eller Melan­cho­lia.

Val­ter fin­der nu vio­li­nen frem og brok­ker sig over, at man­ge godt kan lide at tale om nepo babies, alt­så nepo­tis­me-baby­er, der får for­lom­mer i for eksem­pel filmbranchen. 

Den snak kan han ikke lide, for han er nem­lig ikke kom­met soven­de til noget, mener han. 

“Jeg for­står ikke rig­tig, hvor­dan folk tror, at ​det vir­ker. Min far er ikke instruk­tør eller caster,” siger Val­ter Skars­gård til det sven­ske medie Nöjesguiden. 

Han fortsætter: 

“Det har helt klart været nem­me­re for mig at kom­me ind i bran­chen, for­di folk har kendt mig,” siger han så og defi­ne­rer nepo baby-begre­bet ret fint uden selv at vide det. 

Val­ter Skars­gård mener dog, at kri­tik­ken bun­der i jalou­si, og at han kun hav­de været en rig­tig nepo baby, hvis han hav­de fået samt­li­ge rol­ler, han nogen­sin­de hav­de gået til casting på. 

2
Hal­løj på kær­lig­heds­sko­len: Kær­lig­heds­guru, for­fat­ter og tera­pe­ut Jyt­te Vik­kel­søe er ble­vet ramt af kri­tik fra mere end halv­de­len af ele­ver­ne på Vik­kel­sø­es nystar­te­de tera­pe­u­ti­ske efter­ud­dan­nel­ses­hold, der tager udgangs­punkt i en meto­de, som hun selv bru­ger i par­te­ra­pi og omta­ler i sin bog Der­for forel­sker du dig aldrig i den for­ker­te.

Kri­tik­ken går på, at Vik­kel­søe skul­le have mob­bet fle­re af ele­ver­ne, vendt øjne og suk­ket af dem, og at der angi­ve­ligt skul­le have været et A- og B‑hold.

Men det kan Jyt­te Vik­kel­søe ikke selv gen­ken­de, for­tæl­ler hun i et inter­view med Berlingske. 

Vik­kel­søe hol­der fast i, at hen­des arbej­de er dybt pro­fes­sio­nelt og begrun­der det med, at hun har arbej­det med det her i 30 år. Det hol­der hun fast i, selv­om en del af ele­ver­nes kri­tik også går på, at uddan­nel­sen, der koster 49.900 kro­ner, ikke leve­de op til det for­ven­te­de, og at præ­mis­ser­ne blev lavet om i utide. 

Vik­kel­søe selv mener, at en del af ele­ver­ne er util­fred­se, for­di de ikke selv blev cer­ti­fi­ce­re­de. Der var kun seks af de 24 ele­ver, der end­te med at bli­ve det. 

Udover at skul­le have været ned­la­den­de over for ele­ver var Jyt­te Vik­kel­søe også selv både under­vi­ser, eksa­mi­na­tor og cen­sor. Det vil hun dog lave om på frem­over, siger hun. 

3
Hvem skrev prins Chri­sti­ans tale? I sid­ste uge tal­te vi lidt, lige­som alle andre, om prins Chri­sti­ans 18-års fød­sels­dag. Siden har vi for­søgt at fin­de ud af, om han egent­lig selv hav­de skre­vet sin alle­re­de berøm­te tale, hvor han sat­te ord på, hvor­dan det er at være en til tider usik­ker ung mand. 

Ved dron­ning Mar­gret­hes nytårs­ta­ler er det for eksem­pel sådan, at Stats­mi­ni­ste­ri­et skri­ver et udkast til dron­nin­gen, og der­for spurg­te vi både i Kon­ge­hu­set og i Stats­mi­ni­ste­ri­et, om de også har haft en fin­ger med i spil­let den­ne gang. Det kun­ne jo godt klin­ge en smu­le Met­te Fre­de­rik­sensk, da den unge prins sag­de, at han vil­le kom­me til at begå fejl. 

Nå, men vi spurg­te i hvert fald, og det ene­ste svar, vi har fået, er fra Kon­ge­hu­sets kom­mu­ni­ka­tions­chef Lene Bal­le­by, der mel­der følgende: 

”Hvor­dan den kon­ge­li­ge fami­lies taler bli­ver til, oply­ser vi ikke, men Prins Chri­sti­an har gen­nem læn­ge­re tid selv været dybt invol­ve­ret i til­bli­vel­sen af sin egen tale.” 


En sid­ste bemærkning

Hvis du går og er gene­relt ban­ge for, at en live-kon­cer­top­le­vel­se snart bli­ver udskif­tet med mulig­he­den for at bea­me enhver ver­dens­stjer­ne op som holo­gram til et hvil­ket som helst hal­bal i provin­sen, er der ingen grund til panik. 

Sær­ligt ikke, hvis man tager wee­ken­dens P3 Guld med i betragtning. 

Her fik publi­kum den tvivls­om­me mulig­hed at ople­ve den genop­stå­e­de grup­pe Ukendt Kunst­ner på 200 kilo­me­ters afstand. For mens de spil­le­de kon­cert i Aar­hus, blev de også “live-trans­mit­te­ret” i et holo­gram-lig­nen­de for­mat til DR’s kon­cert­sal.

Mod­ta­gel­sen var blan­det, og det så da også besyn­der­ligt ud, da Hans Phi­lip og Jens Ole McCoy tone­de frem med en spø­gel­ses­ag­tig glød, der fik optrin­net til at lig­ne en min­de­kon­cert for duo­en, der gik i opløs­ning i 2016. 

Hvem ved, måske var det en kom­men­tar til, at ikke alt behø­ver at genopstå? 

Fri Kul­tur genop­står som bekendt hver ene­ste uge, og vi ses der­for igen på onsdag. 

Hvis du i mel­lem­ti­den har noget, vi skal vide, er du altid vel­kom­men til at skri­ve til os på emil@frihedsbrevet.dk eller kerstine@frihedsbrevet.dk.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her