Fri Kul­tur uge 45: Jødisk kunst­ner: Det er en vir­ke­lig ulæk­ker tid at være jøde i


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser 

Vel­kom­men til Fri Kul­tur. Vi skal blandt andet en tur på Bog­forum, der blev afholdt i wee­ken­den, og vi skal også tale om præ­s­te­ger­nin­gen og et spil­le­sted i Esb­jerg. Men først ven­der vi blik­ket mod den betænd­te debat om kri­gen mel­lem Isra­el og Hamas. 

Jødi­ske kunst­ne­re: Debat­ten er enspo­ret og fjendtlig

En støt­te­er­klæ­ring til Palæsti­na, som er skre­vet af stu­de­ren­de ved Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mi, har fået vind i sej­le­ne. Ele­ver fra de andre kun­sta­ka­de­mi­er på Fyn og i Jyl­land har til­slut­tet sig, lige­som også en lang ræk­ke stu­de­ren­de og ansat­te ved Film­sko­len og mere end 100 ele­ver fra Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le bak­ker op. Også fle­re uni­ver­si­te­ter og insti­tu­tio­ner har bak­ket op om den eller skre­vet deres egen lig­nen­de støtteerklæring. 

Støt­te­er­klæ­rin­gen tager blandt andet afstand fra “Isra­els syste­ma­ti­ske udryd­del­se af Palæsti­na” og “for­døm­mer Isra­els okku­pa­tion, under­tryk­kel­se og drab af det palæsti­nen­si­ske folk”. Medi­e­dæk­nin­gen er, iføl­ge erklæ­rin­gen, for skæv, og i erklæ­rin­gen hed­der det også, at man tager afstand fra enhver form for isla­mo­fo­bi og anti­se­mi­tis­me. “Antizi­o­nis­me er ikke anti­se­mi­tis­me,” lyder det også. 

Men blandt jødi­ske kunst­ne­re synes man, at debat­ten er kørt af spo­ret. Fle­re undrer sig for eksem­pel over, hvor­for støt­te­er­klæ­rin­gen ikke næv­ner Hamas eller Hamas’ ter­r­or­an­greb på Isra­el den 7. okto­ber, hvor 1.400 men­ne­sker miste­de livet, og Hamas tog mere end 200 gids­ler med til Gaza iføl­ge isra­el­ske myndigheder. 

Fri Kul­tur har talt med to jødi­ske kunst­ne­re, der ople­ver, at det lige nu er ube­ha­ge­ligt at være kunst­ner med jødisk ophav i det dan­ske kunst­mil­jø, der iføl­ge dem er udpræ­get ven­stre­o­ri­en­te­ret, hvor debat­ten er pola­ri­se­ret, og hvor der kun er plads til én hold­ning. Hvor en jøde og en zio­nist og en isra­e­ler er det samme. 

Siden angre­bet den 7. okto­ber har Isra­el som bekendt ind­ledt en krig i Gaza, hvor der iføl­ge de Hamas-kon­trol­le­re­de sund­hedsmyn­dig­he­der i Gaza er ble­vet dræbt 10.000, hvoraf man­ge er børn. 

Det er helt for­fær­de­ligt, mener kunst­ner­ne, men de ople­ver langt fra, at der er plads til sym­pa­ti for beg­ge lejre. 

“Jeg har det vir­ke­lig dår­ligt. Jeg føler sådan en frem­med­hed. Jeg er så meget i chok over det her,” siger en jødisk kunst­ner, der ønsker at være ano­nym, for­di han er ban­ge for reaktionerne. 

Han kal­der sig “pro-palæsti­nen­sisk”.

“Jeg ønsker for dem, hvad jeg ønsker for mig selv. Jeg er også imod den isra­el­ske rege­ring. Det er stort set alle, jeg ken­der. Både isra­e­le­re og dan­ske jøder. Man ønsker dem et liv, lige­som man ønsker et liv for sig selv og ens fami­lie,” siger han. 

“Jeg kan godt for­stå palæsti­nen­ser­nes sto­re vre­de og sorg, og hvor­for de går på gaden og råber. De er jo vre­de og sår­e­de. De har en nøg­le til det hjem, de engang måt­te flyg­te fra. Alle for­står dem. Der er ikke nogen jøder, der ikke har for­ladt et sted i Polen, Bal­ti­kum, Frank­rig, Rusland, de ara­bi­ske lan­de, og så vide­re. De har efter­ladt, hvad de hav­de, for at flygte.” 

Han for­tæl­ler om dagen efter Hamas’ angreb. Den 8. okto­ber var der nem­lig et sør­ge-event på Isra­els Plads. 

“Vi skul­le beskyt­tes af kampklæd­te betjen­te. Vi fik at vide, at vi skul­le tage vores kalot­ter af, og at vi ikke skul­le vise vores flag. Hvad er det, der fore­går? Er der rent fak­tisk nogen, der vil true os for at gå frem og sør­ge over men­ne­ske­liv? Lige­som vi godt kan for­stå palæsti­nen­ser­ne og til­la­der dem at sørge?” 

De pri­vil­e­ge­re­de

“Dem, der går mig mest på ner­ver­ne, det er de hvi­de pri­vil­e­ge­re­de, pro­g­res­si­ve ven­stre­o­ri­en­te­re­de,” siger han. 

“Det er ufat­te­ligt, hvor meget de lig­ner det, man for­bandt med den yder­ste høj­re­fløj. Når de lige har en pau­se fra at tjek­ke Roskil­de-pro­gram­met og få en mat­cha lat­te, så råber de ‘Bye bye Isra­el’ eller ‘From the river to the sea’. Alt­så, er I klar over, hvad I siger? Skal vi smi­des i havet?” 

Han mener, at man i det dan­ske kunst­mil­jø risi­ke­rer at gå Hamas’ ærinde. 

“Psy­ko­pa­ter­ne fra Hamas sid­der og klap­per i hæn­der­ne nu. De kan se, hvor stor en del af befolk­nin­gen der bare bak­ker dem op og næg­ter at for­døm­me den 7. okto­ber. Men ved de godt, hvad det er, Hamas vil? De vil ind­fø­re et kali­fat. Ved de godt, hvad de egent­lig bil­li­ger? Hamas gik ud og sag­de, at man skul­le ram­me jøder og isra­e­le­re alle veg­ne. Ven­stre­fløj­en, hvor er I hen­ne? Vil I have en krystal­nat? Hvad er det? Skal vi jages i havet? Mener I seri­øst det?” 

Han siger, at han føler et stort svigt fra “de folk”, som bredt for­stå­et er ven­stre­o­ri­en­te­re­de, intel­lek­tu­el­le københavnere. 

“De kan sim­pelt­hen ikke sige: ‘Det, der fore­gik ved den kib­butz og ved den festi­val, det tager jeg fuld­stæn­dig afstand fra’. De kan ikke få det over deres læber at for­døm­me det. Og det er det, der er sagens ker­ne,” siger han og for­kla­rer, at det er umu­ligt at have en fod i beg­ge lejre. 

“Sagen er, at der er andre stem­mer i kunst­mil­jø­et. Der er rig­tig man­ge isra­e­le­re, der er imod den måde, som hæren fører sig frem. Men den soci­a­le kon­trol gør, at du ikke kan stå frem og sige noget andet.” 

“De har skabt en reli­gion, hvor ver­den er helt sort­hvid. Det kom­mer af sådan noget ame­ri­kansk race­te­o­ri. Det er utro­ligt stupidt. Det hand­ler om at for­stå kom­plek­si­te­ten og dis­ku­te­re det.” 

En pære­væl­ling af misinformation

En anden jødisk kunst­ner ople­ver, at anti­se­mi­tis­men er på vej frem. 

“Der er meget had i luf­ten for tiden. Det er en vir­ke­lig ulæk­ker tid at være jøde i,” siger han. 

“Jeg er ikke engang tro­en­de. Men det er klamt. Det er alt det, man er ble­vet min­det om ikke måt­te ske igen. Det kry­ber ind mel­lem væggene.” 

“Det er uhyg­ge­ligt, at det fore­går på insti­tu­tio­ner, som er så vel­renom­me­re­de som kunstsko­ler­ne og filmskolerne.” 

Hvor­for er det pro­ble­ma­tisk, at Kun­sta­ka­de­mi­et og Film­sko­len for eksem­pel bak­ker op om det her?

“For­di det er uddan­nel­ses­ste­der. Det er folk, som bur­de have en stør­re for­stå­el­se for en hel­heds­op­fat­tel­se af ting. I mine øjne forvræn­ger de et bil­le­de ved at bort­cen­su­re­re fak­ta. Det er, som om det er rebelsk og måske på ‘mode’ at nedt­o­ne eller helt at glem­me at næv­ne den 7. okto­ber og de 240 gids­ler. Det vir­ker fak­tisk barn­ligt i mine øjne at ven­de det blin­de øje til især i den­ne her meget føl­som­me og ret far­li­ge situ­a­tion,” siger han. 

“De væl­ger at se bort fra den 7. okto­ber. De kan ikke tage afstand til Hamas.” 

Under­skri­ver­ne af støt­te­er­klæ­rin­gen risi­ke­rer, iføl­ge ham, at puste til anti­se­mi­tis­men, for­di der ikke skel­nes mel­lem zio­ni­ster og jøder. 

“Så hæl­der du mere vand på den møl­le dér, som har blan­det zio­nis­me og isra­e­le­re og jøder i én stor pære­væl­ling uden at kun­ne dif­fe­ren­ti­e­re. Hamas vil uds­let­te Isra­el. Har de så tænkt over, hvor jøde­r­ne ellers skal være hen­ne? Der er man­ge jøder, der tager afstand fra den isra­el­ske rege­ring. Som jeg i øvrigt også gør. Især Net­a­ny­a­hus politik.” 

“Hamas’ ide­o­lo­gi er at uds­let­te Isra­el. Hvor skal jøde­r­ne ellers være hen­ne? Det er et land, som er opret­tet i 1948 efter demo­kra­tisk afstem­ning i FN, om man kan lide det eller ikke.” 

Han mener, at der trods alt fin­des huma­ni­sti­ske bud­ska­ber til demon­stra­tio­ner­ne og i kunstmiljøet. 

“Jeg kan sådan set godt for­stå bud­ska­bet ‘educa­te your­self’. Eller bud­ska­bet om våben­hvi­le. Det er mere humanistisk.” 

Men det er bare ikke den reto­rik, der fyl­der mest, mener han. 

“Det er en pære­væl­ling af mis­in­for­ma­tion. Det er et mon­ster, der bare akku­mu­le­rer. ‘Det må du sige, det må du ikke sige’. Det er ude af kon­trol. Det er det, jeg synes er uhyg­ge­ligt,” siger han. 

“Og det er, som om det kun for­stær­ker min ban­ge anel­se om, hvad frem­ti­den kan brin­ge, hvis man ikke pas­ser på.” 

Det mang­ler vi svar på

Fri Kul­tur har for­søgt at få ska­ber­ne af Kun­sta­ka­de­miets støt­te­er­klæ­ring i tale. De er ikke vendt tilbage. 

Vi har for­søgt at spør­ge, hvor­for man ikke tager afstand til Hamas eller Hamas’ angreb den 7. okto­ber i støt­te­er­klæ­rin­gen, lige­som vi også ger­ne vil­le høre, hvad man tæn­ker om, at jødi­ske kunst­ne­re føler sig klemt i debatten. 

Vi har kon­tak­tet alle de stu­de­ren­de på Film­sko­len, og vi har været i kon­takt med tals­per­so­ner­ne fra Det Jyske Kun­sta­ka­de­mi, der sag­de “Nej ellers tak :)”, og vi fik også afslag hos ini­ti­a­tiv­ta­ge­ren ved Dan­marks Medie- og Journalisthøjskole. 

Den ene­ste, der vil­le med­vir­ke, var en ini­ti­a­tiv­ta­ger til en lig­nen­de støt­te­er­klæ­ring fra et sted på Køben­havns Uni­ver­si­tet. Efter at være ble­vet fore­lagt kunst­ner­nes kri­tik valg­te ved­kom­men­de dog at træk­ke sine udta­lel­ser til­ba­ge med begrun­del­sen, at kunst­ner­nes udta­lel­ser kun bidra­ger til øget polarisering. 

“Jeg føler ikke, at mine udta­lel­ser kan ind­gå i inter­viewet,” skri­ver hun. 

Fri Kul­tur fort­sæt­ter natur­lig­vis jag­ten på at få en kom­men­tar fra nog­le af fol­ke­ne bag støtteerklæringerne. 


Tre hur­ti­ge fra kul­tu­rens verden

1
Tobak­ken-leder ren­set: Jan Mols var ind­til novem­ber 2022 leder af Esb­jerg-spil­le­ste­det Tobak­ken, hvor han blev bort­vist og poli­ti­an­meldt efter en mistan­ke om at have brugt spil­le­ste­dets pen­ge til hote­l­op­hold og fly­rej­ser for omkring 100.000 kroner. 

Men nu har poli­ti­et så valgt at drop­pe sig­tel­sen mod Jan Mols. 

“Jeg mener, at jeg har været udsat for en uret­fær­dig­hed, som nogen har iværk­sat,” siger Jan Mols til Kulturmonitor. 

2
Elek­tri­ker i præ­stekjo­le: En stu­di­e­tur til Fin­land lag­de fle­re præ­ster i Sal­ling Provsti ned med cor­o­na. Det er ikke så godt, når der åben­bart er man­gel på vika­rer i Fol­kekir­ken. Teo­lo­ger­ne har job, der­for er der ikke rift om vikarpladserne. 

Den fæl­les ned­læg­ning gjor­de så, at Lars Pri­er Ander­sen måt­te skif­te fle­e­ce­trøj­en ud med præ­stekjo­len og i ste­det for at hol­de oplæg for sine elek­tri­ker­stu­de­ren­de måt­te hol­de gud­stje­ne­ste for 15 bor­ge­re i Thi­se Kirke. 

Han var da en smu­le nervøs, sag­de han selv til dr.dk. Men hel­dig­vis er det ikke helt uvant, for hver ons­dag i Thi­se Kir­ke bli­ver der afholdt gud­stje­ne­ster med emnet “tan­ke og tone”. Her er det læg­mænd, der invi­te­res til at afhol­de gudstjenesterne. 

Det ene­ste, der mang­le­de i den­ne omgang, var, at han frem­over vil øve sig lidt mere på sine gam­le bibel­tek­ster, hvis det skul­le ske, at han måt­te hop­pe i præ­stekjo­len igen. 

Men selv­om elek­tri­ke­ren ikke kun­ne de gam­le tek­ster til per­fek­tion, fik han dog alli­ge­vel klap på skul­de­ren af de fremmødte. 

3
Sag­de op af kær­lig­heds­mæs­si­ge årsa­ger: Kær­lig­he­den over­vin­der alt – også en stil­ling som museumsdirektør. 

Da Kri­stof­fer Jen­sen til­t­rå­d­te som direk­tør på De Kul­tur­hi­sto­ri­ske Muse­er i Holste­bro, blev han nævnt som den helt rig­ti­ge til at løf­te den stil­ling. Spe­ci­elt hans evne til stra­te­gisk ret­ning var noget, der blev talt om. 

Men nu har muse­ums­di­rek­tø­ren fri­vil­ligt sagt op af “pri­va­te årsa­ger”. Mere spe­ci­fikt er Kri­stof­fer Jen­sen gået hen og ble­vet forel­sket. Det er han ble­vet i det sam­me muse­ums for­mid­lings­in­spek­tør Kira Klink­by. Hun har også valgt at opsi­ge sin stil­ling. Det kom­mer frem i Dag­bla­det Holstebro-Struer. 

Kri­stof­fer Jen­sen udta­ler selv til dag­bla­det, at forel­skel­sen er god nok, men at den desvær­re kol­li­de­rer med hans rol­le som direktør. 

Han er ble­vet ramt af Amors pil på Hjerls Hede. Kær­lig­he­den sej­rer. Og her­fra vil vi bare ønske det nyfo­rel­ske­de par held og lykke. 


Jus­si Adler-Olsen på Bog­forum i Bel­la Cen­tret. (Foto: Emil Nico­lai Helms/Ritzau Scanpix)

Hen­rik Pal­le har heste­ha­le, og Jus­si er gud

Sid­ste år blev der solgt 10.000 kop­per kaf­fe, skri­ver de stolt i programmet. 

Jeg er på Bog­forum i Bel­la Cen­ter, for­lags­me­d­ar­bej­der­nes Roskil­de Festi­val. Her kan alt lade sig gøre. Bøger­ne skal sæl­ges, pr-idéer­ne skal for­lø­ses, giraf­fer­ne skal ses. 

Der er gode mes­se­til­bud, 20, 30, 40 pro­cent på udvalg­te kri­mi­er. Der er både rig­ti­ge gæster, bog­forum­gæn­ger­ne, hvor gen­nem­snitsal­de­ren er ban­ket i vej­ret, og så er der de tvung­ne gæster; det kan være fol­ke­sko­le- og gym­na­sie­klas­ser eller jour­na­li­ster og andet godt­folk. Der er også bør­ne­ha­ver og bør­ne­børn, og de kan pas­sen­de gå på Børnebogforum. 

Når man bare lige snu­ser rundt en times tid, stø­der man både ind i Theis Ørn­toft, Mor­ten Bruun, Vin­cent Hen­dri­cks, Jim Lyng­vild, Ghi­ta Nør­by, Lyk­ke Fri­is, og man kun­ne vir­ke­lig bli­ve ved. Alle er her, og alle bøger er her. Ero­ti­ske malebø­ger for voks­ne, sik­ke et kink, og der er kogebø­ger og kri­mi­er og mikro­for­lag og uni­ver­si­tets­for­lag. Men det er gene­relt fol­ke­ligt, så når alt kom­mer til alt, er Jus­si nok gud her­u­de. Det vil jeg tro. 

En flok over­gea­re­de børn råber og skri­ger til et arran­ge­ment med Mika­el Wul­ff og Anders Mor­gent­ha­ler. Humø­ret er super højt. Jeg går vide­re. Kom­mer ned på jor­den igen, da jeg ser Niels Brun­se sid­de ovre ved Hans Reitzels For­lags stand. Han sid­der i en trem­meso­fa og sva­rer på et spørgs­mål om, hvor­for Sha­kespea­re er så god. Han taler kun sjæl­dent om andet, tæn­ker jeg. 

Men her­u­de er der selv­føl­ge­lig altid en ny anled­ning, altid en god krog, og den er altid det sam­me: En bog er ble­vet udgi­vet, og gad vide, om det ikke kun­ne være noget for nogen at høre om? I den­ne wee­kend er det hele sådan set pres­se­ar­bej­de. Det er som at se cir­ka en mil­li­on pres­se­med­del­el­ser fol­de sig ud for øjne­ne af en. 

Jeg går oven­på og ser Hen­rik Pal­le fra Poli­ti­ken i liflig sam­ta­le med Per Juul Carl­sen, de taler om dog­me­film, for­di Per Juul Carl­sen lige har udgi­vet en bog om dogmefilm. 

Alle sce­ner er enormt svæ­re at fin­de, men Tema­s­ce­nen er lige tan­den svæ­re­re, der­for er stem­nin­gen umid­del­bart mere beha­ge­lig. Jeg tror, man skal have været her hvert år i man­ge år for at fin­de rundt, det er som en gigan­tisk cam­ping­plads, hvor kun fast­lig­ge­re kan fin­de fæl­lestoilet­ter­ne i mør­ke. Resten må over­gi­ve sig til tilfældet. 

Hen­rik Pal­le har sta­dig heste­ha­le, og med tan­ke på alt det, der fore­går om ører­ne på os alle sam­men for tiden, er det på en sær måde en betryg­gen­de omstæn­dig­hed. Han synes, at sam­ta­len om dog­me­film er meget inter­es­sant. På et tids­punkt sid­der de og batt­ler i cita­ter fra dan­ske film. Pal­les ynd­lings­film over­ho­ve­det er Sin­gin’ in the Rain, og Carl­sens er, hvis man alt­så vri­der armen om på ryg­gen af ham, Bre­aking the Waves. Så ved man det. 

Plud­se­lig får jeg øjen­kon­takt med Ras­mus Palu­dan. Han sid­der på en af de for­re­ste ræk­ker og er åben­bart også dog­me-mand. Hans hær­de­bre­de PET-vagt står bag ham med blik­ket helt stift ret­tet mod sce­nen, og jeg kan ikke vur­de­re, om han lyt­ter intenst efter Per Juul Carl­sens poin­ter, eller om han står og tæn­ker over det hele, og hvor­for han er her. 

Juul Carl­sens poin­ter er i øvrigt ikke så kede­li­ge: Der er nær­mest ikke dét, Lars von Tri­er ikke har gjort for dan­sker­ne, det var så godt som hans skyld, som jeg for­står Per Juul Carl­sen, at Brød­re­ne Olsen vandt grand­prixet i 2000, for­di dan­sker­ne aldrig hav­de haft selv­til­lid før dog­me­fil­mens inter­na­tio­na­le suc­ces. Tri­er brød med jan­te­loven, og Anders Fogh var en rock­stjer­ne, da han blev valgt som stats­mi­ni­ster i 2001. Jeg må læse bogen for at kom­me til bunds i argu­men­tet. Eller lade være. 


Tak for den­ne gang…

…og tak til Lars von Tri­er for alting.

Vi er til­ba­ge sam­me tid og sam­me sted om en uge. I mel­lem­ti­den kan du altid sen­de os tips og kom­men­ta­rer på emil@frihedsbrevet.dk og kerstine@frihedsbrevet.dk.