Fri Kul­tur uge 47: Che­fre­dak­tø­ren, der glem­te sine venskaber

Man­dag i den for­gang­ne uge kun­ne Fri­heds­bre­vet afslø­re, at Zet­lands che­fre­dak­tør Lea Kors­gaard hav­de und­ladt at næv­ne, at hun ses pri­vat med Bar­ba­ra Ber­tel­sen, da hun udgav en søn­der­lem­men­de kri­tik af pres­sens dæk­ning af FE-sagen og Bar­ba­ra Ber­tel­sens per­son. Kors­gaard erkend­te sene­re, at det var en fejl ikke at dekla­re­re rela­tio­nen i sin kom­men­tar, mens hun dog afvi­ste, at det skul­le have påvir­ket hen­des døm­me­kraft at del­ta­ge i Bar­ba­ra Ber­tel­sens 50 års fød­sels­dag ni dage inden kom­men­ta­rens udgi­vel­se. Udover bekendt­ska­bet med Bar­ba­ra Ber­tel­sen viser det sig også, at hun har en nær rela­tion til Stats­mi­ni­ste­ri­ets stabs­chef – og Met­te Fre­de­rik­sens sær­li­ge råd­gi­ver – Mar­tin Justesen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her